Saugios pramogos užsienyje: kokius namų darbus reikia atlikti

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-05-30 15:48
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-05-30 15:48
LŽ archyvo nuotrauka
Pla­nuo­jant at­os­to­gas ir ren­kan­tis pa­pil­do­mas eks­kur­si­jas, plau­ki­mą plaus­tais, sa­fa­rį ar ki­tas pra­mo­gas už­sie­ny­je, ke­liau­to­jams ten­ka su­si­dur­ti su iš­ties ne­men­kais iš­šū­kiais – pa­slau­gų pa­siū­la ir įvai­ro­vė di­de­lė.

Ke­liau­jant sa­va­ran­kiš­kai iš­siaiš­kin­ti, ku­ris pa­slau­gų tei­kė­jas pa­ti­ki­mas ir tei­kia ko­ky­biš­kas pa­slau­gas nė­ra taip pa­pras­ta, ra­šo­ma ke­lio­nių agen­tū­rų tink­lo „West Exp­ress“ pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai. Ga­lų ga­le net ir ke­liau­jant ke­lis kar­tus per me­tus, iš­ma­ny­ti pa­slau­gų tei­ki­mo spe­ci­fi­ką bei rin­kos pa­siū­lą kiek­vie­no­je sve­čio­je ša­ly­je var­gu ar įma­no­ma.

Ke­lio­nių se­zo­nui įsi­bė­gė­jant, „West Exp­ress“ eks­per­tai pa­ta­ria, ko­kius na­mų dar­bus, sie­kiant kuo sklan­des­nių at­os­to­gų, rei­kė­tų at­lik­ti dar bū­nant Lie­tu­vo­je. Taip pat, ką rei­kė­tų pa­da­ry­ti pra­mo­gas už­si­sa­kant jau iš­ke­lia­vus.

Bend­ro­vės rin­ko­da­ros pro­jek­tų va­do­vė Ju­li­ja Či­žie­nė pa­sa­ko­ja, kad už­si­sa­kant pa­slau­gas Lie­tu­vo­je, ke­liau­to­jai, dar prieš su­mo­kė­da­mi pi­ni­gus, sten­gia­si su­ži­no­ti kuo dau­giau in­for­ma­ci­jos: ko­kios yra pa­žin­ti­nio tu­ro de­ta­lės, kas yra ke­lio­nės va­do­vas, ku­rio­je vie­to­je yra vieš­bu­tis ir ko­kias pa­slau­gas jis tei­kia, ar ne per su­dė­tin­gas nu­vy­ki­mas, ar vieš­bu­tis tin­ka vai­kams, ko­kios yra ke­lio­nės re­zer­va­ci­jos kei­ti­mo ar nu­trau­ki­mo są­ly­gos ir pan. Pa­sta­ruo­ju me­tu vis dau­giau dė­me­sio ski­ria­ma ir į įvai­rias pa­sau­gas ir pra­mo­gas siū­lan­čias agen­tū­ras bei jų ko­ky­bę ir pa­ti­ki­mu­mą. Ta­čiau, jei­gu pa­slau­gos per­ka­mos už­sie­nio ša­ly­je, vi­sa tai pa­da­ry­ti tam­pa daug su­dė­tin­giau. „A­tos­to­gų me­tu ke­liau­to­jai at­si­pa­lai­duo­ja, o, jei­gu nu­spren­džia iš­ban­dy­ti ko­kias nors pra­mo­gas, tai daž­niau­siai įvyks­ta spon­ta­niš­kai, ga­li­my­bės įsi­gi­lin­ti į si­tua­ci­ją vie­to­je bū­na ga­na ri­bo­tos. Vi­sų pir­ma, ko­ją ki­ša kal­bos bar­je­ras, an­tra, per­kant „čia ir da­bar“ ne­bė­ra lai­ko gi­lin­tis į vie­ti­nes ša­lies tai­syk­les. Tie­sa, už­si­sa­kant pa­slau­gas už­sie­nio ša­ly­je ne­reiš­kia, kad jos bus ne­ko­ky­biš­kos ar ne­sau­gios. Daž­niau­siai vis­kas bū­na ge­rai ir klien­tai lie­ka pa­ten­kin­ti. Vis­gi vie­ne­ti­niai at­ve­jai, ku­rių baig­tis bū­na skau­di, su­si­ju­si su žmo­nių svei­ka­ta, ro­do, kad na­mų dar­bų at­li­ki­mas dar bū­nant Lie­tu­vo­je ti­krai ne­pa­mai­šys“, – pa­sa­ko­jo J. Či­žie­nė.

J. Či­žie­nė tei­gia, kad mi­nė­ti na­mų dar­bai – sa­vo vieš­na­gės už­sie­ny­je pla­na­vi­mas, t.y. re­ko­men­duo­ja­ma nu­spręs­ti, ko­kios eks­kur­si­jos ir ki­tos pra­mo­gos bus įdo­mios už­sie­ny­je, o tuo­met ir su­si­rink­ti kuo iš­sa­mes­nės in­for­ma­ci­jos apie šias pa­slau­gas bei jas tei­kian­čias įmo­nes. Tie­sa, tai at­lik­ti ga­li bū­ti ne­ma­žas iš­šū­kis. „Ne vi­sos pa­slau­gas tei­kian­čios įmo­nės tu­ri in­ter­ne­ti­nį tink­la­pį ang­lų kal­ba, o iš­duo­ta vie­ti­nės val­džios li­cen­ci­ja vei­kiau­siai bus tik ori­gi­na­lo kal­ba, jei­gu, aps­kri­tai, pa­vyks ją ap­tik­ti. An­tra, in­di­vi­dua­liems už­sa­ko­vams iš anks­to nu­siun­tus užk­lau­si­mą dėl de­ta­les­nės in­for­ma­ci­jos, at­sa­ky­mo ne­vi­sa­da ga­li­ma su­lauk­ti. Ne­pai­sant su­nku­mų, ban­dy­ti ver­ta. Taip pat bū­ti­na su­si­ras­ti kuo dau­giau at­si­lie­pi­mų in­ter­ne­te ir pa­si­rū­pin­ti pla­nuo­ja­moms pra­mo­goms ga­lio­jan­čia drau­di­mo ap­sau­ga. Čia svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį, kad stan­dar­ti­nė drau­di­mo ap­sau­ga ne­nu­ma­to me­di­ci­ni­nių iš­lai­dų at­ly­gi­ni­mo, jei apd­raus­tas as­muo už­sii­ma įvai­rių rū­šių ak­ty­via veik­la kaip sli­di­nė­ji­mas, nar­dy­mas, skrai­dy­mas par­as­par­niais, kai­ta­vi­mas jė­gos ait­va­rais, šuo­lis su gu­ma ar jo­di­nė­ji­mas ir pan. To­dėl jei ke­ti­na­ma už­siim­ti to­kia veik­la drau­džian­tis apie tai rei­kia pra­neš­ti – taip, drau­di­mas kai­nuos bran­giau, ta­čiau tai su­teiks sau­gu­mo jaus­mą ir pa­dės esant ne­pa­lan­kiai si­tua­ci­jai“, – ti­ki­na J. Či­žie­nė.

Ke­lio­nių agen­tū­rų tink­lo eks­per­tai par­en­gė re­ko­men­da­ci­jų są­ra­šą, kaip elg­tis, už­si­sa­kant pra­mo­gas ar per­kant kaž­ko­kias pa­slau­gas už­sie­nio ša­ly­je:

1. Įsi­ti­kin­ti, kad įmo­nė tu­ri ser­ti­fi­ka­tą/ li­cen­ci­ją teik­ti pa­slau­gą.

2. Pra­šy­ti raš­tiš­ko pa­slau­gos ap­ra­šy­mo, kad bū­tų aiš­ku, kas įskai­čiuo­ta į pa­slau­gos kai­ną.

3. Iš­siaiš­kin­ti, ar nau­do­jan­tis pa­slau­ga bū­si­te apd­raus­ti ir ko­kios yra drau­di­mo są­ly­gos.

4. Prieš mo­kant avan­są ar vi­są su­mą, iš­siaiš­kin­ti, ko­kios yra pi­ni­gų grą­ži­ni­mo są­ly­gos.

5. Ne­pa­si­duo­ti įkal­bi­nė­ji­mams ir spau­di­mui. Veng­ti už­si­sa­ky­ti pra­mo­gas pir­mo­sio­mis ke­lio­nės die­no­mis, ypač, jei­gu na­mų dar­bų Lie­tu­vo­je at­lik­ti ne­spė­ta. Pra­džio­je rei­kė­tų pa­žin­ti ša­lies kul­tū­rą, vy­rau­jan­čias tai­syk­les, žmo­nes, vie­ti­nių aky­se tiks­lin­ga tap­ti „tu­ris­tu su pa­tir­ti­mi“. Re­ko­men­da­ci­jų kreip­tis tiks­lin­ga į vie­ti­nius, pa­vyz­džiui, į vieš­bu­čio va­dy­bi­nin­ką – vieš­bu­tis, sau­go­da­mas sa­vo re­pu­ta­ci­ją, ne­re­ko­men­duos bet ko.

6. Per­kant pa­slau­gas, drą­siai ban­dy­ti iš­siaiš­kin­ti, ko­kia yra gi­do pa­tir­tis, ko­kios prie­mo­nės bus nau­do­ja­mos pra­mo­gos me­tu. Jei­gu ky­la įta­ri­mų, pa­vyz­džiui, kad au­to­bu­sas skir­tas ma­žes­niam ke­lei­vių skai­čiui nei ke­ti­na­ma vež­ti, ri­zi­kuo­ti ne­ver­ta, ge­riau ieš­ko­ti ki­tos, pa­ti­ki­mos bend­ro­vės ar­ba at­si­sa­ky­ti eks­kur­si­jos aps­kri­tai.

J. Či­žie­nė pa­sa­ko­ja, kad ženk­liai ma­žes­nė nei ki­to­se įmo­nė­se pa­slau­gų kai­na tu­rė­tų tap­ti įspė­ja­muo­ju sig­na­lu ne tik dėl pa­slau­gų ko­ky­bės, bet dėl pa­slau­gų tei­kė­jo veik­los le­ga­lu­mo aps­kri­tai. „Ieš­ko­da­mi pa­ti­ki­mų par­tne­rių, juos nuo­dug­niai pa­ti­kri­na­me. Pa­vyz­džiui, pra­šo­me trans­por­to prie­mo­nių nuo­trau­kų, li­cen­ci­jų, iš­siaiš­ki­na­me, ko­kia yra siū­lo­mo gi­do ir vai­ruo­to­jo pa­tir­tis. Ka­dan­gi pa­slau­gų tei­kė­jams už­ti­kri­na­me di­de­lius tu­ris­tų srau­tus, jie to­kią in­for­ma­ci­ją pa­tei­kia. Iš pa­tir­ties ga­li­me drą­siai pa­sa­ky­ti, kad ko­ky­biš­kos ir pa­ti­ki­mos pa­slau­gos su vi­so­mis ga­ran­ti­jo­mis tu­ri sa­vo pa­grįs­tą ver­tę, o jei­gu kal­ba ei­na apie eks­tre­ma­les­nes pa­slau­gas – tau­py­ti ko­ky­bės ir sau­gu­mo sąs­kai­ta nie­kuo­met ne­re­ko­men­duo­ja­ma. Daž­nai sklan­do mi­tai, kad per ke­lio­nių agen­tū­ras pirk­ti pa­slau­gas bran­giau, ta­čiau ko­mi­si­nis ti­krai nė­ra ta da­lis, ku­ri nu­le­mia ryš­kų kai­nos skir­tu­mą. Tie­siog, jei­gu iš pa­slau­gos ti­ki­ma­si ko­ky­bės ir mak­si­ma­laus sau­gu­mo, tai kai­nuo­ja. Ga­liau­siai – ki­lus ne­su­sip­ra­ti­mams ar nu­si­vy­lus pa­slau­ga, per­kant eks­kur­si­ją ar ko­kią pra­mo­gą iš vie­ti­nių pre­kei­vių, su jais ir teks aiš­kin­tis, tuo tar­pu jei­gu pa­slau­gą par­duo­da ke­lio­nės or­ga­ni­za­to­riai, tie­kė­jo klai­dos tam­pa agen­tū­ros, o ne tu­ris­to gal­vos skaus­mu“, – api­bend­ri­na J. Či­žie­nė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami