Skrydis nėštumo metu – ką reikėtų žinoti

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-06-05 06:57
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-06-05 06:57
fearofflyinganxiety.com nuotrauka
Klau­sia­te sa­vęs, ar ga­li­ma skris­ti nėš­tu­mo me­tu? Taip, nėš­tu­mas dar nė­ra prie­žas­tis at­si­sa­ky­ti nuo­sta­bios ke­lio­nės sve­tur. Ypač, jei­gu jau­čia­tės ge­rai. Tik ne­pa­mirš­ki­te nėš­čio­sios pa­so – be jo ga­li­te ne­pak­liū­ti į lėk­tu­vą.

Ta­čiau nėš­tu­mas taip pat la­bai sva­ri prie­žas­tis rim­tai ap­gal­vo­ti, ar esa­te pa­si­ruo­šu­sios ke­lio­nei ir kaip ją pla­nuo­ti. Skry­džių eks­per­tai iš Skry­dziai.lt da­li­na­si in­for­ma­ci­ja, ką rei­kė­tų ži­no­ti pla­nuo­jant ke­lio­nę nėš­tu­mo me­tu.

Kaip pa­si­ruoš­ti skry­džiui lau­kian­tis?

Pla­nuo­jant ke­lio­nę bū­ti­nai pa­si­tar­ki­te su sa­vo gy­dy­to­ju ir ap­dai­riai įver­tin­ki­te sa­vo sa­vi­jau­tą – juk tu­ri­te gal­vo­ti ne tik apie sa­ve, bet ir sa­vo bū­si­mą at­ža­lą.

Gy­dy­to­jui ir jums pa­ti­kri­nus būk­lę, įver­tin­ki­te at­stu­mą, ša­lies, ku­rią ke­ti­na­te ap­lan­ky­ti, oro ir hi­gie­nos są­ly­gas. Tro­pi­niai karš­čiai, eg­zo­tiš­kos ar aukš­tai virš jū­ros ly­gio esan­čios ša­lys nė­ra pats ge­riau­sias pa­si­rin­ki­mas. To­kio­se ša­ly­se di­des­nė ti­ki­my­bė už­si­krės­ti įvai­rio­mis li­go­mis, o di­de­lius karš­čius bus su­nkiau pa­kel­ti.

Pla­nuo­da­mos skry­dį, pra­neš­ki­te avia­li­ni­joms, jog esa­te nėš­čia ir rin­ki­tės vie­tą prie­ky­je, prie kraš­to. Taip tu­rė­si­te dau­giau vie­tos ir ga­lė­si­te lais­viau ju­dė­ti, pa­si­vaikš­čio­ti.

Nėš­tu­mo pa­sas ir gy­dy­to­jo pa­žy­ma – ar pri­va­lo­ma?

Esant 28 nėš­tu­mo sa­vai­tei ir ruo­šian­tis ke­lio­nei, bū­ti­nai tu­ri­te pa­si­rū­pin­ti gy­dy­to­jo pa­žy­ma ir nėš­čio­sios pa­su, iš­vers­tu į ang­lų kal­bą. Šiuo­se do­ku­men­tuo­se tu­ri bū­ti pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja apie gim­dy­mo da­tą, nėš­tu­mo lai­ką, ga­li­mas ri­zi­kas ir lei­di­mą skris­ti. At­kreip­ki­te dė­me­sį į iš­duo­tą gy­dy­to­jo pa­žy­mą ir jos ga­lio­ji­mą.

Jei­gu nėš­tu­mas ne­sie­kia 28 sa­vai­tės, ta­čiau jū­sų pil­vu­kas yra iš­ryš­kė­jęs, taip pat re­ko­men­duo­ja­ma su sa­vi­mi pa­siim­ti nėš­čio­sios pa­są. Taip iš­veng­si­te pa­pil­do­mų ne­sklan­du­mų ir stre­so, ka­dan­gi oro li­ni­jų bend­ro­vės dar­buo­to­jai ga­li ne­įlai­pin­ti jū­sų į lėk­tu­vą ne­tu­rint nėš­tu­mo truk­mę pa­tvir­ti­nan­čio do­ku­men­to.

Ka­da ke­liau­ti?

Ži­no­ma, ge­riau­sias lai­kas ke­liau­ti ir skris­ti lėk­tu­vu yra ta­da, kai jau­čia­tės ge­rai. Daž­niau­siai tai an­tra­sis nėš­tu­mo tri­mes­tras. Ta­čiau, nors skry­dis nėš­tu­mo me­tu ne­pa­di­di­na per­si­lei­di­mo ar prieš­lai­ki­nio gim­dy­mo ti­ki­my­bės, pir­mo­jo ir tre­čio­jo tri­mes­tro me­tu ši ri­zi­ka yra di­de­lė.

Iki ku­rios nėš­tu­mo sa­vai­tės ga­li­ma skris­ti lėk­tu­vu?

At­ro­do, jog ga­lė­tu­mė­te ke­liau­ti tol, kol jau­čia­tės ge­rai, ta­čiau avia­li­ni­jos reg­la­men­tuo­ja nėš­čių­jų skry­džius lėk­tu­vu. Oro li­ni­jų bend­ro­vės nu­ro­do skir­tin­gas nėš­tu­mo sa­vai­tes, ku­rio­mis ne­re­gis­truo­ja nėš­tu­kių ar­ba ne­pri­sii­ma at­sa­ko­my­bės už ga­li­mas ri­zi­kas: „Na, pa­vyz­džiui, „Rya­nair“ lei­džia skris­ti iki 36 nėš­tu­mo sa­vai­tės, jei­gu mo­ters būk­lė yra ne­komp­li­kuo­ta. Tuo tar­pu, „Wiz­zair“ avia­li­ni­jos skrai­di­na nėš­tu­kes iki 34 sa­vai­tės. To­dėl prieš ren­kan­tis skry­džius, bū­ti­na pa­si­do­mė­ti avia­kom­pa­ni­jos tai­syk­lė­mis“, – pa­sa­ko­jo Skry­dziai.lt at­sto­vas.

Į ką tu­rė­tu­mė­te at­kreip­ti dė­me­sį skry­džio me­tu?

1. Pa­si­rū­pin­ki­te lais­va ir pa­to­gia ap­ran­ga.

2. Skry­džio me­tu skys­čiai grei­čiau pa­si­ša­li­na iš or­ga­niz­mo, tai yra pa­vo­jin­ga jū­sų kū­di­kiui, to­dėl pa­si­rū­pin­ki­te, kad iš­ger­tu­mė­te daug skys­čių.

3. Sten­ki­tės kas pus­va­lan­dį pa­si­vaik­čio­ti ir pra­mankš­tin­ti ko­jas, taip pa­ge­rin­si­te krau­jo­ta­ką.

4. Jei­gu yra po­rei­kis, iš­sip­lė­tu­sios ve­nos, ap­si­mau­ki­te spe­cia­lias ko­ji­nes.

5. Se­ki­tės dir­žą po pil­vu, o ne ant ar virš jo.

6. Pa­siim­ki­te ne­di­de­lę pa­gal­vė­lę – ti­krai ne­no­ri­te ko­vo­ti dar ir su kak­lo skaus­mais.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
skaitytoja  81.7.123.19 2016-06-21 09:30:21
Nėščios moters pareiga - padaryti viską, kad nepakenkti kūdikiui. Gal ta skridimo žala bus minimali, o jei ir bus - niekuomet to nebus galima įrodyti - bet motinos šventa pareiga - kūdikio sveikata. Galų gale ne tik skrydis - o visokie virusai, kuriuos galima pasigauti svetimoj šaly? Tikrai nepritariu tokioms kelionėms. Nėštumas trunka tik 9 mėn., per gyvenimą dauguma pagimdo tik du vaikus - ir jau nebegalima pakentėti nekeliavus??? Sąžinės reikia turėti.
1 0  Netinkamas komentaras
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Eksp­loa­tuo­jant trans­por­to prie­mo­nes su­si­da­ro ne­ma­žai pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų, ku­rias bū­ti­na tin­ka­mai su­tvar­ky­ti. Lie­tu­vo­je kas­met vis dau­giau su­ren­ka­ma ir sutvarkoma au­to­mo­bi­lių at­lie­kų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami