Traukiniais po Europą: daug įspūdžių ir užtektinai komforto

Dagnė ARMONAITĖ 2014-09-04 11:04
Dagnė ARMONAITĖ
2014-09-04 11:04
inkagency.lt nuotrauka
„Sma­gu, pa­to­gu ir pi­giau nei lėk­tu­vu ar au­to­mo­bi­liu“, – taip apie ke­lia­vi­mą trau­ki­niais sa­ko Ne­rin­ga, šią va­sa­rą su drau­gu ke­lia­vu­si po Cen­tri­nę ir Pie­tų Eu­ro­pą. Per 10 ke­lio­nės die­nų jie spė­jo ap­lan­ky­ti Len­ki­ją, Če­ki­ją, Aus­tri­ją, Ita­li­ją ir Švei­ca­ri­ją. 

Kar­tais iš­ban­dy­ti ką nors nau­ja lei­džia ne­ti­kė­ta pa­spir­tis, pa­vyz­džiui, lai­mė­ji­mas kon­kur­se. Bi­lie­tus ke­lio­nei po pa­si­rink­tas Eu­ro­pos ša­lis trau­ki­niu iki tol tik au­to­mo­bi­liu ir lėk­tu­vu ke­lia­vu­si Ne­rin­ga ne­ti­kė­tai lai­mė­jo da­ly­vau­da­ma „DPD Lie­tu­va“ or­ga­ni­zuo­ta­me „Pa­ti­ki­miau­sio drau­go“ žai­di­me. 10 die­nų su drau­gu Vol­de­ma­ru ke­lia­vu­si mer­gi­na ke­lio­nę pla­na­vo ke­lias sa­vai­tes: „A­tos­to­goms lai­ko ne­tu­rė­jo­me daug, tad iš anks­to re­zer­va­vo­me nak­vy­nes – ieš­ko­jo­me pi­ges­nių ir ge­res­nių va­rian­tų, taip pat do­mė­jo­mės, ką nu­vy­kus rei­kė­tų pa­ma­ty­ti – kuo gar­sus vie­nas ar ki­tas mies­te­lis.“

Ge­riau­sia – mo­kė­ti už ga­li­my­bę ir per­nak­vo­ti, ir papusryčiauti

Nak­vy­nei po­ra rin­ko­si vieš­bu­čius, sve­čių na­mus ir nak­vy­nės na­mus („hos­te­lius“), iš ku­rių dau­gu­mą už­si­sa­kė re­zer­va­ci­jų tink­le boo­king.com, ta­čiau pa­tar­ti­na in­for­ma­ci­jos pa­ieš­ko­ti ir mies­tų ar mies­te­lių, į ku­riuos už­suk­si­te, sve­tai­nė­se tei­kia­mais pa­siū­ly­mais. Pa­vyz­džiui, pui­kų kai­nos ir ko­ky­bės at­žvil­giu nak­vy­nės pa­siū­ly­mą Ita­li­jo­je jau­nuo­liai ap­ti­ko sve­tai­nė­je ve­ne­re.com . Ne­rin­ga at­krei­pia dė­me­sį, kad kar­tais ver­ta ir ne­sku­bė­ti, ke­lių die­nų lai­ko­tar­piu pa­ti­krin­ti tuos pa­čius pa­siū­ly­mus, nes kai­nos ga­li stai­ga nu­kris­ti.

„Ieš­kant nak­vy­nės daž­nai pra­var­tu su­mo­kė­ti ke­liais eu­rais dau­giau ir gau­ti pus­ry­čius. Pus­ry­čiau­da­mi ne vieš­bu­ty­je grei­čiau­siai iš­lei­si­te dau­giau ir su­gai­ši­te ieš­ko­da­mi, kur pa­val­gy­ti“, – ma­no mer­gi­na. Nak­vy­nės dvi­vie­čia­me kam­ba­ry­je po­rai vi­du­ti­niš­kai at­siė­jo apie 100 Lt žmo­gui. Kiek bran­giau mo­kė­jo Ve­ne­ci­jo­je. Ki­ta ver­tus, ne­bi­jan­tiems kom­pa­ni­jos ir hos­te­liuo­se nak­vo­jan­tiems vie­na­me kam­ba­ry­je su ki­tais ke­liau­to­jais, pa­vyks ap­sis­to­ti treč­da­liu ar net per­pus pi­giau.

Pa­si­do­mė­ki­te rezervacijomis

„In­ter­Rail“ trau­ki­niu ke­liau­ti pen­kias die­nas 10 die­nų lai­ko­tar­piu at­siei­na nuo 1530 iki 640 Lt, pri­klau­so­mai nuo ke­liau­to­jo am­žiaus (ga­lio­ja ne­ma­žos nuo­lai­dos stu­den­tams ir sen­jo­rams) ir bi­lie­to kla­sės. Tie­sa, pa­sak Ne­rin­gos, kai ku­rių mies­te­lių trau­ki­nu pa­siek­ti ne­pa­vyks ar tai už­truks, tad jei no­rė­si­te pa­ma­ty­ti dau­giau, kar­tais teks rink­tis ir au­to­bu­są.

„Rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad kai kur ver­ta re­zer­vuo­tis ke­lio­nę trau­ki­niu iš anks­to. Šios re­zer­va­ci­jos ga­li kai­nuo­ti nuo ke­lių iki 10-ies eu­rų, ta­čiau bū­si­te ti­kras, kad ne­lik­si­te už trau­ki­nio du­rų, ke­liau­to­jams iš­pir­kus vi­sus bi­lie­tus, be to, ne­teks iš nau­jo mo­kė­ti už nak­vy­nę, ne­tu­rint ga­li­my­bės at­vyk­ti į už­si­sa­ky­tą­ją“, – pa­sa­ko­jo Ne­rin­ga. Iš anks­to vie­tas ke­liau­to­jai re­zer­va­vo­si iš Var­šu­vos į Vie­ną, taip pat ke­liau­da­mi Ita­li­jo­je.

Skai­čiuo­jant iš­lai­dų krep­še­lį, ke­lio­nės me­tu mais­tui po­ra iš­lei­do apie 500 Lt žmo­gui. Ra­ga­vo vie­ti­nės vir­tu­vės pa­tie­ka­lų ka­vi­nė­se ar res­to­ra­nuo­se, ke­liau­da­mi trau­ki­niais mais­to iš anks­to nu­si­pirk­da­vo par­duo­tu­vė­je.

Di­džiau­sias įspū­dis – Ve­ro­no­je

Be­ne di­džiau­sią įspū­dį ke­lio­nė­je po­rai pa­li­ko Ve­ro­na. Siau­ros se­na­mies­čio gat­ve­lės, tvy­ran­ti at­mos­fe­ra ir W. Šeks­py­ro dra­mos „Ro­meo ir Džul­je­ta“ dva­sia pers­melk­tas mies­tas Ne­rin­gai pa­si­ro­dė la­bai jau­kus ir ver­tas pa­ma­ty­ti bent kar­tą gy­ve­ni­me.

„Į­žen­gus į be­ne gar­siau­sią Ve­ro­nos mies­to tu­ris­tų trau­kos ob­jek­tą – Džiul­je­tos na­mo kie­mą, aiš­ku, kad vis­kas čia su­kur­ta įsi­my­lė­jė­liams ar ieš­kan­tiems mei­lės: čia ka­bi­na­mos spy­ne­lės, ant sie­nos pie­šia­mos šir­dys, gal­vo­ja­mi no­rai prie Džiul­je­tos skulp­tū­ros. Be­je, Džiul­je­tos bal­ko­nas – vie­nas la­biau­siai fo­tog­ra­fuo­ja­mų bal­ko­nų pa­sau­ly­je. Tad nuo­trau­kų ko­lek­ci­ją pa­pil­dė­me ir mes“, – šyp­so­si Ne­rin­ga.

Aus­tri­jo­je Insb­ru­ke po­ra lan­kė­si ant kal­no įreng­ta­me zoo­lo­gi­jos so­de. „Į šį zoo­lo­gi­jos so­dą ver­ta už­suk­ti ir su­au­gu­siems – ly­gi­nant su mū­siš­kiu Kau­ne, čia gy­vū­nai gy­ve­na ne­pa­ly­gi­na­mai ge­res­nė­mis są­ly­go­mis. Di­de­lė­je te­ri­to­ri­jo­je ru­do­sios meš­kos, el­niai, bi­zo­nai, lū­šys ga­li vaikš­čio­ti tar­si na­tū­ra­lio­je lau­ki­nė­je ap­lin­ko­je. Pri­si­žiū­rė­jus gy­vū­nų, ga­li­ma pa­sig­ro­žė­ti ir nuo kal­no, ant ku­rio įreng­tas zoo­lo­gi­jos so­das, at­si­ve­rian­čiu pui­kiu vaiz­du į mies­tą“, – pa­sa­ko­jo mer­gi­na.

Švei­ca­ri­ja su­ža­vi gam­ta. Pa­bu­dęs ry­te, iš­ėjęs į vieš­bu­čio bal­ko­ną gro­žie­si kal­nais ir žy­din­čio­mis gė­lė­mis – toks vaiz­das įkve­pia vi­sai die­nai. „Tie­sa, ši ša­lis iš ki­tų iš­sis­ki­ria kai­no­mis – ke­liau­jant Švei­ca­ri­jo­je, teks iš­leis­ti dau­giau“, – at­krei­pia dė­me­sį ke­liau­to­ja.

„DPD Lie­tu­va“ or­ga­ni­zuo­ta­me žai­di­me jo da­ly­vius kaip ir Ne­rin­gą pa­ti­ki­miau­sio drau­go „ti­tu­lui“ no­mi­na­vo drau­gai. Nu­ste­bin­ta ir pra­džiu­gin­ta įver­ti­ni­mo mer­gi­na sa­ko, kad ir pa­ti ke­lio­nė – pui­kus bū­das iš­ban­dy­ti drau­gys­tę. „Nau­ji įspū­džiai su­ar­ti­na, o nuo­ty­kiai pa­de­da ge­riau pa­žin­ti vie­nam ki­tą. La­bai svar­bu, kad jų pa­tir­ti ir kuo dau­giau pa­ma­ty­ti ne­truk­dy­tų pra­sta nuo­tai­ka dėl bar­nių ar ne­su­ta­ri­mų“, – šyp­so­si Ne­rin­ga.

Da­lis ke­lio­nės sėk­mės – ge­rai su­krau­tas krepšys

Vie­nas at­sa­kin­ges­nių pa­si­ruo­ši­mo ke­lio­nei dar­bų – su­si­krau­ti ke­lio­ni­nį krep­šį. Ne­rin­ga vi­sus sa­vo daik­tus ke­lio­nei de­šim­čiai die­nų su­ge­bė­jo su­tal­pin­ti į ne­di­de­lę kup­ri­nę. „Rei­kė­tų įsi­dė­ti kuo įvai­res­nių dra­bu­žių. Ita­li­jo­je bu­vo la­bai karš­ta, ta­čiau ke­liau­jant Aus­tri­jo­je ir Švei­ca­ri­jo­je, pra­ver­tė ir švar­kas, ir striu­kė, ku­riuos ne­šio­jau kar­tu, – pa­sa­ko­jo mer­gi­na. – Vis dėl­to svar­biau­sia jaus­tis pa­to­giai, to­dėl kar­tais ver­ta pa­au­ko­ti gra­žes­nius rū­bus, jų vie­tą iš­nau­do­jant pa­to­ges­niems ir įvai­res­niems dra­bu­žiams.“

Tarp mer­gi­nos iš­var­din­tų daik­tų, ku­riuos pra­var­tu pa­siim­ti į ke­lio­nę – ir skė­tis bei ati­da­ry­tu­vas. Pa­sta­ra­sis – kad ne­lik­tu­mė­te al­ka­ni, ran­ko­je lai­ky­da­mi skar­di­nę kon­ser­vų, bet ne­tu­rė­da­mi su kuo jos at­si­da­ry­ti, kaip nu­ti­ko Ne­rin­gai ir Vol­de­ma­rui. Pa­to­gu tu­rė­ti ma­žą ran­ki­nę ar prie lie­mens se­ga­mą pin­gi­nę, kad as­mens do­ku­men­tai, bi­lie­tai ir pi­ni­gai vi­suo­met bū­tų ar­čiau­siai, be to, taip sau­giau. Taip pat ke­lio­nės me­tu su­nku iš­si­vers­ti be že­mė­la­pių. Pa­to­giau­sia – kai na­vi­ga­ci­jos prog­ra­ma įdieg­ta te­le­fo­ne.

Pa­klaus­ta, ar toks ke­lia­vi­mo bū­das trau­ki­niais ne­iš­var­gi­no, Ne­rin­ga at­sa­kė: „Tur­būt la­biau pa­var­go­me pla­nuo­da­mi ke­lio­nę, nei jau ke­liau­da­mi. Iš tie­sų, tik įsė­dę pa­ti­kė­jo­me, kad ti­krai ke­liau­ja­me, o ma­no lai­mė­tas pri­zas jau virs­ta rea­ly­be. Ke­lio­nė vir­ši­jo lū­kes­čius, nors jei ne pri­zas, tur­būt taip nė ne­bū­tu­me su­ma­nę ke­liau­ti. Ma­nau, trau­ki­niais ke­liau­si­me ir dar kar­tą. Jau pra­de­da­me sva­jo­ti apie ke­lio­nę po Kroa­ti­ją ir Juo­dkal­ni­ją, ku­rias taip pat ga­li­ma pa­siek­ti trau­ki­niais.“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas po­li­to­lo­gas Prze­mys­ław Piotr Żu­raws­ki vel Gra­jews­ki ma­no, kad po SSRS žlu­gi­mo de­mo­kra­ti­ja Ru­si­jo­je ne­įsit­vir­ti­no dėl tam tikrų is­to­ri­nių prie­žas­čių. [...]
Bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ at­si­sa­ko Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei grą­žin­ti 174 tūkst. eu­rų, už ku­riuos ji pir­ko at­sar­gi­nę lauko vir­tu­vės įran­gą.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami