Sietlas - kitoks Amerikos didmiestis

Jonas JOKUBAUSKAS j.jokubauskas@lzinios.lt 2014-01-21 13:52
Jonas JOKUBAUSKAS
j.jokubauskas@lzinios.lt 2014-01-21 13:52
Marijos Sajekaitės nuotrauka
Nu­spren­du­sių ­ke­liau­ti po Jung­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas marš­ru­tai daž­niau­siai drie­kia­si itin ­po­pu­lia­rio­je šiau­rės ry­tų-piet­va­ka­rių įstri­žai­nė­je (įstri­žai­nes įsi­vaiz­duo­ki­te d­vi). Daž­nai sa­ko­ma, kad ki­to­se Ame­ri­kos vie­to­se lan­ky­tis ne­įdo­mu, ne­s pag­rin­di­nės dė­me­sio ver­tos vie­tos yra bū­tent ten (su­prask, Ka­li­for­ni­jo­je, Las ­Ve­ga­se bei Niu­jor­ko-Bos­to­no-Va­šing­to­no tri­kam­py­je), tad lai­ką gaiš­ti ki­tuo­se­ už­kam­piuo­se - lai­ko ir pi­ni­gų švais­ty­mas. Ta­čiau ­to­li­ma­sis Siet­las yra ti­krai ver­tas dar po­ros tūks­tan­čių ki­lo­me­trų ke­lio­nės.

Gal į pa­sta­ra­jį są­ra­šą rei­kė­tų įtrauk­ti dar ir „Dis­nė­jaus pa­sau­lį“ (Dis­ney World) Flo­ri­do­je, ku­ris yra šiek tiek di­des­nis už Klai­pė­dą. Tuo­met toks marš­ru­tas ati­tik­tų ir stan­dar­ti­nį ame­ri­kie­čių tu­riz­mo marš­ru­tą. Ta­čiau Jung­ti­nės Vals­ti­jos tuo ne­ap­si­ri­bo­ja.

Siet­las – uos­ta­mies­tis, tu­rin­tis dau­giau kaip 600 tūkst. gy­ven­to­jų. Jis yra ne­to­li Ka­na­dos sie­nos, JAV šiau­rės va­ka­ruo­se. Įkur­tas Piu­dže­to fjor­de, mies­te vei­kia di­de­lis uos­tas, iš ku­rio at­si­ve­ria var­tai į Ra­mų­jį van­de­ny­ną. Gre­ta stūk­so di­din­gas Rai­nie­rio kal­nas, lai­ko­mas vie­nu pa­vo­jin­giau­sių vei­kian­čių ug­ni­kal­nių pa­sau­ly­je. 22-as pa­gal dy­dį JAV mies­tas Va­šing­to­no vals­ti­jo­je tur­būt ge­riau­siai ži­no­mas ame­ri­kie­tiš­ko krep­ši­nio ger­bė­jams dėl ne taip se­niai mies­te žai­du­sios „Su­per­so­nics“ ko­man­dos. Ame­ri­kie­čiai Siet­lą keiks­no­ja kaip itin lie­tin­gą mies­tą – šal­tuo­ju me­tų lai­ku Siet­le še­šias iš sep­ty­nių die­nų bū­na de­be­suo­ta. Ta­čiau niū­rus oras ne­truk­do siet­lie­čiams gy­ven­ti ki­taip nei ki­ti ame­ri­kie­čiai.

Ino­va­ci­jų ir var­to­to­jiš­ko pro­tes­to židinys

Siet­le įkur­ta ne vie­na pa­sau­lio vers­lo mil­ži­nė. Jau XX a. pra­džio­je mies­te pra­dė­jo veik­ti ma­si­nės lėk­tu­vų ga­my­bos pra­di­nin­kė „Boeing“, o ša­lia mies­to esan­tis jos lėk­tu­vų su­rin­ki­mo ce­chas yra di­džiau­sio plo­to pa­sta­tas pa­sau­ly­je. Tai – pa­grin­di­nis mies­to fab­ri­kas, čia dir­ba dau­giau­sia Siet­lo gy­ven­to­jų. Aš­tun­to­jo de­šimt­me­čio pa­bai­go­je mies­te įsi­kū­rė „Mic­ro­soft“ – tuo­met Bil­las Ga­te­sas su ko­le­ga Pa­ulu Al­le­nu nu­spren­dė per­kel­ti kom­pa­ni­ją į ne­to­li gim­to­jo Siet­lo esan­tį Red­mon­dą. De­šim­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je ki­lus in­ter­ne­to bu­mui, Siet­le įsi­kū­rė ir kny­gų par­da­vi­mo mil­ži­nė „A­ma­zon“.

Gre­ta šių var­dų ne ką ma­žiau įspū­din­gai at­ro­do ir pir­mo­ji „Star­bucks“ ka­vi­nė, sa­vo ka­vi­nių im­pe­ri­ją pra­dė­ju­si plės­ti ta­me pa­čia­me Siet­le. Siet­lie­čiai la­bai di­džiuo­ja­si sa­vo ka­vos tra­di­ci­jo­mis, čia itin daug ma­žų ka­vi­nu­kių. Ta­čiau tu­rint ome­ny­je, jog Ame­ri­ko­je ka­vos ko­ky­bė ti­krai nė­ra pa­vyz­di­nė, tai ir Siet­lo ka­vos tra­di­ci­jos gė­ru­siam ka­vos Eu­ro­po­je ga­li pa­si­ro­dy­ti ga­na juo­kin­gai.

Pir­ma­sis „Star­bucks“ įsi­kū­rė vie­na­me iš pa­grin­di­nių Siet­lo trau­kos taš­kų – gre­ta Pi­ke Pla­ce tur­gaus. Šian­dien šis tur­gus yra ži­no­mas kaip se­niau­sia vei­kian­ti tur­ga­vie­tė vi­so­je Ame­ri­ko­je, o tur­gūs aps­kri­tai – ga­na re­tas reiš­ki­nys pre­ky­bos cen­trų pri­kimš­to­je ša­ly­je. Ja­me gau­su įvai­rių smuk­lių, ku­rio­se ga­li­ma par­agau­ti re­gio­ni­nių žu­vies pa­tie­ka­lų, tarp jų – įvai­rių rū­šių kre­mi­nės jū­ros gė­ry­bių sriu­bos. Tur­gaus prie­igo­se gro­ja bū­riai itin pro­fe­sio­na­lių gat­vės mu­zi­kan­tų.

Ap­si­pirk­ti šia­me tur­gu­je siet­lie­čiui,kad ir kaip ga­li pa­si­ro­dy­ti keis­ta lie­tu­viams, nė­ra tik ap­si­pir­ki­mas iš iš­skai­čia­vi­mo. Nu­si­pirk­ti švie­žios žu­vies ar keis­tų ran­kų dar­bo sal­du­my­nų, su­ve­ny­rų ar rū­bų, eko­lo­giš­kų dar­žo­vių – ne tik bū­das pa­si­links­min­ti įdo­mia­me tur­gu­je, kur par­da­vi­nė­da­mi žu­vį pre­kei­viai trau­kia dai­nas, ta­čiau ir par­ei­ga pa­tei­sin­ti mies­tie­čio var­dą. Pi­ke Pla­ce taip pat įsi­kū­ręs vie­nas ga­na bjau­rus trau­kos taš­kas – kram­to­mos gu­mos sie­na. Tiks­liau, vi­sa tar­pu­var­tė, ku­rios sie­nos nu­kli­juo­tos kram­to­ma gu­ma. Šlykš­tus rei­ka­las. Pi­ke Pla­ce tur­gus tam­pa sa­vo­tiš­ku pro­tes­to iš­raiš­ka prieš ame­ri­kie­tiš­ko var­to­ji­mo tra­di­ci­jas. Ta­čiau jas siet­lie­čiai tie­siog pa­pil­do įves­da­mi eko­lo­gi­jos, sa­va­dar­bys­tės ir at­lie­kų rū­šia­vi­mo ma­das. Vis dėl to tai ne­reiš­kia, kad siet­lie­čiams svar­biau­sia tik pa­si­ro­dy­ti itin eko­lo­giš­kiems. Pa­vyz­džiui, 2012 me­tais mies­te bu­vo užd­raus­tas pre­ky­bi­nių plas­ti­ki­nių mai­še­lių nau­do­ji­mas, o 90 proc. mies­to elek­tros po­rei­kių pa­ten­ki­na­mi hid­roe­lek­tri­nė­mis.

Mies­to sim­bo­liai iš­lais­vi­na fantaziją

In­dė­nų du­va­mi­šų gen­ties va­do Siet­lo gar­bei pa­va­din­tas mies­tas pa­si­žy­mi itin keis­tais gy­ven­to­jais. Pa­na­šiai kaip Par­yžiu­je 1889-ai­siais, Siet­le vy­ku­sios Pa­sau­li­nės par­odos pro­ga bu­vo pa­sta­ty­tas fu­tu­ris­ti­nis bokš­tas – Kos­mo­so ada­ta (Spa­ce Ne­ed­le). Nuo pat bokš­to pa­sta­ty­mo, šis ta­po mies­to sim­bo­liu ir pa­si­di­džia­vi­mu. Ja­me vei­kia vie­nas pir­mų­jų pa­sau­ly­je be­si­su­kan­čių res­to­ra­nų. Gre­ta šio bokš­to - mu­zie­jų ir pra­mo­gų erd­vė, ku­rio­je sto­vi di­džiau­sias pa­sau­ly­je moks­li­nės fan­tas­ti­kos mu­zie­jus, įsteig­tas „Mic­ro­soft“ įkū­rė­jo Pa­ulo Al­le­no.

Ja­me – siau­bo fil­mų, spe­cia­lių­jų efek­tų eks­po­zi­ci­jos, sa­lės „Žie­dų val­do­vo“ fa­nams. Mu­zie­jaus fa­sa­das pa­si­žy­mi iš­skir­ti­niu di­zai­nu, ku­rį pro­jek­ta­vo Fran­kas Geh­ry, ži­no­mas kaip Gu­gen­hei­mo mu­zie­jaus Bil­bao (Is­pa­ni­jo­je) bei ki­tų įspū­din­gų sta­ti­nių au­to­rius. Gre­ta fan­tas­ti­kos sa­lių mu­zie­ju­je vei­kia ir eks­po­zi­ci­jos mu­zi­kai („Ex­pe­rien­ce Mu­sic Pro­ject“) – ja­me ati­duo­da­ma duo­klė pop­mu­zi­kai bei mies­te gi­mu­siam Ji­mi Hend­ri­xui ir gru­pėi „Nir­va­na“, ku­rių dė­ka į Siet­lą at­vyks­ta ne vie­nas tu­ris­tas. Ex­pe­rien­ce mu­sic pro­ject – grei­čiau­siai vie­nas in­te­rak­ty­viau­sių mu­zie­jų vi­sa­me pa­sau­ly­je.

Kiek­vie­nas ro­ko mu­zi­kos fa­nas ži­no, jog XX a. pa­bai­go­je vi­sa JAV po­pu­lia­rio­sios mu­zi­kos spau­da kal­bė­jo tik apie Siet­lą – te­le­vi­zi­jas ir ra­di­jos sto­tis bu­vo už­ka­ria­vu­sios Siet­lo sce­no­se pra­dė­ju­sios gro­ti gru­pės („Sound­gar­den“, „Pearl Jam“), o jų vė­liav­ne­še ta­po iki šiol itin po­pu­lia­ri „Nir­va­na“. Ne­to­li mies­to cen­tro yra Nir­va­nos ly­de­rio Kur­to Co­bai­no na­mas, ku­ris vis dar trau­kia ne­ma­žai tu­ris­tų.

Keis­tuo­lių mies­to dva­sia

Fre­mon­tas yra vie­nas iš įdo­miau­sių mies­to ra­jo­nų. Šis me­ni­nin­kų, mu­zi­kan­tų ir šiaip keis­tuo­lių kvar­ta­las pa­si­žy­mi dviem trau­kos punk­tais. Po vie­nu iš Fre­mon­to til­tų mėg­da­vo rink­tis nar­ko­ma­nai ir vi­so­kio plau­ko keis­tuo­liai, taip ra­jo­ną da­ry­da­mi itin ne­pa­trauk­liu. Fre­mon­to gy­ven­to­jai šią prob­le­mą iš­spren­dė ga­na kū­ry­biš­kai – su­pil­da­mi be­to­ni­nę tro­lio skulp­tū­rą, taip pri­trauk­da­mi tun­tus tu­ris­tų, no­rin­čių nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti prie siau­bū­no.

Ki­tas trau­kos punk­tas – Le­ni­no sta­tu­la. Pers­kai­tė­te tei­sin­gai, Siet­le sto­vi sta­tu­la Le­ni­nui. Ta­čiau ji ti­krai nė­ra skir­ta šlo­vin­ti Spa­lio re­vo­liu­ci­ją. Pa­si­ro­do, vie­ti­nis me­ni­nin­kas pra­ėju­sio am­žiaus pa­bai­go­je dar­ba­vo­si Slo­va­ki­jo­je ir ten me­ta­lo lau­že ra­do nie­kam ne­be­rei­ka­lin­gą pa­mink­lą, jį iš­mon­ta­vo ir nu­ga­be­no į Siet­lą.

Fre­mon­to me­ni­nin­kus dėl jų pa­žiū­rų daž­nai va­din­da­vo ko­mu­nis­tais, tad bu­vo nu­spręs­ta taip ma­nan­čių aki­vaiz­do­je pa­sta­ty­ti ti­krą ko­mu­nis­tą. Fre­mon­tie­čiai įvai­rių vie­ti­nių šven­čių me­tu Le­ni­ną mėgs­ta įvai­riai ap­reng­ti ar ki­taip pa­si­ty­čio­ti.

Ly­gi­nant Siet­lą su ki­tais JAV mies­tais aki­vaiz­du, kad mies­te gy­vuo­ja ei­li­niam ame­ri­kie­čiui ti­krai ne­įp­ras­ta au­ra. Va­šing­to­no vals­ti­ja vie­na pir­mų­jų JAV le­ga­li­za­vo ma­ri­hua­nos var­to­ji­mą, įtei­si­no tos pa­čios ly­ties as­me­nų san­tuo­kas. Lyg to bū­tų ma­ža, siet­lie­čiai ga­li pa­si­gir­ti ir sa­vo­tiš­ko­mis spor­to tra­di­ci­jo­mis. „Su­per­so­nics“ ko­man­dai pa­li­kus mies­tą, mies­to šir­dis ėmė už­ka­riau­ti fut­bo­las. Tiks­liau, abu fut­bo­lai.

Nors mies­te dau­giau dė­me­sio ir su­si­lau­kia ame­ri­kie­tiš­ka­sis fut­bo­las, „įp­ras­to­jo“ fut­bo­lo sir­ga­lių kon­cen­tra­ci­ja Siet­le yra di­džiau­sia vi­so­je ša­ly­je – vos 2007-ai­siais įkur­tos Siet­lo „Soun­ders“ ko­man­dos ma­čai pra­ėju­siais me­tais pri­trau­kė re­kor­di­nį 44 tūkst. žiū­ro­vų skai­čių, o ko­man­dą pa­lai­ko net sep­ty­nios or­ga­ni­zuo­tos fa­nų gru­puo­tės. Ga­li­ma įsi­vaiz­duo­ti, jog bend­ra­me JAV kon­teks­te iš es­mės ne­po­pu­lia­rus fut­bo­las Siet­lui užk­li­juo­ja keis­tuo­lių mies­to eti­ke­tę. Ta­čiau tai siet­lie­čiams – ti­kras pri­pa­ži­ni­mas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Pritariu  50.204.242.194 2014-02-21 16:50:14
autoriui - Seattle tikrai vienas is isskirtiniu JAV miestu, ir neabejotinai vertas demesio. Ir dar labai svarbus momentas, nelabai uzakcentuotas straipsnyje: si miesta supa NUOSTABI gamta. Vien del jos verta atvykti!
4 0  Netinkamas komentaras
Kestas  76.166.146.232 2014-01-21 23:34:08
Jeigu kam neaisku koks cia miestai tai jo wardas SEATTLE o ne Sietlas
2 3  Netinkamas komentaras
Tazius  78.60.237.187 2014-01-21 20:55:02
Super.
8 0  Netinkamas komentaras
Kazius  79.142.112.65 2014-01-21 16:43:21
Varysiu. Idomu ten:)
6 0  Netinkamas komentaras
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami