REKLAMA

Šri Lanka: dramblių ir beždžionių saloje

Dainius KINDERIS 2013-05-27 12:16
Dainius KINDERIS
2013-05-27 12:16
Ne­se­niai­ į­ta­kin­gas ke­liau­to­jų al­ma­na­chas – ke­lio­nių va­do­vas „Lo­ne­ly pla­net“ pa­skel­bė ­de­šim­tu­ką ša­lių, į ku­rias la­biau­siai ver­ta ke­liau­ti 2013-2014 me­tais. De­šim­tu­ko vir­šū­nė­je at­si­dū­rė ­ne­di­de­lė In­di­jos van­de­ny­no sa­la – Šri Lan­ka, po ku­rią dau­giau pa­ke­lia­vus ir­ išk­ly­dus iš tu­ris­ti­nio marš­ru­to su­pran­ti, kad „Lo­ne­ly pla­net“ pa­si­rin­ki­mas – nea­be­jo­ti­nai tei­sin­gas. 

Ką gi to­kio ypa­tin­go tu­ri Lie­tu­vos dy­džio ša­lis, ku­rią pa­ma­ty­ti no­ri vi­so pa­sau­lio ke­liau­to­jai? Vi­sų pir­ma – įvai­ro­vę. Tiek žmo­nių, tiek kul­tū­ros, tiek gam­tos ir gy­vū­nų spal­vin­gą įvai­ro­vę.

Ne­si­bai­gian­tys plia­žai, dramb­lių kai­me­nės, bež­džio­nių ar­mi­jos, links­mie­ji trau­ki­niai, gar­sio­ji ar­ba­ta, sve­tin­gi žmo­nės, džiung­lių šven­tyk­los ir aro­ma­tin­ga­sis mais­tas. Taip, tiek daug, to­kio­je ma­žo­je ša­ly­je. Šri Lan­ka yra pi­gi, žmo­nės mie­li, at­stu­mai – ne­di­de­li, to­dėl ke­liau­si­te tarp įdo­miau­sių ša­lies mies­tų ne lėk­tu­vais, o trau­ki­niais ir au­to­bu­sais, taip ge­riau­siai su­pras­da­mi, ko­dėl gi ši ša­lis yra da­bar pa­ti gei­džia­miau­sia.

Pir­mos ke­lio­nės į Šri Lanką pra­džio­je bu­vo ne­ra­mu, an­trą kar­tą jau­čiau­si sau­giai, o at­vy­kęs tre­čią kar­tą bu­vau lyg vie­ti­nis. Su­lig kiek­vie­nu at­vy­ki­mu – vis kaž­kas nau­jo. Pir­mą kar­tą rei­kė­jo vi­zos, an­trą kar­tą ne­rei­kė­jo, tre­čią kar­tą – pa­te­ki­mas į ša­lį vėl mo­ka­mas. Ste­bi­nan­ti ir kiek­vie­ną kar­tą ne­pa­kar­to­ja­ma Šri Lan­ka. Gergž­džian­tis au­to­bu­sas, į ku­rį pul­kais su­šo­ka spal­vin­ga liau­dis su la­ga­mi­nais, pun­de­liais ir krep­še­liais, nu­ve­ža į sos­ti­nę Ko­lom­bą, bet adap­ta­ci­jai ge­riau­sia pa­si­rink­ti ke­li ki­lo­me­trai nuo oro uos­to esan­tį Ne­gom­bo ku­ror­ti­nį mies­tą. Čia ko­lo­ni­ji­nė Šri Lan­ka vi­sa­me sa­vo gra­žu­me – olan­diš­ki ka­na­lai (ku­riais bu­vo pluk­do­mi prie­sko­niai iki uos­tų), ang­liš­kos vi­los (vie­no­je ne­tgi ap­sis­to­da­vo Ang­li­jos ka­ra­lie­nė), por­tu­ga­lų ir ita­lų ka­ta­li­kiš­kos baž­ny­čios – jau­kios, kuk­lios, šia­me tro­pi­kų kraš­te at­ro­dan­čios la­bai eg­zo­tiš­kai. Taip pat čia yra ir ka­ta­li­kų ka­pi­nės, į ku­rias per kiek­vie­nas Vė­li­nes su­gu­ža ko­ne vi­sas Ne­gom­bas. Ši vie­ta va­di­na­ma Šri Lan­kos Ro­ma ir dėl ka­ta­li­ky­bės, ir dėl to, kad dau­gu­ma emig­ran­tų iš Ne­gom­bo, dir­ban­čių už­sie­ny­je, yra pa­si­rin­kę Ita­li­ją.

To­se pa­čio­se ka­pi­nė­se pers­kai­ty­si­me dau­gy­bę įdo­mių pa­var­džių – Da Sil­va, Pe­rei­ra, Fer­nan­do. To­kie vie­ti­niai, tu­rin­tys eu­ro­pie­tiš­kas pa­var­des, yra va­di­na­mi bur­ge­riais. Nors jie - šri lan­kie­čiai, ta­čiau jų pro­tė­viai ne­bū­da­vo lai­ko­mi Šri Lan­kos gy­ven­to­jais ir pi­lie­ty­bė jiems ne­bū­da­vo su­tei­kia­ma. Da­bar pa­gal pa­var­des yra leng­viau­sia at­skir­ti, ku­rios re­li­gi­jos at­sto­vas yra šri lan­kie­tis, o tų re­li­gi­jų, ypač pla­čiai čia pra­kti­kuo­ja­mų, be ka­ta­li­ky­bės yra dar trys – bu­diz­mas (pa­grin­di­nė), is­la­mas ir in­duiz­mas.

Ne­gom­bas - ne tik mies­tas, tu­rin­tis sa­vo­tiš­ką kul­tū­rą, bet ir pra­mo­gų cen­tras, pro jį pra­va­žiuo­ja ar bent ke­lioms die­noms ap­sis­to­ja dau­gu­ma tu­ris­tų sa­vo kelionės po Šri Lan­ką pra­džio­je ar­ba pa­bai­go­je. Tiems, kas ieš­ko kaž­ko ne­įp­ras­to – siū­lau la­bai anks­ti nu­va­žiuo­ti į žu­vų tur­gų. Pa­ma­ty­si­te uni­ka­lų vie­tos žve­jų gy­ve­ni­mą, ne­kal­bant apie eg­zo­tiš­kas žu­vis. Ir dar Ne­gom­be pui­kus poil­sis. Dau­gy­bė įvai­riau­sio ka­lib­ro vieš­bu­čių su pri­va­čiais plia­žais ir gai­viais ba­sei­nais. Ša­lia vi­sa­da daug pa­gel­bė­ti pa­si­ruo­šu­sių vie­ti­nių, ne­svar­bu, ar no­ri­te iš­si­keis­ti pi­ni­gų, ar nu­va­žiuo­ti iki tur­gaus, ar pa­plau­kio­ti tra­di­ci­niu lai­vu – oru­va.

Nors Šri Lan­ka ma­ža ir jo­je gy­ve­na virš 20 mi­li­jo­nų žmo­nių, vie­tos čia at­si­ran­da ir gy­vū­nams. Įdo­miau­si čia – dramb­liai, o gau­su­mu iš­sis­ki­ria bež­džio­nės. Dramb­lius ga­li­ma su­tik­ti ir iki so­ties jais pa­sig­ro­žė­ti ke­liuo­se na­cio­na­li­niuo­se par­kuo­se, jū­sų ge­riau­sias pa­si­rin­ki­mas bū­tų Mi­ne­ri­jos na­cio­na­li­nis par­kas, per ku­rį ei­na va­di­na­mas dramb­lių ko­ri­do­rius. Tai mil­ži­niš­kos ga­nyk­los, ku­rios iš pir­mo žvilgs­nio pri­me­na Lie­tu­vos už­lie­tas pie­vas. Bet pa­si­ro­do dramb­liai ir min­tys apie pa­si­bė­gio­ji­mą ba­so­mis po lie­tu­viš­ką žo­lę bai­gia­si. Mi­ne­ri­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke nuo­lat re­zi­duo­ja po du šim­tus dramb­lių, o sau­suo­ju pe­rio­du, ka­da dramb­liai ke­liau­ja ieš­ko­da­mi van­dens, jie su­si­bu­ria į ma­sy­vias – iki še­šių šim­tų su­skai­čiuo­ja­mas kai­me­nes. Prie jų pri­si­jun­gia ir dramb­liai ir gre­ti­mo Kau­du­los na­cio­na­li­nio par­ko. Jei­gu Mi­ne­ri­jo­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti lau­ki­nė­mis są­ly­go­mis gy­ve­nan­čius dramb­lius, bet per ge­rą at­stu­mą, tai iš la­bai ar­ti su­si­pa­žin­ti su šiais ga­liū­nais ga­li­ma Pi­na­ve­los dramb­lių prie­glau­do­je, ta­čiau čia vi­si dramb­liai, dau­giau­sia jau­nik­liai, gy­ve­na ne lau­ki­nė­mis są­ly­go­mis. Jie yra še­ria­mi, pra­usia­mi ir ki­taip ap­rū­pi­na­mi ma­hu­tų – dramb­lių va­ro­vų ir pri­žiū­rė­to­jų, ku­rie su­pran­ta dramb­lius iš pir­mo žvilgs­nio. Dramb­liai iki šiol at­lie­ka ir kai ku­riuos ūkio dar­bus, bet daž­niau­siai juos ga­li­ma pa­ma­ty­ti lė­tai pė­di­nan­čius su lai­min­gais tu­ris­tais ant kup­ros.

Jei­gu dramb­liai yra Šri Lan­kos pa­si­di­džia­vi­mas, tai ti­kras skau­du­lys yra bež­džio­nės. Pir­mo­mis pa­žin­ti­nės kelionės die­no­mis jos yra eg­zo­ti­ka ir fo­toa­pa­ra­tai tie­siog sprag­si fik­suo­da­mi šias šar­min­gas akip­lė­šas. Vė­liau su­si­du­ria­ma ir su dan­tis šie­pian­čio­mis, šu­nis už­puo­lan­čias ir daik­tus, pa­vyz­džiui ba­tus, va­gian­čio­mis vi­kruo­lė­mis. Pa­grin­di­nės dvi Šri Lan­kos bež­džio­nių rū­šys yra ma­ka­kos (rau­do­no­sios bež­džio­nės) ir pil­kie­ji lan­gū­rai. Ma­ka­kos yra iš­pli­tę po vi­są ša­lį, jų ran­da­ma ir džiung­lė­se, ir kai­muo­se, ir kal­nuo­se, o lan­gū­rai, ku­rie pa­si­žy­mi nuo­žmiu char­ka­te­riu ir ne­tgi ag­re­sy­vu­mu, mėgs­ta ap­leis­tų griu­vė­sių ir šven­tyk­lų te­ri­to­ri­jas. Tai ne vi­si gy­vū­nai, ku­riuos ga­li­ma pa­ma­ty­ti Šri Lan­ko­je. Ša­ly­je knibž­da igua­nų, grės­min­go dy­džio va­ra­nų, so­dus puo­šia gra­žuo­liai po­vai, po na­cio­na­li­nius par­kus bė­gio­ja el­niai, žo­lę rupš­no­ja bui­vo­lai, me­džiuo­se tin­giai mie­ga leo­par­dai.

Jei gal­vo­ja­te apie eg­zo­tiš­ką kraš­tą, le­pi­nan­tį jus ši­lu­ma, žmo­nių šyp­se­no­mis ir uni­ka­lu­mu – vie­nas iš pir­mų­jų va­rian­tų, apie ku­riuos rei­kė­tų pa­gal­vo­ti – Šri Lan­ka.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami