Trumpo esčių sijono paslaptis - Muhu saloje

Rūta SKATIKAITĖ 2009-06-26 00:00
Rūta SKATIKAITĖ 2009-06-26 00:00
Tipiškas Muhu salos vaizdelis.
Es­tai - ne lė­ta­pė­džiai ir ne ty­le­niai, jie su­ge­ba įkvėp­ti gy­vy­bės net pel­kių kem­sy­nams ir kups­tams, o mo­te­rys - be­veik fe­mi­nis­tės, net se­no­vė­je ne­šio­ju­sios trum­pus, tik ke­lius den­gian­čius si­jo­nus.

Didžiojo žygio po Baltijos šalis dalyviai žurnalistai, į Taliną susirinkę iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, kelionės pradžioje gerokai nuliūdo matydami už lango pliaupiantį lietų. Per tris dienas turėjome aplankyti dešimt turistams skirtų vietų Estijoje, bet kokios kelionės, kai taip lyja? Nejučia prisiminiau seną anekdotą. "Kodėl tu toks baltas? - klausia lietuvis esto. - Negi pas jus nebūna vasaros?" "Būna, - atsakė estas, - bet tą dieną aš dirbau."

Šeimininkai sugrįš?

Mums pasisekė - kitos dvi dienos buvo saulėtos. Žygį pradėjome Taline, čia aplankėme garsųjį KUMU meno muziejų, o toliau keliavome aplink visą Estiją. Turėjome progą įsitikinti, kad estai nestokoja išmonės. Apie šimtą kilometrų nuo Talino esančiame Lahemos nacionaliniame parke išvydome Palmsės dvarą, kuris atrodo taip, tarsi jo šeimininkai ką tik išvyko ir tuoj vėl sugrįš. Buvusiame ponų miegamajame po lova stovi naktipuodis, drabužinėje pravertos spintų durys, o ant jų užmestos ištaigingos suknelės - atrodo, šeimininkė jas ką tik matavosi. Išsaugotas net virtuvės interjeras.

Tikrumo įspūdis nepalieka ir Palmsės smuklėje. Čia iš valstietiškų indų srėbėme paprastą kaimišką kopūstienę, valgėme bulvių su grybais. Sriuba kainavo apie 10 litų, antrieji patiekalai - 15-20 litų. Tame pačiame pastate yra ir ūkinė dalis. Joje trūko tik šeimininkų: stovėjo kelionei paruošti ratai, kampe suverstas šienas, ant lentynų sukrauti senoviniai įrankiai, o ant grindų - tarsi ką tik nubyrėjusios medžio drožlės.

Per balas su paspirtuku

Iš tų dešimties objektų, kuriuos aplankėme Estijoje, keliuose teko ir patiems paplušėti, ne tik dairytis į šonus. Įsimintiniausias išbandymas laukė Kotkos pėsčiųjų take. Priartėję prie didžiulių raistų šalia Čiudo ežero likusius tris kilometrus iki pelkės turėjome įveikti paspirtukais. Gerokai prisijuokėme iš savo vaikiškų pramogų.

Estijos pelkės - tikra įžymybė. Jose prieš keletą dešimtmečių buvo filmuojama juosta apie Šerloką Holmsą "Baskervilių šuo". O dabar į pelkes traukia turistai ir keliauja per didžiulį raistą 3 bei 6 kilometrų ilgio mediniais takais.

Estiški užrašai

Prie kiekvieno tako - perspėjantis užrašas estų kalba, kad žingsnis nuo tako į šoną gali būti pražūtingas, raistas įtrauks drąsuolį. Bet nemokėdami estiškai nesupratome nei šio, nei daugelio kitų matytų užrašų. Nors estai labai stengiasi ir sukuria turistams tikrai įdomių pramogų, jie ne visada pasirūpina, kad informacija būtų išversta į kitas kalbas.

Tačiau šalis ir šiuo požiūriu gerokai pasikeitė. Per kelionę sutikome daugybę ne tik jaunų, bet ir pagyvenusių žmonių, net kaimiečių, kalbančių angliškai ir nevengiančių rusų kalbos. Gidai irgi siūlė vesti ekskursijas mažiausiai dviem užsienio kalbomis - anglų ir rusų.

Įleidžiami tik šikšnosparniai

Prisikvėpavę gryno pelkių oro ir gerai išsivalę plaučius, atsidūrėme Tartu. Didžiuliame miesto prekybos centre aplankėme 4D technologijų kino teatrą ir AHHAA centrą - tai Lietuvoje dar nematytas mokslo ir pramogų kampelis, kuriame gali išbandyti kai kuriuos fizikos dėsnius ir savo fizinius gebėjimus. Sportiškiausieji neišsigando centrifugos, nors buvo sukami ir vartomi joje kaip tikri lakūnai, kiti įsirangė į tikros "Formulės" kabiną, treti tikrino savo jėgas ir reakciją.

Važiuodami prie Piusos olų vylėmės patekti į ilgiausius labirintus. Tačiau jų prižiūrėtojai, nuogąstaudami dėl turistų saugumo ir vengdami sudrumsti olose apsigyvenusių šikšnosparnių ramybę, įleidžia lankytojus tik į maždaug 100 kvadratinių metrų aikštelę. Olų angos išvis užtvertos.

Dar pusantros valandos kelio ir mes - Pokų šalyje. Sumanymas realybe paversti estų rašytojo Edgaro Valterio vaikams sukurtą pasaką apie atgijusius pelkių kupstus tikrai fantastiškas. Didžiulis medinis pokų namas, kaip ir jo interjeras, suręstas naudojant ekologiškas senovines technologijas, o savo išore primena kupstą.

Ūskaldos sporto ir pramogų centre smagu išbandyti vėjaračius ir įvairius modernius sportinius žaidimus. O Poli zoologijos sodas palieka liūdną įspūdį - laukiniams gyvūnams galėtų būti sukurtos geresnės sąlygos.

Akmens ir kerpių sala

Į Muhu salą, esančią prie Saremos salos, pusę valandos plaukėme keltu. Jos krantai pelkėti, akmenuoti, kopų nėra. Tačiau išlikę senoviniai iš akmens pastatyti namai, kuriuos juosia prieš šimtmečius iš akmenų sudėtos apkerpėjusios tvoros. Sakoma, kad vietos gyventojus gali išvesti iš kantrybės vienintelis dalykas - šimtametes kerpes nuo akmens tvorų krapštantys turistai.

Muhu salos muziejuje - prieš keletą šimtų metų sumūryti pastatai, turintys itin žemas durų angas. Taip statyta ne dėl to, kad senovės estai buvo žemaūgiai, o siekiant išsaugoti kuo stabilesnę namų vidaus temperatūrą.

Muziejuje sužinojome salos moterų, nešiojusių trumpus, tik kelius dengiančius sijonus, paslaptį. Dėl tokios aprangos kaltas ne feminizmas, o siauros staklės - jomis išaustas audeklas buvo per trumpas. Kojas moterys slėpdavo po spalvingomis, sudėtingais raštais išmargintomis vilnonėmis puskojinėmis.

Trumpai

Didysis žygis po Baltijos šalis - tai puiki galimybė pamatyti po dešimt įdomiausių Lietuvos, Estijos ir Latvijos vietų.

Užsiregistravę ir bet kuriame turizmo informacijos centre pasiėmę nemokamą žygio lankstinuką, kuriame rasite 30-50 proc. nuolaidų kuponų, galite puikiai praleisti vasarą keliaudami po Lietuvą ir gretimas šalis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Ke­li mė­ne­siai po to, kai lai­mė­jo įžei­džia­mos poe­zi­jos apie Tur­ki­jos vals­ty­bės va­do­vą kon­kur­są, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų se­kre­to­rius Bo­ri­sas John­so­nas aiškiai tu­rė­jo pri­si­ge­rin­ti [...]
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja prieš­in­sis bet ko­kiems Eu­ro­pos Są­jun­gos pla­nams di­din­ti ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, jei­gu jis ne­bū­tų su­de­ri­na­mas su NA­TO veik­lą – net jei­gu Jung­ti­nė Karalystė yra ap­sisp­ren­du­si [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami