Sapiegų dvarvietėje - modernus lankytojų centras

Jūratė MIČIULIENĖ juratem@lzinios.lt 2015-07-23 06:00
Jūratė MIČIULIENĖ
juratem@lzinios.lt
2015-07-23 06:00
Saugomų teritorijų nacionalis lankytojų centras - vartai į gamtą. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotraukos
Jei ne­ži­no­te, kur pa­suk­ti sa­vo ke­lio­nių marš­ru­tą, o no­ri­te ap­lan­ky­ti pa­čius įdo­miau­sius Lie­tu­vos gam­tos kam­pe­lius, da­bar jau yra vie­ta, kur gau­si­te in­for­ma­ci­jos apie vi­sos Lie­tu­vos sau­go­mas te­ri­to­ri­jas. Sos­ti­nės An­ta­kal­nio mi­kro­ra­jo­ne, Sa­pie­gų dvar­vie­tė­je, su­re­mon­ta­vus se­ną skal­byk­lą ati­da­ry­tas Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų na­cio­na­li­nis lan­ky­to­jų cen­tras.

Sau­go­mos te­ri­to­ri­jos su­da­ro be­veik 16 proc. vi­sos Lie­tu­vos plo­to. Va­sa­ros ke­lio­nių marš­ru­tui ti­krai yra ką pa­si­rink­ti iš 5 na­cio­na­li­nių, 30 re­gio­ni­nių par­kų, 568 sau­go­mų gam­tos pa­vel­do ob­jek­tų, 508 draus­ti­nių, 6 re­zer­va­tų, kur ir­gi yra įreng­ti pa­žin­ti­niai ta­kai.

Gam­tos perlai

Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų na­cio­na­li­nis lan­ky­to­jų cen­tras (An­ta­kal­nio g. 25, Vil­nius) įreng­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų ir vals­ty­bės lė­šo­mis. Lan­ky­to­jų cen­tras sto­vi Sa­pie­gų rū­mų komp­lek­se, ša­lia ba­ro­ko sti­liaus rū­mų, tri­ni­to­rių vie­nuo­ly­no ir baž­ny­čios, bu­vu­sių Sa­pie­gos li­go­ni­nės pa­sta­tų, par­ko pa­kraš­ty. Vi­sas rū­mų komp­lek­sas yra įtrauk­tas į kul­tū­ros ver­ty­bių są­ra­šą (rū­mus 1689 me­tais sta­tė Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės et­mo­nas Vil­niaus vai­va­da Ka­zi­mie­ras Jo­nas Sa­pie­ga). Ki­ta­dos ap­leis­tas pa­sta­tas, ku­ria­me bu­vo įkur­ta ka­ro li­go­ni­nės skal­byk­la, iš­ki­lo, ga­li­ma sa­ky­ti, iš griu­vė­sių. Da­bar ja­me - mo­der­nus, ži­nių apie sau­go­mas te­ri­to­ri­jas su­tei­kian­tis lan­ky­to­jų cen­tras, čia par­eng­ta iš­sa­mi eks­po­zi­ci­ja „Sau­go­mos te­ri­to­ri­jos. Ke­lio­nė gy­ve­ni­mo ra­tu“. Cen­tro tiks­las - su­do­min­ti lan­ky­to­jus na­cio­na­li­niais ir re­gio­ni­niais par­kais, sau­go­mo­mis au­ga­lų ir gy­vū­nų rū­ši­mis, kraš­to­vaiz­džio ypa­tu­mais, ska­tin­ti sa­va­ran­kiš­kai ke­liau­ti ir at­ras­ti mū­sų kraš­to gam­tos lo­bius.

Pa­sak prieš dau­ge­lį me­tų šio lan­ky­to­jų cen­tro idė­ją bran­di­nu­sios Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos (VSTT) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos Rū­tos Baš­ky­tės, žmo­nės tu­ri ma­ty­ti ir su­pras­ti, ką ir ko­dėl rei­kia sau­go­ti, ko­dėl gam­to­sau­ga ci­vi­li­zuo­tai žmo­ni­jai da­ro­si vis svar­bes­nė.

Pirmosios talkos vyko taip apleistame pastate. /VSTT archyvo nuotrauka

Ska­ti­na ke­liau­ti

Eks­po­zi­ci­ja – ne tik įdo­maus tu­ri­nio, bet ir ste­bi­na vi­zua­liais spren­di­mais. Įėjęs lan­ky­to­jas pa­si­jus tar­si gam­tos ap­sup­ty­je: žo­ly­nai, pa­ukš­čiai, žio­gai ap­lin­kui, o pa­žvel­gus aukš­tyn – de­be­sys.

Ter­mi­na­luo­se pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie sau­go­mų te­ri­to­ri­jų įdo­my­bes ir ke­lia­vi­mo ga­li­my­bes pa­dės at­ras­ti iš­skir­ti­nių Lie­tu­vos vie­tų. Kiek­vie­nas eks­po­zi­ci­jos lan­ky­to­jas taps ak­ty­viu da­ly­viu, ga­lin­čiu lies­ti, klau­sy­ti, pa­jaus­ti. Iš­skir­ti­nė na­cio­na­li­nių ir re­gio­ni­nių par­kų, re­zer­va­tų ver­tė ilius­truo­ta ne tik vaiz­dais, bet ir kon­kre­čiais daik­tais. Ga­li­ma ap­lan­ky­ti ki­no sa­lę – šikš­nos­par­nių bu­vei­nę, iš­girs­ti pa­slap­tin­gų gam­tos gar­sų. Lan­ky­to­jams tu­rė­tų pa­tik­ti la­bo­ra­to­ri­nis sta­las – klaus­tu­kas, kur įvai­rios gam­tos mįs­lės bus at­skleis­tos fil­muo­tais siu­že­tais. Ma­žuo­sius lan­ky­to­jus su­do­mins Lie­tu­vo­je su­kur­tas in­te­rak­ty­vus žai­di­mas apie ger­ves ir kor­mo­ra­nus.

Gamtos klasė bus naudinga ir moksleiviams.

Pri­tai­ky­ti lankymui

"Nuo 1937 me­tų, kai įsteig­tas pir­ma­sis Žu­vin­to re­zer­va­tas, Lie­tu­vo­je pra­dė­ta kur­ti sau­go­mų te­ri­to­ri­jų sis­te­ma. Ver­tų ap­sau­gos ob­jek­tų są­ra­šas vis il­gė­jo. Juos pri­tai­ky­ti lan­ky­mui ta­po įma­no­ma at­si­ra­dus eu­ro­pi­nių lė­šų", - tei­gė R. Baš­ky­tė. Pa­sak VSTT di­rek­to­riaus Al­ber­to Sta­nis­lo­vai­čio, lan­ky­to­jų cen­tras ne tik nu­krei­pia, kur ver­ta ke­liau­ti, bet ir par­odo, ką sau­go­me ir kuo ga­li­me džiaug­tis.

Ti­ki­ma­si, kad Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų na­cio­na­li­nis lan­ky­to­jų cen­tras taps var­tais į Lie­tu­vos ir ki­tų ša­lių sau­go­mas te­ri­to­ri­jas, po vie­nu sto­gu bus ga­li­ma ras­ti in­for­ma­ci­jos, su­si­ju­sios su ver­tin­giau­sio­mis te­ri­to­ri­jo­mis, iš­si­rink­ti marš­ru­tą ir ke­liau­ti po tur­tin­gą gam­tos ver­ty­bių mū­sų kraš­tą. Tuo la­biau kad čia dir­ban­tys spe­cia­lis­tai, gam­tos ži­no­vai, su­teiks dar ir pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos.

Daugybė pažintinės literatūros apie saugomas teritorijas paskatins keliauti po gimtąjį kraštą.

Sukant susiliečiančius krumpliaračius galima susipažinti su saugomų teritorijų sistema.

Vienas stendas informuoja, ką saugomose teritorijose veikia direktorius, ekologas, reindžeris, kultūrologas, kraštotvarkininkas, rekreacijos vadybininkas.

Kampelis mažiesiems gamtos mėgėjams.

Ilgametė buvusi Valstybinių saugomų teritorijų tarnybos direktorė Rūta Baškytė ne vienus metus brandino Nacionalinio lankytojų centro idėją.

Albertas Stanislovaitis ir Rūta Baškytė džiaugėsi, kad naujasis lankytojų centras padės žmonėms atrasti ypatingas Lietuvos vietas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Tomas  10.0.183.198 2015-07-24 17:46:10
nuostabus gamtininkų darbas, kada dirba?
1 0  Netinkamas komentaras
Juozas  78.56.22.116 2015-07-23 12:57:12
Ar žinote, kad apie šį seną ir paslaptingą pastatą (Antakalnio g. 25) jau rašė Antakalnio gyventojas ir rašytojas Justinas Žilinskas knygoje "mano Vilnius mano" (http://manovilniusmano.lt/)
1 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami