Susirgai užsienyje – ruošk pinigus

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-09-13 21:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-09-13 21:00
yellowpages.ca nuotrauka
Su­sirg­ti ar su­si­ža­lo­ti nie­kuo­met nė­ra ma­lo­nu, o kai taip nu­tin­ka už­sie­ny­je, be pa­pil­do­mų rū­pes­čių ir stre­so ga­li ne­pa­vyk­ti ap­siei­ti.

Be to, to­kiais at­ve­jais ne­men­kai ga­li nu­ken­tė­ti ir pi­ni­gi­nė, ka­dan­gi me­di­ci­nos pa­slau­gų kai­nos kai ku­rio­se ša­ly­se ga­li bū­ti net ke­le­tą kar­tų aukš­tes­nės nei Lie­tu­vo­je. Eu­ro­pos bend­ro­vės „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je Ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Aud­rius Pil­či­cas, spau­dai iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me tei­gia, kad ne­re­tai lie­tu­vių tu­ris­tų pa­mėg­to­se ša­ly­se ban­do­ma pa­si­nau­do­ti su­sir­gu­sių ar su­si­ža­lo­ju­sių už­sie­nie­čių iš­gąs­čiu bei men­ku vie­tos svei­ka­tos ap­sau­gos pa­slau­gų sek­to­riaus iš­ma­ny­mu ir net men­kiau­sio su­ne­ga­la­vi­mo at­ve­ju įsiū­ly­ti vi­sai ne­bū­ti­nus ty­ri­mus ar pro­ce­dū­ras.

Daug ke­liau­jan­ti ir tu­riz­mo sri­ty­je il­gai dir­ban­ti „Es­tra­vel Vil­nius“ ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė, Lie­tu­vos tu­riz­mo rū­mų pre­zi­den­tė Žyd­rė Ga­ve­lie­nė pa­sa­ko­ja, kad ne­su­sip­ra­ti­mų dėl ke­lio­nė­se pa­tir­tų su­žei­di­mų ti­krai ma­žė­ja.

„Pas­te­bi­me, kad mū­sų ša­lies tu­ris­tai ti­krai la­biau edu­kuo­ti ke­lio­nių drau­di­mų klau­si­mu nei prieš ge­rą penk­me­tį. Di­džio­ji dau­gu­ma ke­liau­to­jų drau­džia­si vyk­da­mi į vi­sas ke­lio­nes, nes su­pran­ta, kad ne­lai­min­go at­si­ti­ki­mo at­ve­ju ga­li nu­ken­tė­ti ne tik jie, bet ir jų ar­ti­mie­ji. Eg­zo­tiš­ko­se ša­ly­se drau­di­mas bū­ti­nas, dėl kar­di­na­liai pa­si­kei­tu­sios oro tem­pe­ra­tū­ros ar mais­to. Vyks­tant ak­ty­vių at­os­to­gų: nar­dy­ti, sli­di­nė­ti, plauk­ti su jė­gos ait­va­rais ar kop­ti į kal­nus – draus­tis bū­ti­na ne vien dėl to, kad yra ti­ki­my­bė su­si­ža­lo­ti pa­čiam, bet iš­lie­ka ri­zi­ka su­ža­lo­ti ir ki­tą žmo­gų“, – sa­ko Ž. Ga­ve­lie­nė.

Anot pra­ne­ši­mo, Ž. Ga­ve­lie­nė pri­du­ria, kad daž­niau­siai pa­si­tai­ko to­kie ne­ga­la­vi­mai kaip per­ša­li­mas, de­hid­ra­ta­ci­ja, nu­de­gi­mai, aler­gi­jos, virš­ki­ni­mo su­tri­ki­mai.

Ta­čiau net ir dėl leng­vo su­sir­gi­mo ky­la ri­zi­ka su­si­dur­ti su ne­adek­va­čiu svei­ka­tos būk­lės trak­ta­vi­mu. „Tur­ki­jo­je ir Egip­te ne­re­tai net ir men­ko ne­ga­la­vi­mo at­ve­jais, kuo­met gal­būt už­tek­tų pa­pras­čiau­sių vais­tų nuo karš­čia­vi­mo ar ki­tų ne­sun­kiai gau­na­mų me­di­ka­men­tų, pri­myg­ti­nai re­ko­men­duo­ja­ma da­ry­tis tam ti­krus, kaip tai­syk­lė, bran­giai kai­nuo­jan­čius ty­ri­mus, vyk­ti į įvai­rias kli­ni­kas ne­va la­bai ge­rų spe­cia­lis­tų ap­žiū­rai, gąs­di­na­ma komp­li­ka­ci­jo­mis ar įvai­rio­mis pa­vo­jin­go­mis kon­di­ci­jo­mis, nors iš tie­sų diag­no­zė pa­pras­tai bū­na aki­vaiz­di ir per­ne­lyg di­de­lės grės­mės pa­cien­tui ne­ža­dan­ti“, – sa­ko A. Pil­či­cas.

To­kiu bū­du, pa­sak pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mo drau­di­mo eks­per­to, ban­do­ma pa­si­nau­do­ti si­tua­ci­ja, iš už­sie­nie­čių pa­si­pel­ny­ti, iš­vi­lio­ti kuo dau­giau pi­ni­gų. Daž­niau­siai su to­kiais at­ve­jais tu­ris­tai su­si­du­ria ap­si­nuo­di­ję mais­tu, kas nė­ra taip jau re­ta ra­gau­jant eg­zo­tiš­kų kraš­tų vir­tu­vę. Ap­si­nuo­di­ji­mas mais­tu, nors ir ga­li su­kel­ti dau­gy­bę ne­ma­lo­nių po­jū­čių, pri­vers­ti pa­si­jus­ti itin blo­gai, ta­čiau, anot A. Pil­či­co, pa­pras­tai nė­ra itin pa­vo­jin­gas su­sir­gi­mas, daž­niau­siai gy­do­mas pa­pras­tais vais­tais, poil­siu ir gau­siu skys­čių var­to­ji­mu.

„Be abe­jo, vi­sai ne­siek­ti me­di­kų pa­gal­bos jau­čian­tis blo­gai nė­ra pro­tin­gas spren­di­mas, ta­čiau ge­riau­sia, jei gy­dy­mą ir gy­dy­to­jų ap­žiū­ras or­ga­ni­zuo­ja pa­ti­ki­mi ir si­tua­ci­ją ge­rai iš­ma­nan­tys žmo­nės. Ke­lio­nių drau­di­mu ap­sid­rau­du­siems mū­sų klien­tams su­sir­gi­mų ir trau­mų už­sie­ny­je at­ve­jais pa­de­da mū­sų klien­tų asis­ta­vi­mo kom­pa­ni­ja „Eu­ro­Cen­ter“, ku­ri tu­ri sa­vo at­sto­vy­bes dau­ge­ly­je ša­lių, ge­rai iš­ma­no jų svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mų spe­ci­fi­ką, ži­no ra­šy­tas ir ne­ra­šy­tas tai­syk­les, tu­ri nuo­lat at­nau­ji­na­mus pa­ti­ki­mų gy­dy­mo įstai­gų są­ra­šus bei rei­kia­mų žmo­nių ir ins­ti­tu­ci­jų kon­tak­tus. Su­ne­ga­la­vus už­sie­nio ša­ly­je sa­vo klien­tams re­ko­men­duo­ja­me vi­suo­met pir­miau­siai kreip­tis bū­tent į mū­sų par­tne­rius, ne­bent, ži­no­ma, si­tua­ci­ja yra kri­ti­nė ir me­di­kų pa­gal­bos rei­kia tuč­tuo­jau“, – sa­ko A. Pil­či­cas.

Ž. Ga­ve­lie­nė re­ko­men­duo­ja vi­siems su­si­žei­du­siems ar su­sir­gu­siems ke­lio­nė­je pa­žvelg­ti į si­tua­ci­ją ra­cio­na­liai, įver­tin­ti gy­dy­to­jo pa­siū­ly­mus ir im­tis vi­sų įma­no­mų prie­mo­nių, kad ne­ga­la­vi­mas ne­su­si­komp­li­kuo­tų, nes ne tik pa­vyks iš­veng­ti dar di­des­nių me­di­ci­ni­nių iš­lai­dų, bet ir grei­čiau pa­sveik­ti, ir mė­gau­tis li­ku­sia ke­lio­nės da­li­mi.

Drau­di­mo eks­per­tas taip pat pa­ta­ria ap­sid­rau­du­siems gy­ven­to­jams už­sie­nio me­di­ci­nos įstai­go­se ne­pa­si­ra­ši­nė­ti jo­kių ne­sup­ran­ta­mų do­ku­men­tų, ne­su­tik­ti su siū­lo­mais ty­ri­mai ar pro­ce­dū­ro­mis, ga­be­ni­mu, į ko­kias nors to­li­mas kli­ni­kas, prieš tai ne­pa­si­kon­sul­ta­vus su vi­są par­ą bu­din­čiais drau­di­mo bend­ro­vės par­tne­riais to­je ša­ly­je. Iš­im­ti­mis – tie at­ve­jai, kai pa­cien­to būk­lė yra itin rim­ta, o me­di­kų pa­gal­bos rei­kia ne­del­siant. Par­tne­rių kon­tak­tai vi­suo­met yra nu­ro­dy­ti drau­di­mo su­tar­ty­je, taip pat juos ga­li­ma su­ži­no­ti pa­skam­bi­nus drau­di­mo bend­ro­vės in­for­ma­ci­jos te­le­fo­nu.

„Nors pikt­nau­džia­vi­mo, mė­gi­ni­mų iš­peš­ti nau­dos iš su­sir­gu­sių už­sie­nie­čių at­ve­jų dau­giau­siai pa­si­tai­ko mi­nė­to­se tu­ris­ti­nė­se vals­ty­bė­se, ta­čiau bran­giau­siai me­di­ci­nos pa­slau­gos kai­nuo­ja JAV. Čia net ir iš pa­žiū­ros ne­reikš­min­gas vi­zi­tas pas gy­dy­to­ją ar at­lik­tas smul­kus ty­ri­mas ga­li ge­ro­kai pa­plo­nin­ti pa­cien­to ki­še­nę“, – sa­ko A. Pil­či­cas.

Anot „ER­GO In­su­ran­ce“ at­sto­vo, šie­met di­džiau­sia klien­tui pa­deng­ta su­ma už me­di­ci­nos pro­ce­dū­ras už­sie­ny­je sie­kė dau­giau kaip 37 tūkst. eu­rų. Iš vi­so pa­gal ke­lio­nių drau­di­mo su­tar­tis šiais me­tais gy­ven­to­jams jau iš­mo­kė­ta ir dar bus at­ly­gin­ta nuo­sto­lių be­veik už 377 tūkst. eu­rų. Daž­niau­sios svei­ka­tos prob­le­mos, su ku­rio­mis lie­tu­viai su­si­du­ria sve­čio­se ša­ly­se – ap­si­nuo­di­ji­mai mais­tu, raiš­čių ply­ši­mai, pa­si­tem­pi­mai. Pa­si­tai­ko ir iš­skir­ti­nių at­ve­jų, kai poil­siau­to­jams pri­rei­kia net ir plas­ti­nės chi­rur­gi­jos pa­slau­gų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami