Romantiškos valandos ant vandens

JŪRATĖ MIČIULIENĖ   2009-04-17 00:00
JŪRATĖ MIČIULIENĖ
 
2009-04-17 00:00
Įmonės "Baltų amatai" archyvo nuotrauka
Nuo ge­gu­žės vi­du­rio Tra­kuo­se po Gal­vės eže­rą pa­sip­lau­kio­ti ga­lės ne tik gru­pės, už­si­sa­kan­čios sa­vo pra­mo­gai lai­vus, bet ir pa­vie­niai žmo­nės - bus pa­leis­tas re­gu­lia­rus "Ak­me­nos" rei­sas no­rin­tie­siems pa­sig­ro­žė­ti eže­ru.

Kai tik Trakų ežeruose ištirpo paskutiniai ledai, VšĮ "Baltų amatai" iškart į vandenį nuleido savo laivus. Jų įvairiems poreikiams įmonė turi net aštuonis, o dabar yra gaminamas devintas, kuris jau gegužę reguliariai kursuos po ežerą tuo pačiu maršrutu. Per ekskursiją "Neatpažinti Trakai" keleiviai su istoriniu miestu galės susipažinti nuo vandens. Be to, naujasis laivas "Akmena" bus šildomas, tad jo plaukiojimo sezonas galės būti ilgesnis - kol ežerą sukaustys ledas.

Reguliarūs reisai

Pirmadieniais-ketvirtadieniais tris kartus per dieną, o penktadieniais-sekmadieniais penkis kartus nuo pilies salos prieplaukos plauks ekskursinis laivas (vėliau įmonės internetiniame puslapyje www.baltis.lt bus paskelbtos konkrečios valandos). Kaip tikina įmonės vadovas Robertas Volosevičius, "Akmena" plauks net tuomet, jei atsiras tik vienas keleivis. "Tai bus reguliarūs reisai. Susiplanavęs sau šią pramogą tikrai nenusivils, laivas nurodytą valandą tikrai plauks. Manau, kad žmonės, į Trakus atvykę praleisti savaitgalio ar šiaip pavakarės, pamėgs šį laivą", - sakė jis. Valanda tokios pramogos "Akmenoje" kainuos - 20 litų, vaikams - 10 litų.

Laikas laive tikrai neprailgs. Plaukdami valandą laivo keleiviai galės pamatyti pilį iš visų pusių, pasidairyti po salų pilną ežerą. Be to, keleivių malonumui laive veiks kavinė. Argi ne romantiška plaukiant gurkšnoti kavą ar mėgautis vynu? Tai puikus būdas atsipalaiduoti: nutolus nuo kranto klausytis vandens šniokštimo, žiūrėti į keliamas bangas, priplaukti prie iš tolo baltuojančio Užutrakio dvaro ir klausytis džiazo, bliuzo ar klasikos garsų. Argi ne viliojantis derinys?

Įsimintinos šventės

Kitus įmonės laivus ypač mėgstama nuomotis įvairioms šventėms - gimtadieniams, vestuvėms, bernvakariams, mergvakariams. "Nepalyginami dalykai - švęsti vestuves užsidarius kavinėje ar laive ant vandens, - sakė R.Volosevičiaus. - Ir įspūdžiai, ir nuotaika, ir nuotraukos būna įsimintinesnės. Pastebėjom, kad žmonės vis dažniau ieško būdų susirengti kuo originalesnę šventę."

Laivai tinkami ne tik pramogai, bet ir konferencijoms, seminarams rengti. "Pavyzdžiui, mūsų laivu "Galvė" plaukiojo ir Lietuvoje viešėjusi Nyderlandų karalienė Beatričė", - sakė R.Volosevičius.

Ypač įsimintini pernai vykę džiazo vakarai ant vandens "Galvės fiesta". Viename laive grojo muzikantai, sėdėjo kelios dešimtys žiūrovų, kiti plūduriavo greta kituose laivuose. O muzikos garsai sklido toli per ežerą. Tokius koncertus planuojama rengti ir šiemet.

Pasak įmonės direktorės Alinos Beleškienės, ypač graži vakarais pilis, kai įsižiebia žibintai. Tada galima užsisakyti fakelais apšviestą laivą ir plaukioti sutemus, kai nurimsta miestelio triukšmas.

Įmonės "Baltų amatai" laivai pernai dalyvavo miesto šventės metu surengtame imituotame laivų mūšyje - tada šviesų, garso, lazerių ir pirotechnikos efektais buvo suvaidintos kadaise vykdavusios kovos ant vandens.

Turistai mėgsta ir nedidukus "Vandens taksi" laivelius. Juos nuomojasi nedidelės grupelės, šeimos.

Senovinė atrakcija

Įspūdingas, autentiškai atkurtas kuršmarių žvejybinis laivas "Baltis" jau penktą sezoną raižys Galvės ežero vandenis. Kuršių mariose tokie kurėnai plaukiojo net iki XX amžiaus pradžios. Turistams šis laivas labai įdomus, nes smagu ne tik plaukti, smalsu ir iš vidaus pamatyti, kaip jis be variklio yra buriuojamas trijų vyrų. Galima ir patiems pamėginti atsisėsti prie dviejų, beveik penkis metrus siekiančių irklų. Šis ąžuolinis, baltomis lininėmis plazdančiomis burėmis pasipuošęs laivas sukaltas net penkiais tūkstančiais vinių, yra daugiau kaip dvylikos metrų ilgio; jame telpa iki 30 asmenų grupę.

Kitas senovinis burinis žvejybinis laivas "Vytis" atkurtas pagal Trakų graviūras, yra gerokai mažesnis už "Baltį", jame telpa iki aštuonių žmonių, tačiau ypač pamėgtas švenčiančių mergvakarius ir bernvakarius.

O kad kelionė laivu būtų dar romantiškesnė, plaukianti kompanija gali užsisakyti, pavyzdžiui, "Grafo Tiškevičiaus pietus" arba "Grafo arbatėlę", "Bajorų vakarus" su vaišėmis saulei leidžiantis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
ieva  88.119.217.93 2013-03-26 16:03:06
Būvau , mačiau , patiko
2 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel ket­vir­ta­die­nį kal­bė­da­mie­si te­le­fo­nu pa­smer­kė „bar­ba­riš­kais“ Ru­si­jos ir Si­ri­jos re­ži­mo avia­ci­jos smūgiais Ale­pui, pra­ne­šė [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Pir­mo­ji fis­ka­li­nių če­kių lo­te­ri­ja ga­lė­tų bū­ti su­reng­ta ki­tų me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį, sa­ko Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių inspekcijos (VMI) at­sto­vas.
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami