Specialistai pataria: atostogoms kalnuose reikia ruoštis iš anksto

lzinios.lt 2013-10-25 14:15
lzinios.lt
2013-10-25 14:15
Organizatorių nuotrauka
Lie­tu­vių po­mė­gis sli­di­nė­ti kal­nuo­se kas­met po­pu­lia­rė­ja ir tam­pa rim­tu kon­ku­ren­tu sau­lės kai­ti­na­miems ku­ror­tams. Pa­sak spe­cia­lis­tų, at­os­to­gos kal­nuo­se žmo­gui su­tei­kia ne tik fi­zi­nę nau­dą, bet ga­li pa­dė­ti at­gau­ti psi­cho­lo­gi­nę pu­siaus­vy­rą.

Gai­vus kal­nų oras ir ad­re­na­li­nas lei­džian­tis nuo kal­no lei­džia pa­mirš­ti kas­die­nes prob­le­mas, o sli­di­nė­jant gau­na­mas fi­zi­nis krū­vis stip­ri­na šir­dies ir krau­ja­gys­lių sis­te­mą, tre­ni­ruo­ja­mi rau­me­nys, iš­tver­mė bei koor­di­na­ci­ja, ge­ri­na­mas są­na­rių lanks­tu­mas, di­di­na­mas plau­čių tū­ris, or­ga­niz­mas pri­si­so­ti­na de­guo­nies.

Spor­to me­di­kas, Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­to do­cen­tas dr. Ka­zys Va­do­pa­las at­krei­pia dė­me­sį, kad kal­nuo­se lau­kia ne tik pui­kus poil­sis, bet ir ga­li­mos trau­mos. Ta­čiau spe­cia­lis­tas įsi­ti­ki­nęs, kad kiek­vie­nas žmo­gus ga­li iki mi­ni­mu­mo su­ma­žin­ti trau­mų ti­ki­my­bę.

„Vie­nas iš es­mi­nių da­ly­kų, kaip ga­li­ma pa­čiam pa­dė­ti iš­veng­ti su­žei­di­mų, tai yra rea­liai įver­tin­ti sa­vo ge­bė­ji­mus ir pa­si­rink­ti to­kias tra­sas, ku­rio­se ga­lė­si­te jaus­tis pa­to­giai ir pa­si­ti­kė­ti sa­vi­mi. Ne­re­tai lie­tu­viai įsi­vaiz­duo­ja, kad yra ti­kri sli­di­nė­ji­mo asai ir ne­aps­kai­čiuo­ja sa­vo ga­li­my­bių – ren­ka­si su­dė­tin­giau­sias rau­do­nas bei juo­das tra­sas. Sli­di­nė­jant bū­ti­na elg­tis at­sar­giai. Jei vis dėl to, ne­pa­vy­ko iš­si­lai­ky­ti ant sli­džių ar snieg­len­tės ir stai­ga kren­ta­te, vi­sų pir­ma, pa­tar­čiau veng­ti griū­ti į prie­kį. Žmo­gus tu­rė­tų ban­dy­ti kris­ti ant už­pa­ka­lio ar šo­no. Jo­kiais bū­dais ne­ga­li­ma griū­ti ant laz­dų. Prieš kiek­vie­nos die­nos sli­di­nė­ji­mą rei­kė­tų pa­da­ry­ti 10–15 min. mankš­tą - tem­pi­mo pra­ti­mus kak­lo, pe­čių juo­stos rau­me­nims, ke­lio ir kulkš­nies są­na­riams. Pa­ta­ri­mai ele­men­ta­rūs, bet la­bai reikš­min­gi, sie­kiant iš­veng­ti su­dė­tin­gų trau­mų“, - sa­kė dr. K.Va­do­pa­las.

Ne­ma­žiau svar­bu, pa­sak spor­to me­di­ci­nos eks­per­to, yra tin­ka­ma sli­di­nin­ko ap­ran­ga. Šal­mas ir ap­sau­gi­nai aki­niai yra bū­ti­ni kal­nuo­se. Vė­jas ten ga­li bū­ti di­džiu­lis, nuo snie­go pa­klo­dės at­sis­pin­din­tys sau­lės spin­du­liai ga­li la­bai pa­kenk­ti akims. Rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti ap­sau­gi­nio kre­mo nuo nu­ša­li­mų bei nuo­žvar­bų pro­fi­lak­ti­kai.

„Vyks­tant į kal­nus pa­pras­tą spor­ti­nę ap­ran­gą de­rė­tų pa­lik­ti na­muo­se. Sli­di­nin­ko rū­bai tu­rė­tų bū­ti leng­vi, ne­var­žan­tys ju­de­sių. Vir­šu­ti­nis dra­bu­žio sluoks­nis tu­ri bū­ti ne­per­pu­čia­mas, ne­pra­lei­džian­tis drėg­mės, o iš vi­daus tu­ri leis­ti kū­nui kvė­puo­ti. Po vir­šu­ti­niais dra­bu­žiais pa­tar­čiau dė­vė­ti spe­cia­lią ter­mo ap­ran­gą – marš­ki­nė­lius ir kel­nes. Jei esa­te pa­ty­ręs trau­mą anks­čiau, svar­bu tei­sin­gai įver­tin­ti sa­vo fi­zi­nę būk­lę. Šian­dien ne­su­dė­tin­ga įsi­gy­ti spe­cia­lių ap­sau­gų nu­ga­rai, ke­lio są­na­riams, rie­šams, ku­rie pa­dės iš­veng­ti pa­kar­to­ti­nių trau­mų. Žie­mos spor­to mė­gė­jo vais­ti­nė­lė­je tu­ri bū­ti eląs­ti­nis bin­tas, vais­tai nuo per­ša­li­mo, skaus­mo, prieš­už­de­gi­mi­niai te­pa­lai“, - pa­ta­ri­mais da­li­no­si dr. K.Va­do­pa­las.

Sli­di­nė­ji­mo ins­truk­to­rius, Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­to do­cen­tas dr. Pra­nas Moc­kus tei­gia, kad va­žiuo­jant į kal­nus sli­di­nė­ti ne­iš­si­ver­čia­ma be spe­cia­laus in­ven­to­riaus, bet tai ga­li kai­nuo­ti ne­ma­žus pi­ni­gus.

„Ne­pa­tar­čiau pirk­ti sa­vų sli­džių tiems, ku­rie tuo už­sii­ma tik kar­tą per ke­le­rius me­tus, jas ga­li­ma leng­vai iš­si­nuo­mo­ti kal­nų sli­di­nė­ji­mo ku­ror­tuo­se. Jei vis dėl to sli­di­nė­ja­ma daž­niau, in­ven­to­rių, ži­no­ma, rei­kia rink­tis pa­gal ki­še­nę ir sli­di­nė­ji­mo tech­ni­ką. Mėgs­tan­tiems grei­tį ver­tė­tų rink­tis il­ges­nes sli­des, at­lie­kan­tiems dau­giau po­sū­kių, ma­nev­ruo­jan­tiems – re­ko­men­duo­ti­nos trum­pes­nės sli­dės. Sli­džių kie­tu­mas - dar vie­nas fak­to­rius, į ku­rį ver­ta at­siž­velg­ti. Bū­tent kie­to­mis sli­dė­mis tu­rė­tų čiuož­ti tik pa­ty­rę sli­di­nė­to­jai. Dar prieš iš­vyks­tant į kal­nų ku­ror­tus pa­tar­čiau su sa­vo kū­nu „pa­dir­bė­ti“ spor­to klu­be, par­uoš­ti at­ski­ras rau­me­nų gru­pes bū­si­moms ap­kro­voms. Prieš­in­gu at­ve­ju pir­mą­sias at­os­to­gų die­nas ga­li tek­ti ken­tė­ti nu­ga­ros, ko­jų rau­me­nų skaus­mus“, – sa­kė dr. P.Moc­kus.

Ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai pa­ste­bi, kad vis dau­giau lie­tu­vių sli­di­nė­ti į kal­nus no­riai ke­liau­ja su vi­sa šei­ma, pa­sii­ma net ir ma­ža­me­čius vai­kus. Ta­čiau yra ir dve­jo­jan­čių, ar ver­ta žie­mos at­os­to­gas pla­nuo­ti su at­ža­lo­mis.

„Vos at­sis­to­jęs ant ko­jų, vai­kas ga­li bū­ti pra­ti­na­mas prie sli­džių. Vai­kai mo­ko­si daug grei­čiau, be to, jie ne­tu­ri vy­res­niems žmo­nėms bū­din­go bai­mės jaus­mo pir­mą kar­tą sli­di­nė­jant. Jei tė­vai mo­ka sli­di­nė­ti, vai­kas tu­ri vi­sas są­ly­gas jau nuo ma­žų die­nų įgau­ti tvir­tus pa­grin­dus, pa­de­dant tė­vams“, - sa­kė sli­di­nė­ji­mo spe­cia­lis­tas.

„Jau­čia­me, kad Lie­tu­vos rin­kai pa­siū­lę sli­di­nė­ji­mą Aus­tri­jo­je, pa­tai­kė­me į de­šim­tu­ką. Pui­kūs ku­ror­tai ne­nu­vy­lė mū­sų klien­tų, nes jų ra­tas tik gau­sė­ja. Ge­rų ver­ti­ni­mų su­si­lau­kė­me ir dėl ne­mo­ka­mai ga­be­na­mo sli­di­nė­ji­mo in­ven­to­riaus, pa­to­gios sli­di­nė­ji­mo pa­sų įsi­gi­ji­mo sis­te­mos“, - pri­va­lu­mus var­di­no „Tez Tour“ Lie­tu­vo­je Vie­šų­jų ry­šių ir rin­ko­da­ros sky­riaus va­do­vė In­ga Aukš­tuo­ly­tė.

Ki­ta ryš­kė­jan­ti Lie­tu­vos poil­siau­to­jų įpro­čių ten­den­ci­ja – at­os­to­gau­ti du­kart per me­tus. Pa­sak I.Aukš­tuo­ly­tės, pa­ste­bi­ma, kad nuo­la­ti­niai „Tez Tour“ klien­tai vie­nas at­os­to­gas pla­nuo­ja šil­tuo­ju me­tu lai­ku ir ren­ka­si „tin­gų“ ar­ba pa­žin­ti­nį poil­sį sau­lė­tuo­se ku­ror­tuo­se ant jū­ros kran­to. O žie­mos lai­ko­tar­piu tie pa­tys klien­tai vyks­ta sli­di­nė­ti į kal­nus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami