Užsienio turistai traukia skanauti "Šnekučio"

Goda AMBRAZAS g.ambrazas@lzinios.lt 2014-01-24 06:00
Goda AMBRAZAS
g.ambrazas@lzinios.lt
2014-01-24 06:00
Buvęs Pasvalio aludaris V.Vaškevičius Vilniuje pripažinimą pelnė ne tik dėl gero alaus, bet ir dėl išskirtinės išvaizdos. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Iš Pa­sva­lio į Vil­nių at­ka­kęs alu­da­ris Va­len­tas Vaš­ke­vi­čius nuo­šir­džiu už­si­de­gi­mu kai­miš­kam lie­tu­viš­kam alui už­krė­tė ne tik tau­tie­čius. Ra­gau­ti ma­žų­jų alu­da­rių ver­da­mo au­ten­tiš­ko gė­ri­mo į jo įkur­tą alu­dę "Šne­ku­tis" bū­riais trau­kia va­di­na­mie­ji alaus tu­ris­tai iš vi­so pa­sau­lio.

Nors ofi­cia­lios aps­kai­tos, iš ko­kių ša­lių pas Va­len­tą ra­gau­ti jo pils­to­mo kai­miš­ko alaus at­vyks­ta tu­ris­tai, nė­ra, pla­čią lan­ky­to­jų geog­ra­fi­ją ga­li­ma at­sek­ti pa­gal įvai­rių vals­ty­bių pi­ni­gų bank­no­tus, su­ka­bin­tus ant ba­ro sie­nos. "Ne­rei­kia nė į kny­gą ra­šy­ti, kas ir iš kur bu­vo at­va­žia­vęs. Už­sie­nie­čiai, iš­vy­dę su­ka­bin­tus pi­ni­gus, ir pa­tys sa­vo kraš­to bank­no­tais "pa­si­žy­mi", kad bu­vo už­su­kę", - šyp­te­lė­jo iš veš­lios barz­dos ir šiau­di­nės skry­bė­lės at­pa­žįs­ta­mas pa­sva­lie­tis, aš­tuo­ne­rius me­tus gy­ve­nan­tis ir vers­lą plė­to­jan­tis sos­ti­nė­je.

Iš lū­pų į lūpas

V.Vaš­ke­vi­čius pri­si­pa­ži­no, kad vers­lą Vil­niu­je pra­dė­jo iš ne­vil­ties - Pa­sva­ly­je, nors ir nu­gy­ve­no ne­trum­pą alu­da­rio gy­ve­ni­mą, ne­ma­tė ga­li­my­bės iš­lik­ti. "Kai už ta­vo vir­to alaus bo­ka­lą mo­ka­mas vie­nas li­tas, ban­kro­tas žvel­gia į akis. Rei­kė­jo kaip nors su­ktis. At­va­žia­vo­me su šei­ma į Vil­nių ir pir­mą­ją alu­dę ati­da­rė­me Užu­py­je. Siū­lė­me alų, už ku­rio ko­ky­bę pats ga­liu ga­ran­tuo­ti, jį ga­mi­na ma­no pa­žįs­ta­mi Pa­kruo­jo, Pa­sva­lio, Bir­žų alu­da­riai. Žmo­na ėmė­si kai­miš­kos vir­tu­vės pa­tie­ka­lų, ku­riuos pa­tys mėgs­ta­me", - pri­si­mi­nė V.Vaš­ke­vi­čius. Prieš ke­le­tą me­tų Užu­pio "Šne­ku­tį" vy­ras per­lei­do sū­nui, jis da­bar ten tvar­ko­si pats. Skry­bė­lė­tas barz­do­čius da­bar at­si­da­vęs sos­ti­nės se­na­mies­ty­je ati­da­ry­tam an­tra­jam alaus ba­rui. Čia ga­li­ma par­agau­ti dvy­li­kos skir­tin­gų rū­šių kai­mo alu­da­rių ver­da­mo alaus, už­si­sa­ky­ti tra­di­ci­nę kiau­lės ko­ją, au­sį, pu­pų ar žir­nių su spir­gais, didž­ku­ku­lių, bul­vi­nių bly­nų ar ku­ge­lio.

"Kai pra­dė­jo­me vers­lą Vil­niu­je, ži­nia apie mus ėjo tik iš lū­pų į lū­pas. Pa­skli­do ga­na pla­čiai - esa­me pa­kliu­vę net į "New York Ti­mes" pus­la­pius. Tink­la­la­pio beer­tou­rism.lt kū­rė­jai be­ne prieš pen­ke­rius me­tus apie mus su­ži­no­jo ir­gi iš kaž­ko, kas bu­vo už­su­kęs į "Šne­ku­tį" ir ra­ga­vo mū­sų siū­lo­mo lie­tu­viš­ko alaus. Jie ir įtrau­kė mus į sa­vo lan­ky­ti­nų vie­tų są­ra­šą. Da­bar į alu­dę už­su­ka alaus tu­ris­tų gru­pės, joms pa­sa­ko­ju apie lie­tu­viš­ko alaus ga­my­bą, jo spe­ci­fi­ką. Dau­ge­lis sve­čių grįž­ta ir ki­tą die­ną, jau sa­va­ran­kiš­kai", - pa­ten­kin­tas dės­tė pa­šne­ko­vas. Jo tei­gi­mu, į "Šne­ku­tį" ne­re­tai už­su­ka to­kių to­li­mų ša­lių kaip Ki­ni­ja ar Ja­po­ni­ja tu­ris­tai, jie įsid­rą­si­na par­agau­ti ne tik jiems kiek ne­įp­ras­to alaus, bet ir eg­zo­tiš­kų, jų aki­mis, pa­tie­ka­lų - vir­tos kiau­lės ko­jos ar kar­kos.

Daž­nes­nius lan­ky­to­jus prie ba­ro sto­vin­tis sa­vi­nin­kas at­pa­žįs­tą vos įėju­sius, net ne­lauk­da­mas, ką už­si­sa­kys, pi­la jų mėgs­ta­mo alaus. Ba­ro šei­mi­nin­kas pa­sa­ko­jo, kad kiek­vie­na ma­žo­jo ga­min­to­jo alaus rū­šis tu­ri sa­vo spe­ci­fi­ką, pa­gal ku­rią lan­ky­to­jai ren­ka­si mėgs­ta­miau­sią. "Kai­me vir­tas alus ge­ro­kai ski­ria­si nuo di­džio­sio­se alaus da­ryk­lo­se ga­mi­na­mo. Nuo se­no lie­tu­viai alui nau­do­ja tra­di­ci­nes mie­les, o ne mil­te­lius. Kiek­vie­no alu­da­rio mie­lių sko­nis ski­ria­si, to­dėl ir alus kas­kart ki­toks. Be to, ma­žie­ji ga­min­to­jai nau­do­ja tik na­tū­ra­lų sa­lyk­lą, o ne jo eks­trak­tą. Kas apie alų iš­ma­no, skir­tu­mą iš kar­to pa­jau­čia", - aiš­ki­no V.Vaš­ke­vi­čius.

Šei­mos verslas

Kai iš Pa­sva­lio Vaš­ke­vi­čiai kė­lė­si į Vil­nių, su­nkiau­siai gy­ve­ni­mo po­ky­čius iš­gy­ve­no Va­len­to žmo­na. Ji ne­no­rė­jo iš­va­žiuo­ti iš gim­ti­nės, pa­lik­ti drau­gus. Va­len­tui bu­vo daug leng­viau - pra­tęs prie nuo­la­ti­nių ke­lio­nių, jis esą ge­rai jau­čia­si bet ku­rio­je vie­to­je. Ta­čiau šei­my­na su­rė­mė pe­čius, pa­sis­kirs­tė dar­bus ir vers­las įsi­su­ko. Da­bar su­tuok­ti­nė, dir­ban­ti "Šne­ku­čio" vir­tu­vė­je, jau nė ne­už­si­me­na apie nos­tal­gi­ją Pa­sva­liui, pri­pra­to sos­ti­nė­je.

Tie­sa, du­kros alu­da­ris ša­lia sa­vęs ne­iš­lai­kė - ji su šei­ma iš­vy­ko gy­ven­ti į už­sie­nį. "Ne­ga­liu jai mo­kė­ti tiek, kiek ji, kaip pui­ki spe­cia­lis­tė, už­dir­ba sve­tur. Eu­ro­pa at­vi­ra, kiek­vie­nas ren­ka­si, kas jam ge­riau. Bet va sū­nus su šei­ma ti­krai ne­ža­da kel­ti spar­nų, jis yra mū­sų šei­mos įmo­nės va­do­vas", - tars­te­lė­jo ba­ro šei­mi­nin­kas.

Ug­do gė­ri­mo kultūrą

Pa­sak V.Vaš­ke­vi­čiaus, už­sie­nio alaus tu­ris­tus la­biau­siai ža­vi tai, kad lie­tu­viš­kas kai­miš­kas alus yra na­tū­ra­lus, ne­fil­truo­tas, ne­nus­kaid­rin­tas, tu­ri ryš­kų mie­lių prie­sko­nį. Tie­sa, jis kiek stip­res­nis nei po­pu­lia­rūs už­sie­nio gė­ri­mai. "Nė vie­nas tu­ris­tas ne­pa­lie­ka bo­ka­lo ne­iš­ger­to, - šyp­so­da­ma­sis ti­ki­no Va­len­tas. - Tie­sa, ge­ria ne­daug, nes jiems dar rei­kia ir mu­zie­jus ap­lan­ky­ti. Lie­tu­viai ga­li iš­lenk­ti ir tris ke­tu­ris bo­ka­lus, už­sie­nie­čiai pa­pras­tai ten­ki­na­si vie­nu. Jei­gu ma­to­me, kad žmo­gus aps­vai­gęs, dau­giau jam ne­be­pi­la­me. Pra­šo­me, kad at­ei­tų ki­tą kar­tą, o šį kar­tą ba­rą pa­lik­tų sa­vo ko­jo­mis. Mū­sų tiks­las, kad "Šne­ku­tis" ne­bū­tų vul­ga­ri gir­dyk­la, o vie­ta, kur prie bo­ka­lo žmo­nės bend­rau­ja, su­si­tin­ka su bi­čiu­liais."

V.Vaš­ke­vi­čius pri­si­mi­nė, kai dar bū­da­mas alu­da­riu Pa­sva­ly­je sa­vo pro­duk­ci­jos nuo­lat at­vež­da­vo į Vil­niaus Ka­ziu­ko mu­gę. Juo­ka­vo, kad ūsuo­tą, barz­do­tą alu­da­rį su šiau­di­ne skry­bė­le iki šiol vis dar pri­si­me­na vy­res­ni alaus ger­bė­jai. Vers­lo pra­džio­je jie ir bu­vo pir­mie­ji klien­tai, sklei­dę ži­nią tarp sa­vo bi­čiu­lių, kad pas Va­len­tą ga­li­ma ne tik par­agau­ti pui­kaus pa­sva­lie­tiš­ko alaus, bet ir sma­giai pa­bend­rau­ti su šei­mi­nin­ku. Pa­šne­ko­vas pri­si­pa­ži­no, kad iš­skir­ti­nė iš­vaiz­da ir par­duo­da­mas ge­ras alus bu­vo tas sėk­mės da­ly­kas, ku­ris pel­nė jam pri­pa­ži­ni­mą ne tik tarp tau­tie­čių, bet trau­kia į "Šne­ku­tį" ir už­sie­nio tu­ris­tus. "Lei­džiu pa­tam­py­ti už barz­dos, kad įsi­ti­kin­tų, jog ji ti­kra. Nu­si­fo­tog­ra­fuo­ja­me kar­tu. Grį­žę sa­vo drau­gams pa­pa­sa­ko­ja apie su­tik­tą Vil­niu­je keis­tuo­lį, o tie at­vy­kę į Lie­tu­vą už­su­ka par­agau­ti mū­sų alaus. To­kia pa­pras­ta ta sėk­mės pa­slap­tis", - mirk­te­lė­jo "Šne­ku­čio" šei­mi­nin­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
VAIDAS  78.60.124.146 2014-01-24 20:41:57
BUVAU TEN, nesumeluota.
3 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sau­do Ara­bi­jos ka­ra­lius Sal­ma­nas pir­ma­die­nį 20 proc. su­ma­ži­no ka­bi­ne­to mi­nis­trų at­ly­gi­ni­mus ir ap­kar­pė iš­mo­kas ki­tiems vals­ty­bės par­ei­gū­nams, tęs­da­mas tau­py­mo po­li­ti­ką, kurią pa­ska­ti­no su­ma­žė­ju­sios [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami