Užburiantys ir nerealūs pasaulio kampeliai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-11-30 15:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-11-30 15:00
Kreivas namukas Lenkijoje. Jameso Freemano nuotrauka
Už­bu­rian­tys pa­sau­lio kam­pe­liai – tar­si iš pa­sa­kos iš­plau­kę vaiz­di­niai. Kur pa­bėg­ti nuo kas­die­nės įtam­pos, gat­vės šur­mu­lio? Pe­le­nės pi­lis Vo­kie­ti­jo­je – tar­si iš at­vi­ru­ko, įman­trių lin­kių na­mas Len­ki­jo­je, spal­vin­gų gė­ly­nų kraš­to­vaiz­džiai ir eže­rų pla­ty­bės įkvė­pė Bea­trix Pot­ter ir JRR Tol­kie­ną fan­tas­tiš­kiems kū­ri­niams.

Kur ras­ti to­kių ma­giš­kų vie­tų? Šis klau­si­mas bu­vo už­duo­tas klau­si­mas quo­ra.com in­ter­ne­to pus­la­pio skai­ty­to­jams, o jie pa­si­da­li­no sa­vo pa­siū­ly­mais, ku­riuos api­bend­ri­no BBC žur­na­lis­tė Hus­na Haq.

Mil­ži­niš­kas spal­vų mišinys

„Stul­bi­nan­tys tul­pių lau­kai Olan­di­jo­je – pla­čios įvai­rias­pal­vės gė­lių juo­stos at­ro­do kaip ilius­tra­ci­jos iš vai­kų kny­ge­lių“, – ra­šė Ra­hu­las Shan­ka­ras. Jam gė­lių juo­stos lau­kuo­se pri­mi­nė „O­zo ša­lies bur­ti­nin­ką“.

Olan­di­jo­je gau­su mo­der­nių gė­lių ūkių, ku­riuo­se ga­li­ma ir pa­si­vaikš­čio­ti, ir va­ži­nė­tis dvi­ra­čiu. Tul­pės čia bu­vo im­por­tuo­tos XVI a., o po­pu­lia­ru­mo pi­ko su­lau­kė XVII a., ku­ris ne­tgi bu­vo va­di­na­mas olan­dų auk­so am­žiu­mi ar­ba tul­pių ma­ni­ja. Po­pu­lia­riau­si gė­lių lau­kai įsi­kū­rę va­ka­ri­nė­je Olan­di­jos da­ly­je tarp Lei­de­no ir Den Hel­der mies­tų. Kas­met Olan­di­jo­je užau­gi­na­ma apie 3 mlrd. tul­pių, o jų žy­dė­ji­mo me­tu lau­kuo­se su­lau­kia­ma de­šim­čių tūks­tan­čių lan­ky­to­jų. Tul­pių žy­dė­ji­mo se­zo­nas tę­sia­si nuo ko­vo iki rugp­jū­čio.

Fan­tas­tiš­ka A. Gau­di vaizduotė

In­tri­guo­jan­čių sim­bo­lių skulp­tū­ro­mis, mo­nu­men­ta­liais bokš­te­liais ir bep­ro­tiš­kos vaiz­duo­tės rai­žy­tais fa­sa­dais Sag­ra­da Fa­mi­lia puo­šia Bar­se­lo­nos mies­tą. Tai su­dė­tin­gos ar­chi­tek­tū­ros go­ti­kos pi­lis, sle­pian­ti sa­vo is­to­ri­ją, dva­sią ir pa­slap­tis.

Šios ba­zi­li­kos (pi­lies) au­to­rius – vie­nas ži­no­miau­sių Is­pa­ni­jos ar­chi­tek­tų An­to­ni Gau­di. Pa­sta­tas bu­vo pra­dė­tas sta­ty­ti 1882 me­tais, bet 1926-ai­siais, pa­sta­tęs tik ket­vir­ta­da­lį sta­ti­nio, A. Gau­di mi­rė. Po jo mir­ties ir pra­si­dė­ju­sio pi­lie­ti­nio ka­ro Is­pa­ni­jo­je bei dėl gais­ro sta­ty­bos tem­pai su­lė­tė­jo. Vis­gi pla­nuo­ja­ma, kad 2026 me­tais, A. Gau­di šim­to­sioms mir­ties me­ti­nėms pa­mi­nė­ti, ba­zi­li­ka bus baig­ta sta­ty­ti. Da­bar ji įtrauk­ta į UNES­CO Pa­sau­lio pa­vel­do są­ra­šą.

Ža­dą ati­man­tis ir fan­ta­zi­ją pro­vo­kuo­jan­tis peizažas

At­vi­ru­ką pri­me­nan­tį pei­za­žą – slė­nių ap­sup­ty­je bliz­gan­tį eže­rą, šniok­šian­tį upe­lį, kal­vas ir uo­lė­tas pa­kran­tes – ga­li­ma iš­vys­ti Ang­li­jos šiau­rė­je esan­čia­me eže­rų kraš­te (angl. – La­ke Dis­trict).

„Ši vie­ta JRR Tol­kie­ną, Bea­trix Pot­ter įkvė­pė par­ašy­ti sa­vo kū­ri­nius“, – da­li­no­si įspū­džiais Jef­fas Chau. Kiek­vie­nais me­tais 16 mln. lan­ky­to­jų at­vyks­ta į 2 292 kv.km dy­džio Kamb­ri­jos na­cio­na­li­nį par­ką pa­sig­ro­žė­ti eže­rais, kal­nais, gam­to­vaiz­džiu.

Op­ti­nės iliu­zi­jos gamtovaizdis

Fa­re­rų sa­lo­se yra Sørvágsvat­no eže­ras, dar va­di­na­mas Lei­tis­vat­no. Jis vie­nas įspū­din­giau­sių sa­lo­se – at­ro­do, lyg il­sė­tų­si virš jū­ros.

Anees­ha Wai­ra­ga­de pa­aiš­ki­na, kad Sørvágsvat­no eže­ras yra 30 m virš jū­ros ly­gio, to­dėl žiū­rint nuo sta­čios uo­los, esan­čios prieš­ais eže­rą, su­ku­ria­mas ap­gau­lin­gas įspū­dis.

Iš­šū­kis – uola

Nor­ve­gi­jo­je esan­ti Prei­kes­to­le­no uo­la ga­li bū­ti bet ku­rio Ho­li­vu­do mi­ti­nio epo veiks­mo vie­ta. Ji dar va­di­na­ma dva­si­nin­ko sa­kyk­los ar klau­syk­los vie­ta, nes pri­me­na tri­bū­ną. Prei­kes­to­le­no uo­la yra 25 m aukš­čio, o aukš­čiau­sia vir­šū­nė yra 604 me­trų virš jū­ros ly­gio.

Uo­la su­si­for­ma­vo maž­daug prieš 10 tūkst. me­tų slen­kan­tiems le­dy­nams su­si­dū­rus su kal­nų gran­di­ne, o te­kan­tis le­dy­nų van­duo už­ša­lo įtrū­ki­muo­se. Taip su­kur­tas ne­rea­laus gro­žio skar­dis.

„Jei bū­čiau pri­nce­sė, no­rė­čiau to­kios pilies“

Jei ne­ti­ki­te pa­sa­ko­mis, pa­ti­kė­si­te iš­vy­dę Ne­usch­wans­tei­no pi­lį. Ji glau­džia­si Al­pių pa­pė­dė­je Ba­va­ri­jos piet­va­ka­riuo­se.

Tai to­bu­las Mie­gan­čios gra­žuo­lės ar­ba Pe­le­nės pi­lies pa­veiks­lė­lis. Be­je, pa­ma­tęs šią pi­lį Wal­tas Dis­ney'us ir bu­vo įkvėp­tas su­kur­ti ani­ma­ci­nius fil­mu­kus. Pi­ly­je at­gy­ja ste­buk­lai, ro­man­ti­ka, spin­din­tys fa­sa­dai, įspū­din­gos puo­tos, iš­tai­gin­gi kos­tiu­mai, pri­nce­sės ir ri­te­riai.

Iš tie­sų 1869 m. pi­lis bu­vo nau­do­ja­ma kaip ka­ra­liaus Liud­vi­ko II as­me­ni­nė re­zi­den­ci­ja. Iš­kart po jo mir­ties 1886 m. ji bu­vo at­ver­ta vi­suo­me­nei. Da­bar ją ap­lan­ko dau­giau nei 1,3 mln. tu­ris­tų per me­tus.

Ali­sos ste­buk­lų ša­lis ar­ba na­me­lio at­spin­dys krei­va­me veidrodyje

„Tai ne pa­sa­kos ilius­tra­ci­ja, tai ti­kras na­mas“, – Bru­ce'as Feld­ma­nas taip api­bū­di­no Len­ki­jo­je esan­tį Krei­vą na­mą (lenk. – Krzy­wy Do­mek).

„Ban­guo­ta sto­go li­ni­ja, krei­vi lan­gai ir du­rys įkvė­pė vai­kų kny­gų ir pa­sa­kų ilius­tra­to­rių Ja­ną Mar­ci­ną Szan­ce­rį bei me­ni­nin­ką Pe­rą Dahl­ber­gą,“ – aiš­ki­no B. Feld­ma­nas.

So­po­te esan­tis na­mas yra 4 tūkst. kv. me­trų plo­to. Jis stūk­so tarp pre­ky­bos cen­trų, res­to­ra­nų, ša­lia ra­di­jo sto­ties. Na­mas pri­trau­kia mi­nias smal­suo­lių.

Vi­sas ap­ra­šy­tų už­bu­rian­čių vie­tų nuo­trau­kas ga­li­te pa­ma­ty­ti šia­me al­bu­me:

Par­eng­ta pa­gal bbc.com.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami