Sibiro platybės lietuvio nebaugino

Feliksas ŽEMULIS 2013-05-17 07:24
Feliksas ŽEMULIS
2013-05-17 07:24
G.Alekna nukeliavo apie 400 tūkst. kilometrų, aplankė per 700 tremties vietovių, inventorizavo, nufilmavo ir nufotografavo apie 300 kapų ir kapaviečių. Gintauto Aleknos nuotraukos
Ma­žei­kiš­kis Gin­tau­tas Alek­na sker­sai ir iš­il­gai yra iš­mai­šęs di­džiu­lę bu­vu­sios SSRS te­ri­to­ri­ją. Ne nuo­ty­kių ir tu­ris­ti­nių įspū­džių Ru­si­jos nuo­ša­lu­mo­se ieš­ko­jo šis 56 me­tų vy­ras. Jam rū­pi po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių iš Lie­tu­vos ka­pai.

Te­leo­pe­ra­to­rius, fo­tog­ra­fas, bend­ri­jos "Lem­tis", kau­pian­čios duo­me­nis apie so­vie­ti­nio ge­no­ci­do au­kas, na­rys G.Alek­na nuo 1989 me­tų va­do­va­vo dau­giau kaip 30 eks­pe­di­ci­jų. Per dau­giau kaip du de­šimt­me­čius kar­tu su ki­tais mi­si­jų da­ly­viais G.Alek­na nu­ke­lia­vo apie 400 tūkst. ki­lo­me­trų, ap­lan­kė per 700 trem­ties vie­to­vių, in­ven­to­ri­za­vo, nu­fil­ma­vo ir nu­fo­tog­ra­fa­vo apie 300 ka­pų ir ka­pa­vie­čių.

Pra­ėju­sią va­sa­rą jis va­do­va­vo trims iš­vy­koms į Si­bi­rą: po­rą sa­vai­čių su ak­ci­jos "Mi­si­ja - Si­bi­ras" da­ly­viais tvar­kė trem­ti­nių ka­pus Cha­ka­si­jo­je, po to tiek pat lai­ko pra­lei­do Kal­nų Al­ta­ju­je, dar vė­liau - pu­san­tro mė­ne­sio vie­šė­jo Kras­no­jars­ko kraš­te. Apie šias eks­pe­di­ci­jas į trem­ties vie­tas LŽ ra­šė ne kar­tą, to­dėl šį­kart G.Alek­ną klau­sė­me, ku­rių vie­to­vių gam­ta pa­da­rė di­džiau­sią įspū­dį. Gal­būt Va­ka­rų Si­bi­re, prie sie­nos su Ka­zachs­ta­nu, ply­tin­tis Kal­nų Al­ta­jus?

"Al­ta­jaus kraš­tas iš­ties įdo­mus", - su­ti­ko pa­šne­ko­vas. Da­bar Al­ta­jaus kraš­tui pri­klau­so tik ly­gu­mi­nė da­lis ir jos sos­ti­nė Bar­nau­las, o kal­nai pri­skir­ti Al­ta­jaus Res­pub­li­kai, ku­rios sos­ti­nė Gor­no Al­tais­kas.

Altajaus krašte kiekvienas gamtos vaizdas vertas atviruko.

Me­daus kvapas

Pir­mą kar­tą Al­ta­jaus kraš­te G.Alek­na su "Lem­ties" bend­ri­jos eks­pe­di­ci­ja lan­kė­si 1991 me­tais, kai su­ka­ko 50 me­tų nuo pir­mų­jų - 1941 me­tų - trė­mi­mų į šią at­okią Si­bi­ro vie­tą. Jau tuo­met ty­ri­nė­to­jai pa­ste­bė­jo, jog dau­gu­ma trem­ti­nių sta­ty­tų me­di­nių kry­žių su­de­gę ar­ba su­pu­vę.

Per­nai eks­pe­di­ci­jos da­ly­viai ap­lan­kė Ku­ta­šo, Ten­gos, Ozior­no­jės, Ku­žur­los, Ka­ra Ko­bos ir ki­tų trem­ties vie­tų ka­pi­nai­tes, kur ap­ti­ko jau tik vie­ną ki­tą lie­tu­viš­ką ka­pą ir pa­mink­lą.

G.Alek­na ne­slė­pė: dar­bo per eks­pe­di­ci­jas bū­na tiek daug, kad ne gam­tos vaiz­dai la­biau­siai rū­pi. Iš­vy­kai į kal­nus ar ki­tas gra­žias vie­tas te­lie­ka vie­na ki­ta die­na. Ži­no­ma, įspū­din­gų gam­tos vaiz­dų ne­trūks­ta, juo la­biau kad vaikš­to ne to­mis vie­to­mis, kur ke­liau­ja tu­ris­tai. Ieš­kant bu­vu­sių trem­ti­nių kai­mų tek­da­vo brau­tis per tai­gą, bris­ti tund­ra, per­si­kel­ti per kal­nų upes.

"Kal­nų Al­ta­ju­je įspū­din­gas Te­lec­ko­jės eže­ras. Jis šiek tiek pri­me­na Ir­kuts­ko sri­ty­je telk­šan­tį Bai­ka­lą, ta­čiau šis kur kas di­des­nis. Kal­nai ap­link Te­lec­ko­jės eže­rą tar­si su­bri­dę į van­de­nį, o prie Bai­ka­lo šlai­tai daug kur nuo­žul­nes­ni. Bai­ka­lo pa­kran­čių au­ga­li­ja skur­do­ka, nes čia vė­su, o prie Te­lec­ko­jės eže­ro kal­nai veš­liai apau­gę, mat kli­ma­tas Kal­nų Al­ta­ju­je šil­tes­nis", - aiš­ki­no ke­liau­to­jas.

Pa­sta­rai­siais me­tais Al­ta­jaus Res­pub­li­ko­je la­bai daug tu­ris­tų, ypač al­pi­nis­tų - juos vi­lio­ja čio­nykš­tis aukš­čiau­sias Si­bi­re Be­lu­chos kal­nas (4506 m), skaid­rios Ka­tū­nės, Bi­jos, ki­tos upės, dau­gy­bė kal­nų ke­te­rų ir kal­na­gūb­rių. Dėl to čia sta­to­ma daug vieš­bu­čių, kem­pin­gų, tie­sia­mi nau­ji as­fal­tuo­ti ke­liai, spar­čiai ge­ri­na­ma tu­riz­mo inf­ras­truk­tū­ra.

Gin­tau­tas ypač gi­ria Al­ta­jaus me­dų - to­kio kvap­naus ir ska­naus jam ne­te­kę ra­gau­ti nei bu­vu­sios SSRS, nei Slo­va­ki­jos, nei Aus­tri­jos ar ki­tų kraš­tų kal­nuo­se. "Al­ta­jaus gy­ven­to­jai ti­ki­na, kad jis ge­riau­sias pa­sau­ly­je ir, ko ge­ro, tei­sūs", - svars­tė pa­šne­ko­vas.

G.Alekna nuo 1989 metų vadovavo daugiau kaip 30 ekspedicijų.

Zu­jo dau­gy­bė uodų

Vis dėl­to, ži­no­vo nuo­mo­ne, yra Ru­si­jo­je vie­tų, ku­rių gam­ta dar įspū­din­ges­nė ne­gu Al­ta­jaus kal­nai. "Man dar įdo­mes­ni Sa­ja­nų, Pa­bai­ka­lės, Ja­ku­ti­jos kal­nų ma­sy­vai", - var­di­jo G.Alek­na.

Ke­liau­to­jui į at­min­tį įsi­rė­žė eks­pe­di­ci­ja prie Ura­lo kal­nų pri­siš­lie­ju­sio­je Ko­mi­jos Res­pub­li­ko­je. "Kli­ma­tas čia at­šiau­rus, au­ga­li­ja skur­do­ka. Nors lan­kė­mės va­sa­rą ir kai­ti­no sau­lė, Šiau­rės Ura­lo kal­nuo­se tem­pe­ra­tū­ra bu­vo tik ke­li laips­niai aukš­čiau nu­lio, vis tiek zu­jo dau­gy­bė uo­dų ir ki­to­kių vabz­džių. Ki­tur kal­nuo­se to­kio­mis oro są­ly­go­mis jų ne­ra­si, o Šiau­rės Ura­le jie pri­si­tai­kę gy­ven­ti net kai šal­ta", - ste­bė­jo­si G.Alek­na.

Įdo­mios jam bu­vo ke­lio­nės ir po Toms­ko sri­tį. Šia­me mil­ži­niš­ka­me Si­bi­ro re­gio­ne vy­rau­ja ly­gu­mos, ta­čiau įspū­dį da­ro di­džiu­lės upės - Obė, To­mė, Čiu­ly­mas ir ki­tos. "Nors ke­lių ki­lo­me­trų plo­čio, jos vin­gu­riuo­ja tar­si upe­liai, to­dėl nuo­lat ar­do kran­tus ir kei­čia va­gą", - sa­kė Gin­tau­tas.

Prie Kol­pa­še­vo gy­ven­vie­tės Obė 1979 me­tais po pa­va­sa­ri­nio po­lai­džio iš­plo­vė ka­pi­nes, ku­rio­se bu­vo už­kas­ti so­vie­ti­nių če­kis­tų su­šau­dy­ti žmo­nės. La­vo­nai pra­dė­jo plauk­ti upe, so­vie­ti­nis sau­gu­mas užt­vė­rė pri­ėji­mus prie Obės, ne­lei­do fo­tog­ra­fuo­ti.

"Kai nu­va­žia­vęs ten klau­siau žmo­nių, kur ta ka­pi­nių vie­ta, jie par­odė Obės vi­du­rį - štai kaip to­li pa­sis­lin­ko upė", - sa­kė G.Alek­na.

Abi­pus Obės ir ki­tų Toms­ko sri­ties upių tūks­tan­čius ki­lo­me­trų ply­ti miš­kai.

Saulėlydis Altajaus krašte.

Įžū­lios meš­kos ir vilkai

Gy­ven­vie­čių ra­si tik kai kur prie upės, o to­lė­liau nuo jos žmo­nių ne­pa­ma­ty­si ke­liau­da­mas iš­ti­sas sa­vai­tes. Už­tat di­de­lė ti­ki­my­bė su­tik­ti meš­kų.

"Tai­go­je už 150 ki­lo­me­trų nuo Na­ry­mo kai­mo ap­ti­ko­me med­kir­čių bri­ga­dą. Vy­rai pa­sa­ko­jo, kad di­džiau­sia jų prob­le­ma - meš­kos. Jos len­da į sto­vyk­lą, ieš­ko mais­to at­lie­kų. Nu­vai­ko šū­viais į orą, bet ne­tru­kus jos vėl pri­sis­ta­to", - ti­ki­no pa­šne­ko­vas.

Per vie­ną eks­pe­di­ci­ją tai­go­je lie­tu­vis iš ar­ti ma­tė lo­kę su jau­nik­liais. Vi­si ži­no, jog meš­kai rei­kia duo­ti ke­lią - tie žvė­rys ne­nus­pė­ja­mi, ypač pa­te­lės su vai­kais.

"Rei­kė­jo nu­si­gau­ti apie 200 ki­lo­me­trų per tai­gą į bu­vu­sį Be­rio­zov­kos kai­me­lį, kur gy­ven­ta lie­tu­vių trem­ti­nių. Jo­kio ke­lio nei ta­ke­lio, tik Pa­idu­gi­nos upė, vin­giuo­jan­ti pro ne­gy­ve­na­mas apy­lin­kes, va­di­na­mas meš­kų ro­ju­mi.

Pri­si­kal­bi­nęs si­bi­rie­tį gi­ri­nin­ką, G.Alek­na mo­to­ri­ne val­ti­mi lei­do­si į at­okų kai­mą ieš­ko­ti ka­pų. Pa­ke­liui ma­tė meš­kų iš­pė­duo­tas smė­lė­tas pa­kran­tes, kai ku­rie at­spau­dai bu­vo švie­ži, ma­tyt, iš­gąs­di­no val­ties mo­to­ras ir lo­kys pa­sis­lė­pė. "Ne­ti­kė­jau, kad šiuos žvė­ris iš ar­ti pa­ma­ty­siu. Ra­dę ir nu­fo­tog­ra­fa­vę ka­pi­nes, lei­do­mės at­ga­lios. Iš­lė­kė­me už upės po­sū­kio, žiū­riu - prieš val­tį tar­si ko­kie pa­ga­liai plau­kia. Bet vai­ri­nin­kas stai­ga su­kte­lė­jo lai­vą į ša­lį, nes plau­kė meš­ka su meš­kiu­kais! Ji iš­šo­ko į kran­tą, at­si­su­ko į mus, at­sis­to­jo ant už­pa­ka­li­nių ko­jų ir taip bai­siai su­riau­mo­jo, kad šiur­pas nu­pur­tė... Ne­vi­krūs meš­kiu­kai ir­gi iš­si­ke­pur­nė­jo iš van­dens. Gi­ri­nin­kas ap­su­ko val­tį, už­tai­sė ka­ra­bi­ną ir dar­syk pra­plau­kė pro meš­ką. Ji bu­vo to­kia įsiu­tu­si ir pa­si­ren­gu­si mus pul­ti. Pa­si­gir­do šū­vis į orą, tik ta­da meš­ka su meš­kiu­kais din­go tai­go­je", - pri­si­mi­nė ke­liau­to­jas.

Gyvenviečių rasi tik kai kur prie upės, o tolėliau nuo jos žmonių nepamatysi keliaudamas ištisas savaites.

To­liau į Ry­tus už Al­ta­jaus kal­nų - Sa­ja­nai. G.Alek­nai jie gra­žes­ni už al­ta­jie­tiš­kus. "Daug Al­ta­jaus kal­nų - pli­kos uo­los, o Sa­ja­nuo­se jos ap­žė­lu­sios au­ga­lais", - gy­rė jis Sa­ja­nus.

Gal­būt to­dėl, pa­klaus­tas, kur no­rė­tų pra­leis­ti se­nat­vę, ke­liau­to­jas il­gai ne­svars­tė: "Tro­be­lė­je prie Bai­ka­lo eže­ro ar­ba Sa­ja­nų pa­pė­dė­je. Sa­ja­nuo­se šil­čiau, bet ir Bai­ka­lo gam­ta nuo­sta­bi".

Ir čia pat pri­si­mi­nė nuo­ty­kį Ir­kuts­ko sri­ties tai­go­je ne­to­li Bai­ka­lo. "Il­gai bro­vė­mės vi­su­rei­giu iki bu­vu­sio kai­mo, kur bu­vo iš­trem­ti ke­li šim­tai mū­sų tau­tie­čių. Ka­pų jau ne­įma­no­ma įžiū­rė­ti - tik me­džiai, tarp jų ky­šo­jo vie­nas ap­de­gęs kry­že­lis ir ke­lių tvo­re­lių li­ku­čiai.

Fo­tog­ra­fa­vau ir fil­ma­vau tą vie­tą, o ša­lia dai­rė­si ma­ne at­ve­žęs gi­ri­nin­kas. Ūmai jis timp­te­lė­jo ma­no ran­ko­vę: "Gin­tau­tai, gal jau bai­gei?" Pa­ju­tęs jo bal­se ne­ri­mą pa­si­tei­ra­vau, kas at­si­ti­ko. "Ap­link vaikš­to vil­kas ir tai man ne­pa­tin­ka", - at­sa­kė.

Iš­ėjo­me iš ten ir sė­do­me į su­nkve­ži­mį. Ta­da gi­ri­nin­kas pa­aiš­ki­no: "Ne­ge­rai, jei vil­kas taip ar­ti su­ka ra­tus apie žmo­nes. Ti­kriau­siai jis iš­va­ry­tas iš gau­jos, nu­sil­pęs ir ieš­ko leng­vo gro­bio, gal net pa­siu­tęs."

"Kaip jį pa­ste­bė­jai?" - klau­siau. "Stai­ga nu­ti­lo pa­ukš­čiai. Ta­da pra­dė­jau ati­džiai dai­ry­tis ir pa­ma­čiau vil­ką šmėkš­te­lint vie­no­je, po to ki­to­je vie­to­je ne­to­lie­se", - aiš­ki­no pa­ly­do­vas. Tai ro­do, kaip te­nykš­čiai žmo­nės jau­čia gam­tą. Nu­ty­lan­tys pa­ukš­čiai si­bi­rie­čiams reiš­kia įspė­ji­mą, pri­si­mi­nė G.Alek­na.

Sajanų kalnuose. Į tokias ar kitas gražias vietas ekspedicijos dalyviai ištaiko vos vieną kitą dieną.

Gel­bė­jo lau­ki­niai čes­na­kai

Ar gam­ta pa­dė­jo mū­sų tau­tie­čiams trem­ti­niams iš­lik­ti gy­viems? G.Alek­na tuo ne­abe­jo­jo. "Dau­gy­bė uo­gų, gry­bų, rie­šu­tų, ki­tų gam­tos gė­ry­bių jiems bu­vo tie­siog iš­si­gel­bė­ji­mas. Ypač va­di­na­mo­ji če­rem­ša - tai­go­je au­gan­tys lau­ki­niai čes­na­kai. Jie tu­ri daug vi­ta­mi­nų, to­dėl juos val­gė ža­lius, sū­dė, kon­ser­va­vo žie­mai.

Ypač su­nku bu­vo pir­mie­siems trem­ti­niams, ku­riuos ve­žė į Si­bi­rą 1941 me­tais, dar prieš An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą. Jie la­biau­siai ba­da­vo, nes vi­sas der­lius, vi­si pro­duk­tai, ga­mi­niai vež­ti į fron­tą, trem­ti­niai mais­to be­veik ne­gau­da­vo", - sa­kė G.Alek­na.

Gal­būt to­dėl, nors Si­bi­ro gam­ta gra­ži ir tur­tin­ga, o že­mė ge­ra, dau­gu­ma mū­sų trem­ti­nių, ku­riems pa­vy­ko iš­lik­ti gy­viems, anks­čiau ar vė­liau, nors ir per di­de­lius var­gus, grį­žo į tė­vy­nę.

Vis dėl­to, kai žmo­gus pra­ran­da tur­tą, ar­ti­muo­sius, kai yra va­ru iš­va­ro­mas iš gim­ti­nės - ne­la­bai jam tuo me­tu rū­pi gam­tos gro­žis. Tie­sa, kai da­bar kal­buo­si su trem­ti­niais, ku­riuos bu­vo iš­ve­žę į Al­ta­jų, Sa­ja­nų prie­kal­nes, Pa­bai­ka­lę, ki­tas nuo­sta­bias vie­tas, jie pri­si­me­na ne tik bu­vu­sius var­gus, bet ir at­si­dūs­ta: "Gam­ta ten bu­vo gra­ži", - tei­gė G.Alek­na.

Gin­tau­tas pri­si­pa­ži­no ma­tęs vi­so­kią Ru­si­jos gam­tą, dau­ge­lį trem­ti­nių ka­pų už­fik­sa­vęs. Li­ko su­reng­ti di­do­ką eks­pe­di­ci­ją į Kras­no­jars­ko kraš­tą, kur rei­kė­tų pa­ti­krin­ti ke­lias­de­šimt bu­vu­sių kai­mų. Dar G.Alek­na no­rė­tų nu­ke­liau­ti į Kam­čiat­ką. "Bu­vau ten 1985 me­tais, kraš­to gam­ta tie­siog už­bū­rė. Ne­ma­žai pa­sau­lio re­gė­jau, ta­čiau ki­tos to­kios - dar nie­kur", - pri­si­pa­ži­no pa­šne­ko­vas.

Šios vil­tys gal­būt ir iš­si­pil­dys, nes nuo 2013 me­tų sau­sio vi­du­rio G.Alek­na dir­ba jau ne­be Ma­žei­kių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, o kul­tū­ros pa­vel­do at­ašė Lie­tu­vos am­ba­sa­do­je Mask­vo­je. Vy­ras vi­lia­si, jog ten dirb­da­mas tu­rės dau­giau ga­li­my­bių pa­ke­liau­ti po Ru­si­ją. Jos gam­ta jį vis dar ža­vi.

Lenos stulpai - tarsi ne gamtos, o meno kūrinys.

Motorine valtimi keliaudamas Paiduginos upe, G.Alekna susidūrė su įtūžusia meška ir jos vaikais.

Keliautojas senatvėje norėtų įsikurti trobelėje prie Baikalo ežero.

Ieškant buvusių tremtinių kaimų tekdavo brautis per taigą, bristi tundra, persikelti per kalnų upes ir miegoti palapinėse.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
rima dapkute  88.223.84.147 2014-05-05 12:51:18
aciu ALEKNA GINTAUTAI UZ JUSU INFO,LABAI MIELA KAD IDOMAUJATIES. AS IR KAI KUR BIVAU JUSU PAZIMIETUOSE VIETOSE,TODEL MAN IDOMU.ACIU JUMS.O MES IS MAZEIKIU.
4 0  Netinkamas komentaras
Jone  86.38.213.41 2013-07-11 20:34:27
Tai musu didziavyriai. Saunuolis.
3 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami