Savaitgalinės lietuvių kelionės: Žalgirio mūšio vieta ir Daugpilio bažnyčios

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-01-20 14:25
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-01-20 14:25
TopFoto/Scanpix nuotrauka
Į eg­zo­tiš­kus ku­ror­tus ir Pie­tų Eu­ro­pos ša­lis daž­nai ke­liau­jan­tys lie­tu­viai ne­ven­gia at­ras­ti ir kai­my­ni­nių ša­lių – Lat­vi­jos, Len­ki­jos ir Es­ti­jos. Tie­sa, į šias ša­lis lie­tu­viai daž­niau­sia vyks­ta tik sa­vait­ga­liui.

„Lie­tu­va ir Lat­vi­ja yra kai­my­ni­nės ša­lys, tu­rin­čios ir bend­rą is­to­ri­ją. Ta­čiau yra ma­žų is­to­ri­nių ir kul­tū­ri­nių skir­tu­mų, ku­rie, ma­no nuo­mo­ne, ir vi­lio­ja tu­ris­tus iš Lie­tu­vos at­va­žiuo­ti į Lat­vi­ją ir ypač mū­sų re­gio­ną“, - tei­gia Lat­ga­los re­gio­no plė­trą koor­di­nuo­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vas Ed­gars Kluss, tei­gian­tis, kad lie­tu­vių tu­ris­tų gru­pės yra vie­nos gau­siau­sių re­gio­ne. Už ke­liau­to­jus iš Lie­tu­vos dau­giau ap­si­lan­ko tik ru­sų – dau­giau­sia iš Mask­vos ir Sankt Pe­ter­bur­go.

Jo tei­gi­mu, kiek­vie­nas at­vyks­tan­tis į Ry­tų Lat­vi­jo­je esan­tį Lat­ga­los re­gio­ną ga­li at­ras­ti tai, kas su­do­mins: be jo­kios abe­jo­nės, pa­grin­di­niu tu­riz­mo mag­ne­tu jau ne vie­ne­rius me­tus iš­lie­ka gam­ta, ne­ma­žiau po­pu­lia­rios ir eks­kur­si­jos po re­li­gi­nius ob­jek­tus, ypač Daug­pi­lio mies­te. Skai­čiuo­ja­ma, kad maž­daug Pa­ne­vė­žio dy­džio mies­te pa­sta­ty­ta dau­giau nei dvi­de­šimt įvai­rių kon­fe­si­jų mal­dos na­mų, o ypač di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kia Baž­ny­čių kal­va, ku­rio­je ke­lių šim­tų me­trų spin­du­liu pa­sta­ty­tos ke­tu­rios skir­tin­gų kon­fe­si­jų baž­ny­čios: Mar­ti­no Liu­te­rio liu­te­ro­nų ka­ted­ra, Ne­kal­to­sios mer­ge­lės Ma­ri­jos Ro­mos ka­ta­li­kų baž­ny­čia, di­džiau­sias Lat­vi­jo­je Šven­tų­jų kan­ki­nių Bo­ri­so ir Gle­bo sta­čia­ti­kių so­bo­ras ir Sen­ti­kių cerk­vė.

„Ne­ma­ža da­lis tu­ris­tų ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir iš ki­tų ša­lių į re­gio­ną at­vyks­ta su­si­pa­žin­ti su tra­di­ci­jo­mis, is­to­ri­ja ir, ži­no­ma, par­agau­ti pui­kaus lat­ga­lių ga­mi­na­mo mais­to“, - sa­ko pa­šne­ko­vas, pa­ste­bin­tis, kad tu­ris­tų iš kai­my­ni­nių ša­lių – Lie­tu­vos, Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos – dau­giau­sia bū­tent sa­vait­ga­liais.

Pa­na­šią ten­den­ci­ją pa­ste­bi ir Var­mi­jos – Mo­zū­rų re­gio­no tu­riz­mo or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vė Ag­niesz­ka Ma­jews­ka – daž­niau­sia tu­ris­tai iš Lie­tu­vos į šį re­gio­ną at­vyks­ta sa­vait­ga­liui. Tik va­sa­rą, per at­os­to­gas, pa­si­lie­ka­ma kiek il­gė­liau. Tie­sa, kol kas re­gio­ne ka­ra­liau­ja tu­ris­tai iš Vo­kie­ti­jos, nors per pa­sku­ti­niuo­sius ke­le­rius me­tus ke­liau­to­jų iš Lie­tu­vos smar­kiai pa­dau­gė­jo.

„Lie­tu­viai į mū­sų re­gio­ną at­vyks­ta dėl siū­lo­mų ak­ty­vaus lais­va­lai­kio gam­to­je veik­lų: ka­no­jų žy­gių re­gio­ne esan­čio­mis upė­mis, bū­ria­vi­mo Di­džiuo­siuo­se Mo­zū­ri­jos eže­ruo­se, dvi­ra­čių žy­gių. Be to, di­de­lės trau­kos vie­tos yra tos, ku­rios pri­me­na bend­rą Lie­tu­vos ir Len­ki­jos is­to­ri­ją ir svar­bius jos įvy­kius. Pa­vyz­džiui, mū­sų re­gio­ne lie­tu­viai daž­nai ap­lan­ko Griun­val­do apy­lin­kes, ku­rio­se vy­ko gar­su­sis Žal­gi­rio mū­šis“, - tei­gia A. Ma­jews­ka.

Vis­gi kai­my­ni­nių ša­lių tu­riz­mo sek­to­riaus dar­buo­to­jai pa­ste­bi, kad ke­lio­nės į ma­žes­nius mies­tus nė­ra to­kios po­pu­lia­rios, kaip ke­lio­nės į kai­my­ni­nių ša­lių sos­ti­nes – Ry­gą, Ta­li­ną ar Var­šu­vą. Esą pa­sta­rai­siais me­tais šiais marš­ru­tais pra­dė­jus va­žiuo­ti nau­jes­niems, pa­to­ges­niems au­to­bu­sams, o jų ope­ra­to­riams daž­nai siū­lant įvai­rias ak­ci­jas, jų po­pu­lia­ru­mas iš­au­go. Tie­sa, ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai pri­pa­žįs­ta, kad ke­lio­nės į kai­my­ni­nę Bal­ta­ru­si­ją nė­ra to­kios po­pu­lia­rios, mat vyks­tant rei­kia iš anks­to pa­si­rū­pin­ti vi­za, kai tuo tar­pu į kai­my­ni­nes Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis daž­nai ke­liau­ja­ma pa­kan­ka­mai spon­ta­niš­kai.

Vis­gi sau­sio 24–26 die­no­mis Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre LI­TEX­PO vyk­sian­čios tarp­tau­ti­nės tu­riz­mo, lais­va­lai­kio ir spor­to par­odos „AD­VEN­TUR 2014“ me­tu sve­čiai – tu­riz­mo sek­to­riaus dar­buo­to­jai iš kai­my­ni­nių ša­lių – ban­dys įro­dy­ti, kad ap­lan­ky­ti kai­my­nus ver­ta ne tik sa­vait­ga­lį, bet ir per kas­me­ti­nes at­os­to­gas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
Ga­lin­giau­sios pa­sau­lio vals­ty­bės va­do­vo rin­ki­mų ba­ta­li­jos ati­džiai ste­bi­mos ir Lie­tu­vo­je. Pir­mie­ji de­ba­tai mū­sų ša­lies po­li­ti­kams ir eks­per­tams pa­li­ko vie­no­dą įspū­dį – kumščiai lai­ko­mi už [...]
Bu­vęs Iz­rae­lio pre­zi­den­tas Shi­mo­nas Pe­re­sas mi­rė tre­čia­die­nį, pra­ėjus apie dviem sa­vai­tėms po pa­tir­to smar­kaus in­sul­to, pra­ne­šė jo as­me­ni­nis gy­dy­to­jas.
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais. Likus še­šioms sa­vai­tėms [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Nau­ja­sis Eu­ro­pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) pre­zi­den­tas slo­vė­nas Alek­san­de­ris Če­fe­ri­nas kaip die­na ir nak­tis ski­ria­si nuo sa­vo pirm­ta­ko pra­ncū­zo Mi­che­lio Pla­ti­ni. Šis buvo pa­sau­li­nio ly­gio [...]
Nau­ją moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos (MKL) čem­pio­na­tą pra­dės 408 ša­lies ko­man­dos, o iš vi­so per se­zo­ną bus sužaista 4200 rung­ty­nių.
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Rug­sė­jį Lie­tu­vos „Peu­geot“ sa­lo­nus pa­sie­kė nau­jas kro­vi­ni­nis „Ex­pert“, ku­rį vai­ruo­ti taip pat ma­lo­nu, kaip ir pra­ban­gų „Mer­ce­des-Benz“ ar BMW. Ki­tas klau­si­mas, ar va­žia­vi­mo kom­for­tas [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami