Saugiausi pasaulio miestai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-07-20 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-07-20 06:00
Singapūras.  Reuters/Scanpix nuotrauka
Pa­pras­tai pa­lik­ti pi­ni­gi­nę ar ne­šio­ja­mą kom­piu­te­rį vie­šo­je ka­vi­nė­je ne­pa­tar­ti­na, bet sau­giau­sių mies­tų gy­ven­to­jai ga­li taip da­ry­ti apie nie­ką ne­gal­vo­da­mi. Šiuo­se pen­kiuo­se mies­tuo­se ga­li­ma ra­miai par­ei­ti na­mo ar­ba pa­lik­ti ne­šio­ja­mą kom­piu­te­rį vie­šo­je vie­to­je. 

Kaip ra­šo bbc.com, dau­ge­liui jaus­tis sau­giai reiš­kia bū­ti na­muo­se. O ką reiš­kią gy­ven­ti pa­čio­je sau­giau­sio­je vie­to­je? Pa­gal EIU (The Eco­no­mist In­tel­li­gen­ce Unit – angl.) me­to­di­ką ver­ti­na­mas as­mens sau­gu­mas, inf­ras­truk­tū­ros ir svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos pa­ti­ki­mu­mas bei skait­me­ni­nės tech­no­lo­gi­jos.

Osaka

Osa­ka įkū­ni­ja ra­my­bę, ku­ri jau­čia­ma vi­so­je ša­ly­je. „Ja­po­ni­jo­je aps­kri­tai la­bai sau­gu gy­ven­ti“, – sa­ko Da­nie­lis Lee, vie­ti­nio žur­na­lo ang­lų kal­ba „Kan­sai Sce­ne“ stei­gė­jas. Jis at­si­kraus­tė čia gy­ven­ti iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės prieš 17 me­tų. „ Čia taip sau­gu, kad vie­ti­niai gy­ven­to­jai įpra­tę pa­lik­ti sa­vo as­me­ni­nius daik­tus be pri­žiū­ros ant sta­lų ka­vi­nė­se. Tai ne­įma­no­ma nie­kur ki­tur,“ – pa­sa­ko­ja jis.

Osa­ka yra ži­no­mas vers­lo cen­tras, tai reiš­kia, kad žmo­nės dir­ba iki gi­lios nak­ties. „Net­gi vė­ly­vą nak­tį trau­ki­nių ter­mi­na­lai bū­na per­pil­dy­ti kaip die­ną, – ti­ki­no Yos­hie Ya­ma­mo­to, ku­ris per­si­kė­lė čia gy­ven­ti iš Ki­jo­to prieš 25 me­tus. – Bet nė­ra jo­kios prob­le­mos mo­te­riai ke­liau­ti vie­nai vė­ly­vą nak­tį me­tro.“

Nors ja­po­nų kul­tū­ra orien­tuo­ta į dar­bą, jie drau­giš­ki ir mėgs­ta pa­kal­bė­ti su ne­pa­žįs­ta­mais žmo­nė­mis. Kaip pa­sa­ko­jo D. Lee, ga­li už­suk­ti į bet ku­rią užei­gą ir bū­si pri­im­tas kaip se­niai ne­ma­ty­tas drau­gas. Ga­li ne­sup­ras­ti nė žo­džio, ką tau sa­ko, bet pa­si­ju­si jau­kiai.

Amsterdamas / AFP/Scanpix nuotrauka

Mėgs­tan­tiems bend­rau­ti su vie­ti­niais Y. Ya­ma­mo­tas pa­ta­ria ap­si­gy­ven­ti Osa­kos cen­tre, pa­vyz­džiui, Iku­no ar Abe­no ra­jo­ne – ten iš­li­kęs tra­di­ci­nis būs­tas. „Jei­gu pa­vyks su­sid­rau­gau­ti su kai­my­nais, pa­ju­si­te ti­krą­ją Osa­kos dva­sią – šil­tą ir drau­giš­ką“, – sa­ko jis. Tiems, ku­rie no­ri pa­jus­ti Osa­kos „mie­ga­mų­jų ra­jo­nų“ at­mos­fe­rą, ver­ta ap­sis­to­ti Mi­no ar Ki­ta-sen­ri prie­mies­čiuo­se.

Amsterdamas

Ma­žiau nei mi­li­jo­ną gy­ven­to­jų tu­rin­tis Ams­ter­da­mas yra pa­ly­gin­ti ma­žas mies­tas tarp EIU iš­rink­tų sau­giau­sių mies­tų, ku­riuo­se ga­li­ma ra­miai iš­ties­ti ko­jas ir nie­kuo ne­si­rū­pin­ti. Šis mies­tas gar­sė­ja ne­su­var­žy­ta at­mos­fe­ra, ku­rio­je žmo­nės nu­rims­ta. „Jau­čiuo­si la­bai sau­giai“, – pa­sa­ko­ja To­nis Hin­ters­tois­se­ris, va­dy­bi­nin­kas į Ams­ter­da­mą per­si­kė­lęs iš Niu­jor­ko prieš 3 me­tus. „Lais­va dva­sia lei­džia at­si­pa­lai­da­vus žvelg­ti ir į kas­die­nius da­ly­kus. Nie­kas čia ne­su­sier­zi­na dėl nie­kų, ne­tgi po­li­ci­nin­kai, – sa­ko T. Hin­ters­tois­se­ris, – jie la­bai drau­giš­ki ir man­da­gūs, nors griež­ti.“

Vi­si Ams­ter­da­mo ra­jo­nai yra sau­gūs, bet vie­niems la­biau pa­tin­ka pie­ti­nė mies­to da­lis, pa­vyz­džiui, De Pij­pe ar Oud-Zui­das , o ki­tiems – ry­tų ir šiau­rės Ams­ter­da­mas, pa­vyz­džiui, Noor­das. T. Hin­ters­tois­se­ris gy­ve­na Oud Wes­to ra­jo­ne, ku­ris jam pa­tin­ka to­dėl, kad yra tik už 2 ki­lo­me­trų į va­ka­rus nuo mies­to cen­tro ir ne­to­li di­džiau­sio mies­to par­ko.

Tik vie­nas pers­pė­ji­mas: ne­svar­bu, kur nu­sprę­si­te ap­sis­to­ti, di­des­nė da­lis Ams­ter­da­mo yra pa­sta­ty­ta ant van­dens, tad na­mai daž­nai pa­svi­rę – jei­gu pa­dė­si­te te­ni­so ka­muo­liu­ką ant grin­dų vie­no­je sve­tai­nės pu­sė­je, jis ga­na grei­tai pats nu­rie­dės į ki­tą pu­sę.

Sidnėjus

Ne­pai­sant to, kad jis yra di­džiau­sias Aus­tra­li­jos mies­tas, Sid­nė­jaus kul­tū­ra, orien­tuo­ta į bend­ra­bū­vį, gy­ven­to­jams su­ku­ria sau­gu­mo jaus­mą. „Mū­sų bend­ruo­me­nė pri­žiū­ri vie­nas ki­tą, – pa­sa­ko­ja Ri­char­das Gra­ha­mas, Sid­nė­jaus gy­ven­to­jas, vie­ti­nės ke­lio­nių kom­pa­ni­jos sa­vi­nin­kas. – Jei­gu kaž­kas at­ro­do įtar­ti­nai, mes pa­pa­sa­ko­ja­me kai­my­nams ir grei­tai vi­sus aps­krie­ja ži­nia, ko pa­si­sau­go­ti.“

Mies­tas ne­se­niai pri­ėmė spren­di­mą iš­leis­ti 15 mi­li­jo­nų do­le­rių per me­tus at­nauu­jin­ti ša­li­gat­vius ir pės­čių­jų pe­rė­jas, kad žmo­nėms pa­tik­tų dau­giau vaikš­čio­ti. Vic­to­ria Mo­xey, at­vy­ku­si čia iš Bue­nos Ai­rių, ti­ki, kad tai pa­de­da pa­da­ry­ti gy­ve­ni­mą sau­ges­nį. „Gat­vės vi­sa­da pil­nos mies­tie­čių, sė­din­čių ka­vi­nė­se su drau­gais ar vaikš­čio­jan­čių su šu­ni­mis ar­ba pa­pras­čiau­siai be­si­dai­ran­čių po mies­tą, – pa­sa­ko­ja ji. – Sid­nė­jus yra toks mies­tas, ku­ria­me kuo dau­giau vaikš­tai gat­vė­mis, tuo dau­giau jau­tie­si bend­ruo­me­nės da­lis.“

Sidnėjus / Reuters/Scanpix nuotrauka

No­rė­da­mi įsi­lie­ti į šią vaikš­čio­ji­mo kul­tū­rą, emig­ran­tai daž­nai ap­si­gy­ve­na Potts Poin­te, 3 km į ry­tus nuo Sid­nė­jaus cen­tro, kur dvel­kia Niu­jor­ku. Dar vie­nas po­pu­lia­rus pa­si­rin­ki­mas yra Su­rry Hil­las, 3 km į pie­try­čius nuo mies­to cen­tro, kur ge­riau­sios ka­vi­nės ir res­to­ra­nai, trau­kian­tys hips­te­rius, di­zai­no ir ge­ro mais­to mė­gė­jus.

Singapūras

Šia­me pie­try­čių Azi­jos mies­te la­bai rū­pi­na­ma­si tei­sėt­var­ka, re­zul­ta­tas – la­bai sau­gi ap­lin­ka gy­ven­ti. Ri­ni­ta Vanj­re Ra­vi, ki­lu­si iš Ban­ga­lū­ro pie­tų In­di­jo­je, vie­na iš vie­ti­nio res­to­ra­no įkū­rė­jų, įsi­ti­ki­nu­si, kad la­bai svar­bu stip­ri po­li­ci­ja. „ Sin­ga­pū­re po­li­ci­jai ge­rai mo­ka­ma, o po­li­ci­nin­kai la­bai rū­pi­na­si gy­ven­to­jų ge­ro­ve,“ – sa­ko ji.

Įsta­ty­mų čia lai­ko­ma­si. R. Vanj­re Ra­vi ma­no, kad Sin­ga­pū­ro gy­ven­to­jai el­gia­si la­bai są­ži­nin­gai. „Bet ku­ria­me res­to­ra­ne ga­li pa­lik­ti ran­ki­nę ant sta­lo ir ra­miai nu­ei­ti už­si­sa­ky­ti mais­to ži­no­da­mas, kad ta­vo daik­tai ne­dings, – pa­sa­ko­ja ji. –Tie­siog gy­ven­to­jai ži­no, kad ti­krai bus pa­gau­ti ir nu­baus­ti, jei­gu nu­si­kals“.

Sta­bi­li po­li­ti­nė pa­dė­tis ir tai, kad ne­to­le­ruo­ja­mi re­li­gi­niai ar ra­sis­ti­niai iš­puo­liai, taip pat pri­si­de­da prie har­mo­nin­go mies­to gy­ve­ni­mo.

Stokholmas / Reuters/Scanpix nuotrauka

Tie­sa, to­kia­me di­de­lia­me mies­te ky­la tam ti­krų prob­le­mų. Ieš­kant vie­tos ap­si­gy­ven­ti Sin­ga­pū­re, rei­kia tu­rė­ti gal­vo­je kas­die­nius trans­por­to strau­tus. Vie­ti­niai siū­lo gy­ven­ti kuo ar­čiau dar­bo vie­tos. R. Vanj­re Ra­vi siū­lo rink­tis Tiong Bah­ru ra­jo­ną – pa­mėg­tą hips­te­rių ra­jo­ną, kur yra spe­cia­lių par­duo­tu­vių ir res­to­ra­nų. O tu­rin­tiems dau­giau pa­ja­mų ge­riau ieš­ko­ti būs­to Dux­to­no Hil­le ne­to­li Ou­tru­mo par­ko, 2 km į va­ka­rus nuo mies­to cen­tro.

Stokholmas

To­li šiau­rė­je įsi­kū­ręs mies­tas džiu­gi­na il­go­mis va­sa­ros die­no­mis ir ge­rai apš­vies­tu mies­to cen­tru tam­siuo­ju me­tų lai­ku – tai di­di­na sau­gu­mo jaus­mą vie­šo­je erd­vė­je. „Tu­rint du ma­žus vai­kus, sau­gu­mas man yra la­bai svar­bus, o Stok­hol­mas yra pui­ki vie­ta au­gin­ti vai­kus, – pa­sa­ko­jo Kat T., at­vy­ku­si čia gy­ven­ti iš Lon­do­no. – Čia la­bai daug žai­di­mų aikš­te­lių, par­kai – to­li nuo eis­mo srau­to ir daug ža­lu­mos pa­čia­me mies­to cen­tre.“

Nors Stok­hol­me trūks­ta ne­nu­ty­lan­čio Lon­do­no gau­de­sio, Kat T. ma­no, kad lė­tas šio mies­to gy­ve­ni­mo tem­pas yra ti­kra pa­lai­ma. Ne­pai­sant, kad mies­tas ma­žas, jis „di­na­miš­kas ir su­dė­tin­gas“. „Šve­dai grei­čiau­siai pri­tam­pa prie nau­jo­vių, ypač prie mo­der­nių tech­no­lo­gi­jų ir vi­sa­da yra ma­dos prieš­aky­je“, – sa­ko ji.

Dau­ge­lis žmo­nių Stok­hol­me gy­ve­na bu­tuo­se ar­ti Cen­tri­nio Vers­lo ra­jo­no, bet ieš­kan­tys ge­res­nės vie­tos tu­rė­tų įsi­kur­ti 2 km į va­ka­rus link Kungs­hol­me­no, nors ma­din­ges­nis būs­tas yra So­der­mal­me, 3 km į pie­tus nuo cen­tro. Kran­ti­nės mies­te nuo­lat at­nau­ji­na­mos ir kruopš­čiai tvar­ko­mos, ka­da bū­tų kuo pa­to­ges­nės pa­si­vaikš­čio­ti, ypač Ham­mar­by Sjos­ta­de, kur pra­mo­nė už­lei­do vie­tą eko­lo­gi­jos pro­jek­tams.

Par­en­gė Ro­kas ČERNIAUSKAS

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Nesamonė  10.1.134.27 2015-07-21 17:00:27
Dėl Amsterdamo tikrai nesutinku, saugumo ten jokio, dauguma žmonių neprognozuojami
0 1  Netinkamas komentaras
genetikas  78.63.70.186 2015-07-21 07:19:36
Na sunku ką pasakyti apie kitus miestus, bet Amsterdamo saugumas man kelia abejonių, kai pažiūri kokia ten publika ir kai vakare einant gatve, per 10 minučių du kartus pasiūlo "coca" ....
3 0  Netinkamas komentaras
???  78.58.195.65 2015-07-20 22:16:56
Amsterdamas saugiausias miestas Pasaulyje?? Baikit gal juokus. Kažkodėl tas Amsterdamas papuola nuolat į topus. Labai geras budas darytis reklama ir traukti sex and drugs turistus. Tas pats Amsterdams dažnai vadinamas nuodimingiausiu pasaulio miestu. Argi tai suderinama?
1 0  Netinkamas komentaras
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Ita­li­jos ko­vos su ma­fi­ja po­li­ci­ja pie­ti­nia­me Ne­apo­lio mies­te su­ra­do du olan­dų ta­py­to­jo Vin­cen­to van Gog­ho pa­veiks­lus, ku­rie 2002 me­tais bu­vo pa­vog­ti iš mu­zie­jaus Ny­der­lan­duo­se.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami