Sustabdyta kelionių rengėjos „Ditmos projektai ir Ko“ veikla

BNS 2015-09-25 13:59
BNS
2015-09-25 13:59
yourtraveljobs.com nuotrauka
Su­stab­dy­ta dar vie­nos ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rės - „Dit­mos pro­jek­tai ir Ko“ veik­la. Tai jau an­tro­ji šie­met ke­lio­nių ren­gė­ja, ku­rios veik­la su­stab­do­ma - ba­lan­dį su­stab­dy­ta iš­skir­ti­nių ke­lio­nių ren­gė­jos „Voya­ge-Voya­ge“ veik­la, jai iš­kel­ta ban­kro­to by­la.

Tu­riz­mo de­par­ta­men­tas nuo rug­sė­jo 23 die­nos iki spa­lio 6 die­nos su­stab­dė sa­vo in­ter­ne­to tink­la­pį už­da­riu­sios ir su ke­liau­to­jais ne­be­bend­rau­jan­čios įmo­nės pa­žy­mė­ji­mą. Šiuo me­tu de­par­ta­men­tas aiš­ki­na­si, ko­kių įsi­pa­rei­go­ji­mų klien­tams tu­ri bend­ro­vė, ku­rios veik­la apd­raus­ta 43,4 tūkst. eu­rų.

De­par­ta­men­to at­sto­vė spau­dai Edi­ta Gai­ga­lie­nė BNS sa­kė, kad įmo­nės klien­tai už­sie­ny­je nė­ra įstri­gę. De­par­ta­men­to ži­nio­mis, Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės ir Pa­ne­vė­žio gim­na­zi­jos at­sto­vams įmo­nė su­grą­ži­no su­mo­kė­tas su­mas, jos pre­ten­zi­jų įmo­nei ne­tu­ri.

„Bu­vo pri­im­tas spren­di­mas nuo rug­sė­jo 23 die­nos iki spa­lio 6 die­nos lai­ki­nai stab­dy­ti pa­žy­mė­ji­mo ga­lio­ji­mą ir pa­pra­šy­ti įmo­nės pa­teik­ti rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus. Šiuo lai­ko­tar­piu ji pri­va­lo vyk­dy­ti pri­siim­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus, ta­čiau ne­ga­li pa­si­ra­šy­ti nau­jų su­tar­čių“, - BNS sa­kė E.Gai­ga­lie­nė.

Jos tei­gi­mu, ofi­cia­lių skun­dų dėl „Dit­mos pro­jek­tų ir Ko“ ne­gau­ta, de­par­ta­men­tui pa­skam­bi­no su įmo­nės at­sto­vais ne­ga­lė­jęs su­si­siek­ti ke­liau­to­jas, to­dėl rug­sė­jo 22 die­ną tar­nau­to­jai nu­vy­ko į įmo­nės biu­rą ir ra­do jį už­da­ry­tą.

„Da­bar su įmo­nės at­sto­vais kon­tak­tuo­ja­me, jie ži­no, ko­kią in­for­ma­ci­ją pri­va­lo pa­teik­ti“, - BNS sa­kė E.Gai­ga­lie­nė.

Re­gis­trų cen­tro at­sto­vas spau­dai Ai­das Pe­tro­šius BNS sa­kė, kad „Dit­mos pro­jek­tai ir Ko“ dar nė sy­kio ne­įvyk­dė vie­šo­sioms įstai­goms nuo pra­ėju­sių me­tų tai­ko­mo rei­ka­la­vi­mo ir ne­pa­tei­kė Re­gis­trų cen­trui me­ti­nių veik­los at­as­kai­tų.

Re­gis­trų cen­tro duo­me­ni­mis, rug­sė­jo 21 die­ną nau­ja „Dit­mos pro­jek­tų ir Ko“ va­do­ve ta­po 34 me­tų Zi­ne­ra Dau­kin­tie­nė, ku­ri iki šiol nė­ra va­do­va­vu­si jo­kiai įmo­nei. Iki tol jai va­do­va­vo 55 me­tų Kęs­tu­tis Na­rei­ka.

„Dit­mos pro­jek­tai“ ren­gė ke­lio­nes į kal­nus, žy­gius Lie­tu­vo­je, ke­lio­nes į už­sie­nį.

Įmo­nės in­ter­ne­to pus­la­py­je pa­sku­ti­niu me­tu bu­vo nu­ro­do­ma, kad tarp ar­ti­miau­sių ke­lio­nių nu­ma­to­mas krui­zas sen­jo­rams po Bal­ti­jos jū­rą, Ber­ly­no švie­sų fes­ti­va­lis, ke­lio­nės į Ma­ro­ką ir Te­ne­ri­fės sa­lą. Ke­lio­nių ren­gė­ja skel­bė ak­ci­ją ke­lio­nei į Te­ne­ri­fę, kur jos klien­tai tu­rė­jo vyk­ti lap­kri­čio 14 die­ną.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Su DITMA nemažai keliavom  5.20.206.51 2015-09-25 16:10:52
Nesupratom, tai kur DITMOS "blogio šaknys"? Kodėl ta klerkė kimba prie šios puikios įmonės, su kuria jau keliavome net keturis kartus į kalnus??? Kas DITMOS veikloje raudonajai mafijai nepatiko, kuriam iš mafijos kas iš DITMOS neįtiko? Kiek žinome, DITMA Lietuvoje yra vienintelė geriausia kelionių į kalnus organizatorė. Gal jau kažkam pavydas bambą užgriaužė, savo firmą įsteigti panoro? :)
6 0  Netinkamas komentaras
Su DITMA nemažai keliavom  5.20.206.51 2015-09-25 16:10:46
Nesupratom, tai kur DITMOS "blogio šaknys"? Kodėl ta klerkė kimba prie šios puikios įmonės, su kuria jau keliavome net keturis kartus į kalnus??? Kas DITMOS veikloje raudonajai mafijai nepatiko, kuriam iš mafijos kas iš DITMOS neįtiko? Kiek žinome, DITMA Lietuvoje yra vienintelė geriausia kelionių į kalnus organizatorė. Gal jau kažkam pavydas bambą užgriaužė, savo firmą įsteigti panoro? :)
3 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Vie­nuo­lik­tą kar­tą is­to­ri­jo­je ir šeš­tą kar­tą iš ei­lės Vil­niaus „Žal­gi­ris“ iš­ko­vo­jo Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) tau­rę. Fi­na­le Klai­pė­do­je vil­nie­čiai 2:0 privertė pa­si­duo­ti Ma­ri­jam­po­lės [...]
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami