Šuoliais per Lietuvą ir pasaulį

Jūratė MIČIULIENĖ juratem@lzinios.lt 2014-01-31 06:00
Jūratė MIČIULIENĖ
juratem@lzinios.lt
2014-01-31 06:00
Afrikos ekspertai M.Mauragas ir V.Česnauskaitė teigė, kad į Afriką lietuvių vyktų daugiau, jei ji būtų arčiau ir mažiau kainuotų kelionė. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotraukos
Prieš sa­vai­tę Vil­niu­je vy­ku­si tarp­tau­ti­nė tu­riz­mo, lais­va­lai­kio ir spor­to par­oda "Ad­ven­tur 2014" kvie­tė at­ras­ti pa­sau­lį, pa­žin­ti Lie­tu­vą ir poil­siau­ti ak­ty­viai. 120 par­odos da­ly­vių lan­ky­to­jus - jų bu­vo dau­giau kaip 16 tūkst. - vi­lio­jo pa­čiais įvai­riau­siais ir ne­ti­kė­čiau­siais pa­siū­ly­mais.

Kaip tei­gė ne vie­nas kal­bin­tas pa­šne­ko­vas, lie­tu­viai mėgs­ta ke­lio­nes, ieš­ko nau­jų įspū­džių, ver­žia­si iš­ban­dy­ti ne­vaikš­čio­tus ta­kus, sa­vo at­os­to­gų sce­na­ri­jų su­si­dė­lio­ja iš ga­na skir­tin­gų veik­los sri­čių. Tar­kim, nu­skri­dę į to­li­miau­sias ša­lis, ke­le­tą die­nų pa­tin­gi­nia­vę prie jū­ros, mėgs­ta su­si­krau­ti kup­ri­nes ir ke­le­tą die­nų pa­si­dai­ry­ti po apy­lin­kės kal­nus, irk­luo­ti vie­tos upė­mis ar pa­si­kars­ty­ti uo­lo­mis. Du vy­riš­kiai, iš­ei­da­mi iš sa­lės, kvie­čian­čios pa­žin­ti Lie­tu­vą (bu­vo pri­sta­ty­ti vi­si ša­lies re­gio­nai), ste­bė­jo­si, kad Lie­tu­vo­je jiems dar daug kas ne­ma­ty­ta. "Vis šuo­liuo­jam per pa­sau­lį, o, pa­si­ro­do, yra į ką ir Lie­tu­vo­je pa­žiū­rė­ti", - sa­kė jie.

Ark­lio metais

Anykš­čių tu­riz­mo cen­tras 2014-ai­siais, ku­rie pa­gal zo­dia­ką yra Ark­lio me­tai, vėl ti­ki­si iš­skir­ti­nio dė­me­sio Ark­lio mu­zie­jui. "Par­en­gė­me ir nau­jų prog­ra­mų, pa­vyz­džiui, "Ris­te­le po Anykš­ti­ją". Gru­pė, sė­du­si ant žir­gų, į ka­rie­tas, ve­ži­mus, su gi­du ke­liau­ja po apy­lin­kes, ap­lan­ko Ark­lio mu­zie­jų, su­sto­ję upe­ly­je mau­do žir­gus, pie­vo­je ren­gia su­muš­ti­nių puo­tą. Daug mū­sų kraš­tas siū­lo ir įvai­rių edu­ka­ci­nių prog­ra­mų, de­gus­ta­ci­jų", - pa­sa­ko­jo Anykš­čių tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro va­dy­bi­nin­kė Vi­lan­da Dun­čai­tė.

Tu­ris­tų antp­lū­džio Vil­niu­je lau­kia šių me­tų Lie­tu­vos dai­nų šven­tės or­ga­ni­za­to­riai. "Da­ly­vau­ja­me par­odo­je no­rė­da­mi ne tik par­ek­la­muo­ti ar­tė­jan­čią Dai­nų šven­tę, bet ir iš anks­to pra­neš­ti, kad lie­pos 6 die­ną skelb­si­me Tau­ti­nio kos­tiu­mo die­na. Vi­sus gy­ven­to­jus kvie­si­me tą die­ną į gat­ves iš­ei­ti ap­si­ren­gus tau­ti­nį kos­tiu­mą. Lai­ko jį įsi­gy­ti, pa­si­siū­ti ar bent pa­si­rū­pin­ti ke­lio­mis de­ta­lė­mis dar yra, - pa­sa­ko­jo Lie­tu­vos liau­dies kul­tū­ros cen­tro at­sto­vė Eg­lė La­dy­gie­nė. - Lie­pos 4 die­ną de­mons­truo­si­me at­kur­tus sep­ty­nių bal­tų gen­čių ar­cheo­lo­gi­nius kos­tiu­mus. Ma­nau, tai bus įdo­mu ne tik už­sie­nio tu­ris­tams, bet ir mums pa­tiems."

Par­odos lan­ky­to­jai ties kos­tiu­mo nuo­trau­ka-veid­ro­džiu mie­lai fo­tog­ra­fa­vo­si, tar­si pa­tys bū­tų ap­si­vil­kę tau­ti­nį kos­tiu­mą.

Be­ne karš­čiau­sia nau­jie­na eg­zo­tiš­ko tu­riz­mo mė­gė­jams - pra­ėju­sią va­sa­rą ne­to­li Klai­pė­dos ati­da­ry­tas Di­no­zau­rų par­kas. Pa­sau­ly­je to­kie la­bai po­pu­lia­rūs, pri­trau­kia daug lan­ky­to­jų, ypač su vai­kais. Bal­ti­jos ša­ly­se kol kas šis yra vie­nin­te­lis. Įspū­dį ja­me da­ro apie 40 na­tū­ra­laus dy­džio riau­mo­jan­čių, ju­dan­čių di­no­zau­rų mu­lia­žų.

Parodoje buvo galima pabandyti laipioti tariamomis uolomis, virvėmis persikelti per upę.

Jur­bar­ko kraš­to sten­de su se­no­vi­nės tech­ni­kos eks­po­na­tais sė­dė­jo ir pats mu­zie­jaus įkū­rė­jas Jus­ti­nas Sto­nys. "Ro­do­me tik 22 eks­po­na­tus, o iš vi­so jų tu­ri­me 22 tūks­tan­čius. Rei­kia at­va­žiuo­ti į Sma­li­nin­kus ir pa­tiems iš­vys­ti, - kvie­tė jis. - Bir­že­lį mu­zie­jui bus de­šimt me­tų, ta­čiau eks­po­na­tus ren­ku jau iš se­niai, daug kas yra ma­no tė­vų ir se­ne­lių."

Lie­tu­viš­ko tu­riz­mo nau­jo­vė - tu­riz­mo klas­te­riai. Vi­si Lie­tu­vos re­gio­nai vos ne kiek­vie­na­me mies­te­ly­je ke­liau­to­jams siū­lo įvai­rių pra­mo­gų, lan­ky­ti­nų ob­jek­tų, bet dėl vie­no jų per vi­są Lie­tu­vą nie­kam ne­ap­si­mo­ka va­žiuo­ti. Tai su­pra­tę lan­ky­ti­nų vie­tų šei­mi­nin­kai ėmė bur­tis į tu­riz­mo su­si­vie­ni­ji­mus, va­di­na­muo­sius klas­te­rius. Drau­ge iš­lei­dę bend­rų in­for­ma­ci­nių bro­šiū­rė­lių, lanks­ti­nu­kų, sa­vo pa­slau­go­mis ti­ki­si su­do­min­ti dau­giau tu­ris­tų. "Mes, bir­žie­čiai, tu­ris­tams tei­kian­tys try­li­ka įvai­rių pa­slau­gų, įkū­rė­me pir­mą­jį tu­riz­mo klas­te­rį Lie­tu­vo­je, - sa­kė jo va­do­vas, Bir­žų kraš­to mu­zie­jaus "Sė­la" di­rek­to­rius Gin­ta­ras But­ke­vi­čius. - Žmo­nėms pa­kan­ka kreip­tis į vie­ną iš mū­sų ir jam bus pa­siū­ly­ti ir vi­si ki­ti ob­jek­tai, ke­li pa­slau­gų pa­ke­tų va­rian­tai. Mū­sų pė­do­mis pa­se­kė ir anykš­tė­nai, taip pat įkū­rę sa­vo kraš­to pa­slau­gų su­si­vie­ni­ji­mą."

Ak­ty­vus lat­vių poil­sis

Lat­vi­jos sten­de dau­ge­lį do­mi­no ga­li­my­bė plauk­ti Gau­jos upe. Kaip pa­sa­ko­jo Par­gau­jos sa­vi­val­dy­bės tu­riz­mo spe­cia­lis­tė Ru­di­tė Va­si­lė, lie­tu­viai va­sa­rą plau­kia ir plau­kia Gau­ja, tai ti­krai jų la­bai pa­mėg­ta upė. "Ta­čiau da­bar no­ri dai­ry­tis ir pla­čiau, tei­rau­ja­si apie Gau­jos in­ta­kus, ma­žy­čius upe­lius, ku­riais vin­giuo­da­mi ga­lė­tų pa­ma­ty­ti nau­jų įspū­din­gų pa­kran­tės vaiz­dų, - tei­gė ji. - Be to, Gau­jos na­cio­na­li­nia­me par­ke siū­lo­ma nau­ja pra­mo­ga - skry­dis ver­ti­ka­liu vė­jo tu­ne­liu. To­kį lais­vą skry­dį, ma­no ži­nio­mis, šiuo me­tu ga­li­ma iš­ban­dy­ti tik Ja­po­ni­jo­je ir Lat­vi­jo­je. Mū­sų ins­truk­to­riai mo­kė­si Ja­po­ni­jo­je, Pie­tų Ko­rė­jo­je, pa­tys daug tre­ni­ra­vo­si ne tik iš­si­lai­ky­ti ore, bet ir at­lik­ti įvai­rius triu­kus. Prieš ket­ve­rius me­tus jie bu­vo pa­kvies­ti da­ly­vau­ti Van­ku­ve­rio žie­mos olim­pi­nių žai­dy­nių ati­da­ry­mo prog­ra­mo­je. Daug kas iš lie­tu­vių tei­rau­ja­si ir apie šį ae­ro­di­na­mi­nį tu­ne­lį. Įspū­džiai bū­na ti­krai ne­pa­kar­to­ja­mi: spe­cia­liu kos­tiu­mu ap­si­ren­gęs žmo­gus su ins­truk­to­rium įei­na į nuo že­mės ky­lan­čią vė­jo sro­vę ir ke­lių me­trų aukš­ty­je tar­si plū­du­riuo­ja ore. Ins­truk­to­rius jį pri­lai­ko, kad ne­ty­čia ne­išs­kris­tų iš tos oro sro­vės."

Pa­sak Ru­di­tės, lie­tu­viai mėgs­ta ir lat­vių sli­di­nė­ji­mo tra­sas, be­je, daug jų nak­tį apš­vies­tos. Si­gul­do­je ga­li­ma iš­ban­dy­ti dar ir led­ro­ges, ku­rio­mis tre­ni­ruo­ja­si pro­fe­sio­na­lūs spor­ti­nin­kai. Skry­dis mil­ži­niš­ku grei­čiu 1420 me­trų il­gio, 16 po­sū­kių le­do ke­liu ten­ki­na vi­sus ad­re­na­li­no po­rei­kius.

Daugelyje kaimo turizmo sodybų galima pasimokyti senųjų amatų.

Au­to­bu­su - dau­giau įspūdžių

Nors lėk­tu­vu ke­lio­nės vie­tą pa­sie­kia­me grei­čiau, po­pu­lia­ru­mo ne­pra­ran­da ir ke­lio­nės au­to­bu­su. Dau­ge­lis žmo­nių pir­me­ny­bę tei­kia bū­tent to­kioms ke­lio­nėms - va­žiuo­da­mas ste­bi be­si­kei­čian­tį kraš­to­vaiz­dį, pa­ke­liui ap­lan­kai įdo­miau­sius ob­jek­tus, bend­rau­ji, stab­te­li gra­žes­nė­se vie­to­se. Tu­riz­mo agen­tū­ra "Grū­da" or­ga­ni­zuo­ja ypač daug to­kių marš­ru­tų. Kaip pa­sa­ko­jo agen­tū­ros at­sto­vė Ag­nė Dab­ra­vols­kie­nė, ypač to­kias iš­vy­kas mėgs­ta bi­čiu­lių gru­pės, ko­lek­ty­vai, no­rin­tys bend­rau­ti per vi­są ke­lio­nę. Au­to­bu­sui pir­me­ny­bę tei­kia ir no­rin­tie­ji į kal­nus nu­si­vež­ti sli­di­nė­ji­mo in­ven­to­rių. "Ti­krai la­bai daug žmo­nių kra­to­si lėk­tu­vų, nors tai ir pa­to­gu. Ži­no­ma, jei ša­lis nė­ra la­bai to­li­ma. Ki­ta ver­tus, au­to­bu­sai da­bar ko­ky­biš­ki, pa­to­gūs, jais ke­liau­ti pi­giau", - sa­kė A.Dab­ra­vols­kie­nė.

"Grū­da" iš­skir­ti­nai daug siū­lo pa­žin­ti­nių ke­lio­nių - ne tik ar­ti­muo­se, bet ir to­li­muo­se kraš­tuo­se. "Į juos tu­ris­tus iš­ly­di­me su pro­fe­sio­na­liais, tas ša­lis iš­ma­nan­čiais gi­dais, tar­kim, dau­ge­lį gru­pių ly­di Lie­tu­vos geog­ra­fų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Ry­tas Šal­na. Tai ir­gi yra mū­sų iš­skir­ti­nu­mas. Pa­ste­bė­jo­me, kad žmo­nės no­ri ne tik pa­il­sė­ti, bet ir dau­giau su­ži­no­ti apie kraš­tą: ap­lan­ky­ti Par­yžių - tai dar ne­reiš­kia pa­žin­ti Pra­ncū­zi­ją", - tei­gė A.Dab­ra­vols­kie­nė.

Pir­mau­ja Turkija

Mėgs­ta­miau­sios lie­tu­vių ša­lys, pa­sak "Bal­tic Tours" at­sto­vo And­riaus Pa­ulio­nio, va­sa­rą iš­lie­ka Tur­ki­ja, Grai­ki­ja, Is­pa­ni­ja. Vis dau­giau žmo­nių ren­ka­si ir Bul­ga­ri­ją, ypač ke­liau­jan­tie­ji su ma­žais vai­kais, nes iki jos pa­plū­di­mių ga­li­ma nu­skris­ti grei­čiau - per dvi va­lan­das. "Nau­ja Tur­ki­jos kon­ku­ren­tė - Bul­ga­ri­ja, vi­lio­jan­ti pla­čiais smė­lio pa­plū­di­miais. To­kie tu­ris­tų lau­kia ir Mal­jor­ko­je bei Tu­ni­se. Ta­čiau ap­tar­na­vi­mo sri­ty­je tur­kai dau­giau pa­sie­kę nei bul­ga­rai. Pa­vyz­džiui, Bul­ga­ri­jo­je tik ne­dau­ge­lis vieš­bu­čių ba­sei­nų tu­ri kal­ne­lius, vieš­bu­čiai ne­ga­li pa­siū­ly­ti mai­ti­ni­mo vi­są par­ą. Tur­ki­jo­je ti­krai la­biau rū­pi­na­ma­si tu­ris­tais, ta­čiau Bul­ga­ri­ja yra ar­čiau ir ga­li pa­siū­ly­ti at­os­to­gau­ti už ma­žes­nę kai­ną. Kas ko ieš­ko, pa­gal tai ir pa­si­ren­ka", - tei­gė jis.

A.Pa­ulio­nio tei­gi­mu, žie­mą vie­ni ren­ka­si šil­tus kraš­tus, ku­rie ar­čiau­siai Lie­tu­vos, ki­ti trau­kia į to­li­mas, eg­zo­ti­nes ša­lis. "Man, tar­kim, eg­zo­tiš­kiau­sios ke­lio­nės at­ro­do po Na­mi­bi­ją, Nau­ją­ją Ze­lan­di­ją, Is­lan­di­ją. Tre­čia ka­te­go­ri­ja - tai "žie­mi­niai" tu­ris­tai, ku­rie ne­su­lau­kę snie­go na­muo­se vyks­ta sli­di­nė­ti į kal­nus - Aus­tri­ją, Ita­li­ją, Pra­ncū­zi­ją, Slo­va­ki­ją, An­do­rą", - pa­sa­ko­jo jis.

Mažiau nei prieš metus į Vilnių atėjus "Turkish Airlines", kelionių maršrutų smarkiai padaugėjo - per Stambulą galima nuskristi į daugiau kaip 240 pasaulio miestų.

Pa­si­tei­ra­vus, kam rei­ka­lin­gos par­odos, jei ir in­ter­ne­te ga­li­ma ras­ti tūks­tan­čius pa­siū­ly­mų, A.Pa­ulio­nis aiš­ki­no: "Jau­ni­mas da­bar iš­ma­nus, ži­no, kaip ieš­ko­ti in­ter­ne­te, ta­čiau gy­vas kon­tak­tas su ke­lio­nių par­da­vė­jais pla­nuo­jant at­os­to­gas ir­gi ga­na svar­bus. Pa­ta­ri­mai kar­tais le­mia ir pa­si­rin­ki­mą - kur tuo me­tu ge­res­nis oras, kur vyks­ta įdo­mios par­odos, šven­tės, ki­ti ren­gi­niai." Pa­šne­ko­vo įsi­ti­ki­ni­mu, rink­da­mie­si ke­lio­nes žmo­nės mėgs­ta poil­sį de­rin­ti su ak­ty­viu ke­lia­vi­mu. Pa­vyz­džiui, ap­sis­to­ja vieš­bu­ty­je, pa­skui ko­ne kas­dien lei­džia­si į pa­žin­ti­nius, spor­ti­nius žy­gius.

Ieš­ko egzotikos

Kaip tei­gė tu­riz­mo agen­tū­ros "Bal­tic Tra­vel Ser­vi­ce" at­sto­vė Gied­rė Gri­niaus­kai­tė, ka­dan­gi lie­tu­viai jau yra ap­lan­kę la­bai daug ša­lių, kai ku­rio­se vie­šė­ję po ke­le­tą kar­tų, po­pu­lia­rė­ja nau­jos kryp­tys - tai Du­ba­jus, Sau­do Ara­bi­ja, Ki­ni­ja, In­di­ja.

Af­ri­ka - vis dar ne­la­bai lie­tu­vių at­ras­ta. "Ke­liau­tų dau­giau, jei tik ji bū­tų ar­čiau. Ka­dan­gi skry­džiai il­gi, tai ir kai­nos ne­ma­žos. Jau­čia­me, kad ak­ty­viau do­mi­ma­si Af­ri­ka, ta­čiau kol kas žmo­nes var­žo kai­nos. Ten ap­si­lan­kiu­sie­ji ne­nu­si­vi­lia. Vien į Af­ri­kos pa­plū­di­mius ne­siū­lo­me vyk­ti, įdo­miau­si šia­me že­my­ne - na­cio­na­li­niai par­kai, jų au­ga­li­ja ir akis į akį su­tin­ka­mi gy­vū­nai. Įspū­din­gos bū­na nak­vy­nės pa­la­pi­nė­se, gam­tos ap­sup­ty­je, klau­san­tis nak­ti­nių žvė­rių gar­sų. Ne­rei­kia bai­min­tis - nak­vy­nės vie­tos apt­ver­tos, jo­se sau­gu. No­rin­tie­ji ga­li ap­sis­to­ti ir pra­ban­giuo­se vieš­bu­čiuo­se, jų gam­to­je taip pat yra", - ti­ki­no dau­ge­lį Af­ri­kos ša­lių iš­mai­šęs ir Af­ri­kos eks­per­tu pri­sis­ta­tan­tis įmo­nės "Go Af­ri­ca" va­do­vas Ma­rius Mau­ra­gas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami