Smagi kelionė su šeima

LŽ red@lzinios.lt 2014-05-29 06:00
red@lzinios.lt 2014-05-29 06:00
LŽ archyvo nuotrauka
Kur ir kaip ke­liau­ti su šei­ma? Ką da­ry­ti at­si­ti­kus ne­nu­ma­ty­tam at­ve­jui, ar dar blo­giau? Ke­le­tas pa­ta­ri­mų LŽ skai­ty­to­jams.

Pa­ta­ri­mai ke­liau­jan­čioms šeimoms

Kur kreip­tis, jei din­go vai­kas?

Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) vei­kia bend­ra­sis pa­gal­bos te­le­fo­nas - 116 000. Juo ga­li­ma pra­neš­ti apie din­gu­sį vai­ką bet ku­rio­je ES vals­ty­bė­je na­rė­je. Šiuo nu­me­riu ga­li skam­bin­ti tiek tė­vai, ku­rių at­ža­la din­go, tiek pa­kly­dę ar pa­bė­gę vai­kai, tiek žmo­nės, tu­rin­tys in­for­ma­ci­jos apie din­gu­sį vai­ką. Skam­bi­nan­tis as­muo bus su­jung­tas su pa­ty­ru­siais spe­cia­lis­tais, ku­rie yra pa­si­ren­gę su­teik­ti par­amą ir pra­kti­nę – psi­cho­lo­gi­nę, tei­si­nę ar ad­mi­nis­tra­ci­nę – pa­gal­bą.

Ką da­ry­ti, jei už­sie­ny­je pri­rei­kia gy­dy­to­jo pa­gal­bos?

Su­sir­gę ar su­si­žei­dę ke­liau­da­mi ES ša­ly­je, Is­lan­di­jo­je, Lich­tenš­tei­ne, Nor­ve­gi­jo­je ar Švei­ca­ri­jo­je, tu­ri­te tei­sę gau­ti sku­bią me­di­ci­nos pa­gal­bą. Tam te­rei­kia tu­rė­ti Eu­ro­pos svei­ka­tos drau­di­mo kor­te­lę (ESDK). Gy­dy­mas jums bus su­teik­tas to­kio­mis pat są­ly­go­mis ir kai­no­mis, kaip ir as­me­nims, apd­raus­tiems to­je vals­ty­bė­je, ku­rio­je ke­liau­ja­te. Šią kor­te­lę ne­mo­ka­mai iš­duos jū­sų ša­lies svei­ka­tos drau­di­mo įstai­ga, tad ne­pa­mirš­ki­te pa­pra­šy­ti.

Kas ga­li pa­dė­ti, jei per at­os­to­gas kils prob­le­mų, su­si­ju­sių su oro trans­por­to, au­to­mo­bi­lių nuo­mos bend­ro­ve ar ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riu­mi?

Kaip nu­ro­do­ma Eu­ro­pos Są­jun­gos ke­lei­vių tei­sių tai­syk­lė­se, jei­gu jū­sų skry­dis ar­ba ke­lio­nė ke­lias va­lan­das vė­luo­ja, už ją at­sa­kin­ga trans­por­to bend­ro­vė tu­rė­tų skir­ti są­ži­nin­gą kom­pen­sa­ci­ją. Jei ke­lio­nė at­šau­kia­ma ir jums ten­ka ap­si­gy­ven­ti vieš­bu­ty­je, ku­ris nė­ra jū­sų pa­skir­ties vie­to­je, oro trans­por­to bend­ro­vė ar­ba trau­ki­nio ope­ra­to­rius tu­rė­tų už tai su­mo­kė­ti. Prieš ke­liau­da­mi pa­si­do­mė­ki­te, kaip pa­si­nau­do­ti sa­vo tei­sė­mis Eu­ro­pos oro uos­tuo­se, uos­tuo­se, au­to­bu­sų ir trau­ki­nių sto­ty­se, ar­ba par­si­siųs­ki­te iš­ma­nio­jo te­le­fo­no prog­ra­mė­lę.

Ke­liau­ja­me į ki­tas pa­sau­lio ša­lis, ku­rio­se nė­ra Lie­tu­vos am­ba­sa­dos ar kon­su­la­to. Kur kreip­tis, jei pri­reik­tų pa­gal­bos?

Bet ku­rios ES vals­ty­bės na­rės pi­lie­tis yra ir ES pi­lie­tis, tu­rin­tis tei­sę į kon­su­li­nę pa­gal­bą ES ne­prik­lau­san­čio­se ša­ly­se, net jei ten jū­sų vals­ty­bės at­sto­vy­bės nė­ra. Jei­gu, pa­vyz­džiui, pa­ty­rė­te su­nkią ava­ri­ją ar pa­me­tė­te svar­bius do­ku­men­tus, ga­li­te kreip­tis į bet ku­rios ES vals­ty­bės na­rės kon­su­la­tą ar am­ba­sa­dą.

In­for­ma­ci­ja apie at­sto­va­vi­mą ati­tin­ka­moms ša­lims vals­ty­bė­se, į ku­rias ke­ti­na­te ke­liau­ti, pa­tei­kia­ma Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos kon­su­li­nės ap­sau­gos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.

Lu­pi­kiš­kos te­le­fo­no sąs­kai­tos gre­sia su­žlug­dy­ti mū­sų šei­mos at­os­to­gų biu­dže­tą. Kaip jas su­ma­žin­ti ke­liau­jant?

Šią va­sa­rą dar su­ma­žė­jo kai­nos, ypač už tarp­tink­li­nio ry­šio pa­slau­gas, – nuo 45 iki 20 cen­tų už me­ga­bai­tą (skai­čiuo­jant už pa­nau­do­tus ki­lo­bai­tus). Nau­jus di­džiau­sių kai­nų ap­ri­bo­ji­mus žiū­rė­ki­te pa­teik­to­je len­te­lė­je. Be to, nuo 2014-ųjų lie­pos 1 die­nos kai ku­rie jud­rio­jo ry­šio Eu­ro­po­je tie­kė­jai leis jums prieš ke­liau­jant su­da­ry­ti at­ski­rą tarp­tink­li­nio ry­šio pa­slau­gų tei­ki­mo su­tar­tį ir, kai įma­no­ma, pa­si­rink­ti jū­sų lan­ko­mos ša­lies vie­ti­nį jud­rio­jo tarp­tink­li­nio ry­šio pa­slau­gų tei­kė­ją. Tai­gi tu­rė­si­te ga­li­my­bę pa­ly­gin­ti tarp­tink­li­nio ry­šio pa­slau­gų pa­siū­ly­mus ir per at­os­to­gas pa­si­nau­do­ti pa­lan­kes­nė­mis kai­no­mis. Tai ge­ra ži­nia jums – ga­lė­si­te ra­miai džiaug­tis va­sa­ra ir ne­pra­ras­ti ry­šio su na­mie li­ku­siais šei­mos na­riais ar drau­gais. Dar ge­res­nė ži­nia – šiuo me­tu ES ren­gia­mos nau­jos tai­syk­lės, ku­rio­mis bus vi­siš­kai pa­nai­kin­ti tarp­tink­li­nio ry­šio mo­kes­čiai! Ti­ki­mės, kad jau per Ka­lė­das tarp­tink­li­nio ry­šio mo­kes­čių ne­be­liks ir jūs ga­lė­si­te vi­so­je ES da­ly­vau­ti po­kal­bių sve­tai­nė­se, siųs­ti ži­nu­tes, par­si­siųs­ti duo­me­nis ir nar­šy­ti po in­ter­ne­tą kaip na­mie!

Jud­rio­jo ry­šio pa­slau­gų di­džiau­sių kai­nų ribos

Skam­bin­ti te­le­fo­nu - 0,79 li­to už mi­nu­tę.

Pri­im­ti te­le­fo­no skam­bu­tį - 0,21 li­to už mi­nu­tę.

Siųs­ti teks­to ži­nu­tę - 0,25 li­to.

Par­si­siųs­ti duo­me­nis ar nar­šy­ti po in­ter­ne­tą - 0,84 li­to.

Ką tu­rė­tu­me ži­no­ti, jei ke­liau­da­mi į ki­tą ES ša­lį no­ri­me drau­ge pa­siim­ti sa­vo na­mi­nį gy­vū­ną – ka­tę, šu­nį ar šeš­ką?

Ke­liau­ti su na­mi­niu gy­vū­nu ES bus la­bai pa­pras­ta, jei ne­pa­mir­ši­te ke­lių tai­syk­lių. Ga­be­na­mas šuo, ka­tė ar šeš­kas tu­ri bū­ti pa­skie­py­ti nuo pa­siut­li­gės ir ši in­for­ma­ci­ja įra­šy­ta į na­mi­nio gy­vū­no pa­są. Vyks­tant į Ai­ri­ją, Suo­mi­ją, Mal­tą ar Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę, pri­va­lu iš­tir­ti, ar gy­vū­nas ne­už­si­krė­tęs par­azi­tais.

Jei grįž­ta­te na­mo iš ES ne­prik­lau­san­čios vals­ty­bės, vis tiek tu­rė­si­te pa­tvir­tin­ti sa­vo na­mi­nio gy­vū­no ta­pa­ty­bę pa­teik­da­mi jo pa­są. Prieš iš­vyks­tant ga­li bū­ti rei­ka­lau­ja­ma ne tik pa­skie­py­ti gy­vū­ną nuo pa­siut­li­gės, bet ir at­lik­ti tam ti­krus ty­ri­mus, - tai pri­klau­so nuo to, ko­kio­je ša­ly­je ren­gia­tės at­os­to­gau­ti.

An­do­ros, Is­lan­di­jos, Lich­tenš­tei­no, Mo­na­ko, Nor­ve­gi­jos, San Ma­ri­no, Švei­ca­ri­jos ir Va­ti­ka­no gy­ven­to­jai ga­li ke­liau­ti po ES drau­ge su sa­vo au­gin­ti­niais, jei šie tu­ri na­mi­nio gy­vū­no pa­są. Be­je, dar prieš ke­lio­nę pa­ti­krin­ki­te, ko rei­ka­lau­ja­ma ša­ly­je, į ku­rią ke­ti­na­te vyk­ti.

Ar grįž­da­mi iš už­sie­nio ga­li­me par­si­vež­ti mė­sos ga­mi­nių ar­ba sū­rio?

Įvež­ti mė­sos ar pie­no pro­duk­tų iš dau­gu­mos ES ne­prik­lau­san­čių ša­lių drau­džia­ma, ne­svar­bu, ar jie ga­be­na­mi sau, ar do­va­nų. Grįž­tant iš Fa­re­rų Sa­lų, Gren­lan­di­jos ar Is­lan­di­jos ga­li­ma par­si­vež­ti iki 10 kg tam ti­krų gy­vū­ni­nių pro­duk­tų, kū­di­kiams skir­tų pie­no mil­te­lių, kū­di­kių mais­to ir spe­cia­laus mais­to ar spe­cia­laus gy­vū­nų ėda­lo, ku­rio rei­kia dėl me­di­ci­ni­nių prie­žas­čių. Trans­por­tuo­ti šiuos pro­duk­tus bū­ti­na san­da­rio­se pa­kuo­tė­se, ku­rios sve­ria ne dau­giau kaip 2 kg ir ku­rias prieš ati­da­rant ga­li­ma lai­ky­ti ne šal­dy­tu­ve.

Be to, iš Gren­lan­di­jos ga­li­ma par­si­vež­ti iki 20 kg žu­vų ir tam ti­krų rū­šių vė­žia­gy­vių. Jei šie pro­duk­tai ga­be­na­mi iš Fa­re­rų Sa­lų ir Is­lan­di­jos, jų svo­ris ne­ri­bo­ja­mas. Ki­tų gy­vū­ni­nių pro­duk­tų, pa­vyz­džiui, me­daus, taip pat ga­li­ma par­si­vež­ti ne dau­giau kaip 2 ki­log­ra­mus.

Šios tai­syk­lės ne­tai­ko­mos ga­be­nant gy­vū­ni­nės kil­mės pro­duk­tus iš vie­nos ES vals­ty­bės į ki­tą ar­ba jei grįž­ta­ma iš An­do­ros, Lich­tenš­tei­no, Nor­ve­gi­jos, San Ma­ri­no ar­ba Švei­ca­ri­jos. Tre­čio­sio­se ša­ly­se ki­lus in­fek­ci­nės gy­vū­nų li­gos pro­trū­kiui, ES ga­li bū­ti nu­sta­ty­ta pa­pil­do­mų ap­ri­bo­ji­mų.

Jei ky­la klau­si­mų, kreip­ki­tės į ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą ES sie­nos kir­ti­mo vie­to­je (oro ar jū­rų uos­te, pa­sie­nio pos­te ir pan.).

Eu­ro­pa.eu informacija

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami