Švęsti Nepriklausomybės - į kurortą

Goda AMBRAZAS g.ambrazas@lzinios.lt 2014-02-22 06:00
Goda AMBRAZAS
g.ambrazas@lzinios.lt
2014-02-22 06:00
Palangoje Neptūnas žmonėms gintarų negaili nei procedūroms, nei linksmybėms. Organizatorių nuotraukos
Ko­vo 11-oji - Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo šven­tė - šie­met dau­ge­lį pra­džiu­gins ke­tu­rio­mis poil­sio die­no­mis. Jei ne­sub­jurs pa­va­sa­riu pa­kvi­pęs oras, gal bū­tų ver­ta il­gą­jį sa­vait­ga­lį leis­tis į Pa­lan­gą, Drus­ki­nin­kus ar Birš­to­ną?

Pa­grin­di­niai Lie­tu­vos ku­ror­tai Ko­vo 11-osios šven­tėms pa­si­ren­gę. Kaip vi­sa­da čia ga­li­ma de­rin­ti pa­sy­vų ir ak­ty­vų poil­sį, pa­si­sem­ti ir šven­ti­nės nuo­tai­kos, ir svei­ka­tos. LŽ pa­si­do­mė­jo, ko­kių pra­mo­gų siū­lo Pa­lan­ga, Drus­ki­nin­kai ir Birš­to­nas tiems, ku­rie Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­ną nu­tars pra­leis­ti vie­na­me šių ku­ror­tų.

Vien pasivaikščiojus Baltijos jūros pakrante šventinė nuotaika garantuota.

Pa­lan­go­je šil­kas ir gintaras

Vi­sa­da švel­nes­niais orais nei ki­ti mies­tai gar­sė­jan­ti Pa­lan­ga šven­ti­nį sa­vait­ga­lį pa­si­tiks ge­rai pa­si­ren­gu­si ga­li­mam poil­siau­to­jų antp­lū­džiui. Pa­lan­gos tu­riz­mo ir in­for­ma­ci­jos cen­tro va­dy­bi­nin­kė Al­ma Sla­bo­še­vi­čie­nė sa­kė, kad ku­ror­to Se­no­jo­je gim­na­zi­jo­je Pa­lan­gos moks­lei­vių klu­bas ren­gia kon­cer­tą, skir­tą Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai pa­mi­nė­ti. Ja­me da­ly­vaus mies­to švie­ti­mo įstai­gų ko­lek­ty­vai.

Dau­ge­lis ku­ror­to poil­sia­vie­čių par­en­gu­sios spe­cia­lių siū­ly­mų šei­moms su vai­kais - šven­ti­nius šei­mos pie­tus su spe­cia­liais val­gia­raš­čiais vai­kams, mau­dy­nes ba­sei­nuo­se ir pir­čių komp­lek­suo­se, ki­tų pra­mo­gų.

Pa­lan­gos "Vė­tra" eg­zo­ti­kos mė­gė­jus vi­lio­ja SPA šil­ko įvy­nio­ji­mu ir ry­tie­tiš­kais kū­no švei­ti­mo ri­tua­lais - aro­ma­tin­gu švei­ti­mu nau­do­jant daug eg­zo­ti­nių prie­sko­nių: ci­na­mo­no, kar­da­mo­no, ry­tie­tiš­kų sa­kų, va­ni­lės, mi­ros ir san­dal­me­džio.

Tau­ti­nio pa­vel­do ger­bė­jams, pa­sak A.Sla­bo­še­vi­čie­nės, tu­rė­tų pa­tik­ti pro­ce­dū­ros su Bal­ti­jos jū­ros gin­ta­rais bei eko­lo­giš­ko­mis tra­di­ci­nė­mis lie­tu­viš­ko­mis žo­le­lė­mis, ku­rias siū­lo "Ener­ge­ti­ko" poil­sia­vie­tė. Čia ga­li­ma pa­si­le­pin­ti SPA pro­ce­dū­ro­mis - kū­no švei­ti­mu Bal­ti­jos gin­ta­rais, nu­ga­ros ma­sa­žais gin­ta­ro ma­sa­žuok­liais, me­daus ir gin­ta­ro įvy­nio­ji­mu, le­do te­ra­pi­ja vei­dui su gin­ta­ro pud­ra. Taip pat siū­lo­mas eko­lo­giš­kų lie­tu­viš­kų žo­le­lių kū­no švei­ti­mas, at­pa­lai­duo­jan­tis vei­do ma­sa­žas su ąžuo­lo žie­ve, dil­gė­lių kau­kė ir gin­ta­ri­nis pė­dų švei­ti­mas.

Druskininkų "Grand SPA Lietuva" baseinai vilioja paplaukioti žydrame vandenyje.

Svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­sas - vi­sai šeimai

Drus­ki­nin­kų "Grand SPA Lie­tu­va" rin­ko­da­ros di­rek­to­rė Ir­ma Ru­de­ly­tė-Kas­pu­tie­nė drą­siai tei­gia, jog šven­ti­nis me­tas pui­kiai tin­ka pa­si­rū­pin­ti sa­vo ir šei­mos svei­ka­ta, to­dėl iš anks­to siū­lo ke­le­tą pui­kių da­ly­kų. Nors šal­ta­sis me­tų lai­kas jau lyg ir pra­ėjęs, ta­čiau im­uni­te­to stip­ri­ni­mu rei­kė­tų rū­pin­tis nuo­la­tos, o tam pui­kiai tin­ka iš nuo­sa­vų „Grand SPA Lie­tu­va“ grę­ži­nių trykš­tan­tis ge­ria­ma­sis mi­ne­ra­li­nis van­duo, ku­rio tei­gia­mas po­vei­kis žmo­gaus svei­ka­tai įro­dy­tas se­niai. At­spa­ru­mą li­goms pa­de­da stip­rin­ti ir va­di­na­ma­sis šiau­rie­tiš­kas ėji­mas, ku­ris yra pui­ki rea­bi­li­ta­ci­nė prie­mo­nė gy­dant stu­bu­ro bei są­na­rių li­gas, os­teo­po­ro­zę, kvė­pa­vi­mo ir krau­jo­ta­kos su­tri­ki­mus. At­kur­ti ir stip­rin­ti im­uni­nę sis­te­mą, ypač at­si­kra­ty­ti kvė­pa­vi­mo prob­le­mų pa­dės komp­lek­se įreng­tas drus­kų kam­ba­rys. Su­lė­tė­jo me­džia­gų apy­kai­ta, no­ri­te įveik­ti ce­liu­li­tą, pa­ge­rin­ti bend­rą to­nu­są ar su­ak­ty­vin­ti im­uni­te­tą? Tuo­met rin­ki­tės efek­ty­vią pro­ce­dū­rą šal­čio ka­bi­no­je, ku­rio­je žmo­gaus or­ga­niz­mas vei­kia­mas ne­igia­ma 110–140°C tem­pe­ra­tū­ra. Per vie­ną pro­ce­dū­rą or­ga­niz­mas ga­li at­si­kra­ty­ti nuo 500 iki 2000 ki­lo­ka­lo­ri­jų. „Spe­cia­lis­tai tei­gia, kad po pen­kių sean­sų žmo­gaus im­uni­te­tas ge­ro­kai su­stip­rė­ja, to­kį po­vei­kį pa­ju­to ir mū­sų klien­tai,“ – ti­ki­no I.Ru­de­ly­tė-Kas­pu­tie­nė. Dar vie­nas daž­nai žmo­nes ka­muo­jan­tis ne­ga­la­vi­mas – stu­bu­ro skaus­mai. Ir šiai prob­le­mai spręs­ti „Grand SPA Lie­tu­va“ siū­lo al­ter­na­ty­vą – fi­zi­nius už­siė­mi­mus mi­ne­ra­li­nio van­dens ba­sei­ne. To­kiu bū­du stip­ri­na­mi nu­ga­ros rau­me­nys. Įtam­pa ir stre­sas – daž­niau­si žmo­gaus kas­die­nio gy­ve­ni­mo pa­ly­do­vai. Komp­lek­sas šven­ti­nė­mis die­no­mis čia taip pat siū­lo iš­ei­tį – re­lak­sa­ci­nes pro­ce­dū­ras, to­kias kaip „A­ro­ma soul“ ar­ba „Wat­su". Ši at­lie­ka­ma šil­to van­dens pri­pil­dy­ta­me ba­sei­ne, ku­ria­me su­tei­kia­mas ne­sva­ru­mo po­jū­tis.

Vi­sa­me pa­sau­ly­je te­ra­peu­tai, ma­sa­žuo­to­jai ir ki­ti spe­cia­lis­tai nau­do­ja „Wat­su" ne tik klien­tui at­pa­lai­duo­ti, bet ir stre­sui, lė­ti­niams nu­ga­ros skaus­mams, or­to­pe­di­nėms li­goms, ar­tri­tui, mie­go su­tri­ki­mams ir dau­ge­liui ki­tų li­gų gy­dy­ti. At­si­kra­ty­ti įtam­pos ir stre­so efek­ty­viai pa­de­da kla­si­ki­nis, at­pa­lai­duo­ja­ma­sis, tai­lan­die­tiš­kas ir pa­na­šūs ma­sa­žai.

I.Ru­de­ly­tė-Kas­pu­tie­nė sa­kė, kad komp­lek­so lan­ky­to­jai, no­rin­tys at­si­kra­ty­ti ne tik stre­so, bet ir ki­tų ne­ga­la­vi­mų, tu­rė­tų iš­mė­gin­ti ba­ro ka­me­rą, ku­rios tei­gia­mas po­vei­kis įro­dy­tas moks­liš­kai. Ba­ro ka­me­ro­je or­ga­niz­mas pri­so­ti­na­mas de­guo­nies, to­dėl ląs­te­lės grei­čiau at­si­nau­ji­na. Tai ypač efek­ty­vu gy­dant il­gai ne­gy­jan­čias žaiz­das, odos pa­žei­di­mus, ce­liu­li­tą, ap­si­nuo­di­ji­mą, ke­pe­nų pa­žei­di­mus, lū­žius, nu­sil­pu­sius ir pa­var­gu­sius rau­me­nis. „Ba­ro ka­me­ros pro­ce­dū­ros Drus­ki­nin­kuo­se tei­kia­mos tik komp­lek­se „Grand SPA Lie­tu­va“, – apie iš­skir­ti­nę pro­ce­dū­rą kal­bė­jo rin­ko­da­ros di­rek­to­rė.

Svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­sas pri­tai­ky­tas vi­sai šei­mai, to­dėl gy­do­mo­sios pro­ce­dū­ros at­lie­ka­mos ne tik su­au­gu­sie­siems, bet ir jų at­ža­loms. Vai­kai, kaip ir su­au­gu­sie­ji, pra­mo­gau­ti ir il­sė­tis ga­li mo­der­nia­me bei jau­kia­me komp­lek­so van­dens par­ke. Jei­gu tė­vai tuo me­tu už­siė­mę dar­bo rei­ka­lais ar­ba at­lie­ka pro­ce­dū­ras, jų at­ža­los lai­ką sma­giai ga­li leis­ti vai­kų kam­ba­ry­je. Apie ma­žų­jų poil­siau­to­jų mi­ty­bą komp­lek­so dar­buo­to­jai taip pat pa­gal­vo­jo - kiek­vie­na­me jo res­to­ra­ne yra ir vai­kiš­kas val­gia­raš­tis.

Komp­lek­są vie­ni­ja bend­ras pa­sta­tas, tad bet ku­riuo me­tų lai­ku poil­siau­to­jai SPA cen­trą, gy­dyk­las, van­dens par­ką, vieš­bu­čius ir res­to­ra­nus ga­li pa­siek­ti ne­išei­da­mi iš pa­sta­to.

Birštono sveikatinimo įstaigos siūlo daugybę procedūrų.

Birš­to­nas bun­da iš miego

Prie Ne­mu­no įsi­kū­ręs vie­nas se­niau­sių Lie­tu­vos ku­ror­tų Birš­to­nas pir­mą­jį šiais me­tais il­gą­jį šven­ti­nį sa­vait­ga­lį ruo­šia­si pra­dė­ti jau ko­vo 8-ąją. Kaip LŽ in­for­ma­vo Birš­to­no tu­riz­mo ir in­for­ma­ci­jos cen­tro va­dy­bi­nin­kas Ka­ro­lis Rut­kaus­kas, tą­dien mies­to kul­tū­ros cen­tre vyks jau tra­di­ci­ja ta­pęs VII an­samb­lių fes­ti­va­lis-kon­kur­sas "Mu­zi­kuo­ki­me drau­ge 2014", skir­tas Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo me­ti­nėms. "Čia ga­lė­si­te iš­girs­ti įvai­rios gra­žios mu­zi­kos. Kon­kur­se da­ly­vaus me­no ir mu­zi­kos mo­kyk­lų an­samb­liai iš Lie­tu­vos ir kai­my­nės Lat­vi­jos. Įėji­mas ne­mo­ka­mas", - sa­kė ku­ror­to tu­riz­mo cen­tro at­sto­vas.

Jo tei­gi­mu, Ko­vo 11-ąją mies­tas pra­dės iš­kil­min­gu vė­lia­vos pa­kė­li­mu sa­vi­val­dy­bės aikš­tė­je, o iš kar­to po jo star­tuos šven­ti­nis bė­gi­mas ku­ror­to gat­vė­mis, kur ga­lės var­žy­tis ir su­au­gu­sie­ji, ir vai­kai. Ma­žie­siems bė­gi­mo da­ly­viams bus par­uoš­ta pu­sės ki­lo­me­tro tra­sa, su­au­gu­sie­siems siū­lo­ma bėg­ti dvie­jų ki­lo­me­trų dis­tan­ci­ją vaiz­din­go­mis Birš­to­no gat­vė­mis.

Ku­ror­to svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­sai taip pat pa­si­ren­gę pri­im­ti šven­čian­čių ir poil­siau­jan­čių žmo­nių bū­rius. K.Rut­kaus­ko duo­me­ni­mis, bus daug nuo­lai­dų, ypač ke­tu­rių die­nų poil­sio pa­ke­tams. Jis in­for­ma­vo, kad Sa­na­to­ri­ja "Vers­mė" siū­lo svei­ka­tin­gu­mo ke­lia­la­pį šiam lai­ko­tar­piui už ypač pa­trauk­lią kai­ną - nak­vy­nę, mai­ti­ni­mą prie šve­diš­ko sta­lo, ke­tu­rias gy­do­mą­sias pro­ce­dū­ras vos už šim­tą li­tų par­ai. Vieš­bu­tis "Royal SPA Re­si­den­se" vi­lio­ja nak­vy­ne 4 žvaigž­du­čių vieš­bu­ty­je, so­čiais pus­ry­čiais bei pie­tu­mis, ne­ri­bo­tu poil­siu ba­sei­no, sū­ku­ri­nių vo­nių ir pir­čių komp­lek­se, mi­ne­ra­li­niu van­de­niu, gy­dy­to­jo rea­bi­li­to­lo­go kon­sul­ta­ci­ja bei su­da­ry­ta svei­ka­tin­gu­mo prog­ra­ma iki pen­kių pro­ce­dū­rų per die­ną už ma­žiau nei du šim­tus li­tų as­me­niui.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami