Slidinėjimo kelionė su vaikais: kaip pasiruošti

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-01-18 09:52
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-01-18 09:52
Organizatorių ir asmeninio albumo nuotraukos
Su vai­kais pir­mą kar­tą į kal­nus vyks­tan­tys tė­vai ne­ri­mau­ja dėl dau­ge­lio da­ly­kų: ar bus są­ly­gos tin­ka­mai pa­si­rū­pin­ti ma­žai­siais, kaip juos ap­sau­go­ti ne tik nuo trau­mų, bet ir nuo ele­men­ta­raus per­ša­li­mo? 

Ir kaip aps­kri­tai vai­kus su­pa­žin­din­ti su kal­nais taip, kad jie ne­iš­si­gąs­tų ir ne­iš­si­ža­dė­tų jų vi­sam li­ku­siam gy­ve­ni­mui? Juk kal­nai yra ne­men­kas iš­ban­dy­mas ir su­au­gu­siam, o ką jau be­kal­bė­ti apie ma­ža­me­čius pyp­lius, ku­rie dar tik pra­de­da ženg­ti pir­muo­sius sa­vo žings­nius su sli­dė­mis?

Kaip pa­si­rū­pin­ti vai­ko ge­ro­ve ir sau­gu­mu kal­nuo­se pa­sa­ko­ja dai­ni­nin­kas, pro­diu­se­ris ir sli­di­nė­ji­mo ins­truk­to­rius Lu­kas Pa­čkaus­kas bei ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius „Pro Ar­te“ at­sto­vė Skir­man­tė Vait­ku­tė.

Pa­si­rū­pin­ki­te tin­ka­ma apranga

Pa­sak L. Pa­čkaus­ko, vie­nas svar­biau­sių da­ly­kų – ma­ža­me­čiai kal­nuo­se tu­ri bū­ti tin­ka­mai ap­reng­ti. „Kai vai­kai sli­di­nė­ja ar žai­džia lau­ke, jie greit su­šy­la ir daž­nai tie­siog at­si­sags­to rū­be­lius. Be to, jiems nuo­lat vi­sur pri­len­da snie­go: jo ra­si­te ant gal­vos, striu­kė­je, ki­še­nė­se – vi­sur, kur tik įma­no­ma, – šyp­so­jo­si ir pats 8 me­tų sū­nų Ma­tą au­gi­nan­tis sli­di­nė­ji­mo ins­truk­to­rius. – To­dėl tam, kad kal­nuo­se vai­kas jaus­tų­si ge­rai, pir­miau­sia bū­ti­na pro­tin­gai in­ves­tuo­ti ir ap­si­rū­pin­ti to­kia ap­ran­ga, su ku­ria ma­ža­jam bus pa­to­gu ju­dė­ti ir ku­ri ap­sau­gos ne tik nuo per­ša­li­mo, bet ir nuo su­kai­ti­mo“.

Nors vai­kai dra­bu­žius iš­au­ga per 2–3 se­zo­nus, vis dėl­to ge­riau­sia juos pirk­ti, o ne nuo­mo­tis ar sko­lin­tis. Taip yra dėl to, kad ap­ran­ga spor­tuo­jant yra žy­miai svar­biau nei tie­siog ei­nant gat­ve. Spor­tuo­jant pa­di­dė­ja ju­de­sių amp­li­tu­dė, o bet ko­kie ne­pa­to­gu­mai, to­kie kaip spau­džian­ti gu­ma ar kliū­van­ti de­ta­lė ima jaus­tis kiek­vie­na­me žings­ny­je. Toks dis­kom­for­tas var­gi­na ir su­au­gu­sius, o vai­kai aps­kri­tai ne­pa­si­žy­mi di­de­le kan­try­be. „To­dėl ge­riau iš­leis­ti dau­giau ir nu­pirk­ti ge­rai drėg­mę ga­ri­nan­tį, ti­krai šil­tą ir sy­kiu ge­ra ven­ti­lia­ci­ja pa­si­žy­min­tį dra­bu­žį nei vė­liau varg­ti ap­si­ren­gus sko­lin­tais ar pra­stes­niais dra­bu­žiais“, – sa­kė L. Pa­čkaus­kas.

Dra­bu­žiai, su ku­riais vai­kas vaikš­to kas­dien, į dar­že­lį ar mo­kyk­lą, į kal­nus grei­čiau­siai ne­tiks, nes ap­ran­ga į kal­nus, kaip su­au­gu­sių­jų, taip ir vai­kų, tu­ri bū­ti spe­cia­li: at­spa­ri drėg­mei, sau­gan­ti nuo snie­go pa­te­ki­mo po dra­bu­žiais, taip pat ge­rai ga­ri­nan­ti drėg­mę ir t. t. Nes jei vai­kas su­pra­kai­tuos ir dra­bu­žiai ne­iš­ga­rins drėg­mės, grei­čiau­siai jis per­šals. Be to, pa­pras­ta kas­die­nė ap­ran­ga dar ir su­nkes­nė nei sli­di­nė­ji­mo dra­bu­žiai.

„Ren­kan­tis sli­di­nė­ji­mo ap­ran­gą bū­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį į spal­vą – ji tu­ri bū­ti kuo ryš­kes­nė tam, kad vai­kas bū­tų leng­vai pa­ste­bi­mas tra­so­je“, – sa­kė čiuo­ži­mo snieg­len­te en­tu­zias­tas.

Tuo tar­pu ba­tus, anot Lu­ko, ge­riau nuo­mo­tis vie­to­je: „Ren­kan­tis ba­tus, svar­biau­sia yra pa­to­gu­mas, o nuo­mos punk­tuo­se ra­si­te ba­tų kiek­vie­nai ko­jai. Vai­kas spar­čiai au­ga, ko­jos dy­dis kei­čia­si, tad pirk­ti spe­cia­lios ir ga­na bran­gios ava­ly­nės ti­krai ne­ap­si­mo­ka“.

Lukas Pačkauskas

Ne­mo­ky­ki­te vai­kų sli­di­nė­ti patys

Kai ku­rie tė­vai bai­mi­na­si pa­ti­kė­ti vai­kus sli­di­nė­ji­mo mo­kyk­lė­lėms, ta­čiau L. Pa­čkaus­kas įsi­ti­ki­nęs, jog pro­fe­sio­na­las vai­ką iš­mo­kys žy­miai ge­riau nei jo tė­tis ar ma­ma – net ir la­bai la­bai my­lė­da­mi. Mat ma­ža­me­tis, mo­ky­da­ma­sis iš spe­cia­lis­to, vi­są dė­me­sį su­tel­kia bū­tent į sli­di­nė­ji­mą. Be to, vai­kai su sve­ti­mais ma­žiau aikš­ti­ja­si.

„Tė­vams iš vi­so ne­re­ko­men­duo­čiau bū­ti ša­lia ir ste­bė­ti, kaip jų vai­kas yra mo­ko­mas. Ma­ty­da­mas tė­vus, ma­žy­lis ne­su­ge­bės su­si­kon­cen­truo­ti į tai, ką jam sa­ko ins­truk­to­rius, – sa­kė L. Pa­čkaus­kas. – Jei la­bai ne­ri­mau­ja­te dėl sa­vo at­ža­los, ge­riau ap­lan­ky­ki­te jį per pie­tų per­trau­kė­lę, kuo­met jis ne­bus užim­tas“.

Anot ins­truk­to­riaus, vai­kų mo­ky­mas mo­kyk­lė­lė­se vyks­ta žai­di­mo pri­nci­pu, sten­gian­tis, kad sli­di­nė­ji­mas ma­ža­me­čiui tap­tų kuo pa­trauk­les­nis, joks kri­ti­mas ne­su­kel­tų bai­mės ir at­ei­ty­je jis vėl no­rė­tų sto­tis ant sli­džių. Pa­vyz­džiui, vai­kai mo­ko­si da­ry­ti po­sū­kius su ne­di­de­liu vai­ru ran­ko­se ir pa­na­šiai.

„Be abe­jo, vė­liau, kuo­met pir­mie­ji įgū­džiai jau yra su­for­muo­ti ins­truk­to­riaus, vai­ką mo­ky­ti ga­li ir tė­vai. Juk tuo­met jie jau be­veik ly­gia­ver­čiai par­tne­riai – ga­li da­lin­tis pa­tir­ti­mis“, – pri­dū­rė L. Pa­čkaus­kas.

Be­je, vai­kai sli­di­nė­ti iš­moks­ta žy­miai leng­viau nei su­au­gu­sie­ji – pa­sta­rie­ji sklan­džiai ir tvar­kin­gai it žą­siu­kų vo­re­lė pa­skui ins­truk­to­rius čiuo­žian­čią mi­ni ko­lo­ną pa­ly­di su di­džiu­liu pa­vy­du, mė­gin­da­mi ei­li­nį kar­tą pa­kil­ti nuo snie­go...

Ne­si­bai­min­ki­te dėl kal­bų barjero

Pa­sak ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Pro Ar­te“ par­da­vi­mų va­do­vės Skir­man­tės Vait­ku­tės, sa­vo at­ža­las į mo­kyk­lė­les lei­džian­čius tė­vus gąs­di­na sve­ti­mos kal­bos bar­je­ras. „Lie­tu­viš­kai kal­ban­tis ins­truk­to­rius kal­nuo­se – itin re­tas at­ve­jis, ta­čiau dėl to ne­ver­ta per­gy­ven­ti, – sa­kė „Pro Ar­te“ at­sto­vė. – Ins­truk­to­riai mo­kyk­lė­lė­se yra par­uoš­ti bend­rau­ti su įvai­rių tau­ty­bių vai­kais ir pui­kiai su jais vi­sais su­si­kal­ba ne tik bend­ri­niais ter­mi­nais, bet ir ges­tais bei kū­no kal­ba“.

„Jei ma­no­te, kad ma­ža­jam kal­nuo­se vie­nam bus ne­jau­ku, ke­liau­ki­te su pa­na­šaus am­žiaus vai­kų tu­rin­čio­mis šei­mo­mis – ži­no­ma, jei tik to­kia ga­li­my­bė yra. Du lie­tu­viu­kai mo­kyk­lo­je – sma­gu­mas ga­ran­tuo­tas, – šyp­so­jo­si S. Vait­ku­tė. – Nes sli­di­nė­ji­mas yra ko­lek­ty­vi­nis už­siė­mi­mas, kuo­met nuo­lat da­li­na­ma­si emo­ci­jo­mis bei iš­gy­ve­ni­mais. Tai bū­ti­na ir su­au­gu­siems, ir vai­kams“.

Tin­ka­mai įver­tin­ki­te krūvį

Pa­sak S. Vait­ku­tės, prieš vyks­tant į kal­nus bū­ti­na įver­tin­ti, ko­kį fi­zi­nį krū­vį vai­kas ga­li iš­tver­ti be­si­mo­ky­da­mas. Per­var­gi­mas ga­li ne tik at­bai­dy­ti nuo no­ro sli­di­nė­ti bei iš­gąs­din­ti, bet ir tap­ti įvai­rių trau­mų prie­žas­ti­mi.

„Rei­kia iš­mok­ti įsik­lau­sy­ti į vai­ko po­rei­kius. Ly­gi­nant su ki­to­mis tau­to­mis, mes, lie­tu­viai, esa­me ga­na griež­ti sa­vo vai­kams, o kal­nuo­se rei­kia dau­giau jau­tru­mo. Jei jū­sų pyp­lys sa­ko­si esąs pa­var­gęs ir ne­no­ri leis­tis nuo kal­no, ge­riau leis­ti jam pa­il­sė­ti, pa­tau­so­ti sa­ve, ra­miai pa­si­vaikš­čio­ti“, – pa­tir­ti­mi da­li­jo­si sli­di­nin­kė.

S. Vait­ku­tės tei­gi­mu, taip pat ne­ver­tė­tų vai­ko pra­tin­ti prie di­de­lių grei­čių. „Kuo di­des­nis grei­tis, tuos su­nkiau yra su­sis­tab­dy­ti, tad rei­kia įver­tin­ti vai­ko ga­li­my­bes. Čiuož­ti ga­li­ma to­kiu grei­čiu, ko­kiu ju­dė­da­mas vai­kas ga­lė­tų bet ku­riuo mo­men­tu sau­giai su­sto­ti“.

Ne­bū­ki­te ne­ma­to­mi trasoje

Skirmantė Vaitkutė

Vai­kas jo­kiu bū­du ne­ga­li at­si­sės­ti ar at­si­tūp­ti tra­so­je, nes taip jam su­ke­lia­mas di­džiau­sias pa­vo­jus. „Kad ir kas be­nu­tik­tų, jū­sų at­ža­la tu­ri pa­siek­ti tra­sos kraš­tą ir su­sit­var­ky­ti ar pa­siil­sė­ti ten, – pers­pė­jo S. Vait­ku­tė. – Jei įvy­ko di­des­nė ne­lai­mė ir pa­si­trauk­ti iš tra­sos ne­įma­no­ma, pir­mas da­ly­kas, ku­rį rei­kia pa­da­ry­ti, tai iš dvie­jų sli­di­nin­ko laz­dų su­for­muo­ti įspė­jan­tį ženk­lą – įsmeig­ti laz­das aukš­čiau par­kri­tu­sio vai­ko tam, kad be­si­lei­džian­tis iš vir­šaus jus aiš­kiai ma­ty­tų“.

Pa­tys tė­vai ne­tu­rė­tų čiuož­ti la­bai to­li nuo sa­vo vai­ko. „Tė­tis ar ma­ma dėl di­des­nio ūgio tam­pa pa­čiu ge­riau­siu žy­mek­liu, lei­džian­čiu už­fik­suo­ti kliū­tį ki­tiems. Tuo tar­pu ma­žas vai­kas ma­to­mas ge­ro­kai blo­giau“, – sa­kė S. Vait­ku­tė.

Pa­si­do­mė­ki­te vieš­bu­čio infrastruktūra

Pa­sak „Tez Tour“ vie­šų­jų ry­šių ir rin­ko­da­ros va­do­vės I. Aukš­tuo­ly­tės, bū­ti­na pa­si­do­mė­ti, ku­rio­je vie­to­je bus vieš­bu­tis, koks at­stu­mas iki sli­di­nė­ji­mo mo­kyk­lė­lės ir tra­sų. „Kal­nai tu­rė­tų bū­ti kuo ar­čiau jū­sų vieš­bu­čio tam, kad ke­lio­nės iki jų bū­tų kuo pa­pras­tes­nės ir ma­žiau var­gi­nan­čios – jė­gų vai­kui pri­reiks ant kal­no šlai­to, tad bū­tų ge­rai ne­pra­ras­ti jų dar tik pa­ke­liui“, – sa­kė I. Aukš­tuo­ly­tė. Kel­tu­vai ar­ti vieš­bu­čio – taip pat di­džiu­lis pri­va­lu­mas.

„Aps­kri­tai rei­kia steng­tis sa­vo vieš­na­gę kal­nuo­se pa­si­da­ry­ti kuo pa­to­ges­nę. Tam, kad ma­žiau varg­tų ir vai­kai, ir su­au­gu­sie­ji. Vis dėl­to ne­pai­sant vi­sų pa­tir­tų su­nku­mų, ga­liau­siai tai bus vie­nos ge­riau­sių jū­sų šei­mos at­os­to­gų. Ir la­bai ti­kė­ti­na, kad ir jū­sų at­ža­la žie­mos lauks ne­kan­trau­da­ma – dėl ga­li­my­bės nu­si­leis­ti nuo kal­niu­ko ne tik su ro­gė­mis, bet ir su sli­dė­mis ar snieg­len­te“, – sa­kė pa­šne­ko­vė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami