Savaitgalį verta pasidairyti Briuselyje

Vaidas MIKAITIS 2013-07-11 06:00
Vaidas MIKAITIS
2013-07-11 06:00
Briuselio širdimi laikoma centrinė Didžioji miesto aikštė (Grote Markt). Vaido Mikaičio nuotraukos
Briu­se­lio var­das da­bar Lie­tu­vo­je mi­ni­mas la­bai daž­nai, juo­lab pra­dė­jus pir­mi­nin­kau­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Ta­ry­bai. Ir tai nie­ko keis­to, mat dau­gy­bės ES ins­ti­tu­ci­jų cen­tri­niai biu­rai įsi­kū­rę šia­me mies­te, ir Briu­se­lis ne­ofi­cia­liai lai­ko­mas ES sos­ti­ne.

Ta­čiau Briu­se­lis gar­sus ne tik ES ins­ti­tu­ci­jo­mis. Tai di­de­lis, apie mi­li­jo­ną gy­ven­to­jų glau­džian­tis Eu­ro­pos did­mies­tis, tu­rin­tis ką pa­siū­ly­ti sa­vo sve­čiams. Ke­lio­nė po­rai die­nų į Briu­se­lį - yra pui­kus sa­vait­ga­lio pra­lei­di­mo bū­das.

Pa­siek­ti Bel­gi­jos ir Lie­tu­vos sos­ti­nes ga­na pa­to­gu. Prie jau skrai­dan­čių „Air Brus­sels“ pri­si­dė­jus lie­tu­viš­kai „Air Li­tua­ni­ca“, su­si­sie­ki­mas dar pa­ge­rė­jo. Da­bar į Briu­se­lį ga­li­ma skrai­dy­ti kiek­vie­ną die­ną. Mi­nė­tos oro li­ni­jos nu­ga­be­na į di­džiu­lį Briu­se­lio oro uos­tą, o pi­gio­sios „Rya­nair“ - iš Vil­niaus skrai­di­na į 30 km nuo mies­to esan­tį ne­di­du­ką Šar­le­rua oro uos­tą. Iš abie­jų pa­to­gu at­si­dur­ti pa­čia­me Briu­se­ly­je. Vie­šin­tie­siems gre­ti­mo­se vals­ty­bė­se čia pa­to­gu at­va­žiuo­ti trau­ki­niais iš Par­yžiaus, Ams­ter­da­mo ir Vo­kie­ti­jos mies­tų.

Briuselio triumfo arka.

Nors oras prastas

Kaip ži­no­ma, bel­gai ne­tu­ri sa­vo kal­bos. Ša­ly­je yra trys ofi­cia­lios kal­bos – olan­dų, pra­ncū­zų ir vo­kie­čių. Pa­sta­ro­ji var­to­ja­ma ga­na re­tai, to­dėl Briu­se­lis yra dvi­kal­bis mies­tas. Anks­čiau čia do­mi­na­vu­sią olan­dų kal­bą po tru­pu­tį iš­stū­mė pra­ncū­zų, da­bar ja kal­ba ke­tu­ri penk­ta­da­liai Briu­se­lio gy­ven­to­jų. Dėl mies­te įsi­kū­ru­sių ES ins­ti­tu­ci­jų pla­čiai var­to­ja­ma ir ang­lų kal­ba, ta­čiau nu­ste­bi­no, kad ji var­to­ja­ma ne tiek pla­čiai, kiek no­rė­tų­si, ži­nant, kad tai yra ES sos­ti­nė. Ang­lų kal­ba Briu­se­ly­je ge­ro­kai ma­žiau pa­pli­tu­si nei gre­ti­mo­je Olan­di­jo­je.

Mies­tas tu­ri ga­na pra­stą re­pu­ta­ci­ją dėl orų. Daž­niau­siai bū­na drėg­na, ly­ja ne­tgi daž­niau nei lie­tin­ga­ja­me Lon­do­ne. To­dėl net ir va­sa­rą Briu­se­ly­je ne­re­tai bū­na ap­si­niau­kę. Žie­mą snin­ga la­bai re­tai, daž­niau­siai bū­na šla­pia, o oro drėg­nu­mas su­da­ro įspū­dį, kad yra šal­čiau, nei ro­do ter­mo­me­tras.

Kad ir ko­kios oro są­ly­gos bū­tų, leis­ti lai­ką Briu­se­ly­je ne­nuo­bo­du. Nors mies­tas di­de­lis, ta­čiau jo cen­tras yra ga­na kom­pak­tiš­kas vaikš­čio­ti pės­čio­mis. Se­na­mies­ty­je dau­ge­lis gat­vių skir­tos tik pės­tie­siems, to­dėl pės­čio­mis pa­žin­ti mies­tą pa­to­gu.

Mies­te yra še­šios me­tro li­ni­jos, gau­su tram­va­jų ir au­to­bu­sų marš­ru­tų. Vien­kar­ti­nis va­žia­vi­mas kai­nuo­ja 2 eu­rus, ta­čiau la­biau ap­si­mo­ka pirk­ti vi­są die­ną ga­lio­jan­tį bi­lie­tą, kai­nuo­jan­tį 6,50 eu­ro. Be to, su­da­ry­tos ge­ros są­ly­gos po mies­tą va­ži­nė­tis dvi­ra­čiais, ku­riuos ga­li­ma iš­si­nuo­mo­ti per 100 nuo­mos punk­tų. Ne­tgi ren­gia­mos pa­žin­ti­nės eks­kur­si­jos po mies­tą dvi­ra­čiais.

Apie milijoną gyventojų glaudžiantis Europos didmiestis turi ką pasiūlyti savo svečiams.

At­mos­fe­ra magiška

Briu­se­lio sim­bo­liu lai­ko­ma bron­zi­nė be­siš­la­pi­nan­čio ber­niu­ko skulp­tū­ra. Vie­na le­gen­dų by­lo­ja, ne­va tė­vas din­gus sū­nui pri­sie­kė, kad jei­gu jį ras, pa­sta­tys mies­te skulp­tū­rą, vaiz­duo­jan­čią tai, ką tuo me­tu ras­tas ber­niu­kas da­rys. Le­gen­dų yra ir ki­tų, ta­čiau ne­aiš­ku, ku­ri jų yra ti­kra. Vie­naip ar ki­taip, tai ži­no­miau­sias Briu­se­lio lan­ky­ti­nas ob­jek­tas.

Briu­se­lio šir­dis yra cen­tri­nė Di­džio­ji aikš­tė (Gro­te Markt). Ji ap­sup­ta mies­to bokš­to ir nuo­sta­baus gro­žio tri­jų šim­tų me­tų se­nu­mo pa­sta­tų. Lei­džian­tis sau­lei, at­mos­fe­ra aikš­tė­je yra tie­siog ma­giš­ka. La­bai jau­ku sė­dė­ti ka­vi­nu­kė­je su stik­lu gė­ri­mo ir mė­gau­tis mies­to gy­ve­ni­mu. Aikš­tė­je vyks­ta įvai­rūs ren­gi­niai, švie­sų ir mu­zi­kos šou.

Vie­nas įdo­mes­nių lan­ky­ti­nų ob­jek­tų yra Briu­se­lio "At­omiu­mas". Tai 103 me­trų aukš­čio me­ta­lo mo­le­ku­lės ko­pi­ja, prieš 55 me­tus pa­sta­ty­ta Hei­ze­lio par­ke ir sim­bo­li­zuo­jan­ti tech­ni­kos pa­žan­gą bei ti­kė­ji­mą žmo­ni­jos lai­mė­ji­mais. Šiuo me­tu čia ren­gia­mos lai­ki­nos par­odos, o aukš­čiau­siai esan­čia­me at­ome su­mon­tuo­ta apž­val­gos aikš­te­lė.

Iš žy­mes­nių Briu­se­lio pa­sta­tų dar ga­li­ma ap­lan­ky­ti Tei­sin­gu­mo rū­mus, į ku­riuos įlei­džia­ma ne­mo­ka­mai. Briu­se­lio Šven­čiau­sios Šir­dies ka­ted­ra ba­zi­li­ka yra penk­ta pa­gal dy­dį baž­ny­čia pa­sau­ly­je. Pa­ki­lus į vir­šų at­si­ve­ria nuo­sta­bus vaiz­das į mies­tą. Ka­ra­liš­kie­ji rū­mai yra vie­nas gra­žiau­sių pa­sta­tų vi­sa­me Briu­se­ly­je. Nors jie da­bar ne­nau­do­ja­mi kaip ka­ra­liaus re­zi­den­ci­ja, ta­čiau ap­lan­ky­ti ver­ta. Įėji­mas į rū­mus ne­mo­ka­mas.

Ju­bel­park - di­de­lis mies­to par­kas, ku­ria­me mies­tie­čiai mie­lai lei­džia lais­va­lai­kį. Jį su­pa lan­ko for­mos pa­sta­tas su di­džiu­le ar­ka per vi­du­rį. Par­ko am­žius sie­kia 130 me­tų. Čia įsi­kū­ręs Ka­ra­liš­ka­sis kul­tū­ri­nio pa­vel­do ins­ti­tu­tas bei Di­džio­ji Briu­se­lio me­če­tė. Mėgs­tan­tie­ji mu­zie­jus ir ga­le­ri­jas ga­li rink­tis iš ga­ly­bės jų.

Briuselio "Atomiumas" - tai 103 metrų aukščio metalo molekulės kopija, pastatyta Heizelio parke.

Alaus ir šo­ko­la­do rojus

Be­je, Briu­se­lis tu­ri ir sa­vo rau­do­nų­jų ži­bin­tų kvar­ta­lą. Nors pros­ti­tu­ci­ja Bel­gi­jo­je ne­le­ga­li, ta­čiau šia­me kvar­ta­le vieš­na­miai ne­re­tai sle­pia­si po ba­rų iš­ka­bo­mis.

Bel­gi­ja tu­ri vie­nas se­niau­sių alaus vi­ri­mo tra­di­ci­jų pa­sau­ly­je. Alus Bel­gi­jo­je kaip re­li­gi­ja, o Briu­se­lis - pui­ki vie­ta iš­ban­dy­ti čia ver­da­mo alaus asor­ti­men­tą. Po­pu­lia­riau­si yra sa­vai­mi­nės fer­men­ta­ci­jos vyš­nių alus krie­kas ir giu­zo alus. Giu­zas ga­mi­na­mas mai­šant jau­ną (iš­lai­ky­tą me­tus) ir se­ną (iš­lai­ky­tą 2-3 me­tus) alų. Lau­ki­nės mie­lės su­tei­kia i giu­zui ne­įp­ras­tą rūgš­tų, sau­są, pa­na­šų į sid­ro sko­nį. Per an­tri­nę fer­men­ta­ci­ją bu­te­ly­je su­si­da­ro ang­lia­rūgš­tės bur­bu­liu­kai, dėl jų giu­zo alus kar­tais va­di­na­mas „Briu­se­lio šam­pa­nu“.

Briu­se­lie­čiai taip pat be ga­lo di­džiuo­ja­si sa­vo bel­giš­ku šo­ko­la­du, ne­abe­jo­ti­nai vie­nu ge­riau­sių pa­sau­ly­je. Dau­gy­bė ka­vi­nu­kių jums pa­siū­lys ran­ko­mis ga­min­to, įvai­rių for­mų ir sko­nio šo­ko­la­do. Čia yra ir šo­ko­la­do mu­zie­jus. Bel­gai gi­ria­si, kad šo­ko­la­do ga­mi­ni­mą jie pa­ver­tė me­nu, o jo var­to­ji­mą gy­ve­ni­mo bū­du.

Apie Briuselio simbolį - besišlapinantį berniuką - prikurta daugybė legendų.

Briuselio katedra bazilika - penkta pagal dydį bažnyčia pasaulyje.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Ainė  78.61.248.180 2013-07-23 17:34:43
Tikrai, Briuselis savo dvasia - nuostabus miestas. Jame tiesiog norisi mėgautis gyvenimu!
2 0  Netinkamas komentaras
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Vil­niu­je re­zi­duo­jan­tis Ita­li­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ste­fa­no Ta­lia­ni De Mar­chio mū­sų ša­ly­je at­ra­do ak­ty­vų jau­ni­mą, tur­tin­gą aka­de­mi­nį gy­ve­ni­mą, gy­vy­bin­gą ir kū­ry­bin­gą meninį pa­sau­lį, lie­tu­vių [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Rug­sė­jį Šve­di­ja pa­skel­bė do­ku­men­tą, at­spin­din­tį ša­lies po­zi­ci­ją gy­ny­bos sri­ty­je. Be ki­ta ko, ja­me pa­žy­mi­ma, jog Ru­si­ja yra vie­nin­te­lė re­gio­no vals­ty­bė, ga­lin­ti kel­ti karinę grės­mę kai­my­nams, [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami