Romantiškos siauruko pramogos

Daiva BARONIENĖ 2008-03-07 00:00
Daiva BARONIENĖ 2008-03-07 00:00
Lėta kelionė siauruku puikiai tinka turizmui. "Aukštaitijos siaurojo geležinkelio" archyvo nuotraukos
Siau­ruo­ju ge­le­žin­ke­liu, nu­ties­tu nuo Pa­ne­vė­žio iki Ru­bi­kių, ke­liau­ja ir ma­žie­ji dar­že­li­nu­kai, ir tur­tin­gi vers­li­nin­kai, ir ves­tu­vių puo­tos da­ly­viai.

Siaurukas, kaip susisiekimo priemonė, sunyko. Juda jis pernelyg lėtai, itin garsiai bilda, o sėdėti jame ne taip patogu, kaip lengvajame automobilyje. Tačiau ir lėta kelionė siauruku, ir jo bildesiai bei švilpesiai, ir traukinio kvapas puikiai tarnauja turizmo reikmėms. Išvykus siauruku papramogauti, nauji įspūdžiai ir romantika - garantuoti.

Daugeliui, kurie jau taip keliavo, vienas įdomiausių prisiminimų - plėšikų antpuolis. "Žmonės labai trokšta būti užpulti", - tikino bendrovės "Aukštaitijos siaurasis geležinkelis" direktorius Gintaras Kerbedis. Tačiau jis pabrėžė, kad traukinio užpuolimas ir su juo susijusios atrakcijos - tik vienas iš daugelio malonumų. Kelionių siauruku organizatoriai įvairių pramogų yra prasimanę išties daug ir įvairių.

Atgal į praeitį

Nežinantiesiems priminsime, kad Lietuvos siaurasis geležinkelis, nuo seno vadinamas siauruku, yra mūsų šalies kultūros ir istorijos paveldas. G.Kerbedis patikino, kad nuo Panevėžio iki Rubikių nutiestas ir išsaugotas 60 kilometrų geležinkelio ruožas yra ilgiausias Europoje. Vingiuoja jis per nepravažiuojamus miškus, sustoja stotyse, į kurias jokiais kitais keliais nepateksi. Lietuviškajam siaurukui, nutiestam dar caro laikais, šiemet - 109 metai. Kasmet rudenį rengiamos įspūdingos siauruko gimtadienio kelionės pritraukia itin daug keliautojų. Šios iškylos taip pat yra maža didžiulės pramogų pasiūlos dalis.

"Kaip visame pasaulyje, taip ir Lietuvoje, laisvalaikio leidimo būdai įvairėja, mat žmonės nori jį praleisti kuo turiningiau, siekia pažinti kraštą. Kelionės siauruku viso to suteikia su kaupu", - sakė G.Kerbedis.

Įprastos ir elitinės pramogos

Buvo metas, kai siauruku buvo vykstama tik į užsakomuosius reisus: juos rinkdavosi ir mokinukai, ir garsios firmos, ir vestuvininkai, ir sukaktuvininkai. Užsakomieji reisai populiarūs iki šiol, nelygu piniginės storis, - galima nusipirkti ir įprastų, ir elitinių pramogų. Elitinėmis, pavyzdžiui, tapo vyno šventės Troškūnų vienuolyne. Jau įprasti reisai - kelionės iš Anykščių Rubikių ežero link ir atgal. Antroji kelionė - iš Anykščių į Troškūnus. Į pirmąją kelionę vykstama sekmadienį, į antrąją - šeštadienį. Keliaujama nuo gegužės iki spalio mėnesio.

Šiuo metu siaurukas aktyviai rengiamas pavasario ir vasaros iškyloms. Tačiau ir šaltuoju metu buvo siūloma nemažai kelionių. Vėlyvą rudenį ir žiemą žmonėms patinka kelionės į Troškūnų vienuolyną. Šį vienuolyną XIX a. pastatė vienuoliai benediktinai, XX a. pab. vienuolynas buvo puikiai sutvarkytas ir tapo gausiai lankoma Anykščių rajono vieta. Atkeliavusius siauruku lankytojus vienuolyno menės pasitinka nutviekstos žvakių šviesos. Svečiams pasakojama apie vienuolyno bažnyčios paveikslus, vedama į rūsius, vakarieniaujama vienuolyno menėje. G.Kerbedis sakė, kad tokias keliones yra pamėgę verslininkai. Taip keliaujant pailsima ir parsivežama nepakartojamų įspūdžių.

Dalykinės kelionės siauruku

Be romantiškųjų, rengiamos ir dalykinės kelionės siauruku. Tarkim, konferencijoms itin tinka senoji Surdegio stoties laukiamoji salė, apstatyta senoviniais baldais. Į Surdegį dažniausiai keliaujama šaltuoju metu, kai būti gamtoje paprasčiausiai nesinori. Tuomet iškylaujama pačiame siauruke, po to pramogaujama stotyje. "Kelionę į Surdegio stotį pamėgo ir vestuvininkai. Į traukinį jie sėdasi amžiną meilę prisiekę prie altoriaus, laukdami, kol bus įregistruota civilinė santuoka", - sakė G.Kerbedis.

Siauruko vadovas teigė, kad per metus šis traukinukas išvyksta į penkiolika šventinių kelionių. Šiuo metu jau rengiamasi Kovo 11-osios išvykai, kai traukinys dundės išpuoštas tautinėmis vėliavėlėmis. Bus keliaujama į garsųjį Troškūnų vienuolyną ir atgal. Jau vėliau važiuos Atvelykio, Joninių, Antaninių, Mindaugo karūnavimo dienos traukiniai. Pavasarį trauks Žydinčių alyvų traukinys, jis veš poetus, susirinksiančius į poezijos pavasarį. Drauge vyks ir jų gerbėjai bei skaitytojai.

Išgirsti siauruko legendų

Nors sakoma, kad siaurukas važiuoja pro neįžengiamus miškus, iš tiesų pakelėje auga ir įspūdingas didžiulis ąžuolas, stūkso piliakalnis, yra dirbtinis ežeras ir net pakalnučių pievelė. Įrengta vietų pasišokti bei pasilinksminti. Visas šias žmonių ir gamtos sukurtas grožybes siūloma ne vien pamatyti pro traukinuko langą, bet ir aplankyti. Lydintieji yra pasirengę papasakoti apie piliakalnius, krikščionybės Lietuvoje ištakas ir pateikti unikalių siauruko legendų. Žodžiu, kelionės suteikia ne tik pramogų, įspūdžių, bet ir žinių. Anykščių ir Panevėžio depuose įrengti siauruko muziejai, kuriuose surinkta tai, ko nėra niekur kitur.

Ateityje planuojama atnaujinti siauruko keliones į Joniškėlį ir Pakruojį, keliautojams bus siūloma aplankyti šiose vietovėse esančius dvarus bei kitas įdomybes.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Šio­mis die­no­mis po­pie­žius Pra­nciš­kus vie­ši Kau­ka­zo re­gio­ne. Va­kar jis at­skri­do į Gru­zi­ją, o ry­toj lan­ky­sis Azer­bai­dža­ne. Abie­jo­se ša­ly­se gy­ve­na la­bai ma­žai ka­ta­li­kų. Azerbaidžane be­veik 95 [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami