Šimtą dienų – basomis po kaimą

Jūratė MIČIULIENĖ juratem@lzinios.lt 2016-05-19 06:00
Jūratė MIČIULIENĖ
juratem@lzinios.lt
2016-05-19 06:00
Nuo ant kalnelio stovinčios "Širvynės" atsiveria Šventosios upės vandenys. Jūratės Mičiulienės nuotraukos
Lie­tu­vo­je iš vi­so pri­skai­čiuo­ja­ma 655 kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos (iš jų be­veik 400 pri­klau­so Kai­mo tu­riz­mo aso­cia­ci­jai). „Ta­čiau at­os­to­gas kai­me žmo­nės ren­ka­si tik šil­tuo­ju me­tų lai­ku, se­zo­nas te­trun­ka 100 die­nų, to­dėl per to­kį lai­ko­tar­pį di­de­lio vers­lo ne­įsuk­si. Kaip pri­si­pa­žįs­ta so­dy­bų šei­mi­nin­kai, tai dau­giau jų gy­ve­ni­mo bū­das, o ne vers­las“, – sa­kė de­vy­nio­lik­tą se­zo­ną pra­dė­ju­sios aso­cia­ci­jos va­do­vas Li­nas Ža­ba­liū­nas.

Poil­siau­to­jai Lie­tu­vos kai­me tu­ri iš ko rink­tis: yra so­dy­bų ra­miam poil­siui miš­ko pa­unks­nė­je, yra kur reng­ti triukš­min­gus su­si­bū­ri­mus, yra kur ak­ty­viai pa­spor­tuo­ti ar net nu­si­lip­dy­ti puo­dą ir jį po at­os­to­gų par­si­vež­ti na­mo. „Kai­mo tu­riz­mas per de­šimt­me­tį pa­si­kei­tė, nes kei­tė­si ir var­to­to­jai. So­dy­bos prieš ke­le­tą me­tų pra­dė­jo spe­cia­li­zuo­tis. Anks­čiau ban­dė siū­ly­ti vis­ko, ko tik pa­gei­dau­ja klien­tas, o da­bar – tai, ką kiek­vie­na ga­li pa­da­ry­ti ge­riau­siai“, – aiš­ki­no L. Ža­ba­liū­nas. Šei­mi­nin­kai jau ven­gia vie­ną na­mą iš­nuo­mo­ti ves­tu­vi­nin­kams, o gre­ta esan­tį na­me­lį – šei­mai su ma­žais vai­kais, no­rin­čiai ra­maus poil­sio. Šian­dien dau­gu­ma so­dy­bų pa­sis­kirs­čiu­sios pa­gal veik­los pa­slau­gas – ar­ba tik po­bū­viams, ar­ba tik ra­mioms at­os­to­goms. L. Ža­ba­liū­nas, kai­mo tu­riz­mo se­zo­no ati­da­ry­mo pro­ga or­ga­ni­za­vęs ži­niask­lai­dos at­sto­vams apž­val­gi­nį tu­rą po Vil­niaus, Mo­tė­lų, Ute­nos ir Anykš­čių so­dy­bas, ap­ro­dė ga­na skir­tin­gas ir įdo­mias pa­slau­gas tei­kian­čias so­dy­bas.

Tarp žir­nių, avių ir žirgų

Be­ne ar­čiau­siai Vil­niaus įsi­kū­ręs už­mies­čio klu­bas „Pro­van­sa­lis“ veik­lą pra­dė­jo kaip eko­lo­gi­nis ūkis. Da­bar ap­link nau­ją, bal­tą kla­si­ciz­mo sti­liaus dva­re­lį pri­me­nan­čią so­dy­bą, ku­rio­je sa­vait­ga­liais ren­gia­mi po­bū­viai, 45 hek­ta­rų plo­te au­ga ja­vai, žir­niai. Pie­voms ne­rei­kia žo­liap­jo­vių, nes jas „nu­šie­nau­ja“ avys, džiu­gi­nan­čios šei­mas su vai­kais. „Tu­ri­me 7 žir­gus, tad at­vy­ku­sie­ji ga­li pa­jo­di­nė­ti pri­žiū­ri­mi tre­ne­rės. Apy­lin­kė­se ne­ma­žai dva­rų, yra kur pa­siž­val­gy­ti. Ga­li­ma nu­jo­ti iki Pi­ke­liš­kių, Gli­tiš­kių, Ana­vi­nio, Pe­rū­nų, Vi­žu­lio­nių dva­rų. Mū­sų di­džiau­sia ver­ty­bė – už­mies­čio erd­vė. Jei kas nors klau­sia, ar ga­li­ma ger­ti van­de­nį iš čiau­po, sa­kau, kad jau tuoj bus ga­li­ma ger­ti ir iš tven­ki­nio, nes nuo 2004 me­tų, kai čia įsi­kū­rė eko­lo­gi­nis ūkis, ne­bu­vo nau­do­ja­ma jo­kios che­mi­jos“, – pa­sa­ko­jo klu­bo val­dy­to­ja Ag­nė Vait­ku­vie­nė, moks­lų dak­ta­rė, užau­gu­si mies­te, bai­gu­si ar­cheo­lo­gi­ją, Vil­niaus uni­ver­si­te­te dės­tan­ti kul­tū­ros pa­vel­do is­to­ri­ją, va­dy­bą ir ar­chi­tek­tū­rą. Ta­čiau po ke­lių pa­skai­tų mo­te­ris vi­siš­kai pa­si­ne­ria į kai­mą. Vy­ro And­riaus prie ūkio dar­bų ne­ma­ty­ti, jis vi­są die­ną Vil­niu­je, į vien­kie­mį at­sku­ba tik po dar­bo. Di­de­lis ūkis, že­mė – ke­lių šei­mų nuo­sa­vy­bė, bet „Pro­van­sa­lis“ – Vait­kų šei­mos vers­las.

Ag­nė čia sten­gia­si su­kur­ti pra­mo­gą mies­tie­čiams: kvie­čia pa­si­žiū­rė­ti, kaip ker­pa­mos jų au­gi­na­mos Lie­tu­vos juo­dgal­vės avys, lei­džia vai­kams iš bu­te­liu­ko pa­mai­tin­ti ėriu­kus, va­sa­ros pa­bai­go­je iš va­di­na­mų­jų šie­no kit­kų sta­ty­ti pi­lis.

Šei­mos, au­gi­nan­čios vai­kus, la­bai pa­mė­go ja­vų te­ra­pi­ją. „Ka­dan­gi pa­ša­ri­nius grū­dus džio­vi­na­me eko­lo­giš­kai, pa­py­lę ant po­lie­ti­le­no, kar­tais juos rei­kia per­mai­šy­ti. O tai ge­riau­sia da­ry­ti – ba­so­mis. Žmo­nės pa­ban­dė ir la­bai pa­ti­ko, – kal­bė­jo Ag­nė. – Ru­de­nį vi­sus džiu­gi­na se­nas so­das, ku­ria­me au­ga ana­na­si­nių, an­ta­ni­nių veis­lių obe­lys. So­do pa­unks­nė­je karš­to­mis va­sa­ros die­no­mis su­si­ren­ka pa­il­sė­ti žir­gai.“

Vi­lo­je „Pro­van­sa­lis“, ku­ri ma­ty­ti va­žiuo­jant Mo­lė­tų plen­tu, dar­bo die­no­mis ga­li ap­sis­to­ti ir pa­vie­niai ke­liau­to­jai – nie­ko nė­ra ma­lo­niau, kaip ry­tą at­si­bu­dus pro at­vi­rus lan­gus gro­žė­tis ne­ap­rė­pia­mais ža­liais lau­kais, be­si­ga­nan­čio­mis avi­mis.

At­si­kan­do mėgs­tan­čių­jų paūžti

Mo­lė­tų ra­jo­no „Kliu­kų“ so­dy­bos poil­siau­to­jai ga­li ap­sis­to­ti at­ski­ruo­se na­me­liuo­se prie šal­ti­niuo­to tven­ki­nio ir iš jo at­si­ša­ko­jan­čių tven­ki­nė­lių. Šei­mi­nin­kai ne­ar­do na­tū­ra­lios aug­me­ni­jos ir ne­puo­se­lė­ja dirb­ti­nų gė­ly­nų. „Mū­sų so­dy­bą mėgs­ta tie, ku­rių ba­tų kul­niu­kai ne­smin­ga į dir­vą, ku­rie at­va­žiuo­ja tie­siog pa­il­sė­ti gam­to­je. Čia ti­krai ne­ra­si­te pra­ban­gos, auk­si­nių čiau­pų, bet šva­rias, tvar­kin­gas pa­tal­pas ti­krai pa­ža­da­me. Gal kur len­ta ir krei­vai pri­kal­ta ar vi­nis už­lin­ku­si, ta­čiau vis­ką sten­gia­mės da­ry­ti pa­tys. Nuo­lat žiū­riu, ar du­rys ne­išk­li­bo, ar lan­gas ne­strin­ga ati­da­ro­mas, vis ei­nu ir tvar­kau. Tri­jų sa­vo vai­kų net bu­vau pra­min­tas sta­ty­bi­nin­ku“, – sa­kė Vy­tis Štel­bys. Jis ir­gi mies­tie­tis. Kai tė­vai prieš 25 me­tus ne­to­lie­se nu­si­pir­ko so­dy­bą, o jo bend­raam­žiai trauk­da­vo į dis­ko­te­kas, Vy­tis au­tos­to­pu va­žiuo­da­vo o į kai­mą. Vė­liau ša­lia tė­vų ir pats įsi­gi­jo dil­gė­lė­mis bei krū­mokš­niais ap­žė­lu­sį skly­pą. Iš­puo­se­lė­jo jį, bet kas­met vis tiek ran­da ką dar sta­ty­ti, to­bu­lin­ti. Kai kar­tą vai­kai Vy­čio pa­klau­sė, ko­dėl jis vis ką nors sta­to ir sta­to, tė­tis at­sa­kė: „Jums vis­kas liks.“ „Mums? O, tai kiek čia daug vis­ko rei­kės nu­griau­ti“, – at­sa­kė at­ža­los.

Vy­čio žmo­na dau­giau lai­ko pra­lei­džia Vil­niu­je, tu­ri pri­va­tų dar­že­lį, tad vy­rui dar­bo kai­me – per akis. Ta­čiau šei­mi­nin­kas džiau­gia­si, kad žmo­nės pa­mė­go ra­mų poil­sį „Kliu­kų“ so­dy­bo­je, tu­ri nuo­la­ti­nių klien­tų. Jų vai­kai jau pa­žįs­ta vie­ni ki­tus, drau­gau­ja ir bū­ti­nai no­ri kar­tu at­os­to­gau­ti. „Sa­vait­ga­liais net di­de­lį ka­ti­lą sriu­bos ant lau­žo vi­siems iš­ver­du. Bet poil­siau­to­jai ne­mėgs­ta šei­mi­nin­kų, ku­rie per­se­kio­ja juos kiek­vie­na­me žings­ny­je. Ne vie­nas skun­dė­si nuo to­kių pa­bė­gęs ir ne­no­rin­tis grįž­ti. Pas mus su­grįž­ta, – džiau­gė­si Vy­tis. – Iš pra­džių į kai­mą va­žiuo­da­vo tie, ku­rie mėgs­ta sma­giai pa­ūž­ti. Šių jau at­si­kan­dau. Da­bar iš anks­to sa­kau, kad pri­imu tik ra­maus poil­sio mė­ge­jus. Vi­dur­die­nį pas mus tvy­ro vos ne mir­ti­na ty­la – vai­kai mie­ga po­pie­čio mie­go.“

Vy­tis pri­si­pa­ži­no, kad vien iš 100 die­nų trun­kan­čio kai­mo tu­riz­mo ne­iš­gy­ven­si. „Y­pač pyk­da­vau ant me­teo­ro­lo­gės Aud­ro­nės Gal­vo­nai­tės, ku­ri anks­čiau mėg­da­vo ke­lis la­šus įvar­dy­ti liū­ti­mi, o vė­je­lį – škva­lu, – juo­kė­si vy­ras. – Po to­kių jos pra­na­šys­čių pa­si­pil­da­vo klien­tų skam­bu­čiai, at­šau­kian­tys už­sa­ky­mus. Da­bar ten­ka ir avan­są im­ti. O at­va­žiuo­ja žmo­nės į kai­mą – ir joks ten škva­las il­sė­tis ne­truk­do. Blo­giau­siu at­ve­ju vie­na­me na­me­ly­je yra įreng­ta di­de­lė bib­lio­te­ka.“

Kai­me – kai­mo amatai

Apie „Me­niš­ką kai­mą“ Mo­lė­tų ra­jo­ne moks­lei­viai jau se­niai ži­no – čia kū­ry­bin­ga ke­ra­mi­kų šei­ma or­ga­ni­zuo­ja įvai­rias edu­ka­ci­nes prog­ra­mas. Lan­ky­to­jai ga­li ne tik ką nors nu­si­lip­dy­ti, bet ir iš­mok­ti pin­ti juo­stas, vel­ti vil­ną, lie­ti žva­kes.

Prieš ke­lias­de­šimt me­tų ke­ra­mi­kai Bi­ru­tė ir Vi­lius Šeš­kaus­kai į La­ba­no­ro gi­rią va­ži­nė­jo iš Pa­ne­vė­žio, čia tu­rė­jo dirb­tu­vę. Ap­lin­ki­niuo­se miš­kuo­se va­sa­ras lei­do dvi jų du­kros ir du sū­nūs. „Kai bai­gė­me moks­lus, su­grį­žo­me. Mums čia vis­kas sa­va“, – tvir­ti­no Li­na Die­ni­nė. Ji su bro­liu Kęs­tu­čiu ir se­se­ri­mi Rū­ta iš eu­ro­pi­nės par­amos pa­sta­ty­tuo­se Beb­ru­sų kai­mo bend­ruo­me­nės na­muo­se įkū­rė tra­di­ci­nių ama­tų cen­trą „Me­niš­kas kai­mas“.

Va­sa­rą so­dy­bo­je vyks­ta tarp­tau­ti­niai juo­do­sios ir rau­go ke­ra­mi­kos se­mi­na­rai, sim­po­ziu­mai. Čia nu­lip­dy­ti dar­bai iš pra­džių ke­liau­ja į par­odas po Lie­tu­vą, o pa­skui grįž­ta į bend­ruo­me­nės na­mus. „Pla­nuo­ja­me ir mu­zie­jų ati­da­ry­ti. Šie­met lip­dy­si­me Luo­ke­sų eže­ro te­ma. Šia­me eže­re bu­vo at­ras­ta vie­nin­te­lė Bal­ti­jos ša­ly­se gy­ven­vie­tė ant po­lių. Iš dug­no iš­trauk­ta daug puo­dų šu­kių – jos nu­ke­lia­vo į mu­zie­jus. Mes at­kur­si­me tuos puo­dus, vė­liau ve­žio­si­me po Aukš­tai­ti­ją ir reng­si­me par­odas. Juk įdo­mu pa­ma­ty­ti, ko­kius in­dus prieš du tūks­tan­čius me­tų nau­do­jo gy­ven­vie­tės ant po­lių žmo­nės“, – aiš­ki­no Li­na.

Fut­bo­li­nin­kas meis­trau­ja ir inkilus

Bu­vęs fut­bo­li­nin­kas Dai­nius Šir­vys ra­do lai­mę Ute­nos ra­jo­ne. Sa­vo so­dy­bo­je „Šir­vy­nė“ ant Šven­to­sios kran­to jis su­si­do­mė­jo ir pa­ukš­čiais. „Kar­tą šal­tą pa­va­sa­rį ant me­džio prie upės de­šimt gand­rų nak­vo­da­vo. Pa­skui, žiū­riu, ir ki­tiems na­me­lių rei­kia. Tad pra­dė­jau meis­trau­ti in­ki­lus, nors 40 me­tų ran­ko­je plak­tu­ko bu­vau ne­lai­kęs. Da­bar kiek­vie­na­me me­dy­je – po in­ki­lą. Ir pa­vė­si­nę pats su­ka­liau. Kad kai­me ne­la­bai yra ką į tal­ką pa­sik­vies­ti“, – pri­si­pa­ži­no Dai­nius.

Jis pro­pa­guo­ja ak­ty­vų poil­sį – nuo­mo­ja bai­da­res, pa­skui ant kran­to lau­kia at­plau­kian­čių­jų, pa­ku­ria pir­te­lę, su vai­kais ei­na le­sin­ti lau­ki­nių an­čių. „Vai­kams la­bai įdo­mūs ir vi­so­kie gy­vu­liu­kai, bet jų ne­tu­riu, tad nu­ve­du į kai­my­nų tvar­tus“, – pri­dū­rė šei­mi­nin­kas, va­sa­ro­mis dar or­ga­ni­zuo­jan­tis moks­lei­vių – fut­bo­lo var­ti­nin­kų – iš vi­sos Lie­tu­vos sto­vyk­lą.

Sa­vo so­dy­bo­je, ku­riai įreng­ti ne­pra­šė jo­kios eu­ro­pi­nės par­amos, Dai­nius su žmo­na puo­se­lė­ja vien lie­tu­viš­kus au­ga­lus, sten­gia­si, kad vis­kas de­rė­tų prie aukš­tai­tiš­ko sti­liaus. „Iš pra­džių į so­dy­bą tik pa­tys il­sė­tis va­žiuo­da­vo­me. Pa­skui pa­ma­nė­me: kam va­ži­nė­ti, kad ga­li­me čia gy­ven­ti. Ir taip jau še­še­ri me­tai. Bet kai­mo tu­riz­mas – tai ne vers­las, o gy­ve­ni­mo bū­das, – tvir­ti­no Dai­nius, moks­lo me­tais Už­pa­lių mo­kyk­lo­je dar dir­ban­tis fut­bo­lo tre­ne­riu. – Ne vi­si tė­vai ga­li sa­vo at­ža­las į tre­ni­ruo­tes Ute­no­je ve­žio­ti, o vai­kams rei­kia kuo nors už­siim­ti. Džiau­giuo­si, kad į jie links­ta į spor­tą, o ne kur ki­tur“.

Vė­lia­vos spal­vų nameliai

Gi­ta­na Mi­lei­kai­tė ne­si­gai­li se­ne­lių že­mę, ku­ri Lin­ku­vos mies­te­ly­je bu­vo užs­ta­ty­ta, at­si­kė­lu­si į Anykš­čių ra­jo­ną. Miš­ku apau­gu­sio­je Šven­to­sios pa­kran­tė­je pa­sta­tė tris me­di­nius na­me­lius poil­siau­to­jams. At­stu­mas tarp jų ne­ma­žas – kad kiek­vie­nas jaus­tų­si taip, tar­si vie­nas gy­ven­tų miš­ke. Be to, daug jau­ku­mo su­tei­kia trys spal­vos. „Vė­lia­vos ne­ke­liu, nes ma­no „vė­lia­va“ – tris­pal­viai na­me­liai, – šmaikš­ta­vo Gi­ta­na. – Gel­to­nas na­me­lis – sva­jo­nių, ža­lias – vil­ties, rau­do­nas – mei­lės. Kiek­vie­nas pa­si­ren­ka pa­gal no­rą. Po­pu­lia­riau­sias yra rau­do­na­sis.“ Prie gel­to­no na­me­lio su­pa­si gel­to­nas ha­ma­kas, vi­lio­jan­tis pro ša­lį plau­kian­čius bai­da­ri­nin­kus. Gi­ta­na bu­vo mu­zi­kos mo­ky­to­ja, ta­čiau dėl bal­so prob­le­mų gy­dy­to­jai pa­ta­rė keis­ti pro­fe­si­ją.

So­dy­bos pa­va­di­ni­mą „Ge­ras“ iš­rin­ko du­kros. Jos mo­ko­si Vo­kie­ti­jo­je, Va­sa­rio 16-osios gim­na­zi­jo­je, bet va­sa­ras mėgs­ta leis­ti čia, ne­to­li Anykš­čių esan­čio­je so­dy­bo­je, ku­rio­je nė­ra nė vie­no so­din­to me­džio, vi­si – au­gę na­tū­ra­liai.

Bai­da­rių nuo­mą Gi­ta­na pra­dė­jo ne­tu­rė­da­ma nė vie­no li­to. „Tie­siog ri­zi­ka­vau. Kai na­me­liai jau bu­vo pa­sta­ty­ti, in­ter­ne­te pa­skel­biau, kad par­duo­du va­sa­ros plau­ki­mo ku­po­nus. Jų bu­vo nu­pirk­ta gal 500, ga­vau apie 30 tūkst. li­tų. Ta­da su vy­ru nu­vy­ko­me į Len­ki­ją ir nu­si­pir­ko­me 12 bai­da­rių bei prie­ka­bą joms ve­žio­ti. Ir va­sa­rą jau tu­rė­jo­me ką nuo­mo­ti. Taip vers­las ir įsi­su­ko“, – pa­sa­ko­jo mo­te­ris.

***

Be­veik vi­sos mi­nė­tos kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos yra pa­si­nau­do­ju­sios Eu­ro­pos Są­jun­gos par­ama (Lie­tu­vos kai­mo plė­tros 2007–2013 me­tų prog­ra­mos su­tei­kė ga­li­my­bę steig­ti kai­mo tu­riz­mo so­dy­bas, plės­ti pa­slau­gas). Da­bar to­kios par­amos jau ne­tei­kia­ma. Kai­me nu­ma­ty­ta tik rem­ti eko­no­mi­nę veik­lą, ga­my­bą, pa­slau­gų įvai­ri­ni­mą, dar­bo vie­tų kū­ri­mą.

„Nors kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos ne­ga­li įsteig­ti daug dar­bo vie­tų, tai la­biau šei­mos vers­las, nau­dos iš jų kai­mas gau­na ki­to­kia for­ma. Pa­ma­tę, kaip gra­žiai tos so­dy­bos tvar­ko­si, gro­žiu už­si­kre­čia ir ki­ti kai­mo gy­ven­to­jai, jie ir­gi ima puo­se­lė­ti sa­vo ap­lin­ką. Be to, į kai­mą at­os­to­gau­ti at­vy­kę žmo­nės no­ri na­tū­ra­lių mais­to pro­duk­tų. Jei­gu so­dy­bos šei­mi­nin­kai ne­ga­li jų pa­siū­ly­ti, ieš­ko pas ar­ti­miau­sius ūki­nin­kus. Tai­gi nau­dos tu­ri ir ūki­nin­kai – yra kam par­duo­ti sa­vo pro­duk­tus“, – kal­bė­jo L. Ža­ba­liū­nas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Janina  78.31.225.242 2016-05-20 16:39:29
Jau pavargau nuo kaimynystėje sančios tokios kaimo turizmo industrijos: nuo girtų turistų rėkavimų, šūkaliojimų, bumčikų per naktis ir kiekvieną savaitgalio vidurnaktį nuo fejerverkų. Kiek galima? Ir tai mes vadiname kaimo turizmu? Tai butelio turizmas. Vadinkim daiktus tikraisiais vardais. Gal Kaimo turizmo asociacija norėtų o ir privalėtų plačiau informuoti visuomenę apie "užlinkusius" ir pas Abraomą nukeliavusius nuo alkoholio turistus tokiose sodybose? Tokių ne vienas ir ne du yra. .
2 0  Netinkamas komentaras
Dalia  86.38.222.39 2016-05-20 08:05:44
Skaiciau apie kaimo turizma kitur. Vakaruose, Skandinavijoje ir netgi Estijoje...Ten kaimo turizmas suprantamas visai kitaip nei Lietuvoje. Ramybe, tyla, galimybe pasvajoti, pazuvauti, pauogauti...Kaimiskas maistas. O Lietuvoje (kaip taisykle) triuksmingiausi baliai, visko lauzymas, apvemti kampai...Kada pagaliau nors kiek imsime panaseti i civilizuotas salis?
1 0  Netinkamas komentaras
Raminta  85.232.128.51 2016-05-19 21:24:48
Man protu nesuvokiama,kaip miestelio viduryje leidziama kaimo turizmo verslas,faktiskai baliu verslas.Vidurnakti netyla muzika,sokiai gatveje,gamtiniai reikalai atliekami,kur papuola.Balius uzsibaigia didziausiu fejerverku,miestelio seneliai,o ju dauguma,pazadinti is miego,nesupranta,kas vyksta,gal karas?
3 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami