Šiaurės Škotija Naujuosius švenčia du kartus

Jūratė MIČIULIENĖ juratem@lzinios.lt 2016-02-25 06:00
Jūratė MIČIULIENĖ
juratem@lzinios.lt
2016-02-25 06:00
Ant Loch Neso ežero kranto stovi įspūdingi Urkvuharto pilies griuvėsiai. Skaidrės Urbonienės nuotraukos
Vi­dur­žie­mį moks­lo rei­ka­lais vy­ku­si į Šiau­rės Ško­ti­ją me­no­ty­ri­nin­kė, et­no­lo­gė Skaid­rė Ur­bo­nie­nė džiau­gia­si pa­ma­čiu­si šį kraš­tą to­kiu me­tu, kai vie­ti­nės bend­ruo­me­nės šven­čia Nau­juo­sius me­tus pa­gal se­ną­jį Ju­li­jaus ka­len­do­rių. „Ir oras nu­ste­bi­no: sa­los šiau­rė­je, nors ry­tais krū­mai, žo­lė ir ap­šar­mo­da­vo, par­kuo­se žy­dė­jo ro­žės, sklei­dė­si rak­ta­žo­lės ir pas mus tik ant pa­lan­gių au­gan­tys cik­la­me­nai. Ma­tyt, Find­hor­no įlan­ką taip šil­do Gol­fo sro­vė“, – pa­sa­ko­jo ji.

Į Tarp­tau­ti­nės et­no­lo­gi­jos ir folk­lo­ris­ti­kos drau­gi­jos (SIEF) veik­lą įsi­trau­ku­si ir kas­met ren­gia­muo­se kong­re­suo­se bei kon­fe­ren­ci­jo­se da­ly­vau­jan­ti vil­nie­tė S. Ur­bo­nie­nė po ren­gi­nių sten­gia­si dau­giau pa­ke­liau­ti ir su­si­pa­žin­ti su tuo kraš­tu. Sau­sio mė­ne­sį su ko­le­ga kau­nie­čiu et­no­lo­gu Arū­nu Vai­ce­kaus­ku ji vy­ko į Šiau­rės Ško­ti­ją, ne­di­de­lį Find­hor­no mies­te­lį prie Find­hor­no įlan­kos, į SIEF dar­bo gru­pės, ku­ri ty­ri­nė­ja ka­len­do­ri­nes šven­tes, kon­fe­ren­ci­ją. Skaid­rė skai­tė pra­ne­ši­mą apie Lie­tu­vo­je jau iš­ny­ku­sias Kry­žiaus die­nas ir so­viet­me­čiu iš­lai­ky­tas Ge­gu­ži­nes pa­mal­das.

Pa­skui de­gan­tį deglą

„Or­ga­ni­za­to­riai kon­fe­ren­ci­ją vi­sa­da ren­gia to­kiu me­tu, kad ta­me kraš­te bū­tų ga­li­ma pa­ma­ty­ti ko­kią nors vie­tos bend­ruo­me­nės mi­ni­mą šven­tę. Kaip tik sau­sio 11 die­ną šiau­rės ško­tai pa­gal se­ną­jį Ju­li­jaus ka­len­do­rių (įtei­sin­tą Ro­mos im­pe­ra­to­riaus Ju­li­jaus Ce­za­rio dar 46 me­tais pr. Kr.) su­tin­ka Nau­juo­sius me­tus. Gri­ga­liaus ka­len­do­rius, Eu­ro­po­je įtei­sin­tas 1582 me­tais, Bri­tų sa­lo­se įsi­ga­lio­jo tik 1752 me­tais. Tai­gi Nau­jų­jų me­tų pa­gal se­ną­jį ka­len­do­rių šven­tė ne­bu­vo nie­ka­da iš­ny­ku­si, ji iki šiol šven­čia­ma dau­ge­ly­je mies­tų ir mies­te­lių. Tad ško­tai Nau­juo­sius me­tus da­bar mi­ni du kar­tus, – pa­sa­ko­jo Skaid­rė. – Jei­gu ne kon­fe­ren­ci­ja, var­gu ar kaip tu­ris­tas su­ma­ny­tum sau­sio mė­ne­sį trenk­tis kaž­kur į Ško­ti­jos šiau­rę, į Burg­he­do mies­te­lį prie Find­hor­no įlan­kos, ir da­ly­vau­ti ško­tų Nau­jų­jų me­tų (dar va­di­na­mų Ug­nies) šven­tė­je. O ka­dan­gi kaip at­si­da­vę moks­li­nin­kai va­žia­vo­me sa­vo­mis lė­šo­mis, tai dar pa­si­li­ko­me ke­le­tą die­nų ir pa­va­ži­nė­jo­me po šį kraš­tą.“

Kaip pa­sa­ko­jo et­no­lo­gė, mies­te­lio bend­ruo­me­nė­je yra žmo­gus – to deg­lo, va­di­na­mo cla­vie, ka­ra­lius. Jis kas­met pa­ga­mi­na sta­ti­nės dy­džio me­di­nį fa­ke­lą, jį pri­krau­na šu­le­lių, apš­laks­ty­tų de­giu skys­čiu, ir ke­lie­se pa­si­keis­da­mi ne­ša per gy­ven­vie­tę. Deg­lo ka­ra­liaus ti­tu­las yra pa­vel­di­mas, o jei tai gi­mi­nė­je nu­trūks­ta, bend­ruo­me­nė iš­si­ren­ka žmo­gų, ku­riam pa­ti­ki šias svar­bias par­ei­gas.

Ret­kar­čiais ne­šan­tie­ji fa­ke­lus su­sto­da­vo, pa­si­krau­da­vo nau­jų šu­le­lių, o iš­bars­to­mus nuo­dė­gu­lius mi­nia iš­kart su­rink­da­vo. Sa­ko, tie ang­liu­kai at­ei­nan­tiems me­tams at­ne­ša lai­mę. Juos pa­skui įpras­ta do­va­no­ti, siųs­ti sa­vo gi­mi­nai­čiams. „Ma­no ko­le­gė šve­dė Mar­le­ne taip pat la­bai no­rė­jo to­kio nuo­dė­gu­lio, ba­lu­tė­je su­šla­pi­no sku­du­rė­lį, kad ga­lė­tų jį įsi­vy­nio­ti, ir pa­si­čiu­po. Ki­ti, ma­čiau, grie­bė kuo­kštais šla­pios žo­lės“, – sa­kė Skaid­rė. Kon­fe­ren­ci­jos va­do­vui iš Aber­dy­no uni­ver­si­te­to Elp­hins­to­no et­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Tho­mui McKea­nui, ty­ri­nė­ju­siam šią apei­gą, dar la­biau pa­si­se­kė – jam pa­vy­ko pa­sig­rieb­ti me­ta­li­nį su­de­gu­sio deg­lo lan­ką. „Pa­sak šio ty­ri­nė­to­jo, šven­tė la­bai svar­bi bend­ruo­me­nei, jos vie­ni­ji­mui­si, ji ne­bu­vo dirb­ti­nai su­kur­ta ar at­kur­ta, o at­ėju­si iš se­nų lai­kų ir iš­sau­go­ta“, – tei­gė et­no­lo­gė.

Pik­tų gen­ties pėdsakai

Šven­tės kul­mi­na­ci­ja – jau vi­so di­džiu­lio at­neš­to deg­lo su­de­gi­ni­mas ant kal­vos prie jū­ros, kur yra čia ka­dai­se gy­ve­nu­sios pik­tų gen­ties for­tas. Pik­tus daž­nai pul­di­nė­da­vo vi­kin­gai. Pa­sak et­no­lo­gės, Ško­ti­jo­je yra vie­to­vių, kur per šią Nau­jų­jų me­tų šven­tę su­de­gi­na­mas ne di­džiu­lis deg­las, o vi­kin­gų lai­vas – tai sim­bo­li­zuo­ja ir per­ga­lę prieš blo­gio jė­gas. Tai kar­tu ir ap­si­va­ly­mo, pa­si­ren­gi­mo nau­jiems me­tams apei­ga. „Burg­he­das pik­tų gen­čiai bu­vo svar­bi stra­te­gi­nė vie­ta prie jū­ros. Ra­šo­ma, kad IX am­žiu­je jį užė­mė vi­kin­gai. Nuo ta­da kai­me­lis ir ži­no­mas“, – tei­gė et­no­lo­gė.

Kaip aiš­ki­no pa­šne­ko­vė, su­de­gi­nę deg­lą ško­tai ei­na švęs­ti į sa­vo na­mus ar­ba į vie­ti­nes užei­gas, ku­rios ne­mo­ka­mai net vai­ši­na trin­ta mo­liū­gų sriu­ba bei bul­vių ko­še. Pa­tiems te­lie­ka nu­si­pirk­ti gė­ri­mų.

„Tei­gia­ma, kad šis ri­tua­las sie­kia net pik­tų gen­ties lai­kus, ta­čiau ra­šy­ti­niuo­se šal­ti­niuo­se pa­mi­nė­tas XVII am­žiu­je“, – sa­kė pa­šne­ko­vė. Pik­tai – Šiau­rės ir Ry­tų Ško­ti­jos gen­čių kon­fe­de­ra­ci­ja, gy­va­vu­si nuo ro­mė­nų lai­kų iki X am­žiaus. Vė­liau pik­tai pri­si­jun­gė gė­lų ka­ra­lys­tę ir su­kū­rė Al­bos ka­ra­lys­tę, ku­ri eg­zis­ta­vo dar šim­tą me­tų, kol su­si­lie­jo su šiau­rės bri­tais. Taip at­si­ra­do ško­tai. Šiau­rės Ško­ti­jos mu­zie­juo­se ke­liau­nin­kei te­ko ma­ty­ti daug iš­li­ku­sių ak­me­nų su iš­kal­tais pik­tų gen­ties ženk­lais, ku­rie la­bai pri­me­na kel­tų or­na­men­ti­ką.

Sie­kia eko­lo­gi­nės pusiausvyros

Kon­fe­ren­ci­jos da­ly­viai bu­vo ap­gy­ven­din­ti įdo­mio­je vie­to­vė­je, kur va­sa­rą ga­li ap­sis­to­ti ir tu­ris­tai. „Ša­lia Find­hor­no mies­te­lio yra toks ma­žy­tis, gal 300 gy­ven­to­jų tu­rin­tis Find­horn Fun­da­tion kai­me­lis. Jo bend­ruo­me­nė nuo 1962 me­tų pro­pa­guo­ja eko­lo­gi­nį gy­ve­ni­mo bū­dą, sie­kia eko­lo­gi­nės pu­siaus­vy­ros. Bend­ruo­me­nė ne­tu­ri sa­vo re­li­gi­nės dok­tri­nos, lai­ko­si pa­ma­ti­nių žmo­giš­kų ver­ty­bių, ku­rios bū­din­gos dau­ge­liui re­li­gi­jų“, – aiš­ki­no Skaid­rė. Ant dau­ge­lio me­di­nių na­mų sto­gų ža­liuo­ja ve­jos, ap­link daug so­de­lių, ra­my­bės par­ke­lių (to pra­šo in­for­ma­ci­nės len­te­lės). Kai vie­nai kon­fe­ren­ci­jos da­ly­vei skry­džio me­tu din­go ba­ga­žas, bend­ruo­me­nės žmo­nės ją nu­ve­dė į kai­me­ly­je esan­tį na­me­lį, į ku­rį vi­si su­ne­ša ne­rei­ka­lin­gus daik­tus – gal kam nors jų pri­reiks. „Taip gra­žiai žmo­nės ir kei­čia­si. Pri­im­ta, kad ką nors pa­sii­man­tys gy­ven­to­jai pa­lie­ka sa­vo ne­rei­ka­lin­gų daik­tų. Jei ko nors pri­sti­go sve­čias, jam pa­do­va­no­ja­ma. La­ga­mi­no ne­te­ku­si mū­sų ko­le­gė čia bu­vo ap­reng­ta“, – pri­si­mi­nė Skaid­rė.

Kur gy­ve­na Loch Ne­so pabaisa

Pa­šne­ko­vė pa­ta­rė už­suk­ti į kiek­vie­na­me mies­te­ly­je esan­čius tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­triu­kus. Čia jums pa­siū­lys marš­ru­tų, ve­dan­čių pro nuo­sta­bias pi­lis, jų griu­vė­sius ar kal­nų ta­ke­liais. „Ten la­bai gra­žu, nes į šiau­rę pra­si­de­da kal­nai, Hai­lan­das – Aukš­tu­ti­nė Ško­ti­ja. Čia kaip mū­sų Aukš­tai­ti­ja, – juo­kė­si et­no­lo­gė. – Nors trau­ki­niai bran­go­ki, bet ga­na pi­giai iš mies­to į mies­tą ga­li­ma nu­va­žiuo­ti „me­ga­bu­sais“, bi­lie­tus jiems ga­li­ma įsi­gy­ti tik in­ter­ne­te (www.me­ga­bus.com). Tu­rė­da­mi ke­lias die­nas iki skry­džio na­mo, nu­vy­ko­me į In­ver­ne­so mies­te­lį prie Ne­so upės. Tai Hai­lan­do re­gio­no sos­ti­nė. Iš gre­ti­mo mies­to ren­gia­mos eks­kur­si­jos į sa­las. Ta­čiau bu­vo žie­ma, trum­pos die­nos, ne­si­ry­žo­me.“

Nuo In­ver­ne­so ne­la­bai to­li gar­su­sis Loch Ne­so eže­ras, ku­ria­me, kaip by­lo­ja le­gen­dos, gy­ve­na mis­ti­nė Ne­sė – pa­bai­sa su dramb­lio straub­liu, gy­va­tės gal­va. Ant 39 km il­gio eže­ro kran­to sto­vi Urk­vu­har­to pi­lies griu­vė­siai. Vie­to­vė­se ap­link eže­rą, ku­rio di­džiau­sias gy­lis sie­kia net 230 me­trų, ško­tai mėgs­ta at­os­to­gau­ti.

„Po In­ver­ne­so už­su­ko­me į Stir­lin­go mies­te­lį, ku­ria­me yra vie­na gra­žiau­sių Ško­ti­jo­je pi­lių. Daug kas sa­kė, kad Stir­lin­go pi­lis, nors ma­žes­nė, bet įdo­mes­nė už Edin­bur­go. Ti­krai įspū­din­ga. Ma­ne la­bai su­ža­vė­jo pi­lį su­pan­čios se­no­sios ka­pi­nės, – sa­kė et­no­lo­gė. – O ap­sis­to­ti žie­mą bet ku­ria­me mies­te­ly­je ne­bu­vo prob­le­mų, nes tai­ky­tos di­de­lės nuo­lai­dos. Tad kai iš anks­to vie­tų ne­re­zer­va­vo­me, ne­tgi pa­si­se­kė su­tau­py­ti.“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami