Škotų kantrybę nukaldino vėsi gamta

FELIKSAS ŽEMULIS 2010-02-12 00:00
FELIKSAS ŽEMULIS 2010-02-12 00:00
Skirtingai negu lietuviai, škotai savo nacionalinių rūbų nesigėdi. Felikso Žemulio nuotrauka
Tris kar­tus bu­vau Ško­ti­jo­je - ba­lan­dį, lap­kri­tį, sau­sį - ir vi­sa­da pa­si­tik­da­vo ru­duo. Lie­tus, vė­jai... Įdo­mu, ar ško­tai daž­niau ne­gu, tar­kim, ita­lai ser­ga dep­re­si­ja? Lyg ir ne­atro­do. Tai tvir­to su­kir­pi­mo žmo­nės. Net liek­nų pa­ne­lių ne­daug pa­ma­ty­si.

Kai palikęs Lietuvoje 20 laipsnių šaltį išlipi iš lėktuvo Glazgo oro uoste ir patenki į vietą, kurioje 10 laipsnių šilumos, - patinka. Tada net škotiškas smulkus lietutis neerzina. Kaipmat nusivynioji vilnonį šaliką, kuris labai praverčia Lietuvoje, o ir striukė tampa pernelyg sunki.

Škotai rengiasi lengviau negu mes, lietuviai. Žiemą - plona striukelė, vasarą - marškinėliai, kai mums ir megztinį vilkint vėsoka. Turistus čia pažinti lengva: apsitūloję ligi ausų, aptemptais džinsais, storomis striukėmis.

Paplūdimyje prie Peterheado miestelio, kurio pakrantę daužo Šiaurės jūros bangos, košia stiprus šaltas vėjas. Susisupame į savo drabužius, kiek galime, o škotai atsilapoję kaip niekur nieko. Taigi jei ketinate emigruoti į Škotiją - grūdinkitės.

Būtent Šiaurės ir Airijos jūroms, taip pat Atlanto vandenynui škotai dėkingi už švelnų jūrinį klimatą, mat tie vandenys supa šią šalį iš trijų pusių. Vasarą ją vėsina, tad vidutinė temperatūra liepą pakyla tik apie 14 laipsnių šilumos, o žiemą šildo - sausį vidutinė temperatūra siekia 4 laipsnius šilumos.

Šalčio ir sniego čia būna nedažnai. Tada škotų kelininkai sutrinka, o vairuotojai dar labiau, nes mašinų padangos - vasarinės, varikliai - daugiausia dyzeliniai. Beje, dauguma škotų automobilių yra nauji arba apynaujai, nedideli, ekonomiški ir švarūs.

Karalienės rūmai - ne tabu

Keliauju po Škotiją daugiausia ne turistiniais maršrutais. Antai dar neteko būti prie Lochneso ežero, kurio gelmėse neva tūno pabaisa

Nesė ir kur vežami visi turistai. Beje, škotai sako, kad labiausiai tikėtina šį gyvį pamatyti po penkiolikto bokalo alaus. Lankiausi dviejuose Škotijos nacionaliniuose parkuose - Cairngormo ir Loch Lomondo. Į Vidurinėje Škotijoje įkurtą Cairngormo parką plentas veda palei pat Dee upę, veržliai garmančią nuo Cairn Toul kalno. Pakeliui - Balmoralio miškai, kuriuose mėgsta medžioti Didžiosios Britanijos karalienės Elžbietos II vyras, Edinburgo hercogas princas Philipas.

Šie miškai supa Balmoralio pilį - karalienės rezidenciją. Sako, karalienė ją išsirinko dar 1947 metais, kai susituokė su princu Philipu. Medaus mėnesį jie praleido kaip tik Balmoralyje. Šią pilį galima iš arti apžiūrėti ir paprastiems turistams. Pabandykite prisiartinti prie mūsų valdžios namų Vilniaus Turniškėse...

Škotijos kalnai ir plokščiakalniai, kuriais nusėtas kraštas, ypač vakaruose, juos raižantys upeliai ir upės suteikia čionykštėms girioms paslaptingo savitumo. Pėdini palei kokį upelį ar upę, išsigraužusią vagą giliai granito uolose, ir atrodo, tarsi atsidūrei tūkstančius metų atgal. Užsimiršti neleidžia akmeninis ar iš lentų suręstas takas, patogūs laipteliai, turėklai, gausybė rodyklių, užrašų - Škotijoje turistai labai gerbiami.

Ben Nevį gina vėjai

Takas veda ir į Ben Nevio kalno, aukščiausio ne tik Škotijoje, bet ir visoje Didžiojoje Britanijoje, viršūnę. Iš pirmo žvilgsnio neatrodo, kad užkopti į Ben Nevį bus labai sunku - tik 1343 metrai. Tačiau netrukus granito plokštes, kuriomis serpantinais vingiuoja takas, pakeičia gausybė aštrių akmenų, uolų nuolaužų. Per jas lipti nelengva ir paskausta padus. O dar tas vėjas, atskriejęs iš Atlanto vandenyno platybių... Jis atšvilpia tarpekliu, kurio dugnu iš Ben Nevio ledynų kliokia Glen Nevio upė, ir verčia arba gūžtis, arba sukti atgal.

Tačiau gelbsti šilti drabužiai, kurių atsivežiau iš Lietuvos ir kuriais neapsirūpino daugelis kitų turistų: jie vienas po kito grįžta atgal, o aš kepurnėjuosi vis aukštyn. Takas dingsta, prasideda sniegas, ledas, sustiprėja šaltis, vėjas tampa jau kone uraganinis, aplink - debesų tumulai. Dar vienas kitas šimtas metrų ir - viršūnė, nuo kurios atsiveria puikus vaizdas į žemiau stūksančias viršukalnes ir tyvuliuojančius vandenis.

Sakoma, kad Škotijos sostinės Edinburgo architektūra - unikali. Gal ir taip. Tačiau man visi miestai atrodo žemės žaizdos, todėl žvelgdamas į Edinburgo pilį, suręstą ant aukštos kalvos iš granito luitų, ir kitus akmeninius pastatus mąsčiau, kiek daug vargo ir kantrybės prireikė škotams pastatyti šias tvirtoves. Kiekvieną seną namą puošia keletas kaminų. Tai sena škotų tradicija: kuo daugiau kaminų, tuo turtingesnis namo savininkas.

Lietus, rūke besiilsintys kalnai, amžinai žalios pievos ir gausios avių kaimenės, daugybė ežerų, aštriais dygliakrūmiais apžėlusios jūrų pakrantės, granito uolos ir nesibaigiantis augalų žydėjimas - šie vaizdai ypač įsimena Škotijoje. Kaip ir ramus bei pakantus čionykščių žmonių būdas. Galbūt todėl, ne vien dėl gana turtingo toje šalyje gyvenimo, ten emigruoja nemažai Lietuvos žmonių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pa­sau­lio ly­de­riai penk­ta­die­nį per ypač bud­riai sau­go­mą lai­do­tu­vių ce­re­mo­ni­ją at­sis­vei­ki­no su bu­vu­siu Iz­rae­lio pre­zi­den­tu, prem­je­ru ir No­be­lio tai­kos pre­mi­jos lau­rea­tu Shi­mo­nu Pe­re­su, kurį JAV pre­zi­den­tas [...]
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ ko­vos įsi­bė­gė­ja. In­tri­guo­jan­čiai pra­si­dė­jęs 24-asis čem­pio­na­tas skai­čiuo­ja jau ket­vir­tą­jį tu­rą. LKL.lt su „O­ra­ku­lu“ pa­tei­kia pen­kių savaitgalio ko­vų prog­no­zę.
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami