Smagus savaitgalis Švedijos sostinėje

Vaidas MIKAITIS 2013-06-14 06:00
Vaidas MIKAITIS
2013-06-14 06:00
Gražių vietų akims paganyti Stokholme tikrai netrūksta. Vaido Mikaičio nuotraukos
Nuo pat vai­kys­tės sva­jo­jau nu­vyk­ti į Stok­hol­mą ap­lan­ky­ti Karl­so­no ir pa­pra­šy­ti, kad jis ma­ne pa­skrai­din­tų ant nu­ga­ros. Užau­gęs da­lį vai­kiš­kos sva­jo­nės iš­pil­džiau. Nu­vy­kau į Šve­di­jos sos­ti­nę. Ir nors su Karl­so­nu ne­pa­vy­ko su­si­pa­žin­ti, ne­li­kau nu­si­vy­lęs. Stok­hol­mą pa­ma­čiau kaip tik to­kį, ko­kį įsi­vaiz­da­vau iš vai­kys­tės pa­sa­kos.

Kai bu­vau ma­žas, nie­ko ne­iš­ma­niau apie pa­sau­lio ša­lis, ta­čiau ži­no­jau, kad yra mies­tas, pa­va­di­ni­mu Stok­hol­mas. Ži­no­jau, kad ja­me sto­vi nie­kuo ne­iš­sis­ki­rian­tis dau­gia­bu­tis, ku­ria­me gy­ve­na pa­pras­ta šve­dų šei­my­nė­lė, au­gi­nan­ti pen­ke­rių me­tų ber­niu­ką, var­du Ma­žy­lis. Jis tu­ri drau­gą – sto­ru­lį žmo­ge­liu­ką, ku­ris mėgs­ta uo­gie­nę, mo­ka skrai­dy­ti ir va­di­na sa­ve Karl­so­nu, ku­ris gy­ve­na ant sto­go. Šį šve­dų vai­kų ra­šy­to­jos As­tri­dos Lindg­ren pa­sa­kų he­ro­jų pa­žįs­ta vi­si lie­tu­viai. To­dėl nuo pat vai­kys­tės sva­jo­jau nu­vyk­ti į Stok­hol­mą ap­lan­ky­ti Karl­so­no ir pa­pra­šy­ti, kad jis ma­ne pa­skrai­din­tų ant nu­ga­ros.

Gal čia kur nors gyveno Karlsonas?

Užau­gęs da­lį vai­kiš­kos sva­jo­nės iš­pil­džiau. Nu­vy­kau į Stok­hol­mą, vaikš­ti­nė­jau gat­vė­mis ir už­ver­tęs gal­vą spok­so­jau į rau­do­nus na­mų sto­gus spė­lio­da­mas, ku­ria­me jų ga­lė­tų gy­ven­ti Karl­so­nas. Ka­dan­gi šis vy­ru­kas gy­ve­no tik pa­sa­ko­je, su juo su­si­pa­žin­ti ne­pa­vy­ko. Bet ne­li­kau nu­si­vy­lęs. Iš­vy­dau Stok­hol­mą kaip tik to­kį, ko­kį įsi­vaiz­da­vau iš vai­kys­tės pa­sa­kos.

Šiau­rės Venecija

Aiš­ku, da­bar­ti­nės kar­tos vai­kų ke­lio­nių sva­jo­nės daug pla­tes­nės, ta­čiau Šve­di­jos sos­ti­nę de­rė­tų ap­lan­ky­ti kiek­vie­nam. Stok­hol­mas yra di­džiau­sias ne tik Šve­di­jos, bet ir vi­sų Skan­di­na­vi­jos ša­lių mies­tas. Dėl sa­vo dy­džio ir di­na­miš­ku­mo jis va­di­na­mas Skan­di­na­vi­jos sos­ti­ne.

Stok­hol­mas, įkur­tas va­ka­ri­nė­je Bal­ti­jos jū­ros pa­kran­tė­je, Stok­hol­mo sa­ly­ne, sto­vi be­veik ant van­dens. Cen­tri­nė jo da­lis iš­si­dės­čiu­si net ke­tu­rio­li­ko­je sa­lų: treč­da­lį mies­to plo­to uži­ma van­duo, dar treč­da­lį – ža­lie­ji par­kai. Dėl sa­vo gro­žio, ar­chi­tek­tū­ros, dau­gy­bės par­kų ir van­dens Stok­hol­mas ne­re­tai pa­va­di­na­mas Šiau­rės Ve­ne­ci­ja.

Lie­tu­vą nuo Šve­di­jos ski­ria tik Bal­ti­jos jū­ra, to­dėl drą­siai ga­li­me sa­ky­ti, kad esa­me kai­my­nai. O pa­tek­ti pas kai­my­nus pa­pras­tai bū­na ne­sun­ku. Iš Vil­niaus oro uos­to į pa­grin­di­nį Stok­hol­mo Ar­lan­dos oro uos­tą skrai­di­na skan­di­na­vų SAS, o iš Kau­no į an­trą pa­gal dy­dį Stok­hol­mo Skavs­tos oro uos­tą – ne to­kia pres­ti­ži­nė, bet pi­ges­nė ai­rių bend­ro­vė "Rya­nair".

Rinksbrono krantinė Stokholme.

Dar vie­nas la­bai po­pu­lia­rus ir ga­na ne­bran­gus lie­tu­vių ke­lia­vi­mo į Šve­di­jos sos­ti­nę bū­das – lai­vu iš Ry­gos.

Bi­lie­tus par­duo­da dau­gu­ma ke­lio­nių agen­tū­rų. Penk­ta­die­nio va­ka­rą įli­pi į lai­vą Ry­go­je ir po sma­gios nak­ties iš ry­to iš­li­pi Stok­hol­me. Die­ną pra­lei­di mies­te, va­ka­re grįž­ti į lai­vą ir vėl per nak­tį plau­ki į Ry­gą. Taip iš­ven­gi bran­gių Stok­hol­mo vieš­bu­čių, ta­čiau mies­te pra­lei­di tik vie­ną die­ną ir ne­pa­ti­ri nak­ti­nio gy­ve­ni­mo. To­kie krui­zai - be­ne pi­giau­sia ga­li­my­bė nu­kak­ti ir pa­vie­šė­ti Šve­di­jos sos­ti­nė­je.

Stok­hol­mo sa­ly­ną su­da­ro dau­giau kaip 20 tūkst. sa­lų ir sa­le­lių, to­dėl lėk­tu­vui lei­džian­tis dau­gu­mą jų ga­li­ma pa­ma­ty­ti. Net su­nku pa­ti­kė­ti, kad čia ta pa­ti mū­sų gin­ta­ri­nė Bal­ti­ja.

Van­duo iš čiaupo

Šian­dien Stok­hol­mas yra svar­biau­sias ša­lies eko­no­mi­nis, kul­tū­ri­nis, fi­nan­si­nis cen­tras. Di­džiau­sių ban­kų, vei­kian­čių ir Lie­tu­vo­je, cen­tri­nės būs­ti­nės įsi­kū­ru­sios bū­tent čia. Dau­giau kaip ke­tu­ri ket­vir­ta­da­liai dar­bo vie­tų - ap­tar­na­vi­mo ir aukš­tų­jų tech­no­lo­gi­jų sri­ty­se. Tai reiš­kia, kad mies­te be­veik nė­ra pra­mo­nės ir ga­my­bos įmo­nių, to­dėl Stok­hol­mą ga­li­ma va­din­ti vie­na šva­riau­sių pa­sau­lio sos­ti­nių. 2010 me­tais, įver­ti­nus dau­gy­bę ap­lin­ko­sau­gos kri­te­ri­jų, Stok­hol­mas iš­rink­tas pir­mą­ja ža­lią­ja Eu­ro­pos sos­ti­ne. Ge­ria­ma­sis van­duo čia la­bai šva­rus, jį be bai­mės ga­li­ma ger­ti tie­siai iš čiau­po.

Dėmesį traukia miesto rotušė.

Prie šva­raus oro mies­te pri­si­de­da ir ko­ky­biš­kai su­re­gu­liuo­tas au­to­mo­bi­lių srau­tas. Mo­ka­mas įva­žia­vi­mas į sos­ti­nės cen­trą, bran­gios ma­ši­nų sto­vė­ji­mo aikš­te­lės ir pui­ki dvi­ra­čių bei vie­šo­jo trans­por­to inf­ras­truk­tū­ra ska­ti­na mies­tie­čius pa­lik­ti au­to­mo­bi­lius na­mie ar­ba iš­vis jų ne­tu­rė­ti. Dvi­ra­tis - la­bai po­pu­lia­ri trans­por­to prie­mo­nė tarp Stok­hol­mo gy­ven­to­jų, pa­de­da tau­py­ti lai­ką ir pi­ni­gus.

At­vy­kė­liai ir­gi ga­li iš­si­nuo­mo­ti dvi­ra­čius ir va­ži­nė­ti po mies­tą vien jais. Ne­mėgs­tan­tie­ji to da­ry­ti ga­li nau­do­tis la­bai pa­to­giu vie­šuo­ju trans­por­tu. Va­ži­nė­ja pa­to­gūs me­tro trau­ki­niai, tram­va­jai, au­to­bu­sai, kur­suo­ja net ka­te­riai, ta­čiau šie - bran­gus ma­lo­nu­mas, ypač per­kant vien­kar­ti­nius bi­lie­tus. Pi­giau­sias jų kai­nuo­ja 10 li­tų. 2009 me­tų duo­me­ni­mis, vien­kar­ti­nio bi­lie­to, ku­rį tu­rint ga­li­ma nu­va­žiuo­ti de­šimt ki­lo­me­trų, kai­na Stok­hol­me bu­vo di­džiau­sia pa­sau­ly­je. La­biau ap­si­mo­ka pirk­ti die­nos bi­lie­tą, kai­nuo­jan­tį 46 li­tus.

Pės­čio­mis ir laivu

Senamiestyje visuomet gausu žmonių

Po Stok­hol­mo cen­trą ga­li­ma vaikš­ti­nė­ti pės­čio­mis. In­for­ma­ci­jos cen­truo­se siū­lo­ma pa­slau­ga va­di­na­ma

"Talk of the town". Tai sa­va­ran­kiš­ko gi­do po mies­tą prog­ra­ma, in­teg­ruo­ja­ma į jū­sų mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną ar­ba į mp3 gro­tu­vą. Vaikš­čio­da­mas sa­va­ran­kiš­kai žmo­gus še­šio­mis kal­bo­mis su­pa­žin­di­na­mas su Stok­hol­mu. Ta pa­ti prog­ra­ma tin­ka ir dvi­ra­ti­nin­kams, te­rei­kia tu­rė­ti au­si­nes.

Marš­ru­tas "Free Tour Stock­holm" siū­lo ne­mo­ka­mą tu­rą ang­lų kal­ba po Stok­hol­mo cen­trą pės­čio­mis. Čia dar­buo­to­jai triū­sia tik dėl ar­bat­pi­ni­gių. Taip su­tei­kia­ma pui­ki pro­ga ne­mo­ka­mai pa­žin­ti mies­tą žmo­nėms, ne­tu­rin­tiems iš­si­pū­tu­sios pi­ni­gi­nės.

Na, o pa­to­giau­sias ir ma­žiau­siai pa­stan­gų rei­ka­lau­jan­tis su­si­pa­ži­ni­mo su Šve­di­jos sos­ti­ne bū­das – mies­to tu­ris­ti­niai au­to­bu­sai. Jie nė­ra pi­gūs, bet mak­si­ma­li in­for­ma­ci­ja su­tei­kia­ma per trum­piau­sią lai­ką. Ga­li­mi ir spe­cia­li­zuo­ti tu­rai.

La­bai sma­gu pa­ty­ri­nė­ti mies­tą lai­vu. Re­gu­lia­riai ren­gia­mi eks­kur­si­niai tu­rai Stok­hol­mo ka­na­lais, su­pa­žin­di­na­ma su mies­to is­to­ri­niais pa­sta­tais, til­tais, uos­tu. Jų kai­na – apie 40 li­tų.

Labai smagu patyrinėti miestą laivu.

Stok­hol­me gra­žių vie­tų akims pa­ga­ny­ti ti­krai ne­trūks­ta. Jei­gu ne­no­ri­te vaikš­čio­ti ža­lio­mis gat­vė­mis ir už­ver­tę gal­vas spė­lio­ti, kur gy­ve­na Karl­so­nas, ga­li­te ap­lan­ky­ti Stok­hol­mo se­na­mies­tį. Jis va­di­na­mas Gam­la. Tai is­to­ri­nė mies­to šir­dis su siau­ro­mis gat­ve­lė­mis, vi­du­ram­žiais sta­ty­tais rau­don­ke­pu­riais na­mais ir baž­ny­čio­mis. Se­na­mies­ty­je su­telk­ta dau­giau­sia pra­mo­gų, skir­tų tu­ris­tams.

Ti­krai de­rė­tų pa­ma­ty­ti Stok­hol­mo sa­ly­ną, lai­ko­mą vie­nu gra­žiau­sių pa­sau­ly­je. Jis drie­kia­si apie 80 km nuo mies­to cen­tro. Va­sa­ros se­zo­nu į sa­ly­ną ren­gia­mos eks­kur­si­jos lai­vais. Ži­no­ma, jei no­ri­te pa­plau­kio­ti po jį, vie­nos die­nos Šve­di­jos sos­ti­nė­je ne­pa­kan­ka.

Apie 100 muziejų

Stok­hol­mas - vie­nas dau­giau­sia mu­zie­jų tu­rin­čių mies­tų pa­sau­ly­je. Jų čia pri­skai­čiuo­ja­ma maž­daug šim­tas. Tas įstai­gas kas­met ap­lan­ko mi­li­jo­nai žmo­nių.

Alf­re­do No­be­lio mu­zie­jus vaiz­duo­ja A.No­be­lio pri­zų ir jų lai­mė­to­jų is­to­ri­jas. Pui­kių mies­to vaiz­dų ap­sup­tas Is­to­ri­jos mu­zie­jus ro­do Šve­di­jos ir Stok­hol­mo is­to­ri­jos vin­gius. Mo­der­naus me­no mu­zie­jus įkur­tas vaiz­din­go­je Skeps­hol­me­no sa­lo­je. Na­cio­na­li­nis mu­zie­jus iš­vis lai­ko­mas ša­lies mu­zie­jų tė­vu. Ar­mi­jos mu­zie­ju­je ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su Šve­di­jos ar­mi­jos ir jos ko­vų is­to­ri­ja. Be­je, Šve­di­ja ne­ka­riau­ja jau du šim­tus me­tu. Tai re­tas at­ve­jis pa­sau­ly­je.

Karališkosios pajėgos prie karaliaus pilies.

Ka­ra­liš­ko­jo par­ko Djur­gar­de­no sa­lo­je yra ke­li mu­zie­jai, ku­rių žy­miau­sias - Skan­se­nas, Šve­di­jos kul­tū­ri­nį pa­li­ki­mą at­spin­din­tis mu­zie­jus po at­vi­ru dan­gu­mi. Va­zos mu­zie­jus eks­po­nuo­ja is­to­ri­nį ka­ra­liaus Va­zos ka­ro lai­vą, ku­ris tik pa­sta­ty­tas nu­sken­do Stok­hol­mo įlan­ko­je.

Ne­tra­di­ci­niu mu­zie­ju­mi lai­ko­mas Stok­hol­mo me­tro. Jo sto­ty­se su­kur­ta daug me­ni­nių de­ko­ra­ci­jų, to­dėl sa­ko­ma, kad tai il­giau­sia me­no par­oda pa­sau­ly­je.

Mies­te yra ke­lios vie­tos, ku­rio­se iš aukš­tai ga­li­ma apž­velg­ti Stok­hol­mo pa­no­ra­mą. Vie­na jų - "Erics­son Glo­be" pa­sta­tas. Tie­sa, pa­kil­ti į vir­šu­ti­nį aukš­tą kai­nuo­ja apie 50 li­tų.

Ne­pi­gus miestas

Res­to­ra­ne "Kak­nas­tor­net" yra įkur­ta apž­val­gos aikš­te­lė, iš ku­rios at­si­ve­ria cen­tri­nio Stok­hol­mo vaiz­dai ir vi­di­nis sa­ly­nas. Įėji­mas į šį res­to­ra­ną kai­nuo­ja apie 20 li­tų. Stok­hol­mas, kaip ir ki­ti Skan­di­na­vi­jos mies­tai, nė­ra pi­gus. Už pie­tus vi­du­ti­nio ly­gio res­to­ra­ne tek­tų mo­kė­ti apie 80 li­tų. No­rin­tie­ji pa­tau­py­ti ga­li pirk­ti va­di­na­mą­jį grei­tą mais­tą, ku­ris yra pi­ges­nis. Pa­si­sė­dė­ji­mas ba­re prie tau­rės al­ko­ho­lio taip pat ne­pra­džiu­gins. Bo­ka­las alaus kai­nuo­ja dau­giau kaip 20 li­tų.

Šve­di­jo­je al­ko­ho­lį ga­li­ma var­to­ti ir vie­šo­se erd­vė­se, to­dėl vaikš­čio­ti gat­vė­mis ar sė­dė­ti par­ke pa­siė­mus bu­te­liu­ką alaus yra vi­siš­kai pri­im­ti­na. Tie­sa, rei­kia ne­pa­mirš­ti, kad stan­dar­ti­nė­se par­duo­tu­vė­se par­duo­da­mas alus - iki 3 laips­nių stip­ru­mo, o stip­res­nio iš­vis nė­ra. Jis par­duo­da­mas tik spe­cia­li­zuo­to­se vie­to­se, ku­rių dar­bo lai­kas ga­na ri­bo­tas. To­dėl pla­nuo­jant sa­vait­ga­lio va­ka­rė­lį na­mie ar vieš­bu­ty­je gė­ri­mais bū­ti­na pa­si­rū­pin­ti iš anks­to.

Švedijos karališkoji rezidencija Stokholme.

Stok­hol­mas - sau­gus mies­tas. 2011 me­tais jis bu­vo pri­pa­žin­tas šeš­tu pa­gal sau­gu­mą mies­tu pa­sau­ly­je. Ži­no­ma, kai nak­ti­nis gy­ve­ni­mas Šve­di­jos sos­ti­nė­je toks ak­ty­vus, vis­ko pa­si­tai­ko, bet čia ga­li­ma jaus­tis ti­krai sau­giai. Svar­biau­sia - ne­vaikš­čio­ti dvi­ra­čiams skir­ta eis­mo juo­sta, nes ne­sun­ku su­si­dur­ti su dvi­ra­ti­nin­ku.

Tur­būt nie­kas ne­pa­gal­vo­ja apie Stok­hol­mą kaip apie pa­plū­di­mių mies­tą. Ta­čiau jų yra, ir ga­nė­ti­nai ne­pras­tų, nes van­duo la­bai šva­rus. Kaip ti­ki­na šve­dai, van­duo mies­to pa­plū­di­miuo­se toks šva­rus, kad di­de­lė pa­sau­lio da­lis to­kį var­to­ja kaip ge­ria­mą­jį. Pa­plū­di­mių yra tiek cen­tri­nia­me Stok­hol­me, tiek prie­mies­čiuo­se. Va­sa­rą juo­se pra­mo­gau­ja la­bai daug žmo­nių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Ostankino bokstas Maskva  5.20.110.99 2013-09-24 18:20:01
kaina nuo 80 iki 100 litu, ir butinas pasas.
2 0  Netinkamas komentaras
Kristina  217.77.23.123 2013-06-21 21:59:37
Tikrai Lietuvoje pasižvalgius turisto akimis, taip pat dieną galime praleisti labai turiningai ir pigiai... Kelionių tinklalapis po Lietuvą: ogoogo.lt . Keliavome Pasvalio apylinkių maršrutu ir per dieną visko ką norėjome neapžiūrėjome, bet buvome labai maloniai nustebinti.
6 0  Netinkamas komentaras
Matęs  37.0.254.224 2013-06-21 21:59:32
Pirmiausia norėtųsi padėkoti autoriui už gražų Švedijos sostinės pristatymą. Dar derėtų atkreipti dėmesį į Karališkųjų rūmų aplinką, kur vyksta tarkim sargybos keitimosi ceremonijos, kurias vidurdienį stebi minios žmonių, galima aplankyti karališkąjį muziejų, kur akys raibsta nuo meno kūrinių, aukso dirbinių, ginklų ir ganėtinai užtrunka viso to pasižvalgymas. Beje, pats pasivaikščiojimas po senamiestį labai smagus - daug paminklų, fontanų, jaukių kavinių, vienoje jų, pamatęs ant lentos prikabintas įvairių šalių kupiūras, padovanojau ir lietuviškus 10 litų su legendiniais lakūnais reprezentacijai. Plaukiant keltu iš sostinės, matyti labai daug apgyvendintų salelių. Žinoma ten gražu, bet kai ramiai pagalvoji, ir mes turim ką parodyti - savo sostinę Vilnių, Trakus, pajūrį.
7 0  Netinkamas komentaras
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
JAV am­ba­sa­da džiau­gia­si ga­lė­da­ma pra­neš­ti apie am­ba­sa­do­rės An­ne Hall at­vy­ki­mą. Ji yra ke­tu­rio­lik­to­ji JAV am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je nuo JAV-Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių už­mez­gi­mo 1922 me­tų lie­pos [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami