Saugumo poreikis diktuoja atostogų kryptis

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-07-20 11:20
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-07-20 11:20
Reuters/Scanpix nuotraukos
Lie­tu­viai mėgs­ta at­os­to­gau­ti tiek Lie­tu­vo­je, tiek už­sie­ny­je, ta­čiau nė­ra lin­kę tam skir­ti daug lai­ko. Ne­se­niai at­lik­tas var­to­to­jų įpro­čių ir el­ge­sio ty­ri­mas ro­do, kad be­veik 60 proc. apk­laus­tų lie­tu­vių, pla­nuo­jan­čių šiais me­tais at­os­to­gau­ti, poil­siui rink­sis Lie­tu­vo­je esan­čius ku­ror­tus ir mies­te­lius, o penk­ta­da­lis ke­liaus į Pie­tų Eu­ro­pą. 

Ty­ri­mas par­odė, kad svar­biau­sias at­os­to­gų vie­tos pa­si­rin­ki­mo kri­te­ri­jus yra sau­gu­mo si­tua­ci­ja re­gio­ne, tai įvar­di­jo net 78 proc. apk­laus­tų­jų, ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

Be Lie­tu­vos ir Pie­tų Eu­ro­pos, lie­tu­viai šiais me­tais pla­nuo­ja ap­lan­ky­ti Va­ka­rų Eu­ro­pos ar kai­my­ni­nes ša­lis. „Fu­tu­re of Ho­li­days“ ty­ri­mo duo­me­nys par­odė, kad Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ven­gia ša­lių, ku­rias kre­čia ne­ra­mu­mai, ta­čiau be­ne de­šim­ta­da­lis, ne­pai­sy­da­mi grės­mių, ke­ti­na rink­tis poil­sį Tur­ki­jo­je, Egip­te ar Iz­rae­ly­je.

„Ty­ri­mas ro­do, kad iš at­os­to­gų kryp­čių už­sie­ny­je, lie­tu­vius do­mi­na poil­sis Pie­tų Eu­ro­po­je – Is­pa­ni­jo­je ir jos sa­lo­se, Ita­li­jo­je, Grai­ki­jos sa­lo­se. Šias ša­lis mie­lai rink­tų­si dau­giau nei treč­da­lis apk­lau­so­je da­ly­va­vu­sių res­pon­den­tų. Ta­čiau poil­siau­ti gim­ti­nė­je žmo­nės taip pat ne­at­si­sa­ko, Lie­tu­vos ku­ror­tai iš­lie­ka pa­klau­sūs, ne­pai­sant ko­kias pa­ja­mas gau­na poil­siau­to­jai“, – sa­ko OMD va­do­vas Da­rius Gri­cius.

At­os­to­gau­ja trum­pai ir neišlaidauja

„Fu­tu­re of Ho­li­days“ ty­ri­mo duo­me­ni­mis, lie­tu­viai poil­siau­ja trum­pai. Be­veik pu­sė žmo­nių poil­siui Lie­tu­vos pa­jū­ry­je ski­ria 1–3 die­nas, sa­vai­tę čia už­si­bū­na kiek ma­žiau nei treč­da­lis at­os­to­gau­jan­čių­jų. Ki­to­se Lie­tu­vos vie­to­se ne­il­giau nei tris die­nas pra­lei­džia virš 71 proc. ke­liau­to­jų. Pa­na­šų lai­ko­tar­pį už­trun­ka­ma ir ke­liau­jant po kai­my­ni­nes ša­lis. Ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se lie­tu­viai mėgs­ta il­sė­tis il­giau, sa­vai­tės poil­sį ren­ka­si be­veik 40 proc. žmo­nių.

Di­de­lė da­lis gy­ven­to­jų, apie 30 proc., sa­vo at­os­to­goms vi­du­ti­niš­kai ski­ria nuo 151 iki 300 eu­rų. Kiek dau­giau pi­ni­gų poil­siui yra lin­kę iš­leis­ti 20–29 me­tų bei vy­res­ni nei 50 me­tų am­žiaus lie­tu­viai. Ket­vir­ta­da­lis apk­laus­tų­jų per at­os­to­gas pla­nuo­ja iš­leis­ti nuo 300 iki 451 eu­ro. Per­kan­tys pil­nus at­os­to­gų pa­ke­tus iš ke­lio­nių agen­tū­rų, daž­niau­siai sa­vo at­os­to­goms ski­ria su­mas nuo 300 eu­rų. Tuo tar­pu san­ty­ki­nai dau­giau tų, ku­rie or­ga­ni­zuo­ja­si at­os­to­gas pa­tys, poil­siui ke­ti­na iš­leis­ti ne dau­giau 300 eu­rų. Ir tik penk­ta­da­lis apk­laus­tų­jų sa­vo at­os­to­goms skirs dau­giau nei 450 eu­rų as­me­niui.

Svar­biau­sia – sau­gu­mas ir sveikata

Ren­kan­tis vie­tą at­os­to­goms, lie­tu­viai svar­biau­siu kri­te­ri­ju­mi iš­ski­ria sau­gu­mo si­tua­ci­ją re­gio­ne. Ne ma­žiau svar­būs iš­lie­ka at­os­to­gų kai­na ir ge­ras, pa­to­gus nu­vy­ki­mas. Šiuos pri­ori­te­tus iš­sky­rė ati­tin­ka­mai 78 ir 76 proc. apk­laus­tų­jų. Ta­čiau tai, ar to­je ša­ly­je gy­ve­na drau­gai, šei­mos na­riai bei ar vyks­ta fes­ti­va­liai, spor­to ren­gi­niai – nė­ra la­bai ak­tua­lu di­des­nei da­liai lie­tu­vių poil­siau­to­jų. Pa­sta­rie­ji da­ly­kai svar­bes­ni jau­nes­niems bei su drau­gų kom­pa­ni­ja vyks­tan­tiems žmo­nėms. „Prieš vyk­da­mi į ke­lio­nę, net 63 proc. pa­si­ti­kri­na svei­ka­tos drau­di­mo ga­lio­ji­mą, taip pat be­veik pu­sei ke­liau­to­jų svar­bus hi­gie­nos ly­gis ša­ly­je, į ku­rią ren­gia­ma­si va­žiuo­ti“, – ko­men­tuo­ja D.Gri­cius.

Pa­sta­rų­jų me­tų te­ro­riz­mo iš­puo­liai ko­re­guo­ja at­os­to­gų pla­nus ir iš­lie­ka vie­nu pa­grin­di­nių veiks­nių, spren­džiant ku­rią ke­lio­nės kryp­tį rink­tis. Be­veik 20 proc. sa­ko, kad dėl grės­mių ap­ri­bo­jo sa­vo ke­lio­nes į už­sie­nio vals­ty­bes, o 23 proc. ven­gia tų re­gio­nų, ku­riuo­se iš­puo­lių grės­mė yra di­džiau­sia. Te­ro­riz­mo ga­li­my­bių la­biau­siai ven­gia jau­ni ke­liau­to­jai, bet yra ir 5 proc. sa­kan­čių, kad jiems tai iš­vis ne­svar­bu ir sa­vo ke­lio­nių pla­nų dėl to ne­kei­čia.

Bend­ro­vė OMD at­li­ko „Fu­tu­re of Ho­li­days“ ty­ri­mą, ku­rio me­tu bu­vo apk­laus­ti 1319 in­ter­ne­to var­to­to­jai iš Lie­tu­vos, ku­rių am­žius svy­ruo­ja tarp 15–69 me­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš­ko­vo­jo „Lie­tu­vos ry­to“ eki­pa. To­mo Pa­čė­so auk­lė­ti­niai po spur­to ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je įvei­kė „Pie­no žvaigždžių“ ko­man­dą 86:68.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami