Slidinėjimas Italijoje: kokį kurortą pasirinkti

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-10-09 08:55
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-10-09 08:55
Shutterstock nuotrauka
Nors kai ku­rie ge­ba įšok­ti į jau pra­ktiš­kai nu­va­žia­vu­sį trau­ki­nį ir į sli­di­nė­ji­mo ke­lio­nę iš­si­ruo­šia vos per sa­vai­tę ar dvi, vis dėl­to dau­gu­ma žie­mos spor­to ais­truo­lių at­os­to­go­mis kal­nuo­se ima rū­pin­tis bū­tent da­bar – ru­de­nį. 

Spe­cia­lis­tai re­ko­men­duo­ja, ko­kius ku­ror­tus pa­gal sli­di­nė­ji­mo įgū­džius ir tra­sų su­dė­tin­gu­mą pa­si­rink­ti tiems, ku­rie šie­met pla­nuo­ja iš­mė­gin­ti snie­go minkš­tu­mą Ita­li­jos Do­lo­mi­ti­nė­se Al­pė­se.

Al­pės ir Ita­li­jo­je Al­pės?

Ly­gi­nan­tiems Aus­tri­jos ir Ita­li­jos kal­nus – pa­sta­ro­jo­je stūk­san­čių Do­lo­mi­ti­nių Al­pių iš­skir­ti­nu­mas yra do­lo­mi­tui bū­din­gos sa­vi­tos spal­vos ir for­mos. Do­lo­mi­tais dar va­di­na­mi Ita­li­jos kal­nai ne­su­da­ro aiš­kios kal­nų gran­di­nės, o su­si­de­da iš at­ski­rų uo­lų gru­pių, ku­rias ski­ria gi­lūs slė­niai ir pe­rė­jos. Tad ki­to­kie kraš­to­vaiz­džiai ir fo­nas as­me­nu­kė­se – ga­ran­tuo­tas!

„Mil­ži­niš­ki do­lo­mi­to kal­nų ma­sy­vai pa­to­giai pa­sie­kia­mi iš Ita­li­jos mies­to Ve­ro­nos, ku­ris gar­sė­ja ne tik ar­chi­tek­tū­ri­niu, kul­tū­ri­niu pa­vel­du, bet ir yra pa­klau­sus dėl di­des­nius tu­ris­tų srau­tus ap­tar­nau­ti pri­tai­ky­tos oro uos­to inf­ras­truk­tū­ros. Juk šiek tiek dau­giau kom­for­to ti­krai ne­pa­kenks tiems, ku­rie pa­si­ry­žo iš­šū­kių ku­pi­nai ir fi­ziš­kai ne vie­nai leng­viau­sių ke­lio­nių“, – sa­kė tarp­tau­ti­nio ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Tez Tour“ Re­zer­va­ci­jų ir kon­sul­ta­ci­jų tei­ki­mo sky­riaus va­dy­bi­nin­kė Ir­ma Baub­ly­tė.

Be­je, bū­tent Ita­li­jo­je stūk­so ir Va­ka­rų Eu­ro­po­je bei vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je aukš­čiau­sias kal­nas – Monb­la­nas (4810,45 m).

Dolomiti di Brenta

Pir­me­ny­bė pra­de­dan­tie­siems

Kla­si­ki­nė si­tua­ci­ja: daž­niau­siai į kal­nus vyks­ta­ma di­des­ne kom­pa­ni­ja, o vi­sų jos na­rių sli­di­nė­ji­mo įgū­džiai – ab­so­liu­čiai skir­tin­gi. Tie, kas sli­di­nė­ja, į šį azar­tiš­ką už­siė­mi­mą įtrau­kia dar nie­kuo­met ant kal­nų sli­džių ne­sto­vė­ju­sius drau­gus, to­dėl na­tū­ra­lu, kad kom­pa­ni­jo­je pra­ktiš­kai vi­suo­met bū­na ir to­kių, ku­riuos bū­tų tei­sin­giau­sia pa­ly­dė­ti iki sli­di­nė­ji­mo mo­kyk­los, ir ieš­kan­čių kuo il­ges­nių ir su­dė­tin­ges­nių tra­sų. Spe­ci­fi­nių po­rei­kių at­si­ran­da ir tuo­met, kai kar­tu vyks­ta snieg­len­ti­nin­kai ir t. t.

„Tam, kad bū­tų pa­ten­kin­ti miš­rios kom­pa­ni­jos no­rai, pa­tar­ti­na rink­tis to­kį ku­ror­tą bei re­gio­ną, ku­ria­me bū­tų pa­kan­ka­mai kiek­vie­nos spal­vos – mė­ly­nos, rau­do­nos ir juo­dos – tra­sų, o gal net ga­li­my­bė pra­si­lėk­ti be­ke­le, – sa­kė I. Baub­ly­tė. – Ka­dan­gi pa­ty­ru­sie­ji kal­nais ga­li ne­su­dė­tin­gai nu­si­gau­ti ir iki to­li­mes­nių tra­sų ar net ku­ror­tų (o kai kur net ga­li­ma kirs­ti ki­tos ša­lies sie­ną, pvz., Švei­ca­ri­jos), tai ren­kan­tis vieš­bu­tį rei­kė­tų la­biau pa­isy­ti pra­de­dan­čių­jų – mė­ly­nos tra­sos tu­rė­tų bū­ti ar­ti ar­ba leng­vai pa­sie­kia­mos“.

Monblanas

Val di Fa­sa – ir pa­žen­gu­siems, ir naujokams

Pra­de­dan­tie­siems bei vi­du­ti­nio pa­si­ren­gi­mo sli­di­nin­kams re­ko­men­duo­ja­mos Val di Fa­sa re­gio­no tra­sos, ta­čiau įdo­mių nu­si­lei­di­mų ras ir pa­žen­gu­sie­ji. „Val di Fa­sa re­gio­nas lai­ko­mas vie­nu ge­riau­sių pa­gal ap­tar­na­vi­mo ko­ky­bę ir tech­ni­nį pa­slau­gų ly­gį, o tarp pa­sta­rų­jų bei kom­for­to sli­di­nė­jant ga­li­ma dė­ti ly­gy­bės ženk­lą, – sa­kė ir pa­ti ais­tra kal­nams už­si­krė­tu­si I. Baub­ly­tė. – Vi­suo­se pen­kiuo­se Val di Fa­sa ku­ror­tuo­se – Ka­na­zė­ju­je, Kam­pi­te­le, Moe­no­je, Vi­go di Fa­sa ir Po­ca – įreng­ti mo­der­niau­si kel­tu­vai, o tra­sos – itin ko­ky­biš­kos, ge­rai pri­žiū­ri­mos ir tvar­ko­mos. Kai­nos Val di Fa­sa ku­ror­tuo­se – vi­du­ti­nės“.

Kiek­vie­nas Val di Fa­sa ku­ror­tas – sa­vaip uni­ka­lus. Pa­vyz­džiui, Do­lo­mi­ti­nių Al­pių fė­ja va­di­na­ma Moe­na šį ti­tu­lą pel­nė dėl cha­riz­ma­tiš­kos mies­te­lio at­mos­fe­ros, ža­vin­gos ar­chi­tek­tū­ros ir vir­ti­nės ele­gan­tiš­kų bu­ti­kų. Ka­na­zė­jaus tra­so­mis ga­li­ma sli­di­nė­ti net su tri­mis skir­tin­gais sli­di­nė­ji­mo pa­sais, tad dėl stra­te­giš­kai pa­to­gios vie­tos šį ku­ror­tą ren­ka­si ir pa­tys ita­lai, ir sli­di­nin­kai iš vi­so pa­sau­lio. Kam­pi­te­lo ku­ror­tas pa­tiks tech­no­lo­gi­jų ais­truo­liams – vei­kia vie­ni mo­der­niau­sių kel­tu­vų vi­sa­me re­gio­ne, o dėl pui­kiai įreng­tos dirb­ti­nio snie­go sis­te­mos net ir švel­niau­sią žie­mą tra­so­se ne­pri­trūks snie­go. Vi­go di Fa­sa ku­ror­tas pui­kuo­ja­si uni­ka­lia lo­ty­niš­ka ar­chi­tek­tū­ra, o be­ne la­biau­siai čia pa­tiks ma­žie­siems – įreng­ta mo­der­ni lais­va­lai­kio ir žai­di­mų erd­vė, pri­tai­ky­ta įvai­raus am­žiaus vai­kams. Tuo tar­pu pa­čia­me re­gio­no cen­tre įsi­kū­ru­si Po­ca leis su­de­rin­ti ak­ty­vų lais­va­lai­kį ir ro­man­ti­ką – yra su­bti­liai apš­vies­tų nak­ti­nio sli­di­nė­ji­mo tra­sų.

„Pa­si­rin­kę ak­ty­vų poil­sį Val di Fa­sa re­gio­ne, bū­ti­nai įsi­gy­ki­te „Do­lo­mi­ti Su­per Ski“ sli­di­nė­ji­mo pa­są – su juo at­si­ve­ria net 12-os ku­ror­tų tra­sos ir vi­sas „Do­lo­mi­ti Su­per Ski“ re­gio­nas. Iš Val di Fa­sa pa­sie­kia­ma ir gar­sio­ji „Sel­la-Ron­da“ sli­di­nė­ji­mo tra­sa“, – ak­cen­ta­vo „Tez Tour“ at­sto­vė.

Val di Fasa

Ar jau iš­ban­dė­te „ka­ru­se­lę“?

Ti­kra Ita­li­jos Do­lo­mi­ti­nių Al­pių ka­rū­na – Sel­la va­di­na­mas įspū­din­gai iš­ki­lęs kal­nų ma­sy­vas, apie ku­rį ra­tu ve­da „Sel­la-Ron­da“ tra­sos. Čiuo­žiant leng­ves­niu marš­ru­tu (prieš lai­kro­džio ro­dyk­lę) ar­ba kiek su­dė­tin­ges­niu (pa­gal lai­kro­džio ro­dyk­lę), ga­li­ma nuo­lat ga­ny­ti akis po iš­di­džiai stūk­san­tį spe­ci­fi­nės for­mos kal­ny­ną. Dėl čiuo­ži­mo ra­tu sli­di­nin­kų „ka­ru­se­le“ pa­va­din­tas marš­ru­tas įvei­kia­mas per 4–5 va­lan­das, o pa­ty­ru­sie­ji šį žy­gį pa­kar­to­ja ir 2 kar­tus per die­ną! „Sel­la-Ron­dą“ „ski-bus“ ar net sli­dė­mis pa­siek­si­te iš Val di Fa­sa, Val Gar­de­na, Al­ta Ba­dia ir Ar­ra­ba re­gio­nų.

Al­ta Val­te­li­na drau­giš­ka ir snieg­len­ti­nin­kams

Įvai­raus su­dė­tin­gu­mo tra­so­mis ir ge­rai iš­vys­ty­ta inf­ras­truk­tū­ra gar­sė­ja Ita­li­jos Al­pių šiau­rė­je esan­tis Al­ta Val­te­li­na re­gio­nas. Dau­ge­liui Lie­tu­vos sli­di­nin­kų ži­no­mi jo ku­ror­tai: Li­vin­jas, Bor­mi­jus ir Šv. Ka­te­ri­na. Ir jei pa­sta­ro­ji – jau pa­ty­ru­sių sli­di­nin­kų me­ka, tai Li­vin­jas ir Bor­mi­jus itin drau­giš­ki pra­de­dan­tie­siems ar dar įgū­džius to­bu­li­nan­tie­siems. Al­ta Val­te­li­na re­gio­no tra­sos tin­ka ir snieg­len­ti­nin­kams, o Bor­mi­ju­je yra ga­li­my­bė čiuož­ti be­ke­le.

Kanazejus

Ma­das dik­tuo­ja Do­lo­mi­ti di Bren­ta

Be­ne di­džiau­sią tra­sų įvai­ro­vę vi­so­je Šiau­rės Ita­li­jo­je ra­si­te Do­lo­mi­ti di Bren­ta re­gio­ne, ply­tin­čia­me va­ka­ri­nė­je Do­lo­mi­ti­nių Al­pių da­ly­je. Po­pu­lia­riau­sias ir pa­sau­ly­je vie­nas ži­no­miau­sių re­gio­no ku­ror­tų – ma­din­gas, pres­ti­ži­nis Ma­do­na di Kam­pil­jas.

Pra­ban­gų Do­lo­mi­ti di Bren­ta re­gio­ną ren­ka­si žie­mos spor­to ais­truo­liai iš vi­so pa­sau­lio. Slė­ny­je daug tra­sų vi­sų ly­gių sli­di­nin­kams: pra­de­dan­tie­siems, pa­žen­gu­siems ar ieš­kan­tiems iš­šū­kių. O po 1998 m. čia vy­ku­sio Pa­sau­lio snieg­len­čių spor­to čem­pio­na­to pro­fe­sio­na­liai įreng­tų tra­sų ne­trūks­ta ir snieg­len­ti­nin­kams. Pra­ban­gų Ma­do­na di Kam­pil­jas ku­ror­tą su­pa įspū­din­ga gam­ta.

Įdo­mu! Nuo Ma­do­na di Kam­pil­jo mies­te­lio cen­tro iki jo pa­kraš­čių ga­li­ma drą­siai ke­liau­ti ne­nu­li­pant nuo sli­džių. Mies­te­lis gar­sė­ja ap­res-ski (pranc. po sli­di­nė­ji­mo) links­my­bė­mis.

Įdo­mu! Nu­spren­dę šie­met sli­di­nė­ti Šiau­rės Ita­li­jo­je, ma­ka­ro­nų ne­ieš­ko­ki­te – do­mi­nuo­ja ry­žiai, rū­ky­ta mė­sa ir sū­riai. O pa­tie­ka­las-ka­ra­lius – šaf­ra­nu gar­din­tas dau­gia­ry­žis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami