Teheranas - Artimųjų Rytų milžinas

Vaidas MIKAITIS 2013-12-13 06:00
Vaidas MIKAITIS
2013-12-13 06:00
Alborzo kalnas - populiariausia šalies žiemos turizmo vieta, esą sniegas čia geriausios kokybės pasaulyje. Vaido Mikaičio nuotraukos
Ira­nas - kva­pą gniau­žian­tis mo­der­nu­mo ir se­no­vės, eg­zo­ti­kos ir kas­die­ny­bės mi­ši­nys. Čia iš tie­sų su­si­tin­ka Ry­tų ir Va­ka­rų ci­vi­li­za­ci­jos.Dvi sa­vai­tės ša­ly­je pa­li­ko ne­iš­dil­do­mą įspū­dį ir dau­gy­bę nau­jų elek­tro­ni­nio pa­što ad­re­sų.

Pa­sau­lio spau­do­je Ira­nas pa­pras­tai ta­pa­ti­na­mas su blo­gio įsi­kū­ni­ji­mu, te­ro­ris­tais, bom­bo­mis, ura­no sod­ri­ni­mu ir ki­tais ne­ge­rais da­ly­kais. Su­si­ruo­šę vyk­ti, kaip ir ti­kė­jo­mės, su­lau­kė­me nu­ste­bu­sių žvilgs­nių, tar­si klau­sian­čių, ar gy­ven­ti nu­si­bo­do. Gy­ven­ti ne­bu­vo nu­si­bo­dę, bet la­bai ma­gė­jo pa­ty­ri­nė­ti kul­tū­ros ir is­to­ri­jos tur­tin­gą ša­lį ir mi­tų ap­gaub­tą sos­ti­nę Te­he­ra­ną. Nors ti­ki­na­ma, kad mies­tas nė­ra po­pu­lia­riau­sia lan­ky­ti­na Ira­no vie­ta, pa­tar­čiau bent akies kraš­te­liu pa­ma­ty­ti šį Ar­ti­mų­jų Ry­tų mons­trą.

Vi­zą gau­ti nesunku

Vi­zą ga­vo­me Ira­no am­ba­sa­do­je Var­šu­vo­je, pro­ce­dū­ra bu­vo ne­su­dė­tin­ga. Pa­gei­dau­ja­mus do­ku­men­tus nu­siun­tė­me pa­štu, o po dvie­jų sa­vai­čių ga­vę pra­ne­ši­mą vy­ko­me į Var­šu­vą jų pa­siim­ti.

Lėk­tu­vo bi­lie­tai į Ira­ną pa­pras­tai bran­gūs, tad rin­ko­mės il­giau trun­kan­tį, bet ge­ro­kai pi­ges­nį va­rian­tą - iš Ry­gos skri­do­me į Je­re­va­ną. Tuo­met tak­si va­žia­vo­me per vi­są Ar­mė­ni­ją iki pat Ira­no sie­nos. Pe­rė­ję ją pės­čio­mis, au­to­bu­sais, ga­liau­siai drau­gų au­to­mo­bi­liu vi­dur­nak­tį įva­žia­vo­me į ryš­kiai apš­vies­tą 14 mln. gy­ven­to­jų tu­rin­tį me­ga­po­lį.

Te­he­ra­nas ver­ti­na­mas dvip­ras­miš­kai. Nuo­la­tos pa­brė­žia­ma, kad tai chao­tiš­kas, ka­muo­ja­mas nuo­la­ti­nių spūs­čių ir la­bai už­terš­tas mies­tas. Vai­ruo­to­jai įsi­ti­ki­nę, esą jei su­ge­bi vai­ruo­ti Te­he­ra­ne, ne­tu­rė­si su­nku­mų nie­kur ki­tur pa­sau­ly­je.

Prabangus vieno Teherano restoranų interjeras.

Ki­ta ver­tus, Te­he­ra­nas yra ge­riau­sių ša­lies mu­zie­jų, res­to­ra­nų ir vieš­bu­čių mies­tas. Čia be­ga­lė jau­kių ka­vi­nu­kių, ža­liuo­jan­čių par­kų. Te­he­ra­ne - la­bai mo­der­nus jau­ni­mas ir vi­sa, kas nau­ja Ira­ne, at­si­ran­da kaip tik čia.

Nors Ira­no sos­ti­nė yra la­bai di­de­lis ir klai­dus mies­tas, kai ku­rie da­ly­kai pa­de­da ke­liau­to­jui orien­tuo­tis. Gre­ta per­siš­kų už­ra­šų, gat­vių pa­va­di­ni­mų yra ir ang­liš­ki. Šiau­ri­nė­je mies­to da­ly­je stūk­so Al­bor­zo vir­šu­kal­nė, ji ma­ty­ti iš bet ku­rios mies­to vie­tos, tad ga­li su­si­vok­ti, kur esi.

Ka­dan­gi Te­he­ra­nas yra šio kal­no pa­pė­dė­je, vi­sas mies­to rel­je­fas - tar­si ne­di­de­lė nuo­kal­nė. Tai ypač aki­vaiz­du pa­va­sa­rį, kai kal­nų snie­go tirps­mo van­duo per vi­są mies­tą te­ka že­myn spe­cia­liai įreng­tais grio­ve­liais, ski­rian­čiais gat­ves ir ša­li­gat­vius. Jie yra tar­si ma­žy­čiai srau­nūs upe­liu­kai. Vaikš­čio­da­mas gat­vė­mis nuo­lat gir­di van­dens čiur­le­ni­mą.

Al­bor­zo kal­nas - po­pu­lia­riau­sia ša­lies žie­mos tu­riz­mo vie­ta. Vir­šū­nė­je įsi­kū­rę vieš­bu­čiai ir sli­di­nė­ji­mo klu­bai žie­mą bū­na per­pil­dy­ti. Sli­di­nė­ji­mo spe­cia­lis­tai ti­ki­na, kad čia ge­riau­sios ko­ky­bės snie­gas pa­sau­ly­je.

Spūs­tys nežmoniškos

Nors į Te­he­ra­ną at­vy­ko­me šiek tiek po vi­dur­nak­čio, au­to­mo­bi­lių eis­mas bu­vo toks, tar­si va­žiuo­tum Vil­niu­je spūs­ties va­lan­do­mis. Spe­cia­liai nak­tį ieš­ko­jo­me mums rei­ka­lin­go ad­re­so, nes ira­nie­tis bi­čiu­lis par­eiš­kė, kad ne­ban­dys klai­džio­ti po mies­tą die­ną. Mat pra­žiop­so­jęs rei­ka­lin­gą po­sū­kį prie jo ga­lė­si grįž­ti po ge­ros va­lan­dos, nes tie­siog nė­ra są­ly­gų au­to­mo­bi­liui ap­si­suk­ti.

Te­he­ra­ne - du oro uos­tai. Ali Kho­mei­ni - di­de­lis, skir­tas tarp­tau­ti­niams skry­džiams, o ma­žes­nis Meh­ra­bad - vie­ti­nių skry­džių. Ka­dan­gi įsi­kū­ręs ne­to­li mies­to cen­tro, ap­sup­tas kal­nų, dėl to ja­me su­dė­tin­ga leis­tis. Iš­ban­dė­me jį grįž­da­mi iš Ši­ra­zo mies­to.

Eilė prie autobuso. Užsieniečiui miesto autobusai gali sukelti didelį galvos skausmą.

Vie­ša­sis trans­por­tas mies­te iš­plė­to­tas ir pa­to­gus. Gau­su mies­to ir grei­tų­jų au­to­bu­sų, vei­kia nau­ju­tė­lis tri­jų li­ni­jų me­tro. Juo ke­liau­ti pa­to­giau­sia ir grei­čiau­sia. Nors rei­kia pri­dur­ti, kad dėl sa­vo po­pu­lia­ru­mo jis daž­nai bū­na la­bai per­krau­tas, to­kiam mies­tui gi­gan­tui tri­jų li­ni­jų ge­ro­kai per ma­žai.

Skir­tin­gai nei me­tro, mies­to au­to­bu­sai už­sie­nie­čiui ga­li su­kel­ti di­de­lį gal­vos skaus­mą. Pir­miau­sia ne­įma­no­ma su­vok­ti, kur jie va­žiuo­ja. Vai­ruo­to­jas ti­krai ne­aiš­ki­na marš­ru­to, to­dėl prieš lip­da­mi į au­to­bu­są tu­ri­te iš­siaiš­kin­ti, kur jis va­žiuo­ja. Per­sai to­kie pa­slau­gūs, kad pri­rei­kus ti­krai su­skubs pa­dė­ti ir pa­aiš­kins, kaip rei­kė­tų va­žiuo­ti.

Di­des­nė­mis ir jud­res­nė­mis mies­to gat­vė­mis kur­suo­ja grei­tie­ji au­to­bu­sai, tu­rin­tys spe­cia­lią juo­stą gat­vės vi­du­ry­je. Ke­liau­ti jais ga­li­ma ga­na grei­tai, nors be­ne dvi­gu­bai bran­giau. Ka­dan­gi bi­lie­tas pa­pras­tu au­to­bu­su ne­kai­nuo­ja nė li­to, kai­nų skir­tu­mas ne­bau­gi­na.

Mo­te­rys ir vy­rai - atskirai

Sy­kį įsė­dę į ne mū­sų kryp­ti­mi va­žiuo­jan­tį au­to­bu­są ge­ro­kai už­tru­ko­me - pri­rei­kė be­ne va­lan­dos, kol per spūs­tį pa­sie­kė­me pir­mą­ją sto­te­lę, kad ga­lė­tu­me iš­lip­ti. Ki­ta ver­tus, per tą va­lan­dą au­to­bu­se su­lau­kė­me daug dė­me­sio, bu­vo­me pra­šo­mi fo­tog­ra­fuo­tis, su­si­ra­do­me drau­gų, vie­nas jų net pa­do­va­no­jo stru­čio kiau­ši­nį, vež­tą na­mo do­va­nų žmo­nai.

Au­to­bu­suo­se bei me­tro mo­te­rys ir vy­rai ne­ga­li va­žiuo­ti kar­tu. Pa­pras­tai me­tro pa­sku­ti­nis va­go­nas pri­klau­so mo­te­rims, ta­čiau joms lei­džia­ma ei­ti ir į vy­rų va­go­nus, o vy­rams - griež­tai drau­džia­ma pri­si­dė­ti prie mo­te­rų. Au­to­bu­sai pa­pras­tai pa­da­ly­ti per pu­sę. Ka­dan­gi ke­lia­vo­me su dviem da­mo­mis, tu­rė­jo­me pa­isy­ti šių tai­syk­lių.

Ne­mėgs­tan­tie­ji vie­šo­jo trans­por­to ga­li nau­do­tis tak­si. Čia jie la­bai pi­gūs, mat li­tras ben­zi­no kai­nuo­ja 25 cen­tus. Per­ne­lyg ne­nu­sis­kriau­si­te, jei taip va­ži­nė­si­te ir į ki­tus mies­tus.

Svečiuose draugų iraniečių šeimoje.

Ira­nas yra vie­na griež­čiau­sių is­la­mo re­ži­mo vals­ty­bių, to­dėl dau­gu­ma va­ka­rie­tiš­ko pa­sau­lio ma­lo­nu­mų ir pa­gun­dų pi­lie­čiams ne­pa­sie­kia­mi. Ša­ly­je griež­tai bau­džia­ma už al­ko­ho­lio, nar­ko­ti­kų var­to­ji­mą, ne­tin­ka­mas links­my­bes ir ne­de­ra­mą el­ge­sį. Mo­te­rys vie­šo­jo­je vie­to­je pri­va­lo dė­vė­ti kak­lą ir plau­kus den­gian­čias ska­ras, o iš­te­kė­ju­sios – gal­vą ir vi­są kū­ną. Ira­nas yra be­ne vie­nin­te­lė pa­sau­ly­je vals­ty­bė, kur plau­kus pri­deng­ti tu­ri ir tu­ris­tės. Gat­vė­se pa­tru­liuo­ja do­ro­vės po­li­ci­ja ir pa­žei­du­siuo­sius tvar­ką griež­tai bau­džia.

Te­he­ra­nie­čiai ne vi­sa­da pri­ta­ria to­kiai val­džios po­li­ti­kai. Mus nak­vo­ti pri­ėmęs drau­gas iš­kart mū­sų pa­ke­lei­vėms pa­siū­lė mes­ti ša­lin ska­ras, pa­skui il­gai pos­trin­ga­vo, kad val­džios drau­di­mo po­li­ti­ka yra ne­efek­ty­vi, nes ša­ly­je vis tiek eg­zis­tuo­ja tiek al­ko­ho­liz­mo, tiek nar­ko­ti­kų prob­le­ma. Ir ne­le­ga­lius va­ka­rė­lius mies­tie­čiai mėgs­ta. Tie­sa, juos reng­ti ir ten da­ly­vau­ti la­bai ri­zi­kin­ga.

Taip pat ša­ly­je griež­tai kon­tro­liuo­ja­mas in­ter­ne­tas. Kai ku­rie už­sie­ni­niai tink­la­la­piai, to­kie kaip "Fa­ce­book", blo­kuo­ja­mi.

Nors ša­lis la­bai kon­ser­va­ty­vi, taip gra­žiai be­si­ren­gian­čių žmo­nių nie­kur ne­su ma­tęs. Vy­ru­kai vaikš­to iš­si­pus­tę ir kve­pian­tys tar­si mo­de­liai, o ne­te­kė­ju­sios mer­gi­nos ma­siš­kai da­ro­si no­sies ma­ži­ni­mo ope­ra­ci­jas, ne­šio­ja ge­riau­sios ko­ky­bės aki­nius nuo sau­lės, o ska­re­les ri­ša­si taip, kad jos tik šiek tiek den­gia juo­dus plau­kus ir dar la­biau iš­ryš­ki­na mer­gi­nų gro­žį.

Akims paganyti

Vie­nas įspū­din­giau­sių Te­he­ra­no lan­ky­ti­nų ob­jek­tų yra Aza­di bokš­tas - mies­to sim­bo­lis, at­ro­dan­tis tar­si mo­der­ni trium­fo ar­ka. Jis pa­sta­ty­tas 2500 me­tų Per­si­jos im­pe­ri­jos ju­bi­lie­jaus pro­ga. Prie jo įvy­ko ir 1979 me­tų Ira­no re­vo­liu­ci­ja, mo­der­nų­jį Ira­ną pa­kei­tu­si is­la­mis­tų val­do­ma vals­ty­be.

Te­he­ra­no na­cio­na­li­nia­me bran­ge­ny­bių mu­zie­ju­je yra di­džiau­sia pa­sau­ly­je bran­gak­me­nių ko­lek­ci­ja. Čia ga­li­ma ras­ti žy­mų­jį Da­rya-e-Noor (pers. "Švie­sos jū­ra") dei­man­tą - di­džiau­sią pa­sau­ly­je, sve­rian­tį apie 36 ki­log­ra­mus. Taip pat čia yra di­džiau­sias pa­sau­ly­je ne­šli­fuo­tas ru­bi­nas ir auk­si­nis gaub­lys, pa­ga­min­tas iš 34 kg auk­so, ir dau­giau kaip 50 tūkst. gra­žių ak­me­nų.

Prie ajatolos R.Khomeini sarkofago.

Na­cio­na­li­nis Ira­no mu­zie­jus su­pa­žin­di­na su se­no­vės ir is­la­miš­ka Per­si­ja. Įdo­miau­sias jo ob­jek­tas yra drus­kos žmo­gus, mu­mi­fi­kuo­tas drus­ko­je dau­giau nei 2 tūkst. me­tų. Jo dra­bu­žiai ir pa­puo­ša­lai yra vi­siš­kai ne­pa­lies­ti.

Mi­la­do bokš­tas yra šeš­tas pa­gal aukš­tį bokš­tas pa­sau­ly­je. Į jį ga­li­ma pa­kil­ti, ta­čiau bi­lie­tus rei­kia už­si­sa­ky­ti iš anks­to. Vir­šu­je yra be­si­su­kan­tis res­to­ra­nas.

Te­he­ra­ne ne­trūks­ta gra­žių par­kų, jie la­bai po­pu­lia­rūs tarp mies­tie­čių. Pa­si­ro­dė keis­ta, bet mies­to par­kuo­se ne­lei­džia­ma nei lip­ti, nei reng­ti pik­ni­kų ant pie­ve­lės. Tuo tiks­lu įreng­ti suo­liu­kai.

Aja­to­los Ru­hol­lah Kho­mei­ni mau­zo­lie­jus yra at­okiau nuo mies­to cen­tro, ta­čiau de­rė­tų ten nu­vyk­ti. Jį ge­riau­sia pa­siek­ti me­tro trau­ki­niu, tai įspū­din­go dy­džio šven­to­vė. Aja­to­la Kho­mei­ni - Ira­no re­vo­liu­ci­jos tė­vas, ša­ly­je va­di­na­mas tie­siog Va­do­vu. Jo at­vaiz­das vi­sur, taip pat ir ant ira­nie­tiš­kų pi­ni­gų ria­lų. Juos ira­nie­čiai kar­tais va­di­na bend­ruo­ju var­du – kho­mei­niais.

Kiek­vie­nais me­tais vi­sa­me Ira­ne va­sa­rio 1 die­ną 9.33 val. kau­kian­čios si­re­nos pri­me­na tą aki­mir­ką, kai Ira­no že­mė­je nu­si­lei­do aja­to­lą Kho­mei­ni iš emig­ra­ci­jos Par­yžiu­je par­skrai­di­nęs lėk­tu­vas: ta­da gy­ve­ni­mas ša­ly­je ke­lioms mi­nu­tėms su­sto­ja. Pri­ėję prie pat sar­ko­fa­go dau­ge­lis ira­nie­čių ver­kia.

Vie­šai bu­čiuo­tis draudžiama

Kol kas dėl tarp­tau­ti­nių sank­ci­jų Ira­nui ša­ly­je ne­įma­no­ma nau­do­tis ban­ko kor­te­lė­mis, to­dėl bū­ti­nai tu­rė­ki­te gry­nų­jų pi­ni­gų. Ir juos la­bai sau­go­ki­te. Ira­ne taip pat ne­vei­kė mū­sų mo­bi­lie­ji te­le­fo­nai, nors tai pri­klau­so nuo mo­bi­lio­jo ry­šio ope­ra­to­riaus. Tai­gi jau­tė­mės vi­siš­kai at­skir­ti nuo pa­sau­lio.

Azadi bokštas - miesto simbolis, atrodantis tarsi moderni triumfo arka.

Mais­to mė­gė­jams Te­he­ra­ne ne­bus liūd­na, nes res­to­ra­nų aps­tu. Pro­duk­tų kai­nos ma­žes­nės nei Lie­tu­vo­je, po­pu­lia­riau­sias pa­tie­ka­las ira­nie­tiš­kas ke­ba­bas. Tai mė­sos ga­ba­liu­kai, su­ver­ti ant ieš­mo ir kep­ti ant gro­te­lių. Kar­tu pa­pras­tai pa­tie­kia­mas di­de­lis du­buo bi­ru­tė­lių ry­žių su rau­gerš­kiais ir lėkš­tė dar­žo­vių. Ir bū­ti­nai - pu­sė ne­smul­kin­to svo­gū­no. Svo­gū­nai ten pa­tie­kia­mi vi­sur. Šis pa­tie­ka­las kai­nuo­ja apie de­šimt li­tų ir yra ska­nus bei so­tus.

Al­ko­ho­lio mė­gė­jams Ira­ne teks smar­kiai nu­si­vil­ti, rei­kės ten­kin­tis tik vai­sių alu­mi. Ži­no­ma, ga­li­ma ban­dy­ti ieš­ko­ti ne­le­ga­laus al­ko­ho­lio, ta­čiau jis la­bai bran­gus, o jį var­to­jant ga­li grės­ti net ka­lė­ji­mas ir de­por­ta­ci­ja.

Na­cio­na­li­nis per­sų gė­ri­mas yra doogh. Tai sū­rus jo­gur­to, van­dens, drus­kos ir prie­sko­nių mi­ši­nys. Sko­nis ga­na ne­įp­ras­tas, to­dėl sy­kį par­aga­vus dau­giau ne­si­no­ri.

Kad ir kaip keis­tai at­ro­dy­tų, ma­no ma­ny­mu, tiek Ira­nas, tiek jo sos­ti­nė yra vie­na sau­giau­sių vie­tų pa­sau­ly­je. Tur­būt la­biau­siai rei­kia bai­min­tis pe­rei­ti gat­vę, nes šis veiks­mas ti­krai at­ro­do pa­vo­jin­gas. Ir ži­no­ma, ne­pa­mirš­ti, ko­kio­je ša­ly­je esa­te. Bu­čiuo­tis vie­šai griež­tai ne­re­ko­men­duo­ja­ma.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
alikas  78.58.84.210 2013-12-22 11:47:48
valdant sahui sekso filmukai per tv buvo rodomi,laisve ir demokratija buvo,o ziaurus mulu rezimas zudo kasmet tukstancius politiniu kaliniu,gyvena vien is naftos ir vidutinis atlyginimas 100$-driskiai
2 1  Netinkamas komentaras
ainis  78.60.124.146 2013-12-13 21:21:53
nustebau, kad viza nesunku gauti
2 0  Netinkamas komentaras
vytis  78.60.124.146 2013-12-13 21:20:46
labai idomus straipsnis, noriu nuvaziuoti
3 0  Netinkamas komentaras
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Ke­li mė­ne­siai po to, kai lai­mė­jo įžei­džia­mos poe­zi­jos apie Tur­ki­jos vals­ty­bės va­do­vą kon­kur­są, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų se­kre­to­rius Bo­ri­sas John­so­nas aiškiai tu­rė­jo pri­si­ge­rin­ti [...]
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja prieš­in­sis bet ko­kiems Eu­ro­pos Są­jun­gos pla­nams di­din­ti ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, jei­gu jis ne­bū­tų su­de­ri­na­mas su NA­TO veik­lą – net jei­gu Jung­ti­nė Karalystė yra ap­sisp­ren­du­si [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami