Savaitgalis Taline: princesių bokštas, nuotoliniu būdu valdomos lėlės ir valgomi žaislai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-12-26 15:05
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-12-26 15:05
Jei no­ri­te pa­tir­ti nau­jų ne­iš­dil­do­mų įspū­džių kar­tu su sa­vo vai­kais – ap­lan­ky­ki­te Ta­li­ną. Es­ti­jos sos­ti­nė yra vi­sai ne­to­li mū­sų, skry­dis lėk­tu­vu trun­ka vos va­lan­dą, tad į ke­lio­nę ga­li­te drą­siai pa­siim­ti ir jau­niau­sias sa­vo at­ža­las. Vie­no­je vai­kams drau­giš­kiau­sių sos­ti­nių žai­di­mai ty­ko kiek­vie­na­me žings­ny­je, o žie­mą ka­ru­se­le ga­li­ma aps­krie­ti net Ka­lė­dų eg­lę.

Še­dev­rai iš... meduolių

Pri­si­me­na­te im­bie­ri­nį ber­niu­ką iš fil­mo „Šre­kas“? La­bai ga­li bū­ti, kad dau­giau nie­kur ki­tur ne­ra­si­te tiek daug skir­tin­gų pa­vi­da­lų tu­rin­čių šių vei­kė­jų kaip Ta­li­ne, kur šią žie­mą vyks­ta spe­cia­li me­duo­liais kve­pian­ti par­oda. Čia jau pui­kuo­ja­si dau­giau nei 100-to me­ni­nin­kų su­kur­ti še­dev­rai – žais­lai iš im­bie­ri­nės sau­sai­nių teš­los. Tiek su­au­gu­sio, tiek vai­ko akys čia raibs nuo įvai­riau­sių au­to­mo­bi­lių mo­de­liu­kų, gar­ve­žių ir lėk­tu­vių, lė­lių, pliu­ši­nių meš­ki­nų, ka­la­dė­lių ir dau­gy­bės ki­tų me­duo­li­nių ga­mi­nių. Šią įspū­din­gą eks­po­zi­ci­ją ga­li­te ras­ti Ta­li­no Di­zai­no ir Ar­chi­tek­tū­ros ga­le­ri­jo­je iki pat sau­sio 8 die­nos. Be­lie­ka įspė­ti ne­pa­lik­ti ma­žų­jų vie­nų, kad šie ne­su­krams­no­tų itin gar­džiai at­ro­dan­čių „žais­lų“.

Žvaigž­džių bokš­te ieš­ko­mas bū­si­mas jaunikis

Ta­li­no Kad­rior­go par­ke įsi­kū­ręs mu­zie­jus „Miia­mil­la“ yra, ko ge­ro, mėgs­ta­miau­sia vai­kų žai­di­mų vie­ta sos­ti­nė­je. Mu­zie­ju­je vai­kai kar­tu su bend­ra­min­čiais ar su­au­gu­siais drau­gais ga­li iš­ban­dy­ti įvai­rius nau­jau­sius žai­di­mus – mo­der­nius kons­truk­to­rius, val­do­mas ma­ši­nė­les, kal­ban­čias lė­les, su­da­ly­vau­ti ei­lė­je la­vi­na­mų­jų už­siė­mi­mų bei dirb­tu­vė­lių. Be to, vi­sos ma­žo­sios pri­nce­sės vos pa­no­rė­ju­sios ga­li pa­kil­ti į spe­cia­lų žvaigž­džių ste­bė­ji­mo bokš­tą ir pa­si­dai­ry­ti sa­vo bū­si­mo pri­nco. Tuo me­tu tė­ve­liai ga­li ra­miai mė­gau­tis kvap­nia ar­ba­ta jau­kio­je mu­zie­jaus ka­vi­nė­je.

Pa­žin­tis su lė­lių tea­tro pasauliu

O jei pa­no­rė­si­te iš­vys­ti dar dau­giau lė­lių, bū­ti­nai už­su­ki­te į Ta­li­no se­na­mies­ty­je esan­tį lė­lių mu­zie­jų-tea­trą „Nu­ku“. Jis bu­vo su­kur­tas tam, kad ža­vė­tų vi­sus: „Nu­ku“ mu­zie­ju­je su­ži­no­si­te, kaip yra ku­ria­mos lė­lės-ma­rio­ne­tės, pa­žin­si­te skir­tin­gas jų rū­šis, pri­ver­si­te jas ju­dė­ti per lie­ti­mui jau­trius ekra­nus ar ne­tgi žvelg­ti bai­mei į akis šiur­pu­lin­ga­me lė­lių siau­bo kam­ba­ry­je. Ar mi­nė­jo­me, kad mu­zie­ju­je ga­li­ma su­si­kur­ti lė­lę ir sau? Ti­krai taip, jei tik su­da­ly­vau­si­te tea­tro kū­ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­lė­se. Mu­zie­jus vei­kia kiek­vie­ną die­ną, iš­sky­rus pir­ma­die­nį.

Pra­mo­gos prie pie­tų stalo

Vos ma­žie­ji iš­alks, už­su­ki­te į vie­ti­nių pa­mėg­tą „Koo­gel Moo­gel“ ka­vi­nę, įsi­kū­ru­sią ant Tom­pea kal­vos. Ši vie­ta pa­tiks ne tik ko­ky­biš­ką ir su mei­le ruo­štą mais­tą ver­ti­nan­tiems tė­ve­liams, bet ir ma­žie­siems, ku­rių pa­tie­ka­lai čia la­biau pri­mins nuo­tai­kin­gus me­no kū­ri­nius nei tie­siog por­ci­ją kep­tų bul­vy­čių. Ka­vi­nė­je skam­ba gy­va mu­zi­ka ir jei no­ri­te, ga­li­te net pa­pra­šy­ti as­me­ni­nės mu­zi­kos pa­mo­kos. Jei po vie­ti­nių vai­šių pil­ve dar liks šiek tiek vie­tos, bū­ti­nai už­su­ki­te de­ser­to į se­niau­sią Es­ti­jos ka­vi­nę „Maias­mokk“. Čia jums pa­tieks švie­žu­tė­lių ke­pi­nių, py­ra­gai­čių, ran­kų dar­bo sal­dai­nių. Ka­vi­nė­je taip pat vei­kia ne­mo­ka­mas Mar­ci­pa­no mu­zie­jus. Įdo­mu tai, kad ši sal­di mig­do­lų ma­sė Es­ti­jo­je pir­miau­siai bu­vo pra­dė­ta nau­do­ti ne kon­di­te­ri­jo­je, o me­di­ci­no­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami