Savaitgalis septynių kalvų mieste

Vaidas MIKAITIS 2013-09-13 06:00
Vaidas MIKAITIS
2013-09-13 06:00
Įspūdingas Belemo bokštas, pastatytas kaip uostą saugojantis sargybos postas. Vaido Mikaičio nuotraukos
Li­sa­bo­na - vie­na po­pu­lia­riau­sių tu­riz­mo kryp­čių Eu­ro­po­je, ke­rin­ti ke­liau­to­jus bal­tais kal­kak­me­nio pa­sta­tais, ža­lio­mis alė­jo­mis, kal­vo­mis, jū­ra, drau­giš­kais žmo­nė­mis, pui­kiu mais­tu, Pie­tų Eu­ro­pai bū­din­gu ne­skub­riu gy­ve­ni­mo bū­du. O svar­biau­sia – ge­ra au­ra, ku­rią jau­ti at­vy­kęs į šį mies­tą.

Li­sa­bo­na – la­biau­siai į va­ka­rus nu­to­lu­si Eu­ro­pos sos­ti­nė, įkur­ta ant sep­ty­nių kal­vų, to­dėl šiuo sta­tu­su da­li­ja­si su dar ke­liais pa­sau­lio mies­tais. Tai di­džiau­sias ir svar­biau­sias Por­tu­ga­li­jos mies­tas, vie­nin­te­lė Eu­ro­pos sos­ti­nė prie At­lan­to van­de­ny­no. Nuo anks­ty­vų­jų am­žių Por­tu­ga­li­ja, bū­da­ma jū­ri­nė vals­ty­bė, iš­au­gi­no daug žy­mių ke­liau­to­jų ir at­ra­dė­jų. Bū­tent Li­sa­bo­no­je pra­dė­jo sa­vo gar­sias ke­lio­nes žy­miau­sias jų - Vas­co da Ga­ma, at­ra­dęs ke­lią iš Eu­ro­pos į In­di­ją.

Por­tu­ga­lai vi­sa­da gar­bi­no jū­rą, o ši vi­suo­met bu­vo svar­bi ša­lies is­to­ri­jo­je. Li­sa­bo­na bu­vo tar­si Eu­ro­pos var­tai į ta­da dar ne­pa­žin­tą pa­sau­lį. Mies­tas - vie­nas se­niau­sių pa­sau­ly­je ir pats se­niau­sias Va­ka­rų Eu­ro­po­je, ke­liais šim­tais me­tų len­kian­tis Ro­mą, Par­yžių ar Lon­do­ną. Ka­dan­gi An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais Por­tu­ga­li­ja lai­kė­si ne­utra­liai, Li­sa­bo­na ta­po var­tais į pa­sau­lį ka­ro pa­bė­gė­liams. Skel­bia­ma, kad dau­giau nei 100 tūkst. žmo­nių bė­go į JAV ir ki­tas vals­ty­bes.

Įspū­dį tu­ris­tams da­ro jū­ri­nis kli­ma­tas, vei­kia­mas šil­to­sios Gol­fo sro­vės. Žie­mos čia švel­nios, to­dėl ge­ra vie­šė­ti kiau­rus me­tus. Sa­ko­ma, kad iš vi­sos že­my­ni­nės Eu­ro­pos bū­tent Li­sa­bo­no­je šil­čiau­sios žie­mos. Ta­čiau jū­ri­nis kli­ma­tas tu­ri ir mi­nu­sų. Vie­nas jų – grei­tai be­si­kei­čian­tis oras ir vė­jas.

De­ja, tie­sio­giai nu­vyk­ti į Li­sa­bo­ną iš Lie­tu­vos nė­ra nei pa­to­gu, nei pi­gu, nes Por­tu­ga­li­jos sos­ti­nę ap­len­kia Lie­tu­vo­je dir­ban­čios „Rya­nair“ ir „Wiz­zair“. No­rin­tie­siems pa­to­giai nu­skris­ti, ten­ka rink­tis tra­di­ci­nes oro li­ni­jas ir mo­kė­ti bran­giau. Ar­ba ke­liau­ti ne oru.

Mes į Li­sa­bo­ną at­vy­ko­me anks­ti ry­te nak­ti­niu au­to­bu­su iš Is­pa­ni­jos Ma­la­gos mies­to, o iš­vy­ko­me au­to­bu­su į Mad­ri­dą. Dau­gu­ma mū­sų kraš­tie­čių į Li­sa­bo­ną sa­vait­ga­liui ne­vyks­ta tie­siai iš Lie­tu­vos, o už­su­ka lan­ky­da­mie­si Por­tu­ga­li­jo­je ir Is­pa­ni­jo­je.

La­bai po­pu­lia­ru „Rya­nair“ oro li­ni­jo­mis at­skris­ti į Por­tu­ga­li­jos šiau­rė­je esan­tį Por­to mies­tą, ten iš­si­nuo­mo­ti au­to­mo­bi­lį ir leis­tis į ša­lies pie­tuo­se esan­tį Fa­ro mies­tą, pa­ke­liui ap­sis­to­jant Li­sa­bo­no­je. Ta­da iš Fa­ro skris­ti na­mo.

Die­ną saugu

Se­na­mies­čiu va­di­na­ma mies­to da­lis Baik­sa skir­ta pės­tie­siems, čia ak­ty­viau­sias die­ni­nis gy­ve­ni­mas. De­ja, nak­tį vie­ti­niai pa­ta­ria bū­ti at­sar­giems, nes kai biu­rai ir par­duo­tu­vės už­si­da­ro, se­na­mies­tis tar­si ap­mirš­ta. Be to, įsi­siū­ba­vus eko­no­mi­kos kri­zei dau­ge­lis ra­jo­no na­mų iš­tuš­tė­jo, nes iš jų iš­si­kraus­tė gy­ven­to­jai. To­dėl tuš­čiuo­se skers­gat­viuo­se ga­li bū­ti ir apip­lėš­tas. Die­ną čia sau­gu ir jau­ku. Nors vaikš­ti­nė­da­mas se­na­mies­ty­je net ke­le­tą kar­tų su­si­dū­riau su jau­nais vy­ru­kais, siū­lan­čiais įsi­gy­ti nar­ko­ti­kų. Vė­liau su­ži­no­jau, kad Li­sa­bo­no­je šis reiš­ki­nys ga­na įpras­tas. Nar­ko­ti­kų pre­kei­viai die­ną nė­ra nei ag­re­sy­vūs, nei la­bai įky­rūs. Jiems rei­kia aiš­kiai pa­sa­ky­ti "ne" ar­ba tie­siog ig­no­ruo­ti.

Li­sa­bo­na nė­ra įvar­di­ja­ma kaip vi­siš­kai sau­gus mies­tas. Nu­si­kals­ta­mu­mą stip­riai kils­te­lė­jo ša­lį su­pur­čiu­si eko­no­mi­kos kri­zė. Iš­au­gus ne­dar­bui, pa­gau­sė­jo plė­ši­mų, to­dėl tu­ris­tai ra­gi­na­mi nak­ti­mis ne­si­bas­ty­ti at­okio­mis, tam­sio­mis gat­vė­mis. Cen­tri­nė­se mies­to gat­vė­se pa­pras­tai sau­gu, nors ke­liau­to­jui ga­li tek­ti su­si­dur­ti su ki­šen­va­giais.

Rei­kia at­sar­giai iš­sii­mi­nė­ti pi­ni­gus iš ban­ko­ma­tų, nes plė­ši­mų pa­si­tai­ko ir čia. Aps­kri­tai de­rė­tų veng­ti leis­tis į po­kal­bius su gat­vė­je kal­bi­nan­čiais žmo­nė­mis ar el­ge­to­mis, nes jie vi­saip ban­do iš­vi­lio­ti pi­ni­gus.

Lisabona yra didelis, išsidriekęs į tolį miestas, todėl tenka naudotis ir viešuoju transportu.

Svar­biau­sias kvartalas

Al­fa­ma yra se­niau­sias Li­sa­bo­nos ra­jo­nas, ku­rio pa­va­di­ni­mas ki­lęs iš ara­bų kal­bos ir reiš­kia "fon­ta­ną" ar­ba "vo­nią". Mau­rų val­dy­mo lai­ko­tar­piu tai bu­vo di­džiau­sias ir svar­biau­sias mies­to kvar­ta­las. Ja­me pa­pras­tai gy­ve­no žve­jai ir skur­des­ni as­me­nys. Da­bar tai la­bai po­pu­lia­rus lan­ky­ti­nas ob­jek­tas. Siau­rų, la­bi­rin­tus pri­me­nan­čių gat­ve­lių tink­las ku­ria pa­slap­tin­gu­mo at­mos­fe­rą. Klai­džio­da­mas po jį tar­si nu­si­ke­li į XIX am­žiaus jū­ri­nę Por­tu­ga­li­ją. Da­bar Al­fa­mo­je ne­trūks­ta res­to­ra­nų ir jau­kių ka­vi­nių. Ma­nau, tai yra įspū­din­giau­sias Li­sa­bo­nos ra­jo­nas. Žy­miau­si lan­ky­ti­ni ob­jek­tai čia yra Šv. Jur­gio pi­lis, Šv. Liu­ci­jos apž­val­gos aikš­te­lė ir vi­du­ram­žiais sta­ty­ta Li­sa­bo­nos ka­ted­ra. Šv. Jur­gio pi­lis sto­vi ant kal­no, nuo ku­rio at­si­ve­ria pui­ki pa­no­ra­ma į Te­žo upę ir mies­tą.

Bai­ro Al­to ra­jo­nas yra cen­tri­nė Li­sa­bo­nos da­lis. Ji gar­sė­ja ak­ty­viu nak­ti­niu gy­ve­ni­mu ir pa­si­links­mi­ni­mo vie­to­mis. Čia mėgs­ta va­ka­ro­ti mies­to jau­ni­mas, gau­su ba­rų ir nak­ti­nių klu­bų. Šis ra­jo­nas yra ant kal­no, to­dėl tie, kas tin­gi kop­ti, ga­li nau­do­tis kel­tu­vu "Glo­ria". Tai an­tras pa­gal se­nu­mą fu­ni­ku­lie­rius mies­te, pa­sta­ty­tas 1885 me­tais. Jis yra po­pu­lia­riau­sias kel­tu­vas Li­sa­bo­no­je, pri­pa­žin­tas na­cio­na­li­ne ver­ty­be.

Fu­ni­ku­lie­riai pla­čiai nau­do­ja­ma trans­por­to prie­mo­nė Por­tu­ga­li­jos sos­ti­nė­je ir la­bai mėgs­ta­ma tu­ris­tų. Pats se­niau­sias jų - yra Lav­ros fu­ni­ku­lie­rius, pa­sta­ty­tas 1884 me­tais. San­ta Jus­ta fu­ni­ku­lie­rių iš­gar­si­no tai, kad jį pro­jek­ta­vo žy­mu­sis Gus­ta­ve'as Eif­fe­lis.

Čia­do ra­jo­nas po­pu­lia­rus tarp mė­gė­jų ap­si­pir­ki­nė­ti. Čia tiek mies­tie­čiai, tiek tu­ris­tai trau­kia pa­tuš­tin­ti pi­ni­gi­nių. Ži­no­ma, ne­iš­si­ver­si ne­pa­sis­tip­ri­nęs ir ne­pri­sė­dęs pa­il­sė­ti, to­dėl gau­su ka­vi­nių ir res­to­ra­nų. Šia­me ra­jo­ne įkur­ta ir ke­le­tas žy­mių mies­to mu­zie­jų bei ga­le­ri­jų.

Iš Ar­ma­zens do Chia­do pre­ky­bos cen­tro vir­šu­ti­niuo­se aukš­tuo­se įkur­tų res­to­ra­nų at­si­ve­ria ne­pa­kar­to­ja­mi mies­to vaiz­dai.

Di­džių­jų vieta

Be­le­mo ra­jo­nas yra vie­ta, kur di­die­ji Por­tu­ga­li­jos ke­liau­to­jai, to­kie kaip Vas­co da Ga­ma ar Ped­ro Al­va­re­sas Cab­ra­lis pra­dė­jo sa­vo ke­lio­nes jū­ra į In­di­ją ir Bra­zi­li­ją. Vė­liau ten re­zi­da­vo Por­tu­ga­li­jos ka­ra­liai, o da­bar įsi­kū­ręs Por­tu­ga­li­jos pre­zi­den­tas. Ta­čiau įspū­din­giau­sias ob­jek­tas - Be­le­mo bokš­tas, pa­sta­ty­tas kaip uos­tą sau­go­jan­tis sar­gy­bos pos­tas. Tai yra vie­nas po­pu­lia­riau­sių vi­sos ša­lies ob­jek­tų, daž­niau­siai spaus­di­na­mas ant ša­lį rep­re­zen­tuo­jan­čių at­vi­ru­kų. Įėji­mas į Be­le­mo bokš­tą kai­nuo­ja 5 eu­rus. Lip­ti į vir­šų ga­nė­ti­nai eks­tre­ma­lu, mat vin­giuo­ja siau­ri laip­tai.

Savitą aurą saugo Lisabonos senamiestis.

Dar vie­nas Be­le­mo lan­ky­ti­nas ob­jek­tas yra Šv. Je­ro­ni­mo vie­nuo­ly­nas. Įėji­mas į jį kai­nuo­ja 7 eu­rus, ta­čiau per­kant bi­lie­tą ir į bokš­tą, ir į vie­nuo­ly­ną įėji­mas at­sieis 10 eu­rų.

Po mies­tą - motoroleriu

Ka­dan­gi Be­le­mas nė­ra mies­to cen­tre, jį pa­siek­ti rei­kia vie­šuo­ju trans­por­tu – au­to­bu­sais ar­ba tram­va­jais. Jie pa­to­gūs ir daž­nai kur­suo­ja. Bet grei­čiau­sia ir pa­to­giau­sia nau­do­tis jau­kaus ir šva­raus me­tro pa­slau­go­mis.

Anks­čiau bu­vęs ne­pa­lan­kus dvi­ra­ti­nin­kams, da­bar mies­tas stip­riai pa­si­tem­pė. Tie­sia­mi ta­kai, brė­žia­mos dvi­ra­čių li­ni­jos gat­vė­se. Ki­ta ver­tus, Li­sa­bo­na la­bai kal­vo­tas mies­tas, to­dėl ne­re­tai va­ži­nė­ti dvi­ra­čiu bū­na ti­kras iš­šū­kis ir dar­bas.

Kiek ne­stan­dar­ti­nė, bet pui­ki trans­por­to prie­mo­nė ap­žiū­rė­ti mies­tą yra mo­to­ro­le­riai. Daž­nai jais ga­li grei­čiau­siai pa­siek­ti tiks­lą. Li­sa­bo­na yra di­de­lis, iš­sid­rie­kęs į to­lį mies­tas, to­dėl ir nau­do­jan­tis vie­šuo­ju trans­por­tu ne­re­tai ten­ka su­kar­ti ne­ma­žus at­stu­mus pės­čio­mis, ypač vyks­tan­tie­siems į pa­plū­di­mius ar prie­mies­čius. Mo­to­ro­le­rį ga­li­ma iš­si­nuo­mo­ti, te­rei­kia tu­rė­ti vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą. Pa­ti­kė­ki­te - įspū­džiai pui­kūs.

Pi­gus gidas

Po mies­to cen­trą va­ži­nė­ti nuo­mo­tu au­to­mo­bi­liu ne­ver­ta: ne­si­bai­gian­čios spūs­tys, klai­džios siau­ros gat­ve­lės ir su­nki da­lia ieš­kant sto­vė­ji­mo aikš­te­lės. Kla­jo­ti pės­čio­mis - nė­ra pats blo­giau­sias bū­das, nes dau­ge­lis lan­ky­ti­nų ob­jek­tų, to­kių kaip Al­fa­ma, Bai­ro Al­to ir Daik­sa, ne­sun­kiai pa­sie­kia­mi.

At­ski­ro dė­me­sio su­lau­kia gel­to­nie­ji tram­va­jai - sta­ty­ti dar tar­pu­ka­riu, te­be­vei­kian­tys ir jau ta­pę tu­ris­tų iko­no­mis. Pa­si­va­ži­nė­ji­mas tram­va­ju­mi Nr. 28 yra la­bai pa­lan­kus tu­ris­tams, nes jo marš­ru­tas ve­da per po­pu­lia­riau­sias cen­tri­nės Li­sa­bo­nos vie­tas. Nors pa­si­va­ži­nė­ji­mas sep­ty­nias­de­šim­ties me­tų tram­va­ju­mi nė­ra la­bai kom­for­tiš­kas, ta­čiau tai tar­si pi­gus (bi­lie­tas kai­nuo­ja apie 3 eu­rus) gi­das po mies­tą.

Alfama - bene įspūdingiausias Lisabonos kvartalas.

Tu­ris­tų dė­me­sį trau­kia Cris­to Rei sta­tu­la (ji yra pa­na­ši į Kris­taus sta­tu­lą, sto­vin­čią Rio de Ža­nei­re) ant kal­no, ki­ta­pus Te­žo upės. Vyks­tan­tie­ji prie jos tu­ri kel­tis kel­tu per upę, va­žiuo­ti au­to­bu­su ir ga­liau­siai kil­ti es­ka­la­to­riu­mi. Iš ten at­si­ve­rian­ti pa­no­ra­ma gniau­žia kva­pą.

Man di­de­lį įspū­dį pa­da­rė ne­pap­ras­tai įspū­din­gas in­ži­ne­ri­nis sta­ti­nys - Vas­co da Ga­mos til­tas, il­giau­sias Eu­ro­po­je, nu­sid­rie­kęs 17,2 ki­lo­me­tro.

Už­kan­džių kabliukas

Por­tu­ga­li­jos vir­tu­vės tra­di­ci­jos ne­daug ski­ria­si nuo ki­tų Vi­dur­že­mio jū­ros re­gio­no ša­lių. Ka­dan­gi tai jū­ri­nė vals­ty­bė, dau­giua­sia ir daž­niau­siai val­go­ma jū­ros gė­ry­bių. Por­tu­ga­lai la­bai di­džiuo­ja­si iš kiau­ši­nių try­nių ga­mi­na­mu de­ser­tu – pa­steis de na­ta. Jis bū­na pa­gar­din­tas ci­na­mo­nu ar uo­go­mis.

Be­je, res­to­ra­nuo­se pie­tau­jan­tiems ir va­ka­rie­niau­jan­tiems tu­ris­tams pa­da­vė­jai mėgs­ta pa­tiek­ti už­kan­džių, ku­rių jie ne­už­si­sa­kė. Šie už­kan­džiai nė­ra ne­mo­ka­mi, to­dėl ge­riau ne­su­si­gun­dy­ti, nes nors kiek par­aga­vus kai­na bus įtrauk­ta į sąs­kai­tą. Pir­mą kar­tą pie­tau­da­mi mes ir­gi už­ki­bo­me ant šio kab­liu­ko, tad bu­vo­me ne­ma­lo­niai nu­ste­bin­ti ga­vę sąs­kai­tą.

Bet tai tik men­kas nie­kis, pa­ly­gin­ti su tuo, ko­kia šau­ni Li­sa­bo­na pra­leis­ti ke­le­tą pui­kių at­os­to­gų die­nų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je smar­kiai iš­au­go ser­ga­mu­mas ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis, an­tra­die­nį pa­skel­bė Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tras (ULAC).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami