Šaunios vietelės Aukštaitijoje

Jūratė MIČIULIENĖ 2013-04-26 06:37
Jūratė MIČIULIENĖ
2013-04-26 06:37
Namą vaiduoklį Kėdainių centre originaliai apipavidalino menininkai. Jūratės Mičiulienės (LŽ) nuotraukos
Lie­tu­vos mies­te­liai ne­tu­ri tiek daug lan­ky­ti­nų ob­jek­tų, kad vie­na­me bū­tų ga­li­ma dai­ry­tis ke­le­tą die­nų. Ta­čiau kiek­vie­na­me ti­krai at­si­ras toks trau­kos taš­kas, dėl ku­rio bū­tų ver­ta stab­te­lė­ti ke­lioms va­lan­doms. 

Dvie­jų die­nų iš­vy­ka po Aukš­tai­ti­ją įti­ki­no, kad ti­krai ver­ta va­žiuo­ti, dai­ry­tis. Gro­žė­tis ir ste­bė­tis iš­ties yra kuo.

Ar ži­no­jo­te, pa­vyz­džiui, kad vi­du­ry Pa­ne­vė­žio sto­vi Tei­sy­bės uo­sis, ant ku­rio žmo­nės, ti­kė­da­mie­si, jog iš­si­pil­dys jų no­rai, jau pri­ka­lė tūks­tan­čius se­nų rak­tų? Tu­ri­te troš­ki­mų? Va­žiuo­ki­te ten.

Raktai ant uosio Panevėžyje slepia tūkstančius norų.

Nau­jas mo­der­nus Kre­ke­na­vos re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cen­tras vaiz­džiai įro­do, ko­dėl bū­ti­na sau­go­ti uni­ka­lias Ne­vė­žio kil­pas ir sen­va­ges, ku­rių to­kios gau­sos nie­kur ki­tur Lie­tu­vo­je dau­giau nė­ra.

Poil­siau­jant eže­rin­ga­me Za­ra­sų kraš­te ver­ta už­suk­ti į ne­se­niai at­kur­tą 300 me­tų se­nu­mo Šly­nin­kos van­dens ma­lū­ną ir par­agau­ti bly­nų iš čia ru­piai su­mal­tų mil­tų.

Rad­vi­lų mies­to - Kė­dai­nių - di­din­gu­mo ir se­na­mies­čio gro­žio ne­nus­tel­bia da­bar­ties po­li­ti­ko šyp­se­ną ke­lian­tis ban­dy­mas čia įsiam­žin­ti bly­ni­ne "Nu, blyn".

Bir­žuo­se pats Žal­do­kas apie se­no­vi­nį alaus re­cep­tą pa­sa­ko­ja ir ra­gau­ti siū­lo.

Iš Anykš­čių trau­kiant į Vil­nių, jau ne­to­li Uk­mer­gės, Džiu­gų kai­me, ver­ta įvai­riais gink­lais iš­ban­dy­ti ran­kos taik­lu­mą lau­kuo­se įreng­to­je šau­dyk­lo­je "Za­la Arms".

Kaune turistams netikėtai surengiama Perkūno namo pardavimo inscenizacija. Sandorio dalyviais tampa perrengti ekskursijos dalyviai.

Kai­mo inscenizacija

Pa­sta­ruo­ju me­tu vis dau­gė­ja kai­mo tu­riz­mo so­dy­bų, ku­rios or­ga­ni­zuo­ja įvai­rias mies­to žmo­gui jau pa­mirš­tų dar­bų pa­mo­kė­les - mo­ko min­ky­ti ir kep­ti duo­ną, slėg­ti sū­rį, muš­ti svies­tą, kep­ti ša­ko­tį, taip pat ren­gia me­daus, mi­daus ar alaus de­gus­ta­ci­jas. Da­bar dau­ge­lis vai­kus į to­kias so­dy­bas at­ve­ža tie­siog kai­mo par­ody­ti - kad ži­no­tų, iš kur pie­nas bė­ga, kas kiau­ši­nį ant šiau­dų pa­de­da, ant ko vil­na au­ga ir dar ne­rū­ky­ti kum­piai laks­to.

Kaip pa­sa­ko­jo kar­tu ke­lia­vu­si vie­nos tu­riz­mo agen­tū­ros gi­dė, mū­sų kai­mai daž­nai ste­bi­na už­sie­nie­čius, jiems čia ti­krai smal­su pa­si­dai­ry­ti. "Kar­tą va­žia­vau su už­sie­nie­čių gru­pe per Šal­či­nin­kų ra­jo­ną. Žval­go­si jie pro au­to­bu­so lan­gą, o kai­muo­se tai mo­te­rė­lė su ki­bi­ru van­dens ei­na, tai se­nio­kas ark­liu­ko tem­pia­mu ve­ži­mu va­žiuo­ja, tai vy­ras dal­giu kie­me mo­juo­ja. Vie­nas tų už­sie­nie­čių ir sa­ko: "Tur­būt bran­giai jums kai­na­vo to­kią ti­kro kai­mo ins­ce­ni­za­ci­ją su­reng­ti", - juo­kė­si tu­riz­mo agen­tū­ros at­sto­vė.

Ki­ta gi­dė pri­si­mi­nė, kaip gru­pė iš Bra­zi­li­jos duo­ną vie­no­je kai­mo so­dy­bo­je ke­pė: "Jie bu­vo ne­ma­tę to­kių dar­bų. Su­si­min­kė po ke­pa­liu­ką, pa­si­žy­mė­jo, kad at­skir­tų, ku­ris ku­rio, o pa­skui net į Bra­zi­li­ją iš­si­ve­žė."

Kau­nas kitaip

Panevėžietis keramikas A.Jonušis savo dirbtuvėse apgyvendino šimtus pagoniškų mitologinių būtybių.

Ka­dan­gi Aukš­tai­ti­jai pri­klau­so ir Kau­nas, pir­ma­sis mū­sų stab­te­lė­ji­mas bu­vo šia­me mies­te. Vi­siems nuo­tai­ką pa­kė­lė pirk­liu Ber­nar­du per­si­ren­gęs gi­das. Jis, įsi­lei­dęs į XV am­žiu­je bu­vu­sios Per­kū­no šven­tyk­los vie­to­je pa­sta­ty­tus, vė­liau pirk­lių or­ga­ni­za­ci­jai pri­klau­siu­sius Per­kū­no na­mus, su­ren­gė tea­tra­li­zuo­tą Per­kū­no na­mo pir­ki­mo sce­ną. Bu­vo ypač sma­gu ste­bė­ti, kaip is­to­ri­nės im­pro­vi­za­ci­jos per­so­na­žais ne­ti­kė­tai ta­po tų lai­kų dra­bu­žiais per­reng­ti mū­sų eks­kur­si­jos da­ly­viai. Vi­si įsi­jau­tę ir su hu­mo­ru pa­gal iš­da­ly­tą teks­tą vai­di­no, kaip vie­ną gra­žiau­sių Kau­no na­mų XVII am­žiaus pra­džio­je nu­si­pir­ko Kau­no vai­tas Al­ber­tas Bei­nar­tas. Jo du­krai Bri­gi­tai be­si­per­šan­tis pirk­lys poe­tas Jo­nas Ko­ja­la­vi­čius ir­gi par­eiš­kė no­rįs to na­mo, ta­čiau vai­tas lie­pė ne­pai­nio­ti mei­lės ir pi­ni­gų. J.Ko­ja­la­vi­čius ap­si­ra­mi­no. Iš is­to­ri­jos ži­no­me, kad pirk­liui ir jo my­li­ma­jai Per­kū­no na­mas vis tiek ati­te­ko, ja­me gi­mė vė­liau gar­siu is­to­ri­ku ta­pęs jų sū­nus Al­ber­tas Vi­jū­kas-Ko­ja­la­vi­čius.

To­kias ne­įp­ras­tas eks­kur­si­jas ren­ka­si vis dau­giau mies­to sve­čių.

Ver­ta pa­kil­ti ant ša­lia esan­čio Jė­zui­tų vie­nuo­ly­no sto­go ir į Kau­no se­na­mies­tį pa­siž­val­gy­ti nuo ne­se­niai įreng­tos apž­val­gos aikš­te­lės.

A.Jonušis su savo darbo šalmu.

Pe­lėd­na­giai prie Nevėžio

Prie Kė­dai­nių ir iš­tvi­nu­sio Ne­vė­žio gal­vą ke­lia vie­nas iš da­bar ma­din­gais tam­pan­čių ir Lie­tu­vo­je be­si­ku­rian­čių te­mi­nių kai­mų. Pe­lėd­na­gių bend­ruo­me­nė sve­čius pa­si­tin­ka pa­sa­ko­ji­mu, kaip ki­ta­dos pe­lę be­si­ve­jan­ti pe­lė­da ne­pas­te­bė­jo me­džio, tren­kė­si į jį ir ten pa­li­ko sa­vo na­gus. Iš šio rąs­to na­mą su­si­ren­tęs žmo­gus vė­liau vi­siems pa­siū­lė kai­mą va­din­ti Pe­lėd­na­giais.

Bend­ruo­me­nės na­mų sie­nos nu­ka­bi­nė­tos iš siū­lų riš­to­mis pe­lė­do­mis. Čia at­vyks­tan­čius vai­kus kai­mo mo­te­rys mo­ko ri­ši­mo me­no, vai­ši­na pe­lė­dos ko­jos for­mos ža­ga­rė­liais, iš Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio ąžuo­ly­no gi­lių iš­vir­ta ka­va. Kai­mas iš­sis­ki­ria bend­rais gė­ly­nais, tvar­kin­ga ap­lin­ka.

Bus vy­rų su dalgiais

Kėdainiai - Radvilų miestas. Gražiausioje aikštėje jiems pastatytas paminklas.

Kė­dai­nių ra­jo­ne, Pa­ber­žė­je, 1863 me­tų su­ki­li­mo rė­mė­jų gra­fų Ši­lin­gų dva­re (ša­lia gar­sio­sios Tė­vo Sta­nis­lo­vo kle­bo­ni­jos) vie­nin­te­lis Lie­tu­vo­je Su­ki­li­mo mu­zie­jus šie­met, Su­ki­li­mo me­tais, per Sek­mi­nes, ge­gu­žės 19 die­ną, rengs tea­tra­li­zuo­tą su­ki­li­mą. Bu­vęs Pa­ber­žės kle­bo­nas An­ta­nas Mac­ke­vi­čius pers­kai­tys su­ki­li­mo ma­ni­fes­tą ir dal­giais gink­luo­tus vy­rus ves į mū­šį.

Be šios ins­ce­ni­za­ci­jos, mu­zie­ju­je nuo­lat ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su su­ki­li­mo is­to­ri­ja, da­ly­viais, ap­žiū­rė­ti jų gink­lus, se­no­vi­nių ži­ba­li­nių lem­pų ko­lek­ci­ją.

Uo­sis sau­go norus

Ne kur nors miš­ke, o vos ne Pa­ne­vė­žio cen­tre ga­li­ma pri­si­lies­ti prie kū­ry­bi­nių ga­lių tei­kian­čio uo­sio. Žai­bo trenk­tą ir iš­džiū­vu­sį šim­to me­tų se­nu­mo uo­sį, ža­lia­vu­sį Bi­ru­tės gat­vė­je, bu­vo no­ri­ma nu­pjau­ti, bet ke­ra­mi­kas Al­gir­das Jo­nu­šis jį iš­sau­go­jo ir pa­ver­tė tu­ris­tų trau­kos ob­jek­tu.

"Kar­tą gy­ve­no žmo­gus, var­du Tei­sius, ku­ris vis ieš­ko­jo tie­sos, vis tei­sė­si su die­vais, ka­man­ti­nė­jo juos, ko­dėl koks nors žmo­gus ne­lai­min­gas. Kai Tei­sius mi­rė, ant jo ka­po iš­au­go di­de­lis uo­sis su dvy­li­ka ka­ban­čių var­pų. Ta­da žmo­nės jau pa­tys ga­lė­jo pa­skam­bin­ti ir pa­si­kal­bė­ti su die­vais", - įti­ki­nė­jo pa­ne­vė­žie­tis.

Krekenavos lankytojų centras supažindina su Nevėžio senvagėmis ir vingiais.

Mi­to­lo­gi­ja be­si­do­min­tis ke­ra­mi­kas at­krei­pė dė­me­sį, kad šio uo­sio la­bai stip­ri ener­gi­ja. "Jei ei­da­mas į sa­vo dirb­tu­ves pri­si­lies­da­vau prie jo ka­mie­no, vis­kas sek­da­vo­si pui­kiai. Die­na bū­da­vo ge­ra", - tvir­ti­no A.Jo­nu­šis.

Ke­ra­mi­kas su sa­vo drau­gu Vid­man­tu Pe­re­vi­čiu­mi ša­lia uo­sio prieš po­rą me­tų iš­sau­go­jo ir ga­ba­lė­lį ak­me­ni­mis grįs­tos gat­ve­lės. Grin­di­nys bu­vo at­kas­tas tie­siant ka­na­li­za­ci­ją. Bi­čiu­liai iš­kart in­for­ma­vo pa­vel­do­sau­gi­nin­kus, kad ra­di­nys ne­bū­tų su­nai­kin­tas. Vė­liau pa­aiš­kė­jo, jog grin­di­niui - apie 200 me­tų. Su­pran­ta­ma, kai­my­nams tai ne­pa­ti­ko, juk ne­pa­to­gu va­žiuo­ti. Ta­čiau toks se­no­ve dvel­kian­tis mies­to kam­pe­lis įgau­na sa­vo au­rą ir tam­pa uni­ka­lus.

Ly­gi­nant sta­ty­bi­nin­kų iš­raus­tas že­mes bu­vo ras­ta dau­gy­bė rak­te­lių. Vy­rai juos su­rin­ko ir pri­ka­lė prie uo­sio. Pa­sak A.Jo­nu­šio, mi­to­lo­gi­jo­je rak­tas lai­ko­mas sėk­mės sim­bo­liu. Su­ma­nęs no­rą, pri­ka­li rak­tą, ir jis pil­do­si. Svar­biau­sia - nie­kam to no­ro ne­atsk­leis­ti. Taip rak­tų kas­kart dau­gė­jo ir dau­gė­jo, da­bar jau yra gal ke­li tūks­tan­čiai. Vi­si, tu­rin­tie­ji no­rų, čia už­su­ka. Šį pa­pro­tį pa­mė­go ir Pa­ne­vė­žio jau­na­ve­džiai.

Ki­bi­ras alaus - dievams

Šlyninkos malūnininkas laimingas - jo girnos nepavargsta.

"Vien žvilg­te­lė­jęs į rak­tą pri­si­trau­ki kris­le­lį sėk­mės. Tai die­vo Gau­sek­lio sim­bo­lis - vis­kas jums pa­dvi­gu­bės, pa­gau­sės, - tei­gė A.Jo­nu­šis. - Pa­vyz­džiui, mū­sų se­ne­liai klė­ties rak­to nie­ka­da ne­slėp­da­vo, jis tu­rė­da­vo ka­bo­ti ma­to­mo­je vie­to­je."

Ša­lia du­ris at­vė­ru­sio­je kai­miš­ko­je sek­ly­čio­je "Prie uo­sio" į ke­ra­mi­ko A.Jo­nu­šio mo­li­nius žmo­gaus gal­vos for­mos ąso­čius pils­to­mas alu­da­rio V.Pe­re­vi­čiaus pa­gal se­ne­lio ir pro­se­ne­lio re­cep­tą ga­mi­na­mas alus. Gė­ri­mas yra ga­vęs ku­li­na­ri­nio pa­vel­do ser­ti­fi­ka­tą, o tai reiš­kia, kad re­cep­tui - dau­giau kaip 100 me­tų.

Pa­gal se­no­vi­nį pa­pro­tį alu­da­ris kas­dien prie uo­sio iš­pi­la ki­bi­rą alaus - kad sek­tų­si. "Įvai­rūs pa­pro­čiai mi­to­lo­gi­jo­je su­kur­ti ne šiaip sau. Ar ži­no­te, kad ką tik pa­ga­min­tos na­mi­nės deg­ti­nės pir­mie­ji la­šai yra la­bai nuo­din­gi? To­dėl jie ir nu­pi­la­mi die­vams, - pa­aiš­ki­no A.Jo­nu­šis. - Da­bar alu­da­ris, pra­dė­da­mas nau­ją die­ną, tą prie uo­sio iš­pi­la­mą alų su­ren­ka iš sta­ti­nių vamz­de­lių - kaip už­sis­to­vė­ju­sį."

Nikajos slėnio pavasarinėje pievoje prie seno malūno įklimpo mūsų autobusas.

Kuo di­džiuo­ja­si biržiečiai

Bir­žų kraš­tas gar­sė­ja ne vien kars­ti­nė­mis įgriu­vo­mis - čia kas­met at­si­ve­ria po ke­lias de­šim­tis nau­jų smeg­duo­bių. Res­tau­ruo­to­je Rad­vi­lų pi­ly­je įsi­kū­ręs kraš­to mu­zie­jus "Sė­la" or­ga­ni­zuo­ja daug eks­kur­si­jų po ra­jo­ną, ren­gia įvai­rias prog­ra­mas. At­sta­ty­ta­me ar­se­na­lo pa­sta­te šie­met bus ati­da­ry­ta XVI-XVII am­žiaus ka­ry­bos eks­po­zi­ci­ja.

Įspū­dį pa­lie­ka ir pa­si­vaikš­čio­ji­mas il­giau­siu Lie­tu­vo­je (525 me­trų) pės­čių­jų til­tu. Ša­lia Šir­vė­nos eže­ro pla­nuo­ja­ma įreng­ti kem­pin­gą, o eže­ro pa­kran­te - dvi­ra­čių ta­ką. Šiais ob­jek­tais ti­ki­ma­si pri­trauk­ti dar dau­giau poil­siau­to­jų.

Nuo se­no Bir­žai yra ži­no­mi kaip alu­da­rių kraš­tas. Su­si­pa­žin­ti, kaip iš mie­žių sa­lyk­lo ga­mi­na­mas alus, ga­li­ma dvie­jo­se vie­to­se. Pi­ly­je ren­gia­ma edu­ka­ci­nė prog­ra­ma "Žal­do­ko alus", per ku­rią ra­gau­ja­mi se­niau­sios Lie­tu­vo­je alaus da­ryk­los "Bir­žų alus", įkur­tos 1686 me­tais, ga­mi­niai. Bir­žų pa­kraš­ty­je įsi­kū­ru­si šei­mos alaus da­ryk­la "Rin­kuš­kiai". Čia ki­tas Žal­do­kas apie ku­li­na­ri­nio pa­vel­do iš­ta­kas pa­sa­ko­ja prog­ra­mo­je "Alaus ke­lias".

Keiks­ma­žo­di­niai miltai

Pirkliu Bernardu prisistatantis gidas Kaune leidžia pasižvalgyti nuo Jėzuitų vienuolyno stogo.

Šly­nin­kos kai­mas Za­ra­sų ra­jo­ne - pats ma­žiau­sias. Ja­me gy­ve­na tik trys žmo­nės: ma­lū­ni­nin­kas, ma­lū­ni­nin­kė ir jos se­nu­čiu­kė mo­ti­na, nie­kur ne­no­rė­ju­si kel­tis iš vien­kie­mio. Tai­gi du­krai ne­li­ko nie­ko ki­to, kaip iš Vil­niaus per­si­kraus­ty­ti čia ir su gy­ve­ni­mo drau­gu at­kur­ti van­dens ma­lū­ną. 300 me­tų se­nu­mo sta­ti­nys - tech­ni­kos pa­vel­do ob­jek­tas - prie srau­naus Ni­ka­jos upe­liūkš­čio jau ne pir­mus me­tus trau­kia lan­ky­to­jus.

Kol kas ma­lū­no gir­nas su­ka elek­tra, bet pla­nuo­ja­ma at­kur­ti ir van­dens tur­bi­nas. Ta­čiau van­dens čia pa­kan­ka tik pa­va­sa­rį, o va­sa­rą vis tiek pri­reiks elek­tros. Pa­sak ma­lū­ni­nin­ko Sta­sio Su­tkaus­kio, dėl me­lio­ra­ci­jos ir ki­tų ci­vi­li­za­ci­jos pa­sek­mių vi­sų kraš­to eže­rų van­dens ly­gis, pa­ly­gin­ti su bu­vu­siu prieš šim­tą me­tų, nu­kri­tęs me­tru.

Ma­lū­ni­nin­kas ro­do at­vy­kė­liams, kaip ma­la­mi mil­tai, čia jų ga­li­ma ir nu­si­pirk­ti. Ma­lū­ni­nin­kė Re­gi­na Ve­se­lie­nė kvie­čia sve­čius prie sta­lo ir vai­ši­na se­no­vi­niais tam­siais bly­nais. Jie ke­pa­mi iš va­di­na­mų­jų ra­za­vų mil­tų, tik vie­ną­kart su­mal­tų gir­no­mis. "Va­di­nu tuos bly­nus keiks­ma­žo­di­niais. Juk ži­no­te po­sa­kį "ru­pūs mil­tai"? Tai­gi iš to­kių ir ke­pa­me. Mil­tuo­se lie­ka or­ga­niz­mui rei­ka­lin­gi lukš­tai, sė­le­nos", - pa­sa­ko­jo šei­mi­nin­kė, ren­gian­ti net ke­tu­rias edu­ka­ci­nes prog­ra­mas. R.Ve­se­lie­nė ne tik vai­ši­na ru­gi­ne, ant kle­vo la­pų kep­ta duo­na, bet ir rau­go su­si­do­mė­ju­sioms mo­te­rims par­duo­da, pa­mo­ko, kaip na­mie iš­si­kep­ti duo­ną.

Seklyčioje "Prie uosio" - menininko A.Jonušio senovinių raktų kolekcija.

Šly­nin­kos ma­lū­nas jau pa­gar­sė­jęs sa­vo ren­gia­mo­mis Už­ga­vė­nių šven­tė­mis. Juk kur pa­čių ti­kriau­sių bly­nų ga­li­ma par­agau­ti, jei ne ma­lū­ne. Ne­se­niai so­dy­bo­je pri­gi­jo ir svo­gū­nų so­di­ni­mo šven­tė bei Sta­siu­ko mu­gė. "Šie­met ge­gu­žės 11 die­ną čia su­gu­žės daug folk­lo­ri­nių an­samb­lių. Jų mer­gi­nos ba­sos, pa­si­kai­šiu­sios si­jo­nus so­dins svo­gū­nus. Į mu­gę ama­ti­nin­kai at­veš įvai­riau­sių dir­bi­nių", - at­va­žiuo­ti vi­lio­jo R.Ve­se­lie­nė.

Ši­le­lio me­džių viršūnėmis

Steng­da­mie­si pri­trauk­ti dau­giau tu­ris­tų sma­giai var­žo­si at­ski­ri ra­jo­nai. Kai Za­ra­sai prieš dau­giau kaip me­tus virš Za­ra­so eže­ro pa­sta­tė 17 me­trų aukš­čio apž­val­gos aikš­te­lę, Anykš­čiai už­si­mo­jo pa­da­ry­ti dar am­bi­cin­giau. Ki­tų me­tų va­sa­rą anykš­tė­nai ir sve­čiai ga­lės pa­si­vaikš­čio­ti Anykš­čių ši­le­lio me­džių vir­šū­nė­mis. 17 mln. li­tų kai­nuo­sian­tis la­jų ta­kas nuo Pun­tu­ko kils iki 25 me­trų aukš­čio, ap­suks ra­tą virš gar­sio­jo An­ta­no Ba­ra­naus­ko ap­dai­nuo­to ši­le­lio ir nu­si­leis prie Šven­to­sios. Žings­niuo­jant ta­ku įspū­din­ges­nė­se ši­le­lio vie­to­se bus ir apž­val­gos aikš­te­lių, ir iki 32 me­trų sie­kian­čių bokš­tų. Be to, dar šį ru­de­nį bus baig­tas įreng­ti 15 km pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kas, su­jung­sian­tis Niū­ro­nis su Pun­tu­ku. Prie Ru­bi­kių eže­ro ky­la an­tras mies­te SPA cen­tras. Anykš­čiai vis la­biau už­si­ka­riau­ja ku­ror­ti­nio mies­to var­dą.

Grįž­tant į Vil­nių ver­ta už­suk­ti į Anykš­čių ra­jo­ne, Džiu­gų kai­me, esan­čią šau­dyk­lą "Za­la Arms". Sa­vo taik­lu­mą čia ga­li­ma iš­ban­dy­ti įvai­riais gink­lais. Ypač sma­gu pa­mė­gin­ti pa­tai­ky­ti į lėkš­te­les, lai­do­mas virš ply­no lau­ko, - į to­kias tai­ko­si ir olim­pi­nė čem­pio­nė šau­lė Dai­na Gu­dzi­ne­vi­čiū­tė. Be­je, mo­li­nės lėkš­te­lės iš­tirps­ta ir ne­ter­šia gam­tos.

Šlyninkos malūnas stovi šalia sraunios Nikajos.

Kai grį­žo­me į Vil­nių, iš Pa­kruo­jo at­skrie­jo ži­nia, kad į gar­sų­jį dva­rą, ku­ria­me bu­vo fil­muo­ja­mas kul­ti­nis se­ria­las apie "raz­bai­nin­ką" Ta­dą Blin­dą, su­grį­žo pats "svie­to ly­gin­to­jas". Už­su­kan­čius sve­čius sie­kia­ma su­do­min­ti tea­tra­li­zuo­ta eks­kur­si­ja po Pa­kruo­jo dva­rą. Blin­da pats at­vers ark­li­des, leis pa­jo­di­nė­ti ant jo my­li­miau­sio žir­go ir pa­pa­sa­kos apie su­nkius bau­džia­vos lai­kus.

Ke­lio­nę or­ga­ni­za­vę Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to, įgy­ven­di­nan­čio pro­jek­tą "Vie­ti­nio tu­riz­mo vers­lo mi­si­jų ir pa­žin­ti­nių tu­rų or­ga­ni­za­vi­mas", dar­buo­to­jai kal­bė­jo, kad tu­ris­ti­nių ob­jek­tų šei­mi­nin­kai, siek­da­mi pri­si­vi­lio­ti dau­giau lan­ky­to­jų, ieš­ko ir sėk­min­gai ran­da ori­gi­na­lių, pa­trauk­les­nių for­mų. Ska­ti­nant at­vyks­ta­mą­jį ir vie­ti­nį tu­riz­mą, ku­ris yra fi­nan­suo­ja­mas iš Eu­ro­pos Są­jun­gos plė­tros fon­do, pa­slau­gos tu­ris­tams tam­pa gy­ves­nės ir la­biau pra­mo­gi­nės.

Kol alutis putoja ir rūgsta, Rinkuškių Žaldokas ramiai snaudžia.

Zarasų pasididžiavimas - apžvalgos aikštelė virš ežero. Anksčiau šioje vietoje stovėjo sovietmečiu liaupsintos Marytės Melnikaitės paminklas, dabar jis priglaustas Grūto parke.

Kėdainių blyninėje įsiamžino vietos politikas.

Aludaris V.Perevičius naminį senovinį alų pilsto į bičiulio keramiko A.Jonušio žmogaus galvos formos bokalus. Į tokią "galvą" telpa septyni bokalai.

Kauno senamiestis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Senamiesčio gidas  78.157.69.111 2013-04-28 11:09:55
Labai dėkojame organizatoriams. Buvo puiki kelionė. Gražus straipsnis, Jūrate :)
4 0  Netinkamas komentaras
zygeivis  78.60.195.83 2013-05-19 10:53:43
Kiek daug Lietuvoje dar nematytų vietų!!
7 0  Netinkamas komentaras
pavardė  138.124.112.112 2013-05-19 10:53:48
Tokių straipsnių pasiilgstu.. dešimt balų :) ačiū labai :)
10 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami