Skola už bilietus "išlindo" jau pamiršus skrydį

Kristina KUČINSKAITĖ k.kucinskaite@lzinios.lt 2015-09-28 06:00
Kristina KUČINSKAITĖ
k.kucinskaite@lzinios.lt 2015-09-28 06:00
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Pra­ncū­zi­jo­je gy­ve­nan­ti lie­tu­vė Mig­lė Ne­ubauer su­si­dū­rė su ne­įp­ras­ta prob­le­ma – at­šau­kus skry­dį, ku­riuo ji tu­rė­jo grįž­ti į gim­ti­nę, lėk­tu­vo bi­lie­tų par­da­vė­jas pa­siū­lė jai ras­ti al­ter­na­ty­vų ke­lio­nės va­rian­tą. Ta­čiau apie tai, kiek lie­tu­vė už tai tu­rės su­mo­kė­ti, jis pra­ne­šė po be­veik pu­san­tro mė­ne­sio.

M. Ne­ubauer skry­dį iš Ni­cos į Vil­nių už­sa­kė per in­ter­ne­ti­nę lėk­tu­vo bi­lie­tų re­zer­va­vi­mo sis­te­mą. Ke­liau­ti į tė­vy­nę mer­gi­na bu­vo nu­spren­du­si per Ro­mą. Ta­čiau lie­pos 10-ąją, pa­ke­liui į Ni­cos oro uos­tą, jai pa­skam­bi­no bend­ro­vės, ku­riai tar­pi­nin­kau­jant įsi­gy­tos vie­tos lėk­tu­ve, at­sto­vas ir pra­ne­šė, jog iki Ro­mos ji nu­skris­ti ne­ga­lės, nes rei­sas at­šauk­tas. Mer­gi­nai pa­siū­ly­ta nu­ro­dy­tu marš­ru­tu ke­liau­ti ki­tą die­ną.

„Ta­čiau man grįž­ti į Lie­tu­vą rei­kė­jo bū­tent iš anks­to su­pla­nuo­tą die­ną. Pa­sa­kiau, kad ati­dė­ti ke­lio­nės ne­ga­liu, tuo­met agen­tas pa­siū­lė pa­ieš­ko­ti ki­tos ga­li­my­bės grįž­ti į Vil­nių“, - sa­kė M. Ne­ubauer. Su­lau­ku­si skam­bu­čio ji su­ži­no­jo ga­lin­ti iš Ni­cos skris­ti į Lon­do­ną, o iš ten – į Lie­tu­vos sos­ti­nę. M. Ne­ubauer su pa­siū­ly­mu su­ti­ko.

Akibrokštas

„A­pie tai, kad bi­lie­tų pa­kei­ti­mas man pa­pil­do­mai kai­nuos ir kiek už tai rei­kės su­mo­kė­ti, agen­tas nė ne­už­si­mi­nė. Ka­dan­gi skry­dis bu­vo at­šauk­tas, o bi­lie­tų par­da­vė­jai yra ofi­cia­lūs avia­kom­pa­ni­jų at­sto­vai, nė ne­abe­jo­jau, kad man pa­siū­ly­tas va­rian­tas yra ne­mo­ka­mas“, - LŽ sa­kė pa­šne­ko­vė.

M. Ne­ubauer pa­sa­ko­jo bu­vu­si su­krės­ta po pu­san­tro mė­ne­sio nuo ke­lio­nės die­nos ga­vu­si UAB „BPC Tra­vel“ laiš­ką apie tai, kad ji už pa­keis­tus skry­džio bi­lie­tus tu­rin­ti su­mo­kė­ti 529,61 eu­rų, prieš­in­gu at­ve­ju jos duo­me­nys bus per­duo­ti sko­lų iš­ieš­ko­to­jams bei teis­mui.

„Bu­vo siųs­tas ne tik elek­tro­ni­nis laiš­kas, bet ir skam­bin­ta. Pa­šne­ko­vės to­nas vi­suo­met bu­vo toks, jog at­ro­do, kad pik­ty­biš­kai ko nors ne­da­ry­čiau, nors apie me­na­mą sko­lą nie­ko net ne­ži­no­jau!“, - sa­kė agen­tū­ros at­sto­vų pa­si­rink­tos bend­ra­vi­mo tak­ti­kos su­krės­ta M. Ne­ubauer. Ji tvir­ti­no pui­kiai ži­nan­ti, kad ne­su­mo­kė­jus už skry­džio bi­lie­tus jie jai tie­siog ne­bū­tų iš­duo­ti. O jei taip at­si­ti­ko, va­di­na­si, fi­nan­si­niai klau­si­mai prieš ke­lio­nę bu­vo iš­spręs­ti.

Ne­pa­ty­ru­sio va­dy­bi­nin­ko klaida

M. Ne­ubauer sa­kė ne­abe­jo­ju­si, jog at­šau­ku­si skry­dį avia­kom­pa­ni­ją per sa­vo at­sto­vus tu­rė­jo jai pa­siū­ly­ti ki­tą pa­to­gų ke­lio­nės va­rian­tą ar­ba grą­žin­ti pi­ni­gus. Ka­dan­gi apie jo­kias pa­pil­do­mas iš­lai­das bi­lie­tų par­da­vė­jo ji ne­bu­vo in­for­muo­ta, to­dėl ne­abe­jo­jo, kad vis­kas vyks­ta taip, kaip nu­ro­dy­ta avia­kom­pa­ni­jų tai­syk­lė­se – ja yra rū­pi­na­ma­si.

„Vis­kas bū­tų bu­vę ki­taip, jei bū­čiau ži­no­ju­si – pa­si­rink­tas ki­tas grį­ži­mo į Lie­tu­vą va­rian­tas kai­nuos, at­sieis man pu­sę tūks­tan­čio eu­rų. Tuo­met gal­būt bū­čiau su tuo su­si­tai­kiu­si, o gal bū­čiau pri­ėmu­si ki­to­kį spren­di­mą. Ta­čiau jo­kių są­ly­gų man skam­bi­nan­ty­sis ne­kė­lė. Tik in­for­ma­vo, ko­kiu ki­tu bū­du ga­liu par­ke­liau­ti į Vil­nių“, - sa­kė M. Ne­ubauer.

Mer­gi­na ste­bė­jo­si, kaip agen­tas ne­su­gal­vo­jo iš­sa­miai jai vis­ko pa­aiš­kin­ti bei su­lauk­ti spren­di­mo. Juk, anot jos, ki­to­kia nei anks­čiau pa­si­rink­ta ke­lio­nė į Lie­tu­vą ga­lė­jo kai­nuo­ti ir 1000 ar 5000 eu­rų. „Kaip ga­li­ma nu­pirk­ti nau­ją lėk­tu­vo bi­lie­tą ne­tu­rint klien­to su­ti­ki­mo ir ne­in­for­ma­vus jo, ko­kia yra jo kai­na?“, - ste­bė­jo­si M. Ne­ubauer. UAB „BPC tra­vel“ mer­gi­nai iš­siųs­ta­me laiš­ke už­si­me­na­ma, kad tai – ne­pa­ty­ru­sio va­dy­bi­nin­ko klai­da.

M. Ne­ubauer ne­abe­jo­ja, kad tuo­met, jei bend­ro­vės at­sto­vai bū­tų pa­si­rin­kę ki­tą bend­ra­vi­mo tak­ti­ką, ji bū­tų gal­vo­ju­si, kaip ga­lin­ti pa­dė­ti nuo­sto­lių pa­ty­ru­siam dar­buo­to­jui. Ta­čiau su­lau­ku­si kal­ti­ni­mų dėl ne­va pyk­ty­bi­nio ne­mo­kė­ji­mo pa­šne­ko­vė nė­ra lin­ku­si at­sa­ky­ti už ki­tų pa­da­ry­tas klai­das. „Man bu­vo pa­aiš­kin­ta, kad ke­liau­jant ne­be per Ro­mą, o per Lon­do­ną to­kiu bū­du yra pa­kei­čia­mi bi­lie­tai dėl ne­įvy­ku­sio skry­džio, bet jo­kiu bū­du ne per­ka­mi nau­ji bi­lie­tai“, - sa­kė mer­gi­na.

Ga­li ti­kė­tis pagalbos

Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to at­sto­vė spau­dai Edi­ta Gai­ga­lie­nė LŽ žur­na­lis­tei tei­gė, kad si­tua­ci­jas, kai yra įsi­gy­ja­mi tik lėk­tu­vo bi­lie­tai, o ne pil­nas ke­lio­nės pa­ke­tas – skry­dis, per­ve­ži­mas, vieš­bu­tis – nag­ri­nė­ja Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba (VVTAT). „Pa­ta­ri­mas – per­kant lėk­tu­vo bi­lie­tus, vi­sa­da iš­sa­miai su­si­pa­žin­ti su są­ly­go­mis, ku­rios yra pa­kan­ka­mai griež­tos, ta­čiau var­to­to­jas tu­ri tei­sę gau­ti vi­są in­for­ma­ci­ją apie bi­lie­tus, jų kei­ti­mo, grą­ži­ni­mo ir ki­tas są­ly­gas“, - sa­kė E. Gai­ga­lie­nė.

VVTAT Mais­to pro­duk­tų, tu­riz­mo ir re­krea­ci­nių pa­slau­gų de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Ne­rin­ga Ul­bai­tė LŽ sa­kė, kad Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos Reg­la­men­te, ku­riuo nu­sta­to­mos bend­ros kom­pen­sa­vi­mo ir pa­gal­bos ke­lei­viams tai­syk­lės, at­si­sa­ky­mo vež­ti ir skry­džių at­šau­ki­mo ar­ba ati­dė­ji­mo il­gam lai­kui at­ve­ju yra nu­ma­ty­ta, kad kai yra at­šau­kia­mas skry­dis, avia­kom­pa­ni­ja pri­va­lo pa­siū­ly­ti ke­lei­viui rink­tis iš ke­lių va­rian­tų. Pir­miau­sia per sep­ty­nias die­nas var­to­to­jas ga­li at­gau­ti vi­są už bi­lie­tą su­mo­kė­tą su­mą, už ne­įvy­ku­sios ke­lio­nės da­lį ar­ba da­lį su­mo­kė­tų pi­ni­gų ir už jau įvy­ku­sią ke­lio­nės da­lį ar da­lį su­mo­kė­tų pi­ni­gų, jei pa­gal ke­lei­vio nu­ma­ty­tą ke­lio­nės pla­ną skry­dis ne­be­te­ko pra­smės. Taip pat tam ti­krais at­ve­jais, kaip ga­li­ma grei­čiau, - skry­dį pir­mą­ją iš­vy­ki­mo vie­tą. „Var­to­to­jas ga­li ti­kė­tis ir kaip ga­li­ma grei­tes­nio nu­krei­pi­mo ki­tu marš­ru­tu į ga­lu­ti­nę pa­skir­ties vie­tą pa­na­šio­mis ke­lio­nės są­ly­go­mis ar­ba nu­krei­pi­mo ki­tu marš­ru­tu į ga­lu­ti­nę pa­skir­ties vie­tą pa­na­šio­mis ke­lio­nės są­ly­go­mis ki­tu ke­lei­viui pa­to­giu lai­ku, jei­gu yra vie­tų“, - dės­tė N. Ul­bai­tė.

Jos tei­gi­mu, už Reg­la­men­to ati­tin­ka­mos (261/2004) nuo­sta­tos įgy­ven­di­ni­mą Lie­tu­vo­je at­sa­kin­ga Ci­vi­li­nės avia­ci­jos ad­mi­nis­tra­ci­ja, to­dėl dėl su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos M. Ne­ubauer ga­li kreip­tis į ją.

Tuo me­tu UAB „BPC Tra­vel“ Klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to val­dy­bos na­rė Ja­ni­na Že­mai­tai­tie­nė, pa­pra­šy­ta, pa­ko­men­tuo­ti si­tua­ci­ją, at­sa­kė raš­tu: „Mes ne­tei­kia­me duo­me­nų apie sa­vo klien­tus tre­tie­siems as­me­nims. Taip pat ne­spren­džia­me gin­čų per ži­niask­lai­dos prie­mo­nes, o griež­tai lai­ko­mės Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­čių įsta­ty­mų. To­dėl pra­šo­me dau­giau į mus ne­si­kreip­ti su pra­šy­mais ko­men­tuo­ti kon­kre­čius at­ve­jus ir to­kiu bū­du įtrauk­ti mus į si­tua­ci­ją, kuo­met ga­li bū­ti at­skleis­ti as­mens duo­me­nys“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Lietuvis  188.29.164.78 2015-09-28 15:38:17
Taip ir reikia tokioms embauer ne i ta laikrasti raso cia Lietuviams laikrastis
0 2  Netinkamas komentaras
Rimantas  95.173.36.71 2015-09-28 11:05:06
Toks "BRC" yra ne vienas, kurie manipuliuoja klientais, jiems iki galo visko nepasakydami, o paskui reikalauja daugiau negu jiems priklausytų. Jie taip elgtis gali todėl, kad snaudžia vartotojų teisių gynėjau, pirmiausia tie, kurie išlaikomi iš mokesčių mokėtojų kišenės.
7 2  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami