Svečiuose pas vėjų dievą Eolo salyne

Diana MIELIAUSKAITĖ 2010-12-10 00:00
Diana MIELIAUSKAITĖ 2010-12-10 00:00
Žvilgsnis pro Lipario gynybinės sienos angą. Dianos Mieliauskaitės nuotrauka
Kar­tais la­bai ver­ta iš­trūk­ti iš tra­di­ci­nių spren­di­mų, ir, tar­kim, pa­žin­tį su Ita­li­ja pra­dė­ti ne nuo že­my­ni­nės da­lies, o nuo jos sa­lų. Į šiau­rę nuo di­džiau­sios Vi­dur­že­mio jū­ros sa­los Si­ci­li­jos drie­kia­si pa­slap­tin­gas Eo­lo sa­ly­nas, ap­gaub­tas an­ti­ki­nių mi­tų.

Eolo salyną Pirėnų jūros pietuose sudaro dešimt vulkaninės kilmės salų ir salelių. Septynios iš jų gyvenamos ir turistų paprastai lankomos šiltuoju metų laiku.

Salas patogiausia pasiekti iš Sicilijos Milaco uosto. Vasarą čia nuolat kursuoja keltai į Vulkano, Lipario, Salinos, Panarėjos, Strombolio bei kitas salas. Nuplaukus į vieną ir ja pasigrožėjus, galima vėl sėsti į keltą. Per dieną galima susipažinti su pora salų, jei nakvojate Milace, o ne vienoje iš jų. Kelionę geriausia planuoti iš anksto kelionių agentūrose pasiėmus brošiūrą su keltų tvarkaraščiais. Nuo Milaco iki artimiausios pagrindinės Lipario salos keltas plaukia apie valandą. Viskas priklauso nuo to, kokį pasirinksite: lėtesnį ar, pavyzdžiui, tą, kuris jūros bangas skrodžia pakilęs ant slidžių. Kelionė vienam žmogui iš Milaco iki pagrindinės salyno salos Lipario atsieina apie 15 eurų į vieną pusę, iš ten pat iki Vulkano - 14, iki Panarėjos - 17, iki Strombolio - 20.

Gyvas ugnikalnis iš arti

Pigiau susipažinti su šiomis salomis galima pasinaudojant kelionių agentūrų siūlomomis vienos dienos išvykomis. Pavyzdžiui, už 35 eurus jums bus pasiūlyta ekskursija iki Vulkano ir Lipario. Gidas pristatys šias dvi salas, be to, kiekvienoje turėsite keletą laisvų valandų, kai galėsite papietauti, aplankyti paplūdimius. Paprastai keltai atplukdo tiesiai į uostą, o per ekskursijas turistai plukdomi aplink salas, rodomos pačios gražiausios krantinės. Bene įspūdingiausios ekskursijos į Panarėją ir Strombolį. Pastarajame likęs vienintelis veikiantis ugnikalnis, kuris kaskart išspjauna dūmų ir lavos. Aplink šią salą plukdomi turistai gali pamatyti įspūdingų lavos pliūpsnių. Drąsiausiesiems net siūloma keltu atplaukti į salą ir kopti į veikiantį ugnikalnį. Tiesa, vieniems to daryti nevalia, būtina bent prieš savaitėlę užsirašyti į grupę, kurios vasarą kaipmat būna užpildomos. Smalsuolius lydi patyręs gidas. Tiesa, per tokį žygį reikia turėti storesnį megztinį ar net striukę, patogius uždarus batus, ilgas tvirto audinio kelnes.

Grožio oazė

Liparis - pati didžiausia ir tankiausiai apgyvendinta sala. Jos pagrindinis miestas irgi Liparis. Čia tikras turistų rojus - nuostabus senamiestis su daugybe parduotuvėlių. Tikrai yra į ką akis paganyti, ką nors išsirinkti ir sau, ir artimiesiems lauktuvių. Turistams dažniausiai siūloma populiariausių kaparėlių užpilų ir likerinio vyno.

Įdomiausia, kad čia italai nelabai paiso siestos - beveik visos krautuvėlės veikia visą dieną, kai Siciloje nuo 12 ar 13 valandos visos jos uždaromos iki pat vakaro.

Liparyje vilioja įspūdingos prieplaukos ir pakrantės, jauku pasimėgauti itin retai aptinkamu natūraliu balto smėlio paplūdimiu. Plaukiant aplink salą visada nustebina vienoje vietoje itin ryškiai matomi pemzos klodai. Neseniai UNESCO pavyko uždrausti verslininkams beatodairiškai juos kasti - kasyklos uždarytos, o turistai gali grožėtis ypatingu šios pakrantės vandens žalumu. Vanduo spindėte spindi - būtent dėl pribyrėjusio pemzos smėlio.

Vulkano sala taip pat labai svetinga turistams, ypač tiems, kuriems patinka SPA procedūros ir paplūdimių įvairovė: nuo akmeningų iki juodo smėlio (pajuodusio dėl vulkano pelenų). Už porą eurų galima pasilepinti ir natūraliame vulkaninės kilmės purvo baseinėlyje. Čia svarbiausia neužgaišti - 15 minučių, ir viskas, nes purvas radioaktyvus. Saloje galima įsigyti grožio priemonių su vulkaninės kilmės medžiagomis. Tik kainos nėra itin draugiškos lietuviškai kišenei.

Žvaigždžių prieglobstis

Gidai pasakoja, kad Panarėją yra pamilusios įvairios pasaulinio garso pramogų ir politikos žvaigždės. Sala mažytė, bet tikrai ne mažiau įspūdinga nei jos kaimynės. Turint laiko, galima smagiai pasivaikščioti po visą salą. Arba dar uoste sėsti į taksi, pasivažinėti ir galiausiai nukakti į kokią tik norite vietą. Mums apie 15 minučių kelionė atsiėjo 10 eurų. Nenustebkite, čia važinėja tik elektromobiliai, kurie paprastai sutinkami golfo laukuose. Tai pagrindinė transporto priemonė saloje. Dar galima pamatyti nedidukus, juokingus triračius sunkvežimiukus. Beje, taksistai tikri "ralistai" - lakioja net ir su elektromobiliais, aišku, kiek leidžia mašinyčių varikliai ir siaurutės gatvelės, kuriose, deja, ne visada pavyksta saugiai apsilenkti.

Ši sala sulaukia mažiau turistų nei, pavyzdžiui, Liparis, todėl paplūdimyje tikrai nereikės ieškoti laisvos vietelės. Beliks mėgautis nuostabiomis įlankomis, jūra bei pro šalį plaukiančiais laivais. Jų šalia salynų devynios galybės, nuo mažutėlių valtelių iki keltų, prabangių jachtų ar senovinių išdabintų burlaivių.

Eolo salynas patiks tiems, kurių netraukia milžiniški miestai, prekybos centrai, galerijos ar koncertų salės - čia palaimą teikia nepaprastai graži gamta. Jei nuspręsite apsistoti šiose salose, piniginę teks patuštinti. Kainos už nakvynę prasideda nuo 150 litų, artėjant sezonui vietų sparčiai mažėja, o kainos beatodairiškai auga. Ne veltui, juk tai dar vienas rojaus kampelis žemėje, kuriame, anot mitų, kadaise gyveno vėjų dievas Eolas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami