Šri Lanka – kolekcionuojantiems įspūdžius

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-01-20 11:03
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-01-20 11:03
Organizatorių nuotraukos
Sau­sio 22–24 die­no­mis Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“, Vil­niu­je, du­ris at­vers 4-oji tarp­tau­ti­nė tu­riz­mo, ke­lio­nių bei ak­ty­vaus lais­va­lai­kio par­oda „Ad­ven­tur“. Tris die­nas truk­sian­čios par­odos me­tu ke­lio­nių en­tu­zias­tai tu­rės ga­li­my­bę at­ras­ti nau­jas at­os­to­gų kryp­tis Lie­tu­vo­je ir už jos ri­bų, su­si­pa­žin­ti su pa­sku­ti­nė­mis ke­lio­nių ten­den­ci­jo­mis bei iš­girs­ti pa­ta­ri­mų tie­siai iš ke­lio­nių gu­ru lū­pų.

Tarp šių­me­tės par­odos da­ly­vių – vie­nas Lie­tu­vos tu­riz­mo rin­kos sen­bu­vių, 25 me­tų veik­los su­kak­tį šven­čian­tis ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius ir agen­tū­ra „Bal­tic Tours“. Jos šven­ti­nia­me sten­de bus pri­sta­ty­ta 15 uni­ka­lių eg­zo­ti­nių marš­ru­tų, tarp ku­rių – Viet­na­mas, Šri Lan­ka, Ba­lio sa­la, Mal­dy­viai, Sin­ga­pū­ras ir ki­tos ne­kas­die­nės at­os­to­gų kryp­tys. O no­rin­tys jau ir par­odo­je ne tik už­mes­ti akį į ryš­kio­mis spal­vo­mis vi­lio­jan­čius to­li­mus kraš­tus, bet ir juos pa­tir­ti, kvie­čia­mi at­ver­ti del­nus chna pie­ši­mo (Hen­na Art) meis­trei Ale­sand­rai Gau­šie­nei, ku­ri iš­pieš nors ir trum­pa­lai­kę, ta­čiau įspū­din­gą ry­tie­tiš­ką ta­tui­ruo­tę.

Sto­ko­jan­tys lai­ko to­li­moms iš­vy­koms, ga­lės su­da­ly­vau­ti lo­te­ri­jo­je ir lai­mė­ti sa­vait­ga­lio ke­lio­nę dviem. „Pri­zas – du lėk­tu­vo bi­lie­tai į Ita­li­jos sos­ti­nę Ro­mą“, – pa­sa­ko­jo Ra­sa Le­vic­kai­tė, „Bal­tic Tours“ pro­jek­tų va­do­vė.

In­ves­ti­ci­ja į įspūdžius

To­li­mos eg­zo­tiš­kos ša­lys ke­liau­to­jus ža­vi ne tik tro­pi­niu (ar ki­taip ra­di­ka­les­niu) kli­ma­tu ir eu­ro­pie­čių akiai ne­įp­ras­ta gam­ta bei kul­tū­ra, bet ir ypa­tin­ga at­mos­fe­ra – tar­si aki­vaiz­džiai ki­to­kia, nuo Eu­ro­pos smar­kiai be­sis­ki­rian­čia, ša­lies sie­la...

„Daž­nai ke­liau­ti po Azi­ją, ska­nau­ti švie­žu­tė­lį mais­tą, gy­ven­ti ge­ruo­se vieš­bu­čiuo­se nė­ra taip bran­gu kaip kad kai ku­rio­se Eu­ro­pos ša­ly­se. Kar­tais net nu­stem­bi, kad ko­ky­biš­kos dvie­jų sa­vai­čių at­os­to­gos, pa­vyz­džiui, Šri Lan­ko­je su lėk­tu­vų bi­lie­tais kai­nuo­ja ma­žiau nei at­os­to­gos Ita­li­jo­je ar Grai­ki­jo­je, o pa­tir­ti įspū­džiai ir at­si­mi­ni­mai – vi­siš­kai ki­to­kie“, – pa­sa­ko­jo ke­lio­nė­se po eg­zo­tiš­kas ša­lis be­sis­pe­cia­li­zuo­jan­čios „Bal­tic Tours“ agen­tū­ros at­sto­vė Mil­da Šim­ku­vie­nė.

In­di­jos van­de­ny­ne plū­du­riuo­jan­ti aša­ros for­mos sa­la – Šri Lan­ka – ankš­čiau bu­vo ne­tgi va­di­na­ma Cei­lo­nu dėl čia be­sid­rie­kian­čių ar­ba­tos plan­ta­ci­jų. To­dėl Šri Lan­ko­je ga­li­te par­agau­ti ti­kros juo­do­sios ar­ba­tos, su­rink­tos sa­los gy­ven­to­jų ran­ko­mis. Po­pu­lia­ri sa­los at­rak­ci­ja – pa­si­vaikš­čio­ji­mas rai­to­mis ant dramb­lio, ku­ris čia lai­ko­mas ge­riau­siu žmo­gaus drau­gu.

Ge­riau­sias bū­das pa­žin­ti ša­lį – per vie­tos kultūrą

Šri Lan­ko­je vie­šė­ju­si M. Šim­ku­vie­nė pa­sa­ko­jo, jog sa­lo­je di­džiu­lį įspū­dį da­ro nie­kur ki­tur ne­re­gė­tas kraš­to­vaiz­dis, su­si­de­dan­tis iš pa­lmė­mis apau­gu­sių bal­to smė­lio pa­plū­di­mių, ar­ba­tos plan­ta­ci­jų te­ra­sų ir ža­liuo­jan­čių ne­su­kul­tū­rin­tų kal­nų. Taip pat ste­bi­na ar­chi­tek­tū­ri­nis pa­vel­das, ku­riam bū­din­ga bu­dis­ti­nės šven­tyk­los bei vie­tos gy­ven­to­jų sve­tin­gu­mas.

„Vie­ti­niai nė­ra lan­dūs ar įky­rūs, at­virkš­čiai – jie nuo­šir­džiai džiau­gia­si kiek­vie­nu at­vy­ku­siu ir be­si­do­min­čiu jų ša­li­mi, mie­lai da­li­ja­si sa­vo pa­tir­ti­mi ir no­riai pa­vai­ši­na kvap­nia ar­ba­ta, – sa­kė M. Šim­ku­vie­nė. – Sko­nis ir kva­pas ne­su­ly­gi­na­mi su tuo, ką ran­da­me par­duo­tu­vių len­ty­no­se, o ir pa­ti ar­ba­tos gė­ri­mo kul­tū­ra sa­lo­je – bend­ra­vi­mo ri­tua­las“.

Ke­liau­jant po ša­lį la­bai svar­bu ne tik pa­ma­ty­ti, bet ir par­agau­ti, pa­ska­nau­ti, to­dėl pla­nuo­jant ke­lio­nę di­de­lį dė­me­sį rei­kė­tų skir­ti vie­tos vir­tu­vei. Šri Lan­ka – ne iš­im­tis. Jos vir­tu­vė­je jus­ti in­diš­kos, ma­la­jie­tiš­kos, in­do­ne­zie­tiš­kos ir net eu­ro­pie­tiš­kos vir­tu­vės įta­ka. Pa­sak M. Šim­ku­vie­nės, ypač bū­din­gas ka­rio pa­tie­ka­lų ir di­de­lis eg­zo­ti­nių vai­sių kok­tei­lių asor­ti­men­tas. Di­džio­ji da­lis pa­tie­ka­lų daž­niau­siai ga­mi­na­ma iš ką tik su­gau­tos žu­vies, tig­ri­nių kre­ve­čių, kra­bų, taip pat mais­tui nau­do­ja­mos švie­žios dar­žo­vės, viš­tie­na.

„Lie­tu­viš­kam sko­niui eg­zo­tiš­ki pa­tie­ka­lai gal­būt kiek ne­įp­ras­ti, ta­čiau jų par­agau­ti – bū­ti­na. Siū­lau ne tik par­agau­ti, bet ir iš­mok­ti kar­tu su vie­ti­niais pa­si­ga­min­ti vie­no ar ki­to pa­tie­ka­lo ir par­si­vež­ti re­cep­tus, prie­sko­nius bei įgū­džius pri­tai­ky­ti na­muo­se – bus ge­riau­sios lauk­tu­vės jū­sų su­grįž­tant lau­ku­siems ir gal gė­les va­zo­nuo­se lais­čiu­siems ar jū­sų au­gin­ti­nį į lau­ką ve­džio­ju­siems ar­ti­mie­siems“, – sa­kė eg­zo­tiš­kų kryp­čių ži­no­vė.

Ka­da pa­sku­ti­nį kar­tą dū­sa­vo­te iš nuo­sta­bos?

Vis dėl­to ke­liau­jant po Šri Lan­ką eg­zo­ti­nių ke­lio­nių kon­sul­tan­tę Mil­dą la­biau­siai nu­ste­bi­no ne sko­niai, o vie­ti­nių ti­kė­ji­mas ajur­ve­dos gy­dy­mu ir ge­bė­ji­mas li­gą nu­sta­ty­ti ran­kos pri­si­lie­ti­mu. „Pri­si­pa­žįs­tu, pra­džio­je į vi­sa tai žiū­rė­jau skep­tiš­kai, ta­čiau toks nu­si­tei­ki­mas iš­ga­ra­vo su­lig ap­si­lan­ky­mu pas ajur­ve­dos spe­cia­lis­tą“, – apie pa­žin­tį su vie­tos kul­tū­ros įdo­my­bė­mis pa­sa­ko­jo M. Šim­ku­vie­nė.

„Ma­ne pa­ke­rė­jo sa­lo­je tvy­ran­ti ra­my­bė ir mo­kė­ji­mas džiaug­tis ma­žiau­sio­mis smulk­me­no­mis. Sa­los gam­tos gro­žis už­bu­rian­tis ir ver­čian­tis dū­sau­ti, o vie­tos gy­ven­to­jų ra­my­bė – už­kre­čia­ma. Ži­no­ma, did­mies­čiams bū­din­go chao­so ne­iš­veng­si­te ir Šri Lan­ko­je, to­dėl ieš­kan­tiems ra­maus poil­sio pa­tar­čiau rink­tis at­okes­nius žve­jų kai­me­lius, – re­ko­men­da­vo eg­zo­tiš­kų kryp­čių ži­no­vė. – Svar­biau­sia – į ša­lį vyk­ti at­vi­ra šir­di­mi ir bū­ti pa­si­ruo­šu­siems ma­lo­niems aik­te­lė­ji­mams bei at­odū­siams“.

Ką iš Šri Lan­kos par­si­vež­ti lauk­tu­vių?

Švie­sios juo­do­sios ar­ba­tos. Tai pui­kios lauk­tu­vės ir bend­ra­vi­mo su ar­ti­mai­siais ri­tua­las.

Pi­ža­mos kel­nes – šios pla­čios ir itin pa­to­gios shal­war ka­meez va­di­na­mos kel­nės tin­ka ir vy­rams, ir mo­te­rims.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami