Tarp uolų įkalinto Reino pakrantėmis

RASA PAKALKIENĖ   2007-12-28 00:00
RASA PAKALKIENĖ
 
2007-12-28 00:00
Riudeshaime per kalėdinę mugę kaštonai kepami lauko kepykla paverstame garvežiuke. Autorės nuotrauka
Per die­ną, kol vi­sai su­te­mo ir dan­gu­je pa­ki­bo se­nos vo­kiš­kos pi­lys, pa­lei ro­man­tiš­ką­jį Rei­ną nu­ke­lia­vo­me dau­giau kaip pu­san­tro šim­to ki­lo­me­trų.

Reinas, ilgiausia Vokietijos upė (1320 km), vokiečių vadinama upių tėvu. Jos slėniuose įkvėpimo ieškojo daug garsių poetų, kompozitorių ir dailininkų. Abipus upės driekiasi XVIII amžiaus architektūros miesteliai. Manoma, kad šias vietas mėgo ir legendinis moterų mylėtojas Kazanova.

"Siūlau pamatyti romantiškąjį Reiną", - viešint Vokietijoje patarė šioje šalyje gyvenanti mokytoja Bronė Lipšienė. Kitą dieną sėdau į jos automobilį, ir abi išvažiavome ieškoti romantikos. Po geros valandos pasiekėme Bingeno miestelį. Nuo jo prasideda vadinamojo romantiškojo Reino ruožas pietvakarių Vokietijoje. Reino slėnis tarp Bingeno ir Koblenco vadinamas brangakmeniu ir yra UNESCO Pasaulio paveldo objektų sąraše.

Toliau mūsų automobilis riedėjo kairiąja Reino pakrante. Po lietingų dienų upės vanduo buvo pakilęs, atrodė, dar šiek tiek, ir apsems kelią. Palydovė tikino, kad kartais taip ir atsitinka. Bet štai 2003-iųjų vasarą Reinas buvo taip nusekęs, kad juo negalėjo plaukti laivai.

Pakrante lygiagrečiai asfaltuoto kelio tolyn driekėsi geležinkelio bėgiai, jais kaskart praskriedavo elektrinis traukinys, akimirkoms pradingstantis tuneliuose, iškastuose uolose. Taip yra abiejuose upės krantuose. Reinu ramiai slinko ilgos baržos. Toje upės dalyje, palei kurią mes važiavome, nuo Mainco iki Koblenco nėra nė vieno tilto, žmonės ir automobiliai keliami keltais. "Reinas - laivybinė upė, tiltai trukdytų", - paaiškino Vokietijos lietuvė.

Reiną tose vietose į vagą įspraudę statūs uolėti kalnai. Jų šlaituose - vynuogynai, uolų viršūnėse stūksto viduramžių pilys. Jų mūrai žiemą beveik susilieja su žemės, juodų belapių medžių ir parudavusios žolės tamsiais tonais. Bet sutemus vaizdas neįtikimas: atrodo, kad apšviestos pilys tiesiog pakibusios danguje, nes uolos ir dangus susilieja į vientisą tirštą juodumą.

Šiuo metu Reinas apsėmęs nedidelės saleles, žemės nematyti, styro tik medžių kamienai, kai kur tiesiai iš smėlio spalvos vandens kyla apvalūs bokštai, manoma, kadaise buvę kaip muitinės, galbūt nuo tų laikų, kai šiose žemėse buvo nepriklausomos kunigaikštystės.

Sustojame kitame miestelyje - Bacharache. Jis taip pat driekiasi palei upės vagą. Ir vėl siaurų grįstų gatvelių labirintai. Pagrindinėje gatvėje šalia dovanėlių dėžutėmis papuoštos eglutės po medine stogine - prakartėlė. Paėjusios viena siaura gatvele nustebusios stabtelėjome. Ant nedidelio šlaito ganėsi ožkos, vieną akimirką jos buvo sustingusios tarsi skulptūros. "Gal čia dar viena prakartėlė?" - nusijuokėme.

Sent Goare nusprendėme keltis į kitą Reino krantą. Teko pasisemti kantrybės, nes keltas ilgai nejudėjo iš vietos. Kai pagaliau persikėlė į tą pusę, kur laukėme mes ir dar nemažas būrys keliautojų, iš jo į visas puses pabiro mokyklinio amžiaus vaikai su kuprinėmis ant pečių. Kai kurių laukė tėvai, atsirėmę į automobilius. Persikėlusios grįžome dešiniuoju upės krantu, kur stūkso stati 132 metrų Loreley uola. Pasak legendos, kadaise saulei leidžiantis ten sėdėdavo viliokė mergina ir šukuodavo savo ilgus plaukus, liepsnojančius saulėlydžio spinduliuose. Į gražuolę Loreley žiūrintiems jūreiviams iš meilės apsvaigdavo galva, jie nesuvaldydavo laivų, šie atsitrenkdavo į povandeninius rifus ir nuskęsdavo. Kita versija: dėl nuskendusių laivų buvo kalta ne auksaplaukė undinė, o toje vietoje, kur upė daro staigų linkį, besisukantys vandens verpetai. Šią uolą 1823 metais savo kūrinyje aprašė garsus vokiečių poetas Heinrichas Heine.

Grįždamos šiuo Reino krantu sustojome dar keliuose miesteliuose. Kiekvienoje gatvelėje tiesiog viena prie kito - užeigos, kavinės, restoranai. Žiemą jie apytuščiai. Štai erdviame restorane Asmanshausene buvome vienintelės pietautojos. Bet vasarą, kai mėgstantys degustuoti vyną keliautojai upe plaukia laivais, lankytojų juose netrūksta. Tokie kruizai Reinu ypač patinka turistams iš Amerikos ir Japonijos.

Japonų sutikome ir mes, kai šalia Riudeshaimo pakilome į kalną. Nuo tos aukštumos atsiveria nuostabi panorama: upė ir miesteliais bei gyvenvietėmis aptūpusios pakrantės. Senamiesčiuose pastatai lyg susiklijavę, kiek aukščiau išsibarstę nameliai tiesiog lipa į uolėtus šlaitus.

Paskutinė mūsų stotelė buvo pačiame Riudeshaime. Teigiama, kad jį buvo pamėgęs vokiečių poetas Johannas Wolfgangas Goethe. Kai lankėmės Riudeshaime, kaip ir daugelyje kitų miestelių, laikotarpiu tarp advento ir Trijų Karalių, šurmuliavo kalėdinė mugė. Tokiu metu savaitgaliais vokiečiai nesėdi namie, jie eina į senamiestį, bendrauja, pramogauja, perka kalėdines dovanas, valgo čia pat kepamus kepsnius, gurkšnoja kavą ir karštą vyną. Miesteliai tviska nuo šventinių šviesų, gatvėse skamba muzika ir dainos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Vil­niu­je re­zi­duo­jan­tis Ita­li­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ste­fa­no Ta­lia­ni De Mar­chio mū­sų ša­ly­je at­ra­do ak­ty­vų jau­ni­mą, tur­tin­gą aka­de­mi­nį gy­ve­ni­mą, gy­vy­bin­gą ir kū­ry­bin­gą meninį pa­sau­lį, lie­tu­vių [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Rug­sė­jį Šve­di­ja pa­skel­bė do­ku­men­tą, at­spin­din­tį ša­lies po­zi­ci­ją gy­ny­bos sri­ty­je. Be ki­ta ko, ja­me pa­žy­mi­ma, jog Ru­si­ja yra vie­nin­te­lė re­gio­no vals­ty­bė, ga­lin­ti kel­ti karinę grės­mę kai­my­nams, [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami