Savaitgalio pasidairymas po Rygą

Gintarė ČIULADAITĖ 2013-12-06 06:00
Gintarė ČIULADAITĖ
2013-12-06 06:00
Juodagalvių namas – ne visai tipiška viengungių gūžta. Gintarės Čiuladaitės (LŽ) nuotraukos
Ru­de­nį, kai ne­ga­li iš­si­ruoš­ti į to­li­mus kraš­tus, pa­lan­ku ap­lan­ky­ti mies­tus, ku­riuos nuo Vil­niaus ski­ria vos ke­lios va­lan­dos ke­lio. Lat­vi­jos sos­ti­nę Ry­gą iš­vaikš­čio­si­te per po­rą die­nų. Ji – ar­ti­ma ir gi­mi­niš­ka, ta­čiau kas­kart ir nau­ja, ne­atras­ta.

Ry­ga įsi­kū­ru­si prie Bal­ti­jos jū­ros. Lat­vi­jos sos­ti­nės se­na­mies­tis ap­sup­tas jud­rių gat­vių, ta­čiau jo cen­tre au­to­mo­bi­lių ma­žai, dau­giau­sia – pės­tie­siems skir­tų alė­jų. Cen­tras iš­si­dės­tęs ki­to­je mies­to ka­na­lo pu­sė­je ir for­muo­ja ur­ba­nis­ti­nį kraš­to­vaiz­dį. Pla­čio­mis gat­vė­mis va­ži­nė­ja tram­va­jai, švie­so­fo­rai skai­čiuo­ja se­kun­des, kol už­si­degs ža­lia švie­sa, ta­čiau oras ir tie pa­tys pre­ky­bos cen­trai su­fle­ruo­ja, kad esa­te kai­my­nys­tė­je, vi­sai gre­ta na­mų.

In­te­rak­ty­vūs muziejai

Kartą pajuokavęs latvių pirklys įėjo į istoriją.

Už po­že­mi­nės gat­vės nuo au­to­bu­sų sto­ties iš­si­dės­čiu­si pa­grin­di­nė mies­to da­lis. Gre­ta sto­ties jus pa­si­tiks di­de­lis cen­tri­nis tur­gus. Jis pri­me­na Kal­va­ri­jų tur­ga­vie­tę, tik čia kly­kau­ja žu­vėd­ros. Pa­su­kę į Var­nu gat­vę grei­tai prie­isi­te pir­mą­jį Sau­lės mu­zie­jų, ku­rio eks­po­na­tai pa­na­šūs į An­ta­no Žmui­dzi­na­vi­čiaus su­rink­tą vel­nių ko­lek­ci­ją Kau­ne.

Kai­rė­je sto­vi Na­cio­na­li­nė ope­ra, ša­lia jos - par­kas, o pa­ėję dar to­lė­liau gat­ve Kriš­ja­na Ba­ro­na at­si­dur­si­te Gam­tos mu­zie­ju­je. Lat­vi­jos mu­zie­jai su­tvar­ky­ti kur kas ge­riau nei mū­siš­kiai ir yra la­bai in­te­rak­ty­vūs. Štai dar 1845 me­tais sta­ty­ta­me, pil­na­me gy­vū­nų, au­ga­lų, žmo­nių, jū­rų ir iš­ka­se­nų im­ita­ci­jų, ra­si­te fil­mų, kom­piu­te­ri­nių žai­di­mų, kly­kian­čių di­no­zau­rų, o tei­sin­gai at­sa­kę į klau­si­mus apie že­mės dre­bė­ji­mą, ga­lė­si­te po ko­jo­mis pa­jus­ti dirb­ti­nius sep­ty­nių ba­lų stip­ru­mo smū­gius.

Lat­vi­jos ka­ro ir Lat­vių oku­pa­ci­jos mu­zie­jai kvie­čia lan­ky­to­jus ne­mo­ka­mai. Abu yra nau­ji, stul­bi­na eks­po­na­tų gau­sa ir jų ko­ky­be. Do­mo aikš­tė­je įsi­kū­ru­sia­me įspū­din­ga­me me­no mu­zie­ju­je „Ri­ga Bour­se“ ga­li­ma pa­ma­ty­ti lat­vių ir vi­sų Bal­ti­jos kraš­tų me­ni­nin­kų kū­ry­bos dar­bų.

Kol kas už­da­ry­tas Na­cio­na­li­nis is­to­ri­jos mu­zie­jus, esan­tis prie pat Ry­gos pi­lies. Lap­kri­čio 11-ąją sos­ti­nės gy­ven­to­jai čia už­de­gė tūks­tan­čius žva­ku­čių ir taip pa­ger­bė lat­vių ka­rei­vius, iš­ko­vo­ju­sius ša­liai per­ga­lę prieš ber­mon­ti­nin­kus 1919 me­tais.

Ar­chi­tek­tū­ros lopšys

Miesto parkuose lesinami ne balandžiai, o antys.

Ry­ga ypač iš­sis­ki­ria ar­chi­tek­tū­ra. Pra­dė­ki­me nuo to, kad se­na­mies­čio na­mai čia aukš­tes­ni nei įpras­ta lie­tu­vio akiai, dau­gu­ma baž­ny­čių yra pro­tes­tan­tų, o art nou­veau sti­liaus pa­sta­tų pri­skai­čiuo­ja­ma dau­giau kaip 800. Puo­šnus nau­ja­sis kvar­ta­las – Al­ber­to gat­vė­je, vos per­žen­gus Kron­val­do par­ką, ku­ria­me sek­ma­die­nio ry­tais tė­vai su vai­kais le­si­na čia įsi­kū­ru­sias an­tis.

Šiek tiek anks­čiau tu­rė­tu­me pra­ei­ti pro Juo­da­gal­vių na­mus – žy­miau­sią ar­chi­tek­tū­ros pa­mink­lą prie pat ro­tu­šės, jį XIV am­žiu­je pa­sta­tė vien­gun­gių Juo­da­gal­vių bro­li­ja. Taip pat Juo­do­sios ka­tės na­mus Meis­ta­ru gat­vė­je - čia gy­ve­no į gil­di­ją ne­priim­tas pirk­lys, ku­ris ir iš­kė­lė ant sto­go ka­čių skulp­tū­ras. Tai – šmaikš­tus įžei­di­mas, nes ka­ti­nų uo­de­gos bu­vo at­suk­tos tie­siai į gil­di­jos na­mus.

Trys bro­liai Ma­žo­sios pi­lies gat­vė­je yra se­niau­si Ry­gos pa­sta­tai. Jie pri­sta­to ir mies­to ar­chi­tek­tū­ri­nę kai­tą, ir kvie­čia į ma­žą mu­zie­jų vi­du­je bei jau­kų kie­me­lį. Ga­liau­siai vi­są sos­ti­nę ap­rėp­si­te iš aukš­čiau­sios go­ti­ki­nės Šv. Pe­tro baž­ny­čios. Vos už tris la­tus pa­kil­si­te į apž­val­gos aikš­te­lę ir iš jos pa­ma­ty­si­te tiek ar­chi­tek­tū­ri­nį lat­vių pa­vel­dą, tiek nau­ją­sias sta­ty­bas.

Mies­to gyvenimas

Geriausia vieta apžvelgti Rygą – Šv. Petro bažnyčios bokštas.

Lap­kri­tį lat­viai mi­nė­jo ir Ne­prik­lau­so­my­bės die­ną, to­dėl mies­tas bu­vo iš­puoš­tas vals­ty­bės vė­lia­vo­mis, o da­bar ren­gia­ma­si Ka­lė­dų bu­mui. Vie­no­je pa­grin­di­nių gat­vių - Kal­ku - sto­vi po­ten­cia­lių do­va­nų pri­krau­tos pa­la­pi­nės ir na­me­liai. Ne­nus­teb­ki­te čia ra­dę lie­tu­viš­kų li­nų ir vil­nos ga­mi­nių. Ieš­ko­da­mi lauk­tu­vių už­su­ki­te į „Lai­mos“ sal­dai­nių ar­ba gar­sio­jo „Ri­ga Bal­zams“ par­duo­tu­ves.

No­rė­da­mi su­si­pa­žin­ti su vie­ti­niais ir par­agau­ti lat­viš­kų ska­nu­my­nų ap­si­lan­ky­ki­te „A­la Folk Club“ Smil­šu gat­vė­je. Čia siū­lo­ma na­cio­na­li­nių pa­tie­ka­lų, ren­gia­mi šiuo­lai­ki­niai folk­lo­ro va­ka­rai. „De­po“ jau mi­nė­to­je Var­nu gat­vė­je yra lai­ko­mas ti­kriau­siu al­ter­na­ty­viu ro­ko ba­ru Ry­go­je, o ne­to­lie­se jus į Ru­si­ją nu­kels „Le­ning­rad“, de­ko­ruo­tas vi­sais įma­no­mais so­vie­ti­niais at­ri­bu­tais. Pa­lan­kiau­sia vie­ta pa­pie­tau­ti – „Pad­dy Whe­lan‘s“. Ska­niai pa­val­gy­si­te triu­šių drau­gi­jo­je.

"Lai­mi­gu ce­lu"

Į Ry­gą ve­ža ne vie­na au­to­bu­sų bend­ro­vė. Jei no­rė­si­te vyk­ti iš Kau­no, grei­čiau­siai vis tiek tu­rė­si­te va­žiuo­ti per Vil­nių, pa­skui – per Pa­ne­vė­žį. Pi­gių skry­džių bend­ro­vės į Lat­vi­ją ne­skrai­di­na, to­dėl no­rė­da­mi nau­do­tis oro uos­tų pa­slau­go­mis tu­rė­si­te pirk­ti bran­ges­nius lėk­tu­vo bi­lie­tus.

La­to kur­sas ne­sie­kia 5 li­tų, ta­čiau, kaip ži­no­me, sau­sį Lat­vi­ja ke­ti­na pe­rei­ti prie eu­ro. Tai la­bai pa­to­gu tu­ris­tams, nes šiuo me­tu kai­nos vi­so­se ša­lies par­duo­tu­vė­se su­ra­šy­tos tiek la­tais, tiek eu­rais. Iš­si­keis­ti pi­ni­gų prieš ke­lio­nę ne­pri­va­lu, mat be­ne vi­sur ga­li­ma at­sis­kai­ty­ti ban­ko kor­te­lė­mis. Ban­kas pri­tai­ko pa­lan­kiau­sią va­liu­tos kur­są ir nei už tai, nei už pi­ni­gų iš­gry­ni­ni­mą ban­ko­ma­te pa­pil­do­mo mo­kes­čio ne­ima. Kei­čiant va­liu­tą ban­ke skai­čiuo­ja­mas maž­daug 3 li­tų mo­kes­tis.

Ry­go­je leng­vai su­si­kal­bė­si­te ang­liš­kai ir ru­siš­kai, ta­čiau lie­tu­vių kal­ba taip pat ne­bus sve­ti­ma – tai pri­mins už­ra­šai „vilkt“ ar­ba „grust“ ant kiek­vie­nų stik­li­nių du­rų. Ne­pa­mirš­ki­te, kad lat­viai vi­suo­met kir­čiuo­ja pir­mą skie­me­nį, o jų žo­džiai ne­pap­ras­tai pa­na­šūs į mū­siš­kius: lab­dien (la­ba die­na), ka jums kla­jas? (kaip jums se­ka­si) ir lai­mi­gu ce­lu (ge­ros ke­lio­nės).

Rygoje net 40 proc. XIX amžiaus pastatų yra dekoratyvaus "art nouveau" stiliaus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
gat­ve Kriš­ja­na Ba­ro­na  84.240.15.21 2013-12-15 19:59:30
Negalima taip tyčiotis nei iš savos, nei iš brolių latvių kalbos. Ar rašęs žmogus vidurinę baigęs? "gat­ve Kriš­ja­na Ba­ro­na". Nors pagūglinti galėjo.
2 0  Netinkamas komentaras
antanas  78.60.124.146 2013-12-07 23:19:58
rasinys geras bet i ryga dabar reikia vezti atjauta ir chrizantemu
2 1  Netinkamas komentaras
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Eksp­loa­tuo­jant trans­por­to prie­mo­nes su­si­da­ro ne­ma­žai pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų, ku­rias bū­ti­na tin­ka­mai su­tvar­ky­ti. Lie­tu­vo­je kas­met vis dau­giau su­ren­ka­ma ir sutvarkoma au­to­mo­bi­lių at­lie­kų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami