Skrydžiams pinigų atranda

Eglė KIJAUSKIENĖ© Lietuvos žinios 2011-12-09 05:30

Eglė KIJAUSKIENĖ

© Lietuvos žinios

2011-12-09 05:30
Ap­niu­kęs eko­no­mi­nis kli­ma­tas ūpo skris­ti į ki­tas ša­lis per šven­tes ne­nu­mu­šė. Šven­ti­nių skry­džių par­da­vi­mas ky­la. Bi­lie­tų pa­si­rin­ki­mą šie­met iš­plė­tė pa­di­dė­ju­si kon­ku­ren­ci­ja tarp oro li­ni­jų - jų są­ra­šą šie­met pa­pil­dė 3 skry­džių ope­ra­to­riai.

Tūkstančiai emigrantų per šventes grįš į Lietuvą, kitus tolimuose kraštuose aplankyti jau susiruošę jų artimieji. Nemažai lietuvių šventinę savaitę tradiciškai lėks ir į užsienio kurortus pailsėti.

Kelionių biuro UAB "Zigzag Travel" rinkodaros vadovė Daiva Bartusevičiūtė teigė, kad šiemet lėktuvų bilietų pardavimas artėjančiam šventiniam laikotarpiui išaugo maždaug 35 proc., palyginti su praėjusiais metais.

"Tiek pernai, tiek šiemet daugiau keleivių rinkosi skrydžius iš Lietuvos, o ne į Lietuvą. Dažniausias vykstančiųjų tikslas - aplankyti gimines, artimuosius, draugus, todėl natūralu, kad pagrindinės kryptys yra Londonas, Dublinas. Tarp populiarių skrydžių dabar atsidūrė ir Barselona, nes naujai pasiūlytas tiesioginis reisas iš Vilniaus", - sakė D.Bartusevičiūtė.

Ji pastebėjo ir kitą tendenciją - šiemet nukrito bilietų kainos. Pavyzdžiui, šventiniam laikotarpiui, t. y. gruodžio 21-29 d., bilietus į Londoną iš Vilniaus oro uosto ir atgal dar galima įsigyti nuo 250 litų, o iš Kauno oro uosto - nuo 300 litų. Tuo tarpu pernai analogiškas lėktuvo bilieto variantas kainavo maždaug 450 litų.

Rinkodaros vadovės nuomone, bilietus atpigino sujudimas rinkoje, kilęs pavasarį pasirodžius naujai pigių skrydžių bendrovei "WizzAir", taip pat skrydžius iš Vilniaus oro uosto pradėjusiai pigių skrydžių bendrovei "Ryanair", o šį gruodį dar prisijungus kompanijai "TransAero", skraidinančiai keleivius į Maskvą.

"Be abejo, konkurencija turi įtakos bilietų kainai, o kaina - skrendančiųjų skaičiui. Bilietų pardavimo rezultatai priklauso ir nuo juos parduodančios kelionių agentūros pastangų", - įsitikinusi D.Bartusevičiūtė.

Kelionių agentūros UAB "Baltic Clipper" rinkodaros vadybininkė Dana Miškinytė suskaičiavo, kad šiemet kalėdiniam laikotarpiui poilsio kelionių lėktuvu pardavimas buvo didesnis nei pernai. "Pagal kryptį vidutiniškai 10-15 proc. daugiau parduotų bilietų negu pernai. Tiesa, didžioji kalėdinių ir ypač naujamečių kelionių dalis įsigyjama gerokai iš anksto. Pavyzdžiui, skrydžiai Europoje perkami prieš 2-3 mėnesius, bilietai tolimaisiais reisais - vidutiniškai prieš 6 mėnesius, jaunavedžių kelionės - prieš 8-9 mėnesius, o mėgėjai slidinėti apartamentus kalnų kurortuose užsako dar vasarą", - pasakojo ji.

D.Miškinytė pastebėjo, kad populiariausi kalėdiniu laikotarpiu skrydžiai į Didžiąją Britaniją, Airiją, Norvegiją ir iš jų. Poros dažnai renkasi Paryžių, Londoną, Berlyną, o šeimos su vaikais pamėgo išvykas į Disneilendą ir Laplandiją. Šiemet drąsiau keliaujama ir į Vokietijos mažųjų miestų muges.

Egiptas tebetraukia

Lietuviai negaili pinigų aplinkai pakeisti ir Naujuosius metus noriai sutinka Egipte, nors dabar ten nelabai pasimaudysi. Pasirodo, šventinio laikotarpio tiesioginiams skrydžiams į Egiptą šiuo metu jau neliko bilietų - tėra kelios laisvos vietos skristi į Egipto kurortą Hurgadą.

"Tokia situacija susidarė tiek norintiesiems skristi iš Vilniaus, tiek iš Rygos, tiek su užsienio kelionių operatoriais planuojantiesiems leistis į egzotiškus kraštus. Tačiau norint pakeisti aplinką, galima rasti alternatyvų lėktuvams - kelionių autobusu, kruizų Baltijos jūra bei individualiai organizuoti keliones", - sakė D.Miškinytė.

"Baltic Torus" atstovai taip pat pastebėjo, kad populiariausi šventiniai skrydžiai į Egiptą ir Tailandą. "Į Egiptą skristi bilietų neliko pieš 3 savaites, o į Tenerifę - prieš mėnesį", - dėstė rinkodaros vadybininkė.

Užpildė ir keltus

Pas dukrą, kuri studijuoja Švedijoje, sutikti šventes susiruošusi LŽ skaitytoja Asta pasakojo, kad paprastai dukra jai sugeba rasti lėktuvo bilietų į Stokholmą už 40 litų pirmyn ir atgal, tačiau dabar šventiniu laikotarpiu tokių pigių variantų lėktuvu nerado, todėl pati nusprendė atplaukti keltu į Lietuvą. "Krantas Travel" Kauno biuro vadovė Nijolė Štriupkienė LŽ patvirtino, kad dabar bilietų švenčių dienoms jau nebėra ir į keltus.

"Tie tautiečiai, kurie dirba Skandinavijos šalyse, tikrai daug plaukioja, labai daug jų grįžta šventėms namo. Stokholmo kryptimi jau yra problemų norintiesiems grįžti ir gauti vietų keltuose. Negalima pasakyti, kad keltu plaukti pigiau, negu skristi lėktuvu, tačiau galima daugiau daiktų, bet kokio bagažo nusigabenti ir parsigabenti, ypač keliantis su automobiliu. Taigi bilietų į keltus parduodame tikrai ne mažiau negu pernai", - teigė N.Štriupkienė.

Penktadaliu daugiau keleivių

Tarptautinio Vilniaus oro uosto komunikacijos vadovės Sandros Šiaulienės nuomone, apskritai daugėja skraidančiųjų lėktuvais. Londono, Dublino kryptys nieko nestebina didele bilietų paklausa. Per 2009 ir 2010 metus bendras keleivių skaičius padaugėjo 5 proc., per šiuos metus - 20 procentų.

"Prognozuojame, kad ir kitais metai augimas bus 20 proc., nes kelionė lėktuvu tampa vis patrauklesnė. Atsirado daugiau tiesioginių krypčių, galimybių įsigyti pigių bilietų ir sutaupyti laiko bei sveikatos. Anksčiau daugiau žmonių važinėjo traukiniais ir autobusais, o dabar renkasi skrydžius", - kalbėjo S.Šiaulienė.

Komunikacijos vadovės turimais duomenimis, šiuo metu Vilniaus oro uoste dirba 17 oro skrydžių kompanijų, iš jų 3 yra naujos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Ry­tų Ang­li­jo­je įsi­kū­ręs Pe­ter­bo­rough jau ne vie­nus me­tus at­si­du­ria Lie­tu­vos mu­zi­kan­tų gas­tro­lių są­ra­šuo­se, pra­de­dant And­riu­mi Ma­mon­to­vu ir bai­giant le­gen­di­ne gru­pe „Ron­do“. Šiemet šis mies­tas [...]
Lie­tu­vos žy­dų (lit­va­kų) bend­ruo­me­nė pik­ti­na­si ke­ti­ni­mais Vil­niaus se­na­mies­ty­je plė­to­ti abe­jo­ti­nus vers­lo pro­jek­tus, pri­si­den­gus is­to­ri­nės Di­džio­sios si­na­go­gos var­du. LŽB pra­ne­šė at­si­ri­bo­jan­ti [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Du penk­ta­da­liai ar­ba 40 proc. lie­tu­vių yra svars­tę pra­dė­ti nuo­sa­vą vers­lą, ro­do „Swed­bank“ Fi­nan­sų ins­ti­tu­to už­sa­ky­mu at­lik­ta Bal­ti­jos ša­lių apk­lau­sa apie pa­pil­do­mas pa­ja­mas.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami