Šv. Valentino romantika ir patriotiniai jausmai dera

Goda AMBRAZAS   2015-02-07 06:00
Goda AMBRAZAS
 
2015-02-07 06:00
Vandens malonumai - neatsiejama romantiško savaitgalio dalis. LŽ archyvo nuotrauka
Ki­tą sa­vai­tę - pir­mas šiais me­tais il­ga­sis sa­vait­ga­lis: įsi­my­lė­jė­lių glo­bė­jas šv. Va­len­ti­nas poil­sio die­nų es­ta­fe­tę per­duos pa­trio­ti­nei šven­tei - Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mui. Ir ro­man­ti­kų, ir pa­trio­tų jau lau­kia Drus­ki­nin­kų, Pa­lan­gos ir Klai­pė­dos vieš­bu­čiai, gy­dyk­los bei pra­mo­gų or­ga­ni­za­to­riai.

Su­si­ren­gu­sie­siems pa­bėg­ti nuo did­mies­čio triukš­mo ir ro­man­tiš­kai pra­leis­ti ke­le­tą lais­vų die­nų gam­tos prie­globs­ty­je yra iš ko rink­tis. Drus­ki­nin­kai kaip vi­suo­met lau­kia ir ro­man­ti­kų, ir pa­trio­tų. Ku­ror­tas jiems par­en­gė pa­čių įvai­riau­sių pra­mo­gų, svei­ka­ti­ni­mo prog­ra­mų ir links­my­bių. Pa­lan­ga pir­mą šių me­tų il­gą­jį sa­vait­ga­lį nu­si­tei­ku­si švęs­ti su trenks­mu - mies­te pla­nuo­ja­ma dau­gy­bė sma­gių ren­gi­nių, o vieš­bu­čiai pa­si­ruo­šę ten­kin­ti ro­man­ti­kų lū­kes­čius ir pa­trio­tų vil­tis.

Ro­man­ti­kams - SPA malonumai

Drus­ki­nin­kų svei­ka­tin­gu­mo ir poil­sio komp­lek­so "Grand SPA Lie­tu­va" rin­ko­da­ros va­dy­bi­nin­kė In­ga Ur­ba­na­vi­čie­nė sa­kė, kad Šv. Va­len­ti­no die­ną komp­lek­se siū­lo­ma ro­man­tiš­kai pra­leis­ti po­roms - įsi­my­lė­jė­liams ar su­tuok­ti­niams. Čia jiems par­eng­tos SPA pro­ce­dū­ros „Svai­gi­nan­ti aki­mir­ka“, „Vi­lio­jan­tis ma­lo­nu­mas“, „Ro­man­ti­kos dvelks­mas“. "Tu­ri­me iš­skir­ti­nį pa­siū­ly­mą pa­si­le­pin­ti pro­ce­dū­ro­mis Gin­ta­ro kam­ba­ry­je, ku­ria­me yra gin­ta­ro ka­muo­lių, jo pud­ros", - tei­gė pa­šne­ko­vė.

Pa­sak I. Ur­ba­na­vi­čie­nės, vi­są va­sa­rio mė­ne­sį komp­lek­so "Grand SPA Lie­tu­va" sve­čiai ga­li pa­si­nau­do­ti pui­kiu Šv. Va­len­ti­no die­nos pa­siū­ly­mu - ke­tu­rių die­nų (tri­jų nak­vy­nių) poil­siu apar­ta­men­tuo­se „Dzū­ki­ja“. "Jų lau­kia pra­ban­gi nak­vy­nė vie­no ar­ba dvie­jų mie­ga­mų­jų kam­ba­rių apar­ta­men­tuo­se, ro­man­tiš­ka va­ka­rie­nė pa­no­ra­mi­nia­me res­to­ra­ne „ Ke­tu­ri vė­jai“, ypa­tin­gos SPA pro­ce­dū­ros kū­nui ir vei­dui bei ne­ri­bo­ti ap­si­lan­ky­mai van­dens par­ke. Vi­sus at­vy­ku­sius sve­čius pra­džiu­gin­si­me su­ti­ki­mo do­va­na!" - ža­dė­jo va­dy­bi­nin­kė.

Pro­ga pa­si­rū­pin­ti sveikata

Drus­ki­nin­kų komp­lek­so "Grand SPA Lie­tu­va" rin­ko­da­ros di­rek­to­rė Ir­ma Ru­de­ly­tė-Kas­pu­tie­nė tvir­ti­no, kad il­ga­sis sa­vait­ga­lis - ge­ra pro­ga pa­si­rū­pin­ti sa­vo ir šei­mos svei­ka­ta, to­dėl iš anks­to pa­siū­lė ke­le­tą pui­kių da­ly­kų. Im­uni­te­to stip­ri­ni­mu šal­tuo­ju me­tų lai­ku rei­kė­tų rū­pin­tis rim­tai, o tam la­bai tin­ka iš nuo­sa­vų „Grand SPA Lie­tu­va“ grę­ži­nių trykš­tan­tis ge­ria­ma­sis mi­ne­ra­li­nis van­duo, ku­rio tei­gia­mas po­vei­kis žmo­gaus svei­ka­tai įro­dy­tas se­niai. At­spa­ru­mą li­goms pa­de­da di­din­ti ir va­di­na­ma­sis šiau­rie­tiš­kas ėji­mas - pui­ki rea­bi­li­ta­ci­nė prie­mo­nė gy­dant stu­bu­ro ir są­na­rių li­gas, os­teo­po­ro­zę, kvė­pa­vi­mo ir krau­jo­ta­kos su­tri­ki­mus. At­kur­ti ir su­stip­rin­ti im­uni­nę sis­te­mą, ypač at­si­kra­ty­ti kvė­pa­vi­mo prob­le­mų, pa­dės komp­lek­se įreng­tas drus­kų kam­ba­rys.

Su­lė­tė­jo me­džia­gų apy­kai­ta, no­ri­te įveik­ti ce­liu­li­tą, pa­ge­rin­ti bend­rą to­nu­są ar su­ak­ty­vin­ti im­uni­te­tą? Tuo­met rin­ki­tės efek­ty­vią pro­ce­dū­rą šal­čio ka­bi­no­je, ku­rio­je žmo­gaus or­ga­niz­mas vei­kia­mas ne­igia­ma 110–140°C tem­pe­ra­tū­ra. Per vie­ną pro­ce­dū­rą ga­li­ma at­si­kra­ty­ti nuo 500 iki 2000 ki­lo­ka­lo­ri­jų. „Spe­cia­lis­tai tei­gia, jog po pen­kių sean­sų žmo­gaus im­uni­te­tas ge­ro­kai su­stip­rė­ja. To­kį po­vei­kį pa­ju­to ir mū­sų klien­tai“, – pa­brė­žė I. Ru­de­ly­tė-Kas­pu­tie­nė.

Dar vie­nas žmo­nes daž­nai ka­muo­jan­tis ne­ga­la­vi­mas – stu­bu­ro skaus­mai. Ir šiai prob­le­mai spręs­ti „Grand SPA Lie­tu­va“ tu­ri al­ter­na­ty­vą – fi­zi­nius už­siė­mi­mus mi­ne­ra­li­nio van­dens ba­sei­ne. Taip stip­ri­na­mi nu­ga­ros rau­me­nys.

Įtam­pa – daž­niau­sia mū­sų kas­die­nio gy­ve­ni­mo pa­ly­do­vė. No­rin­tie­siems jos at­si­kra­ty­ti komp­lek­sas šven­čių die­no­mis siū­lo iš­ei­tį – re­lak­sa­ci­nes pro­ce­dū­ras, to­kias kaip „A­ro­ma soul“ ar­ba „Wat­su". Ši at­lie­ka­ma šil­to van­dens ba­sei­ne, ku­ria­me jau­čia­mas ne­sva­ru­mo po­jū­tis. Vi­sa­me pa­sau­ly­je te­ra­peu­tai, ma­sa­žuo­to­jai, ki­ti spe­cia­lis­tai nau­do­ja „Wat­su" ne tik klien­tui at­pa­lai­duo­ti, bet ir stre­sui, lė­ti­niams nu­ga­ros skaus­mams, or­to­pe­di­nėms li­goms, ar­tri­tui, mie­go su­tri­ki­mams ir dau­ge­liui ki­tų li­gų gy­dy­ti. At­si­kra­ty­ti įtam­pos efek­ty­viai pa­de­da kla­si­ki­nis at­pa­lai­duo­ja­ma­sis, tai­lan­die­tiš­ka­sis ir pa­na­šūs ma­sa­žai.

Gražioje vietoje įsikūręs Klaipėdos "Old Mill Hotel" leidžia miestiečiams per šventes pabėgti nuo kasdienės rutinos.

I. Ru­de­ly­tė-Kas­pu­tie­nė tei­gė, kad komp­lek­so lan­ky­to­jai, no­rin­tys at­si­kra­ty­ti ne tik stre­so, bet ir ki­tų ne­ga­la­vi­mų, tu­rė­tų iš­mė­gin­ti ba­ro ka­me­rą. Jos tei­gia­mas po­vei­kis įro­dy­tas moks­liš­kai. Ba­ro ka­me­ro­je or­ga­niz­mas pri­so­ti­na­mas de­guo­nies, to­dėl ląs­te­lės grei­čiau at­si­nau­ji­na. Tai ypač efek­ty­vu gy­dant il­gai ne­gy­jan­čias žaiz­das, odos pa­žei­di­mus, ce­liu­li­tą, ap­si­nuo­di­ji­mą, ke­pe­nų pa­žei­di­mus, lū­žius, nu­sil­pu­sius ir pa­var­gu­sius rau­me­nis. „Ba­ro ka­me­ros pro­ce­dū­ros Drus­ki­nin­kuo­se at­lie­ka­mos tik komp­lek­se „Grand SPA Lie­tu­va“, – apie iš­skir­ti­nę pa­slau­gą sa­kė rin­ko­da­ros di­rek­to­rė.

Svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­sas pri­tai­ky­tas vi­sai šei­mai, to­dėl gy­do­mo­sios pro­ce­dū­ros da­ro­mos ne tik su­au­gu­sie­siems, bet ir jų at­ža­loms. Vai­kai taip pat ga­li pra­mo­gau­ti ir il­sė­tis mo­der­nia­me bei jau­kia­me komp­lek­so van­dens par­ke. Jei­gu tė­vai ku­riuo nors me­tu bū­na už­siė­mę dar­bo rei­ka­lais ar­ba at­lie­ka pro­ce­dū­ras, jų at­ža­los sma­giai lei­džia lai­ką vai­kų kam­ba­ry­je. Apie ma­žų­jų poil­siau­to­jų mi­ty­bą ir­gi pa­gal­vo­ta - kiek­vie­na­me res­to­ra­ne siū­lo­mas ir vai­kiš­kas val­gia­raš­tis.

Komp­lek­są vie­ni­ja bend­ras pa­sta­tas, tad bet ku­riuo me­tų lai­ku poil­siau­to­jai SPA cen­trą, gy­dyk­las, van­dens par­ką, vieš­bu­čius ir res­to­ra­nus ga­li pa­siek­ti ne­išei­da­mi į lau­ką.

Van­dens par­ke - ro­man­ti­ka ir linksmybės

Drus­ki­nin­kų svei­ka­ti­ni­mo ir poil­sio cen­tro "Aqua" rin­ko­da­ros va­dy­bi­nin­kė Jū­ra­tė Vait­ke­vi­čiū­tė in­for­ma­vo, kad bū­si­moms šven­tėms pa­si­reng­ta rim­tai. "Kvie­čia­me Šv. Va­len­ti­no die­ną švęs­ti van­dens par­ke, - ra­gi­no ji. - Be įvai­rių van­dens pra­mo­gų, šven­ti­nį va­ka­rą nak­ti­nia­me klu­be "Aqua" vyks kon­cer­tas - pa­si­ro­dys Lau­ris Rei­ni­kis. Jis Drus­ki­nin­kuo­se lan­ky­sis pir­mą kar­tą. Pir­čių erd­vė­se siū­ly­si­me in­di­vi­dua­lų va­no­ji­mą ke­tu­rio­mis van­to­mis, ma­sa­žą, kū­no įvy­nio­ji­mą ir mi­ne­ra­li­nes vo­nias - vis­ką, ko rei­kia kū­no poil­siui."

Pa­sak rin­ko­da­ros va­dy­bi­nin­kės, ap­si­lan­ky­mas van­dens par­ke - tai ne tik links­my­bės čiuo­žiant nuo nu­si­lei­di­mo kal­ne­lių į ba­sei­nus, bet ir ro­man­tiš­kas poil­sis šo­ko­la­du kve­pian­čio­je pir­ty­je, skir­to­je dviem as­me­nims. "Spe­cia­liai po­roms su­kū­rė­me sal­džią prog­ra­mą "Dvie­se Aqua Ro­ju­je" - my­li­mie­ji kar­tu ga­lės pa­si­mė­gau­ti šo­ko­la­di­niu kū­no švei­ti­mu, kau­ke, ma­sa­žu ir ga­rų vo­nios ma­lo­nu­mais", - kvie­tė J. Vait­ke­vi­čiū­tė.

Drus­ki­nin­kų svei­ka­ti­ni­mo ir poil­sio cen­tro "Aqua" di­rek­to­rius Ed­mun­das An­ta­nai­tis ti­ki­no, kad gū­džiu šal­tuo­ju me­tų lai­ku nė­ra nie­ko ge­riau, kaip leis­ti lai­ką jo va­do­vau­ja­ma­me van­dens pra­mo­gų komp­lek­se. "Kai už lan­go mi­nus trys, o mū­sų par­ke - plius tris­de­šimt, ti­krai nė­ra rei­ka­lo bels­tis į šil­tuo­sius kraš­tus. Ką ir kal­bė­ti, juk van­dens par­ke - net dvi­de­šimt dvi įvai­rios pir­tys. Jo­se ga­li­ma pa­si­le­pin­ti me­daus ar pur­vo kau­kė­mis, drus­kos įtry­ni­mu, kva­pų aro­ma­tu ir dau­gy­be ki­tų da­ly­kų. Ba­sei­nai la­bai skir­tin­gi, įvai­raus dy­džio, su ban­go­mis, yra ir te­kan­ti upė. Ša­lia - ka­vi­nės, poil­sio sa­lės, le­do kam­ba­rys. Jis po­pu­lia­rus ir žie­mą. Po ge­ros pir­ties iš­si­trin­ti le­du ar už­si­pil­ti ant gal­vos ku­bi­lą le­di­nio van­dens - or­ga­niz­mui nau­din­gas stre­sas, pa­ža­di­nan­tis gy­vy­bi­nes ga­lias", - aiš­ki­no E. An­ta­nai­tis.

Di­rek­to­rius džiau­gė­si, kad prieš po­rą me­tų at­nau­jin­ta vai­kams skir­ta van­dens par­ko da­lis ta­po la­bai po­pu­lia­ri. Da­bar va­do­vai su­ka gal­vas, kaip ją iš­plės­ti. Ma­žie­siems įreng­ta at­ski­ra na­tū­ra­laus Pa­lan­gos smė­lio, šil­do­mo spe­cia­lio­mis lem­po­mis, sa­lė, kaip jū­ra ban­guo­jan­tis ba­sei­nas. Yra bež­džio­nių til­tų, į van­de­nį ga­li­ma nu­si­leis­ti links­mai­siais kal­ne­liais.

Ku­ror­to val­džia ir vers­li­nin­kai puo­se­lė­ja dar vie­ną am­bi­cin­gą pla­ną - įreng­ti mies­te jū­rą po skaid­riu ku­po­lu. Žie­mą jis bū­tų už­deng­tas, o karš­to­mis va­sa­ros die­no­mis sve­čiai ga­lė­tų mė­gau­tis tie­sio­gė­mis sau­lės spin­du­lių vo­nio­mis. "Tech­ni­nis pro­jek­tas jau baig­tas. Bus ieš­ko­ma fi­nan­sa­vi­mo ir il­gai­niui Drus­ki­nin­kai jū­rą po ku­po­lu, ma­nau, tu­rės, - at­ei­ties pla­nais da­li­jo­si poil­sio cen­tro "Aqua" di­rek­to­rius. - Tai bū­tų be­ne fut­bo­lo aikš­tės dy­džio už­da­ra te­ri­to­ri­ja - smė­lio ko­pos, apie sep­ty­nias­de­šimt me­trų va­di­na­mo­jo jū­ros kran­to, iki dvie­jų me­trų šo­kan­čios ban­gos. Šios jū­ros van­duo bū­tų vie­ti­nis, mi­ne­ra­li­nis, sū­rus, be­veik at­kar­to­jan­tis Bal­ti­jos van­de­nį."

Pa­jū­rys ža­da šėlti

Šiais me­tais ro­man­tiš­ka Šv. Va­len­ti­no die­na Pa­lan­go­je su­tam­pa su tra­di­ci­ne ta­pu­sia mies­to šven­te "Pa­lan­gos stin­ta". Jos lan­ky­to­jų lau­kia agur­kais kve­pian­čios stin­tos, tra­di­ci­nės ma­ga­ry­čios žve­jams ir sve­čiams, žve­jų me­lo­di­jos, nau­jų „Stin­tų or­di­no“ ri­te­rių inau­gu­ra­ci­ja. Vi­są die­ną bus ga­li­ma ne tik ra­gau­ti įvai­riais bū­dais ruo­štų stin­tų, bet ir da­ly­vau­ti var­žy­bo­se, ste­bė­ti Stin­tų gri­lio čem­pio­na­tą. Kiek­vie­nais me­tais šven­tę puo­šia ir svei­kuo­lių mau­dy­nės le­di­nė­je jū­ro­je. Bus ren­gia­mas stin­tų val­gy­mo čem­pio­na­tas, vy­rai ga­lės iš­mė­gin­ti jė­gas in­ka­ro lai­ky­mo rung­ty­je ir pa­de­mons­truo­ti sa­vo da­moms vy­riš­ką iš­tver­mę.

Vieš­bu­čio "Pa­lan­gos vė­tra" va­do­vė Aud­ra Vai­no­rai­tė sa­kė, kad tuo­met, kai ku­ror­te vyks­ta tiek daug ren­gi­nių, sė­dė­ti už­si­da­rius vieš­bu­čio kam­ba­ry­je bū­tų ko­ne nuo­dė­mė. "Ta­čiau ro­man­ti­kams, ku­rie ne­no­rės da­ly­vau­ti vi­suo­ti­nė­se links­my­bė­se mies­te, ti­krai tu­rė­si­me ką pa­siū­ly­ti. Par­en­gė­me ke­le­tą poil­sio va­rian­tų įsi­my­lė­jė­lių po­roms: "Mei­lės svai­gu­lys", "Tik dvie­se", "Spa bur­tai" - dvi nak­vy­nės dviem, pa­si­rink­to ti­po nu­me­ry­je, pu­to­jan­tis vy­nas at­vy­ki­mo die­ną tie­siai kam­ba­ry­je, gau­sūs pus­ry­čiai kiek­vie­ną ry­tą, šven­ti­nė tri­jų pa­tie­ka­lų va­ka­rie­nė mū­sų res­to­ra­ne "Pe­li­ka­nas" dviem as­me­nims, pir­čių komp­lek­so pa­slau­gos, sū­ku­ri­nė vo­nia ir ba­sei­nas", - var­di­jo A. Vai­no­rai­tė. Pa­sak jos, "Pa­lan­gos vė­tra" - pir­ma­sis mies­te vieš­bu­tis, įver­tin­tas ke­tu­rio­mis žvaigž­du­tė­mis, to­dėl čia ypač daug dė­me­sio ski­ria­ma ap­tar­na­vi­mo ko­ky­bei.

A. Vai­no­rai­tė va­do­vau­ja ir Klai­pė­dos vieš­bu­čiui "Old Mill Ho­tel". Ji pa­brė­žė, kad klai­pė­die­čiai ak­ty­viai nau­do­ja­si mies­to vieš­bu­čių siū­ly­mais ro­man­tiš­kai pra­leis­ti Mei­lės die­ną va­sa­rio 14-ąją. Anot pa­šne­ko­vės, uos­ta­mies­čio gy­ven­to­jai šven­ti­nėms die­no­mis mie­lai ren­ka­si la­bai gra­žio­je vie­to­je įsi­kū­ru­sį "Old Mill Ho­tel", ku­ria­me ga­li­ma at­si­ri­bo­ti nuo kas­die­nės ru­ti­nos ir vi­są lai­ką skir­ti tik vie­nas ki­tam. "To­kių ro­man­ti­kų Klai­pė­do­je ti­krai ne­ma­žai, - pa­ti­ki­no A. Vai­no­rai­tė. - "Old Mill Ho­tel" yra mies­to vieš­bu­tis, to­dėl klai­pė­die­čiai, ne­sup­la­na­vę vyk­ti kur nors to­liau - ar­ba net čia pat, į Pa­lan­gą, kad ati­trūk­tų nuo kas­die­ny­bės ir pa­da­ry­tų ne­di­de­lę staig­me­ną sa­vo my­li­mam žmo­gui, pa­pras­tai už­sa­ko ke­lių die­nų poil­sį vieš­bu­ty­je, pa­kei­čia ap­lin­ką ir pa­si­nau­do­ja ga­li­my­be pa­bū­ti vie­nas su ki­tu."

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami