Ugnis mirusiajam padeda atsikratyti kūno ir grįžti namo

lzinios.lt 2011-10-31 18:47

lzinios.lt

2011-10-31 18:47
Lie­tu­vo­je skaus­mas pra­ra­dus ar­ti­mą žmo­gų lai­ko­mas ga­na in­ty­miu da­ly­ku. Ta­čiau pa­sau­ly­je esa­ma kraš­tų, kur mi­ru­sio­jo pa­ly­dė­ji­mas į pa­sku­ti­nę ke­lio­nę vyks­ta ne šei­mos na­rių, drau­gų, gi­mi­nai­čių, ko­le­gų ra­te, bet kur kas vie­šiau. Už­mes­ti akį į šią pro­ce­dū­rą lei­džia­ma net smal­siems tu­ris­tams.

Be to, tamsiomis įkapėmis aprengtas velionio kūnas ne užkasamas žemėje, kaip įprasta mūsų šalyje, o uždengiamas spalvinga marška, papuošiamas gėlėmis ir uždegamas. Tokios tradicijos laikosi hinduistai, kurių milijonai gyvena Indijoje, Nepale ir kai kuriose kitose šalyse.

Pavyzdžiui, Nepalo sostinėje Katmandu pažiūrėti į šį gedulingą procesą galima prie garsios Pašupatinačio šventyklos. Hinduizmo neišpažįstantiems žmonėms į jos vidų leidžiama tik užmesti akį, užtat prieiti prie šventa laikomos Bagmati upės, ant kurios krantų nuolat deginami mirusieji, gali kiekvienas, nusipirkęs bilietą.

Vilniaus universiteto Orientalistikos studijų centro direktorius prof. dr. Audrius Beinorius dienraščiui „Lietuvos žinios“ pasakojo, kad Indijoje iki šių dienų vyrauja mirusiųjų kūnų deginimas arba kremavimas.

„Ugnis atlieka kelias funkcijas: ji apvalo ir kartu yra laidininkas tarp žemiškojo ir dangiškojo pasaulių. Vedų religijoje ugnis yra dievas Agnis ir vadinama dievų burna. Per ją vyksta sąveika su dangiškais, transcendentiniais lygmenimis. Ugnis siejama ir su pragaro, kentėjimo vaizdiniais. Jie egzistuoja įvairiose kultūrose“, - sakė jis.

Deginant esą įvyksta apvalymas ir tai veikia kaip savotiškas eskalatorius, pagreitinantis virsminį perėjimą į anapusybę. Be to, nepaliekama gyviesiems prie ko prisirišti. Žemėje ar vandenyje irimo procesas vyksta ilgiau, o ugnis kūną sunaikina iš karto. Dažnai laidojimo formas nulemia ir klimato sąlygos. Indijoje numesta banano žievė dvokia jau po valandos ir mirusio žmogaus kūno ten keletą dienų neišlaikytų.

Indų religinės tradicijos vienareikšmiškai teigia, kad mirusiajam reikia padėti atsikratyti kūno. Esą anapus ten yra mūsų namai, o čia – tremtis. Kūnas tik įkalina žmogų, tad jam reikia padėti atsikratyti kiauto, kuris tėra vienas iš daugelio kiautelių. Indiškos tradicijos kalba apie prisikėlimą po mirties, bet mirtis yra gimtis į anapusybę. Nors mirusio žmogaus gedima, mirti reiškia grįžimą namo. Todėl indai per laidotuves rengiasi baltai. Tai savotiškos šventės spalva: žmogus išėjo iš kalėjimo ir grįžta namo.

Lietuvos istorijos instituto Archeologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas doc. dr. Valdemaro Šimėno teigimu, mūsų krašte Katalikų bažnyčia suformavo graudų požiūrį į mirusįjį: „Gedime, verkiame, bet anksčiau, matyt, ir mūsų protėviai džiaugdavosi, kad žmogus baigė šio gyvenimo kančias ir išėjo į laimingą aną pasaulį. Iš to džiaugsmo, matyt, kilo kitų tautų švenčiamas Helovinas, kuris mums, lietuviams, atrodo, nelabai priimtinas.“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
hm  86.38.187.130 2011-11-01 11:14:29
APIE PRAGARĄ... IŠGIRSKIT, ką sako pats Izraelio Dievas YAHUSHUA-YAHUWAH (Sūnus ir Tėvas yra Viena) mūsų kartai per savo pasirinktus pranašus... Informacija paimta iš Trumpetcallofgodonline. com saito. Laiškas (VISAS) pavadinimu "Proclaim NOT the Hell of the Church of Men...In Their Word is No Mercy Found, Only the Makings of Satan": 1/14/06 From God The Father - A Letter Given to Timothy, For All Those Who Have Ears to Hear Thus says The Lord: Listen, all you churches of men!... Shall I, even I, torment My beloved, they who are tormented continually by he who is, and has, torment in his vesture?!... Satan is the tormentor!... Unknowingly, you My children, by your own mouths have called your God, satan! Repent therefore, and mend your ways! Forsake all your corrupt and evil teachings!... Become, again, a child of God, and learn to walk uprightly in Me, Leading others into love, by love, not fear. The second death is that grave, from which one shall not be raised, nor awakened, for they have been cast out... Abiding in outer darkness, forever separated from God and their part in life. These know not anything, forevermore returning to that which they were formed from. This is the eternal state of My punishment for those who have chosen death, by their forsaking of My Gift wherein is life everlasting. So then, they under condemnation are dead... In no way are they part of the living, nor are they living in torment. Their inheritance is lost, they have been blotted out... A broken vessel of dishonor, received by the earth once again. Stop blaspheming your God!... Have greater understanding of My mercies, which endure forever... My Son did sleep in the lower parts of the earth, His tomb, for three days and three nights... By no means did He descend into the evils of man’s imaginings. He is The Pure Light!... Never has He had any part in darkness... He shall destroy it utterly! HE IS RISEN! And all those, who follow and believe in Him, Shall also rise and live, meeting Him in the air... Forever shall they be with their Lord and their God, Where all shall find mercy and love. Amen.
2 0  Netinkamas komentaras
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami