Šalis, kur viskas labai ir daug

Laima APULSKIS 2014-07-18 06:00
Laima APULSKIS
2014-07-18 06:00
Amerikiečiai yra susiskirstę į dvi komandas: vieni perka, kiti parduoda. Tam ypač tinkama vieta Čikagos prekybos ir pramogų miestelis Navy Pier. yochicago.com nuotrauka
Keis­tas da­ly­kas: jei ku­rio­je nors ša­ly­je pra­lei­džiu sa­vai­tę ki­tą, įspū­džių pri­si­kau­pia tiek, kad jais, pa­sū­dy­tais nuo­trau­ko­mis, grį­žu­si ne­sun­kiai ga­liu pri­baig­ti vi­są gi­mi­nę. Jei ša­ly­je pa­gy­ve­nu il­giau, nau­ju­mo džiaugs­mas pa­ma­žu virs­ta kas­die­ne ru­ti­na, žvilgs­nis ap­si­ve­lia kas­die­ny­be, tad, re­gis, ir pa­sa­ko­ti ne­bė­ra ko.

"Žiū­rėk, žiū­rėk, čia iš vi­so nė­ra ma­žų pa­kuo­čių", - krykš­tau­ja par­duo­tu­vė­je į sve­čius at­ke­lia­vu­si duk­te­rė­čia. Ti­krai, ma­nau, juk iš pra­džių ir man keis­tai at­ro­dė tie bent dvie­jų li­trų tal­pos šam­pū­no bu­te­liai. Da­bar - vi­sai nie­ko. Nor­ma­lu.

Ar­ba dar: vos at­vy­kus į JAV, tiks­liau, į Či­ka­gą, akį ge­ro­kai rė­žė ga­ly­bė bau­do­mis gra­si­nan­čių drau­di­mų. Da­bar jų ne­pas­te­biu, gar­bės žo­dis. At­min­ti­nai ži­nau, kad va­žiuo­jan­tie­ji dvi­ra­čiu ša­li­gat­viu nu­si­pel­no 200 JAV do­le­rių bau­dos, at­si­ve­du­sie­ji šu­nį į vai­kų žai­di­mų aikš­te­lę ga­li bū­ti nu­baus­ti 500 JAV do­le­rių bau­da. Tie drau­di­mai nie­kur ne­din­go, tik jų ne­be­ma­tau.

Štai iš to­kių ir pa­na­šių kas­die­nių maž­mo­žių man ir su­gu­la Ame­ri­kos ir ki­tų ša­lių skir­ty­bių že­mė­la­pis. Kiek čia iš vi­so įma­no­ma ką nors api­bend­rin­ti, ži­no­ma. O lai­kui bė­gant iš­si­kris­ta­li­zuo­ja kas pa­tin­ka ir tai, prie ko vei­kiau­siai ne­prip­ras­čiau nie­ka­da.

Velnio bokšto uola Vajomingo valstijoje. /Laimos Apulskis nuotraukos

Apie baudas

Trum­pai apie jau mi­nė­tus drau­di­mus. JAV itin daug sa­vi­val­dos. Sa­vas tai­syk­les tu­ri daž­nas na­mas, mies­to ra­jo­nas ar­ba prie­mies­tis, kai­mas, mies­te­lis ir t. t. iki fe­de­ra­li­nių įsta­ty­mų. Nau­jo­kams šios tai­syk­lės sy­kiais ga­li skam­bė­ti vos ne kaip as­mens oru­mo įžei­di­mas. Pa­vyz­džiui, ko­kio nors prie­mies­čio ta­ry­ba nu­spren­džia, kad žo­lė kie­muo­se prieš­ais na­mus ne­ga­li aug­ti il­ges­nė nei n co­lių. Ir vi­sos ta­me prie­mies­ty­je esan­čios pie­ve­lės prieš­ais na­mus bus nu­drož­tos it pa­gal li­niuo­tę. Ne­si­lai­kan­tiems tvar­kos gre­sia bau­dos, ir jos nė­ra vien tuš­ti žo­džiai.

Pa­me­nu spau­do­je skai­ty­tą at­ve­jį, kai prie­mies­ty­je gy­ve­nan­ti mo­te­riš­kė prieš­ais na­mą pa­si­so­di­no dar­žo­vių. Vie­tos bend­ruo­me­nė jai sky­rė bau­dą, mat prie­mies­čio tai­syk­lės skel­bia, kad prieš­ais na­mą lei­džia­ma au­gin­ti tik gė­les, o vi­sa ki­ta aug­me­ni­ja tek­les­ti už na­mo, to­liau nuo pra­ei­vių akių. Mo­te­ris bau­dos ne­mo­kė­jo ir krei­pė­si į teis­mą. Šis tik pa­tvir­ti­no bend­ruo­me­nės spren­di­mą. Tad net jei­gu jums bul­vės žy­di gra­žiau nei ro­žės, bend­ruo­me­nės sko­nis šiuo at­ve­ju sva­res­nis už jū­siš­kį.

Tu­rint gal­vo­je įvai­riau­sias su būs­tais su­si­ju­sias tai­syk­les, aš JAV itin at­sar­giai nau­do­čiau­si trum­pa­lai­kės nuo­mos pa­slau­go­mis, t. y. kad ir www.airbnb.com . Sau­giuo­se ra­jo­nuo­se, pri­žiū­ri­muo­se na­muo­se bu­tą ga­li­ma iš­nuo­mo­ti tik bend­ri­jai lei­dus. So­li­des­niuo­se na­muo­se dir­ba du­ri­nin­kai, ku­rie į pa­sta­tą ne­įlei­džia ne­pa­žįs­ta­mų žmo­nių. Jei na­me ma­žai nuo­mo­ja­mų bu­tų, o dau­giau gy­ve­na sa­vi­nin­kų, ku­rie pa­žįs­ta vie­ni ki­tus, į sve­ti­mus žmo­nes aps­kri­tai žvel­gia­ma įta­riai. Tad nau­do­jan­tis šio ar pa­na­šių tink­la­la­pių pa­slau­go­mis pir­miau­sia ver­tė­tų ant mies­to že­mė­la­pio "užk­lo­ti" nu­si­kals­ta­mu­mo že­mė­la­pį ir ge­rai pa­ty­ri­nė­ti, į ko­kią te­ri­to­ri­ją pa­kliū­va pa­sta­tas, ku­ria­me ke­ti­na­te ap­si­gy­ve­ti. Pra­var­tu su­si­ras­ti fo­ru­mą, ku­ria­me kal­ba­si vie­tos gy­ven­to­jai, ir pa­sik­laus­ti, ko­kia jų nuo­mo­nė apie kon­kre­tų ad­re­są. Bent jau Či­ka­go­je kar­tais už­ten­ka pe­rei­ti gat­vę ir at­si­dur­si­te tar­si ki­ta­me pa­sau­ly­je.

Iki šiol neteko matyti nieko didingesnio už Didįjį Kanjoną Arizonos valstijoje.

Apie maistą

Ame­ri­ko­je mais­tas man pa­tin­ka. Taip, taip, vis­kas tei­sin­gai. Mes­ki­te iš gal­vos pa­sa­kas apie tai, kad ame­ri­kie­čiai val­go tik su­muš­ti­nius, už­kąs­da­mi bul­vy­tė­mis. Ži­no­ma, val­go ir tai. Bet mais­to įvai­ro­vė šio­je ša­ly­je di­džiu­lė. Per am­žius su­gu­žė­ję im­ig­ran­tai at­si­ve­žė ir sa­vų mais­to ga­mi­ni­mo įpro­čių bei pro­duk­tų. Tad, ma­no gal­va, jei tik no­ri­si, bet ku­ria­me di­des­nia­me JAV mies­te ne­sun­kiai ga­li­ma gy­ve­ni­mą nu­gy­ven­ti ne­su­val­gius nė vie­no su­muš­ti­nio. Vir­tu­vių geog­ra­fi­ja itin pla­ti. Vien tik ap­link mū­sų na­mus Či­ka­go­je pės­čio­mis įvei­kia­mu at­stu­mu ga­li­me rink­tis nuo šve­dų iki etio­pų res­to­ra­nų, įskai­tant ir tuos pa­čius kva­pius bei su­ltin­gus, ant at­vi­ros ug­nies pa­kep­tus ame­ri­kie­tiš­kus mė­sai­nius. Be to, ame­ri­kie­čius yra iš­ti­ku­si ti­kra svei­ko gy­ve­ni­mo bū­do epi­de­mi­ja. Pa­vyz­džiui, svei­ko mais­to tink­las "Who­le Foods", ku­ria­me už bū­ti­niau­sių pro­duk­tų krep­še­lį, skai­čiuo­jant iš akies, pa­klo­si­te bent dvi­gu­bai dau­giau, pa­ly­gin­ti su tra­di­ci­niais tink­lais, kles­ti ir ple­čia­si. Rin­ko­da­ros spe­cia­lis­tai pa­dir­bė­jo - pirk­ti ja­me yra tei­sin­ga, do­ra ir reiš­kia, kad rū­pi­na­tės sa­vi­mi bei na­miš­kiais. Ki­ta ver­tus, ir tra­di­ci­nė­se par­duo­tu­vė­se vis dau­giau len­ty­nų už­ka­riau­ja švie­žas, ne­šal­dy­tas, ne­ap­do­ro­tas mais­tas. Pri­dė­jus et­ni­nes par­duo­tu­vė­les su ma­ty­to­mis ir ne­ma­ty­to­mis gė­ry­bė­mis, gau­na­ma su­nkiai ap­rė­pia­ma mais­to įvai­ro­vė. To­kiems sma­gu­riams kaip aš - ro­jus. Be­je, po­pu­lia­rūs ir ūki­nin­kų tur­ge­liai.

Ame­ri­ko­je man vi­sai ne­pa­tin­ka, kaip ame­ri­kie­čių el­gia­si su mais­tu. Pir­miau­sia, ka­vi­nė­se ir res­to­ra­nuo­se pa­gal dy­dį por­ci­jos skir­tos ne žmo­nėms. Ne­ži­nau kam. Gal la­biau­siai ark­liams. Jos ne vi­sur jos to­kios, bet ti­krai daug kur. Kiek­vie­ną kar­tą, kai ant sta­lo prieš­ais ma­ne pa­de­da­mas ne­įma­no­mas įveik­ti pa­tie­ka­las, pri­si­me­nu sa­vo ang­lų kal­bos dės­ty­to­jo pa­sa­ko­tą is­to­ri­ją. Ji štai to­kia. Už­sie­nie­čius ang­lų kal­bos mo­kan­tis dės­ty­to­jas su­ma­nė su­rink­ti nau­jau­sių JAV im­ig­ran­tų pa­sa­ko­ji­mus ir su­dė­ti juos į kny­gą. Tad ėmė klau­si­nė­ti sa­vo mo­ki­nių, ką vei­kė gim­ti­nė­je, ko­dėl ją pa­li­ko, kaip at­vy­ko į JAV. La­biau­siai, sa­kė, jam įsi­tri­gu­si vy­ru­ko iš So­ma­lio is­to­ri­ja. Šis pa­sa­ko­jo, kad gim­ti­nė­je dau­giau­sia lai­ko lei­do tie­siog ieš­ko­da­mas mais­to. Pir­mas dar­bas, ku­rį jam pa­vy­ko gau­ti JAV, bu­vo res­to­ra­no vir­tu­vė­je. Čia jis tu­rė­da­vo par­uoš­ti lėkš­tes dė­ti į in­dap­lo­vę. Pa­pras­čiau kal­bant, tai reiš­kia, kad jam tek­da­vo iš­mes­ti mais­to li­ku­čius. Ži­nant por­ci­jų dy­dį, jų kar­tais pa­lie­ka­ma vi­sai ne­kuk­liai. Tie­sa pa­sa­kius, man ne­la­bai gal­von tel­pa, ką to­kia­me dar­be tu­rė­jo iš­gy­ven­ti vi­są gy­ve­ni­mą ba­da­vęs žmo­gus. Net ir iš­me­tus iš gal­vos ba­dau­jan­čius af­ri­kie­čius, man, ku­riai nie­ka­da val­gio ne­trū­ko, žiū­rė­ti, kaip vie­ti­niai el­gia­si su mais­tu, kar­tais bū­na kok­tu.

Pietų Dakotos Kasterio parke.

Apie žmones

Ši da­lis pa­ti su­nkiau­sia ir aps­kri­tai var­gu ar įma­no­ma pa­pa­sa­ko­ti. Dėl tos pa­pras­tos prie­žas­ties, kad nie­kaip ne­įma­no­ma api­bend­rin­ti dau­giau nei 300 mln. ša­lies gy­ven­to­jų. Ki­ta ver­tus, juk ša­lis - pir­miau­sia ir yra jos žmo­nės. Tad kad ir at­sar­giai, kad ir pu­se lū­pų, šį bei tą pa­sa­ky­ti rei­kia.

Ke­le­tas ma­no įspū­džių: ame­ri­kie­čiai - ma­lo­nūs, šil­ti ir pa­slau­gūs žmo­nės. Tar­ki­me, vos tik im­si­te sto­vi­niuo­ti ant gat­vės kam­po, įbe­dęs no­sį į že­mė­la­pį mo­bi­lia­ja­me, ga­li­te bū­ti ti­kras, kad mies­tą iš­ma­nan­tis pra­ei­vis su­stos, pa­klaus, ar rei­kia pa­gal­bos, ir pa­aiš­kins, kaip pa­siek­ti tiks­lą. Ly­giai taip jie mie­lai pa­kal­bins vai­ką, ne­pa­gai­lės komp­li­men­to, jei pa­tiks jū­sų iš­vaiz­da ar ko­kia jos de­ta­lė. Jei ko nors ne­sup­ra­si­te, aiš­kins il­gai ir kan­triai be men­kiau­sio su­sier­zi­ni­mo. Ne­re­tai pa­smal­saus, iš kur at­vy­ko­te, ir dau­ge­liu at­ve­jų iš­gir­si­te "Wel­co­me to Ame­ri­ca".

Ame­ri­kie­čių, t. y. tų, ku­rie JAV jau gi­mė, po­žiū­ris į nau­juo­sius im­ig­ran­tus ga­na pa­lan­kus. Ži­no­ma, bū­tų keis­ta, jei bū­tų ki­taip. Ne­pa­sa­ky­siu nie­ko nau­jo: JAV yra vi­siš­kas ra­sių ir tau­tų ka­ti­las. Į Nau­ją­jį Pa­sau­lį žmo­nės te­bep­lūs­ta. Iš es­mės tie, ku­rių se­ne­liai van­de­ny­ną per­pūš­ka­vo gar­lai­viu, į nau­jau­sius im­ig­ran­tus žvel­gia ga­na ra­miai. Tad ir ga­li­my­bės su­si­kur­ti bent jau ma­te­ria­li­nę ge­ro­vę nau­jie­siems at­vy­ke­liams dau­ge­liu at­ve­jų pri­klau­so nuo iš­si­la­vi­ni­mo, to, kiek sklan­di jū­sų ang­lų kal­ba, už­sis­py­ri­mo ir, kaip ir vi­sur, šiek tiek sėk­mės bei lai­mės.

Tie­sa, kai ku­rie tu­ri bruo­žą, prie ku­rio vei­kiau­siai ne­prip­ras­čiau nie­ka­da. Pra­mi­niau jį "plaš­ta­kės at­min­ti­mi". Tai yra toks reiš­ki­nys, kai va­kar sma­giai su ju­mis ple­pė­jęs kai­my­nas ar ma­ma iš vai­ko bū­re­lio, šian­dien su­tik­ti gal­vė­je žvel­gia tuš­čiu žvilgs­niu ir ne­at­sa­ko pa­la­bin­ti. Api­ma be ga­lo keis­tas jaus­mas, kad čia pat ma­lo­niai bend­ra­vę žmo­nės po se­kun­dės ta­vęs tie­siog ne­bep­ri­si­me­na. Ir taip be­siel­gian­čių­jų te­ko su­tik­ti ti­krai ne­ma­žai, nors ne­trūks­ta ir to­kių, ku­rie mo­ja ir sma­giai svei­ki­na­si jau iš to­lo.

Stulbinami Pietų Dakotos Kasterio parko vaizdai.

Apie pardavimą

Ame­ri­kie­čių na­cio­na­li­nis spor­tas - ti­krai ne beis­bo­las ir ne ame­ri­kie­tiš­ka­sis fut­bo­las. Ne. Ame­ri­kie­čiai yra su­sis­kirs­tę į dvi ko­man­das: vie­ni per­ka, ki­ti par­duo­da. Par­duo­dan­tie­ji tai da­ro su di­džiu­liu už­si­de­gi­mu ir mei­le. An­trie­ji ne­ką ma­žiau en­tu­zias­tin­gai per­ka. Ne vel­tui vi­sas na­cio­na­li­nes šven­tes čia puo­šia ir iš­par­da­vi­mai. Juk lais­va­die­nis, va­di­na­si, yra lai­ko par­duo­tu­vėms. Ne iš­im­tis ir, tar­ki­me, pre­zi­den­to rin­ki­mai. Iš na­mų iš­si­ruo­šė­te, pa­bal­sa­vo­te, o da­bar lai­kas į par­duo­tu­ves.

Triu­kų par­duo­ti dau­giau yra be­ga­lė. Pa­vyz­džiui, iš­si­ren­ka­te megz­ti­nį ir at­ei­na­te prie ka­sos, o lai­me švy­tin­tis par­da­vė­jas jums ta­ria: "Šian­dien tik ši­tą vie­ną iš­si­rin­ko­te, taip?" Ir ti­krai, svars­to­te, kaž­kaip ma­žo­ka šian­dien. Ži­no­ma, pa­skui - ti­ra­da apie pui­kų jū­sų sko­nį ir t. t.

Mais­to pre­kių par­duo­tu­vė­se iš pra­džių glu­mi­no di­džiu­liai mai­še­liai pro­duk­tams. Ne mai­še­liai, o sta­čiai mai­šai. Ne­su ti­kra, kad čia rin­ko­da­ros triu­kai, bet į to­kį įsi­me­tęs tris po­mi­do­rus jau­tie­si nei šiaip, nei taip - kaip čia da­bar nu­ei­si su ko­ne tuš­čiu mai­šu, ir tie­sia­si ran­ka dar bent ke­lių po­mi­do­rų.

Prieš po­rą me­tų par­duo­tu­vės pra­dė­jo siū­ly­ti elek­tro­ni­nius če­kius. Vis­kas jū­sų pa­to­gu­mui: ne­pa­me­si­te po­pie­ri­nio če­kio, nes šis vi­sa­da bus jū­sų pa­šte, tad pri­rei­kus grą­žin­ti pre­kę ne­kils su­nku­mų ir t. t. Tas tie­sa. Tie­sa ir tai, kad jei duo­si­te sa­vo elek­tro­ni­nio pa­što ad­re­są, į ku­rį at­ke­liaus če­kis, pa­skui jį pa­si­pils ir par­duo­tu­vės nau­jien­laiš­kiai, ku­po­nai. Kar­tais pra­ver­čia, ži­no­ma.

Elek­tro­ni­nė pre­ky­ba JAV kles­ti ir pir­kė­jui ji - itin pa­to­gi. Ypač jei tu­ri­te kon­kre­čios par­duo­tu­vės kre­di­to kor­te­lę. Bet ir be jos pa­to­gu. Siun­ti­mas ir pre­kių grą­ži­ni­mas JAV daž­niau­siai nie­ko ne­kai­nuo­ja. Tai­syk­les, per kiek lai­ko ga­li­te grą­žin­ti pre­kes, nu­sta­to pa­čios par­duo­tu­vės. Trum­pes­nio ter­mi­no nei mė­nuo ma­ty­ti ne­te­ko. Yra to­kių, ku­rios ne­dė­vė­tus daik­tus pri­ima me­tus, o par­duo­dan­čios bran­ges­nius ga­mi­nius aps­kri­tai ne­ri­bo­ja grą­ži­ni­mo ter­mi­no.

Ramiojo vandenyno pakrantė Kalifornijoje.

Apie gamtą

Ame­ri­ko­je gam­ta pri­bloš­kia­ma. Jei klaus­tu­mė­te, ar ver­ta kel­tis gy­ven­ti į JAV vi­sam lai­kui, sa­ky­čiau, kad ne. Bet čia tik ma­no nuo­mo­nė. Jei klaus­tu­mė­te, ar ver­ta pa­ke­liau­ti, ma­no at­sa­ky­mas bū­tų - ti­krai taip. Gam­ta čia be ga­lo įvai­ri: nuo at­šiau­ro­ko gam­to­vaiz­džio šiau­ri­nė­se vals­ti­jo­se iki mang­ro­vių miš­kų Flo­ri­do­je bei tarp jų be­sid­rie­kian­čių kal­nų, dy­ku­mų ar ty­vu­liuo­jan­čių eže­rų. Jau ne­kal­bu apie Alias­ką ar Ha­va­jus. Kai ku­rie ob­jek­tai gniau­žia kva­pą. Drą­siai ga­liu sa­ky­ti, kad iki šiol ne­su ma­čiu­si nie­ko di­din­ges­nio už Di­dį­jį Kan­jo­ną.

Aps­kri­tai na­cio­na­li­nių ir vals­ti­jų par­kų - ga­ly­bė. Vi­si pui­kiai pri­žiū­rė­ti ir su­tvar­ky­ti. Na­cio­na­li­niuo­se par­kuo­se siū­lo­ma įvai­rių pa­pil­do­mų pa­slau­gų: leis­tis į pa­žin­ti­nius žy­gius su gi­dais pės­čio­mis ar­ba ark­liais, pa­siž­val­gy­ti iš sraig­tas­par­nio, plauk­ti ka­no­jo­mis ir pan.

Jei nu­sprę­si­te ap­siei­ti be gi­dų, bet ku­ria­me par­ke gau­si­te vie­tos že­mė­la­pius, smul­kius ap­ra­šy­mus, kur nu­ei­ti, kur už­kop­ti, ką ap­žiū­rė­ti ir pan. Ties kiek­vie­nu na­cio­na­li­niu ar vals­ti­jos par­ku įreng­ti kem­pin­gai, sto­vyk­la­vie­tės mėgs­tan­tiems il­sė­tis pa­la­pi­nė­se. Ži­no­ma, ne­stin­ga ir vieš­bu­čių, mo­te­lių ar gy­ven­to­jų siū­lo­mos nak­vy­nės (angl. Bed&Breakfast).

Ma­no aki­mis žvel­giant, Ame­ri­ka tu­rė­tų la­biau­siai pa­tik­ti tiems, ku­rie mėgs­ta, kai vis­ko yra la­bai ir daug: mais­to ir gė­ri­mų, pla­čių ir tie­sių gat­vių, dan­go­rai­žių, žmo­nių, įvai­ro­vės, di­de­lių au­to­mo­bi­lių. Kur tai, kas tu­ri bū­ti sal­du, yra sal­du be ga­lo, o jei sū­ru, tai drus­kos ir­gi ne­pa­gai­lė­ta. Daug ir kon­ku­ren­ci­jos. Ki­ta ver­tus, ne­ką ma­žiau ga­li­my­bių. Tad ku­rian­tis čia pri­reiks ir daug jė­gos. Ti­kė­ti­na, kad už pa­stan­gas bus at­ly­gin­ta ir­gi su kau­pu.

Po gaisro iš pelenų dangoraižiais pakilusi Čikaga nepaliauja nuolat stebinti. /smpp.northwestern.edu nuotrauka

...

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Karolis  88.119.242.22 2014-11-19 09:09:30
Užsi­re­gist­ruo­kite į Airbnb sis­temą čia: http://www.airbnb.com/c/kkarolukas1?s=8 ir gau­site 20 eurų nuo­laidą savo pir­mai rezer­va­ci­jai.
0 0  Netinkamas komentaras
asd  78.58.84.210 2014-07-18 21:30:31
buvau statuose,geras straipsnis,puiki salis su neribotomis galimybemis,ivairi,spalvinga ir lb turtinga
5 0  Netinkamas komentaras
Rug­sė­jo 27–28 d. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je vyks­ta NA­TO ša­lių ir par­tne­rių tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­je stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no karinių oro pa­jė­gų [...]
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spaudai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami