Užsibunkeriavę

© Lietuvos žinios 2011-10-23 12:16

© Lietuvos žinios

2011-10-23 12:16
Bun­ke­riai pa­plū­di­miuo­se. Bun­ke­riai, nu­da­žy­ti žyd­rai, su už­ra­šu "Ba­ras". Bun­ke­riai už žiog­rių ir Ti­ra­nos prie­mies­čiuo­se. Ir ko­mu­nis­ti­nio dik­ta­to­riaus En­ve­ro Hox­hos (Ho­džos) ant­ka­pi­nis sta­ti­nys šiek tiek sti­li­zuo­to bun­ke­rio for­mos. Nau­jo­ji Al­ba­ni­ja au­ga ant bun­ke­rių.

Duresis, paplūdimys

Žmonės žino kelius per laukus ir trumpiausius keliukus čia nusigauti. Ištisomis šeimomis ropščiasi žvyruotu keliuku, kad įsitaisytų kur nors už dujų rezervuarų - didelių rutulių, tarsi baltų balionų. Taip atrodo iš tolo - balti balionai, pakibę prie pat žemės. Iš arčiau - metaliniai rezervuarai, o šalimais žvejų uostas, veikiau - tiesiog įlankėlė, kurią baigia užnešti dumblas, keletas pilkų nuo purvo valčių ir, žinoma, bunkeris - dabar sandėliukas tinklams.

Duresis - ne itin didelis miestas vos vos daugiau kaip tris milijonus gyventojų turinčioje šalyje. Bet miestas painus, nes plečiasi į visas puses, vis kur nors atsiremdamas į jūrą. Istorinių sluoksnių nesuskaičiuosi. Tereikia išvardyti gana naujus, kad suprastume, kodėl yra taip, kaip yra: nuo 1944 metų iki mirties 1985 metais šalį valdė E.Hoxha, komunistų partijos ir vyriausybės vadovas (argi vienvaldys gali mirti kitaip negu prie valdžios vairo? Net jeigu jis keisčiausias Stalino ir Mao sukryžminimo rezultatas, atskalūnas, laikęs savo šalį pasaulio užribyje, izoliuotą nuo visų ir nuo visko, o galų gale nutraukė santykius net su vieninteliu bičiuliu, maoistine Kinija?)

E.Hoxha ėjo vienišiaus keliu, o jeigu jo šaliai buvo ne pakeliui su juo, tai tuo blogiau šaliai: ją lengva paversti gulagu. Uždrausti išvažiuoti. Uždrausti ką nors savo turėti. Uždrausti klausti, kodėl uždrausta. Tvarką palaiko "Sigurimi" (Albanijos saugumas, KGB, "Stasi", "Securitate" drauge paėmus): kam nepatinka, tas - kalėjime, tremtyje, prie sienos. Ir kiekvienas privalo ginti E.Hoxhos šalį: pastatyta aštuoni šimtai tūkstančių bunkerių šaudyti į priešą. (Tik priešas, kaip Godo, neateina. Nes iš kur?)

 Duresis vakare

Duresis - neaprėpiamas miestas: iš pradžių centras, pajūrio bulvaras, kur moterys vaikštinėja, spausdamos nosinaites prie veido, nes kaitroje pūva viskas, ką atneša vanduo. Tad moterys saugosi, tarytum oras ne tik nuodytų jas, bet ir verstų odą luptis lopais.   Aplinkui sklaidosi tiršti dūmai, mėsos, kepamos ant grotelių ar iešmų, kvapas; sklinda pardavinėjamų plokštelių ir garsajuosčių muzika. Čia bandoma prekiauti mažmožiais ir daug rankų išsitiesia prašyti išmaldos, čia ir naktinių pasivaikščiojimų vieta. Naktinių, nes tiktai naktimis oras nors tiek atvėsta, kad kyla noras išeiti iš namų.

Krantinės bulvare maži malonumai: riešutai, valgomi iš popierinio maišelio, papirosas, surūkomas laukiant ko nors, kas galbūt atsitiks.  Praeiviai žiūri sau po kojų, kad neužmintų mažų vaikų, miegančių ant kartono su smulkia moneta, tėvų pamėtėta šalia kaip užuomina. Žmonės žiūri, bet pinigų neduoda.

Atokiau nuo jūros yra gatvės. Centre samdiniai saugo vietas atvažiuojančiųjų pasilinksminti automobiliams stovėti. Sargai vaikšto pėsti, dulkėtais sandalais arba basi; jų viršininkai atvažiuoja automobiliais, sakytum, tiesiog iš parduotuvės, visos mašinos juodos, poliruotoje skardoje žybčioja lemputės, neonai. Visa gatvė - tai didelis koncertas. Smuklė kiekviename name, o kiekvienoje smuklėje kas nors groja ir dainuoja.

Priemiesčio rajonuose gyvenimas sutemus visiškai kitoks: nuobodžiaudami jaunuoliai ramsto ženklus kryžkelėse, gatvės važiuojamoji dalis laistoma laistytuvais, nes asfaltas seniai išdaužytas ir jo nepalaisčius vaizdas būtų lyg po bombos sprogimo, butuose taip pat viską dengia dulkės. Visa tai tarp juokų ir pašnekesių, kaimyno su kaimynu, krautuvininko su arbūzų pardavėja,  lėtų pašnekesių, nes niekas niekur neskuba ir darbų niekam ne per daug.

O štai ir miesto pakraštys, atšlaitės, jūra. Gatvė baigiasi be perspėjimo, toliau jau tik keliukas. Juo pravažiuoja traktoriai, automobiliai, bet retai. Retkarčiais vaikšto žmonės. Viskas vyksta iš lėto: automobiliai supasi, lyg ketintų apsiversti ant šono, žmonės sunkiai kilnoja kojas, nes keliukas kyla į kalną. Žmonės ir automobiliai slenka link poros namukų, prie kurių riogso dėžės amunicijai, o toliau nebėra nieko. Jokių statinių. Jūra ir žole apžėlę šlaitai.

Tiktai tada pasirodo betonas, įkastas į žemę, bunkeriai tarsi plikių kaukolės, kyšančios iš krūmų, po du, kartais po keliolika iš eilės, išsirikiavę į eilę, nebylūs, su siauručiu plyšiu tiesiai į jūrą. Tam tikrais tarpais didesni kupolai aštuonioms galvoms šaudyti, kad neprasmuktų joks automobilis, joks žmogus, joks žvėris, kad niekas neįsiveržtų į šitą teritoriją, kad Albanija būtų Albanija.

Bunkeriai, bunkeriai iki horizonto, iki begalybės. Bunkeriai, nudažyti dangiška spalva, su užrašu "Baras" ir strėle, jog dabar tarnauja reklamai. Bunkeriai, išmarginti spalvotomis dėmėmis, buvusio karinio dalinio teritorijoje, dabar apleistoje - naujasis savininkas juos paliko, nes pigiau nudažyti ir palikti ramybėje negu griauti.   Bunkeriai po namu, kaime, po du, po tris, keturis, taip pat palikti, nes lengviau apsodinti krūmais ir pamiršti, negu kankintis su gelžbetoniu. Bunkeriai už pinučių ir Tiranos priemiesčiuose.  Bunkeriai visur. Niekam netinkami (o juk buvo jų daugiau kaip aštuoni šimtai tūkstančių).

Žemiau krūtų - tik metalas

Nacionaliniame muziejuje Tiranoje, XX amžiaus albanų dailės parodoje, galima numirti iš nuobodulio: apačioje vaizdeliai tarsi prancūzų orientalistų - tik truputį suvėlinti, truputį prasčiau pavykę, ne kokios nors tolimos ir dėl to patrauklios šalys, o turgavietės savame krašte. O antrame aukšte - socialistinis realizmas, vaikai su karabinais treniruojasi gatvėje; plačia srove liejasi plienas; tos paminklinės figūros, kurias visų šalių socialistinis realizmas masiškai gamino gipse, akmenyje, bet kaip gruntuotoje drobėje.

Salės viduryje merginos skulptūra, nutrūkstanti iškart po krūtimis, žemiau tik metalas, išverstas laukan. Keistas užbaigimas, galima pamanyti, tačiau tai ne užbaigimas, o kalvio darbas, kuris skulptūros apatinę dalį atplėšė replėmis ir išmetė. Mat toji mergina buvo nuoga, todėl skulptoriaus kolegos pranešė kur reikia ir viskas, kas sukurta, virto laužu. Išliko tik ta pusė skulptūros ir tiktai dėl to, kad kūrinį saugojo muziejus Tiranoje. (Net ir ten atėjo kalvis su įrankiais, net ir ten nukirto tai, ką pripažino nepadorumu: pilvą, šlaunis, viską, kas neatitiko apsimestinio padorumo normos krašte, uždarytame geležine uždanga.) Stovi pirmame aukšte kaip priminimas.

Dabar viskas kitaip. Kai dumiame keliu, policininkas parodo, kad automobilis važiavo trim pirštais per greitai. Be pasekmių.   Šalikelėse tūkstančiai žmonių kuria sau geresnį gyvenimą: pardavinėja rankšluosčius su dvigalviu aru, arbūzus, dar ką nors. Nes jau galima.

E.Hoxha buvo palaidotas šiek tiek stilizuotos bunkerio formos mauzoliejuje: sukurta didžiulė pagarbos erdvė siekiant parodyti, kad E.Hoxha ne visas mirė, kad jo idėjos amžinai gyvos. Dabar statinį nuomoja įvairios firmos, ant stogo pilna antenų, bet jis išlaikė šiek tiek stilizuoto bunkerio formą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ il­gai grū­mė­si su Aly­taus „Dzū­ki­ja“. Bet pra­bi­lu­si to­lia­šau­dė ar­ti­le­ri­ja Vi­rig­ni­jui Šeš­kui at­ne­šė per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čempionate – 79:58 [...]
Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“ pa­tam­pė ne­rvus sa­viems sir­ga­liams, bet svar­biau­sia, kad iš­li­ko per­ga­lin­gas. Pa­ne­vė­žie­čiai „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te na­muo­se palaužė at­kak­lų Kė­dai­nių [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami