Tyrimas: trokštamos atostogos vyrų ir moterų akimis

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-12-08 14:36
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-12-08 14:36
AFP/Scanpix nuotraukos
At­ėjus žie­mai, vis dau­giau ši­lu­mos iš­siil­gu­sių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų iš­vyks­ta at­os­to­gų. Iš­si­ruo­šiant į ke­lio­nę, kiek­vie­nas tu­ri su at­os­to­go­mis su­si­ju­sių lū­kes­čių. Nuo ak­ty­vaus lais­va­lai­kio iki pa­pras­čiau­sio no­ro bū­ti sau­lė­je – lap­kri­čio mė­ne­sį at­lik­ta vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­sa at­sklei­dė skir­tin­gus vy­rų ir mo­te­rų pri­ori­te­tus at­os­to­gau­jant. 

Apk­lau­sos me­tu res­pon­den­tams bu­vo pa­teik­tas kri­te­ri­jų at­os­to­goms są­ra­šas ir pa­pra­šy­ta įver­tin­ti, ku­rie jiems svar­biau­si. Ty­ri­mo da­ly­viai ga­lė­jo rink­tis iš bu­vi­mo ša­lia jū­ros, sau­lės ir ši­lu­mos, links­my­bių, lai­ko pra­lei­di­mo su ar­ti­mai­siais, ga­li­my­bės žve­jo­ti ir me­džio­ti bei ki­tų. Ap­lau­są at­li­ko ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „No­va­tu­ras“.

Mo­te­rims – sau­lės vo­nios, vy­rams – nau­ji įspūdžiai

Apk­lau­sos me­tu iš­ryš­kė­jo mo­te­rų bei vy­rų skir­tu­mai at­os­to­gų at­žvil­giu. Mo­te­rims svar­biau­sia at­os­to­gų me­tu yra sau­lė ir ši­lu­ma, at­sklei­džia apk­lau­sos re­zul­ta­tai. Šį at­sa­ky­mą pa­si­rin­ko net 60 proc. res­pon­den­čių. Vy­rams tai pa­si­ro­dė ne taip ak­tua­lu: tik kiek ma­žiau nei pu­sė apk­lau­so­je da­ly­va­vu­sių vy­rų rin­ko­si šį at­sa­ky­mą.

Įdo­mu tai, kad vy­rams la­biau nei mo­te­rims svar­bu iš­vyk­ti į už­sie­nio ša­lį. To­kį at­sa­ky­mą rin­ko­si kas šeš­tas res­pon­den­tas. Pa­ste­bė­ta, jog to­kį no­rą daž­niau­siai iš­reiš­kė 18–35 me­tų vy­rai. Pa­sta­rie­ji at­os­to­gas ver­ti­na ir kaip pui­kią ga­li­my­bę pa­žin­ti nau­jas ša­lis bei kul­tū­ras – to­kią nuo­mo­nę apk­lau­so­je tu­rė­jo be­veik 22 pro­cen­tai jų. Taip pat be­veik dvi­gu­bai dau­giau vy­rų nei mo­te­rų ke­lio­nė­se no­rė­tų pra­mo­gų ir links­my­bių. Šis kri­te­ri­jus bu­vo po­pu­lia­riau­sias tarp jau­niau­sių apk­lau­sos da­ly­vių – nuo 18 iki 25 me­tų.

Ana­li­zuo­jant mo­te­rų pa­si­rin­ki­mus pa­aiš­kė­jo, kad joms itin svar­bu at­os­to­gų me­tu įdeg­ti. Šį at­sa­ky­mą pa­si­rin­ko kas penk­ta mo­te­ris, tuo tar­pu šis as­pek­tas bu­vo svar­bus tik kas de­vin­tam vy­rui. Pa­sta­rie­siems kur kas svar­biau at­os­to­gų me­tu už­siim­ti žve­jy­ba ir me­džiok­le – šio­je ka­te­go­ri­jo­je skir­tu­mas bu­vo itin ryš­kus: vy­rų po­rei­kis šiems lais­va­lai­kio lei­di­mo bū­dams bu­vo be­veik tris kar­tus di­des­nis nei mo­te­rų.

Dėl ko at­os­to­gų me­tu su­ta­ria vy­rai ir mo­te­rys?

Apk­lau­sos re­zul­ta­tai at­sklei­dė, jog skir­tin­gų ly­čių at­sto­vai at­os­to­gau­da­mi kai ku­riais at­ve­jais ti­ki­si ir pa­na­šių da­ly­kų. Dėl bū­vi­mo ša­lia jū­ros, van­de­ny­no ar eže­ro vy­rų ir mo­te­rų nuo­mo­nės su­ta­po – kiek dau­giau nei 40 pro­cen­tų vy­rų ir mo­te­rų tei­gė, jog jiems tai svar­bu.

Apk­lau­so­je iš­ryš­kė­jo ir dar vie­nas ly­čių pa­na­šu­mas: vy­rai ir mo­te­rys vie­no­dai reikš­min­gai ver­ti­na ga­li­my­bę at­os­to­gas pra­leis­ti gam­to­je ir mė­gau­tis gry­nu oru. Pa­ste­bė­ta, jog sau­lė bei bu­vi­mas prie van­dens tel­ki­nio svar­biau­si 18–25 me­tų jau­ni­mui, tuo tar­pu vy­res­nio am­žiaus res­pon­den­tai pir­me­ny­bę tei­kė bu­vi­mui gam­to­je.

Pa­klaus­ti apie šei­mos ir dar­bo in­te­re­sus, kiek dau­giau nei treč­da­lis vy­rų ir mo­te­rų no­rė­tų at­os­to­gų me­tu tu­rė­ti ga­li­my­bę pra­leis­ti lai­ką su ar­ti­mai­siais. Šis kri­te­ri­jus ypač svar­bus vy­res­nio am­žiaus res­pon­den­tams – nuo 46 me­tų ir dau­giau. Apk­laus­tie­siems ly­giai taip pat svar­bu ir vi­siš­kai ne­gal­vo­ti apie dar­bą: to no­rė­tų abi ly­tys, kas tre­čias vy­ras ir mo­te­ris. To­kį at­sa­ky­mą dau­giau­siai rin­ko­si tre­čią de­šim­tį per­ko­pę res­pon­den­tai ir vy­res­ni.

„Vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­są vyk­dy­ti bu­vo la­bai įdo­mu – no­rė­jo­me pa­ly­gin­ti sa­vo klien­tų įpro­čius su bend­ro­mis ten­den­ci­jo­mis. Gau­ti re­zul­ta­tai at­sis­pin­di ir mū­sų par­da­vi­muo­se: mo­te­rys iš­ties daž­niau nei vy­rai yra lin­ku­sios rink­tis šil­tus kraš­tus, tai ga­li bū­ti Ka­na­rų sa­ly­nas, Tur­ki­jos, Gra­ki­jos ar Bul­ga­ri­jos ku­ror­tai. Vy­rai, tuo tar­pu, la­biau do­mi­si ak­ty­vaus lais­va­lai­kio kryp­ti­mis, ga­lin­čio­mis pa­siū­ly­ti nar­dy­mo, jė­gos ait­va­rų, bang­len­čių spor­to ga­li­my­bes“, – kal­ba ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „No­va­tu­ro“ va­do­vas Li­nas Al­do­nis.

Lap­kri­čio mė­ne­sį at­lik­to­je apk­lau­so­je da­ly­va­vo 1011 18–75 me­tų am­žiaus Lie­tu­vos gy­ven­to­jai. Apk­lau­są ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „No­va­tu­ro“ už­sa­ky­mu at­li­ko vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vė „Spin­ter ty­ri­mai“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami