Savarankiškų keliautojų pokyčiai – nuo kiekybės prie kokybės

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-08-13 19:30
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-08-13 19:30
LŽ archyvo asociatyvi nuotrauka
Lie­tu­vo­je vei­kian­ti elek­tro­ni­nė skry­džių ir vieš­bu­čių re­zer­va­ci­nė sis­te­ma pa­skel­bė apie ryš­kiau­sius mū­sų ke­liau­to­jų po­ky­čius per pa­sta­ruo­sius me­tus. Pa­si­ro­do, di­džio­ji jų da­lis su­si­ju­si su vis di­dė­jan­čiais rei­ka­la­vi­mais ke­lio­nių ir ap­tar­na­vi­mo ko­ky­bei bei kom­for­tui.   

Reik­les­ni ve­žė­jų atsakomybėms. „Tai, kad mū­sų var­to­to­jui ima rū­pė­ti to­kie da­ly­kai kaip ke­lio­nės kom­for­tas, ga­li­my­bė su­tau­py­ti lai­ko ar įvai­rūs tei­si­niai niuan­sai, ro­do vis di­des­nę sa­va­ran­kiš­kai ke­liau­jan­čių­jų iš­pru­si­mą bei bran­dą, – sa­kė „Skren­du.lt“ va­do­vas Si­gi­tas Fa­bi­jo­na­vi­čius. – Ko­ky­bi­nius ke­liau­to­jų pa­si­kei­ti­mus ge­riau­siai ma­to­me mū­sų daž­niau­siai už­duo­da­mų klau­si­mų (DUK) skil­ty­je. Pa­vyz­džiui, jei anks­čiau su­lauk­da­vo­me ypač daug klau­si­mų apie tai, ka­da at­vyk­ti į oro uos­tą, ką ga­li­ma su sa­vi­mi im­tis į ran­ki­nį ar re­gis­truo­ja­mą ba­ga­žą, o ko – ne, tai da­bar šiuos, pa­va­din­ki­me, va­dy­bi­nius, or­ga­ni­za­ci­nius pa­si­tei­ra­vi­mus pa­kei­tė su gy­ve­ni­mo ko­ky­be su­si­ję klau­si­mai. Da­bar vis daž­niau žiū­ri­ma ne tik sa­vo, tai yra ke­liau­to­jų, įsi­pa­rei­go­ji­mų, bet ir tei­rau­ja­ma­si apie ve­žė­jų at­sa­ko­my­bes klien­tui“.

S. Fa­bi­jo­na­vi­čius var­di­jo, jog vis dau­giau ke­liau­to­jų iš Lie­tu­vos rū­pi, ar juo ir jo šei­ma bus pa­si­rū­pin­ta jei skry­dis ne­įvyks dėl vie­nos ar ki­tos pu­sės kal­tės ar tie­siog for­ce ma­jeu­re. Taip pat lie­tu­viams ak­tua­lu kom­pen­sa­ci­jos už pa­mes­tus ar pa­vė­la­vu­sius la­ga­mi­nus. „Pa­vyz­džiui, ne kiek­vie­nas ži­no, jog kom­pen­sa­ci­ja pri­klau­so ne tik už pa­mes­tą, bet ir už ke­lias die­nas pa­vė­la­vu­sį la­ga­mi­ną, nes dėl to ke­liau­to­jas aki­vaiz­džiai pa­ty­rė ne­pa­to­gu­mų“, – sa­kė pa­tir­ties tu­riz­mo ty­rė­ja bei ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Bal­tic Tours“ at­sto­vė dr. Ra­sa Le­vic­kai­tė.

Ven­gia ke­lio­nės nuo­var­gio. Ke­liau­to­jai tam­pa reik­les­ni ne tik kai­nai, bet ir lai­ko bei ener­gi­jos są­nau­doms. „Pa­vyz­džiui, jei skry­dis jung­ti­nis, kuo­met lėk­tu­vai kei­čia­mi ma­žiau­siai du kar­tus į vie­ną pu­sę, la­bai žiū­ri­ma per­sė­di­mo lai­ko. Nie­kas ne­be­no­ri lauk­ti 5–6 va­lan­das oro uos­te, ta­čiau ir į ki­tą lėk­tu­vą įlip­ti skir­tos 45 mi­nu­tės, ku­rias daž­nai siū­lo au­to­ma­ti­nės įvai­rių oro bend­ro­vių skry­džius į vie­ną jun­gian­čios sis­te­mos, žmo­nes gąs­di­na, bi­jo­ma tie­siog ne­sus­pė­ti“, – sa­kė S. Fa­bi­jo­na­vi­čius ir pa­tvir­ti­no, jog to­kioms bai­mėms pa­grin­do yra. Nes, tar­ki­me, jei sau­gu­mo su­me­ti­mais ar dėl oro trans­por­to grūs­čių lėk­tu­vas tie­siog ap­suks ke­lis pa­pil­do­mus ra­tus apie mies­tą, tai nu­si­gau­ti iki ki­to lėk­tu­vo ga­li be­lik­ti ir 10 mi­nu­čių ar net ma­žiau. „Lai­mei, da­bar vis dau­giau re­zer­va­ci­nių sis­te­mų, „su­per­šan­čių“ to­kius lai­ką mak­si­ma­liai tau­pan­čius skry­džius, pri­sii­ma at­sa­ko­my­bę ir už ri­zi­ką, kad bus ne­spė­ta, ir ža­lą vi­siš­kai kom­pen­suo­ja pa­siū­ly­da­mos al­ter­na­ty­vų skry­dį“, – dės­tė pa­šne­ko­vas.

Bi­lie­tus ke­lia į te­le­fo­nus. „Dau­ge­liui ke­liau­to­jų iš Lie­tu­vos po­pie­ri­nis bi­lie­tas, ku­rių, pa­vyz­džiui, te­be­rei­ka­lau­ja kai ku­rios kom­pa­ni­jos, at­ro­do XXI am­žiaus at­gy­ve­na ir net an­tie­ko­lo­giš­kas veiks­mas – be­rei­ka­lin­gas po­pie­riaus švais­ty­mas, – sa­kė R. Le­vic­kai­tė. – To­dėl vis dau­giau žmo­nių ren­ka­si elek­tro­ni­nį bi­lie­tą, ku­rį ga­li­ma par­ody­ti tie­siog iš sa­vo mo­bi­lio­jo įren­gi­nio“.

Bran­gi­na lai­ką. Ke­liau­to­jas lai­ką tau­po jau ne tik nuo skry­džio die­nos, bet jau ir nuo pat pir­mos ke­lio­nės or­ga­ni­za­vi­mo, pla­na­vi­mo se­kun­dės. „Iš­ties, jei pi­giau­sių bi­lie­tų pa­ieš­kai su­gaiš­ta­ma ke­lios die­nos, tai įsi­gy­ti ke­lio­nę iš ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus ar iš ke­lio­nių agen­tū­ros, ma­tuo­jant lai­kas-pi­ni­gai fak­to­riu­mi, bus ir grei­čiau, ir pi­giau, – sa­kė S. Fa­bi­jo­na­vi­čius. – To­dėl vis dau­giau var­to­to­jų ren­ka­si vis­ką vie­na­me: ne tik to­kias bi­lie­tų re­zer­va­vi­mo sis­te­mas, ku­rios ge­ba par­ody­ti skir­tin­gų oro bend­ro­vių pa­siū­ly­mus, bet ša­lia pri­de­da ir vieš­bu­čius, ir au­to­mo­bi­lių re­zer­va­vi­mo sis­te­mas, ir eks­kur­si­jas bei ki­tas įma­no­mas pa­slau­gas. Nes lai­kas dau­ge­liui mū­sų ke­liau­to­jų tam­pa vie­na es­mi­nių ver­ty­bių“.

Vis­ko no­ri čia ir da­bar. Prie lai­ko tau­py­mo ga­li­ma pri­skir­ti ir „Li­ve chat“ funk­ci­ją – var­to­to­jams pa­tin­ka nar­šy­ti to­se sve­tai­nė­se, ku­rio­se, esant rei­ka­lui, ga­li­ma su­si­siek­ti su par­da­vė­ju ar kon­sul­tan­tu ir at­sa­ky­mą į klau­si­mą ga­li­ma gau­ti tuo­jau pat, kol dar ne­si­bai­gė ga­li­my­bės veik­ti sve­tai­nė­je lai­kas – ir ne­svar­bu, kas tai be­bū­tų: ar bi­lie­to į ki­ną, ar į Hon­kon­gą pir­ki­mas.

Ne­sis­ki­ria su au­gin­ti­niais. „Jei skris­da­mi lėk­tu­vu iš­girs­ta­te mur­ki­mą ar kniauk­sė­ji­mą – ne­iš­si­gąs­ki­te, kad 7-tą va­lan­dą skry­džio pra­dė­jo vai­den­tis, – juo­kė­si pa­tir­ties tu­riz­mo ty­rė­ja R. Le­vic­kai­tė. – Ke­liau­jan­čių­jų su gy­vū­nais dau­gė­ja ir Lie­tu­vo­je, ke­tur­ko­jai ga­na leng­vai įvei­kia skry­dį, o ma­žes­nius ir aps­kri­tai lei­džia­ma vež­ti sa­lo­ne – svar­bu, kad jie bū­tų nar­ve. Tie­sa, gy­vū­nai lėk­tu­vuo­se daž­niau­siai el­gia­si la­bai man­da­giai ir ty­liai – ma­tyt, taip vei­kia di­de­lė slė­gio kai­ta ar tie­siog nau­ja si­tua­ci­ja, tad di­des­nių prob­le­mų ne­ky­la, o ap­lin­ki­niai kniauk­sė­ji­mą daž­niau­siai iš­girs­ta tik jau lip­da­mi iš lėk­tu­vo“.

Vis daž­niau ke­liau­ja su vai­kais. Ypač daug klau­si­mų bū­na dėl ke­lio­nės su ma­žai­siais. Mat vis dau­giau žmo­nių žen­gia į lėk­tu­vus ir kū­di­kiais ne­ši­ni. „Su ma­žy­liais ke­liau­ja­ma ir se­ne­lių lan­ky­ti, mat emig­ra­vę lie­tu­viai ne­iš­ven­gia­mai skrai­do iš vie­nos ša­lies į ki­tą. Bet ir į poil­si­nes ke­lio­nes su ma­žais vai­kais vyks­ta­ma vis daž­niau ir drą­siau, o skry­džių bend­ro­vės sten­gia­si pri­si­tai­ky­ti ir pa­da­ry­ti ke­lio­nę kuo kom­for­tiš­kes­nę“, – sa­kė R. Le­vic­kai­tė.

Ren­ka­si pa­slau­gų komp­lek­są. Pa­sak S. Fa­bi­jo­naiv­čiaus, au­gan­čius rei­ka­la­vi­mus ir skry­džių bend­ro­vėms, ir ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riams, ir bi­lie­tų, vieš­bu­čių, au­to­mo­bi­lių re­zer­va­vi­mo sis­te­moms le­mia so­li­di pa­tir­tis: „Ke­liau­ja­ma vis dau­giau. Pa­vyz­džiui, ly­gi­nant su per­nai me­tais tuo pa­čiu pe­rio­du, 2015 m. II ket­vir­tį mū­sų par­da­vi­mai pa­di­dė­jo 36 pro­cen­tais. Per die­ną ap­tar­nau­ja­me apie 500 klien­tų, o tai – apie 180 tūkst. sa­va­ran­kiš­kų ke­liau­to­jų. Šis skai­čius – di­džiu­lis ir jis nuo­lat au­ga“.

Par­yžių nu­kon­ku­ra­vo Lon­do­nas. Nau­jau­siais duo­me­ni­mis, pa­si­kei­tė ir po­pu­lia­riau­sios kryp­tys – dar vi­sai ne­se­niai tarp ke­liau­jan­čių­jų iš Lie­tu­vos pa­klau­siau­sią mies­tą – Par­yžių – iš pir­mų vie­tų pa­gal lėk­tu­vų bi­lie­tų par­da­vi­mus nu­kon­ku­ra­vo Lon­do­nas. Da­bar lie­tu­vių daž­niau­siai lan­ko­mų pa­sau­lio did­mies­čių de­šim­tu­kas „Skren­du.lt“ duo­me­ni­mis iš­si­dės­tęs štai taip: Lon­do­nas, Frank­fur­tas, Dub­li­nas, Par­yžius, Bar­se­lo­na, Mi­la­nas, Ko­pen­ha­ga, Ro­ma, Briu­se­lis, Tel Avi­vas. „Ma­tyt, Par­yžius, kaip ir ro­man­ti­ka, ak­tua­lu­mą su­sig­rą­žins žie­mos pa­bai­go­je, link Va­len­ti­no die­nos. O tai reiš­kia, jog vie­naip ar ki­taip ši die­na įsit­vir­ti­no ir net tu­ri įta­kos lėk­tu­vų bi­lie­tų par­da­vi­mams“, – tvir­ti­no R. Le­vic­kai­tė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami