Vaistininkai: žiemos atostogų džiaugsmus apkartina netinkamai sukomplektuota kelionės vaistinėlė

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-01-21 09:25
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-01-21 09:25
Reuters/Scanpix nuotrauka
Nors po­pu­lia­rios žie­mos iš­vy­kos į kal­nus su sli­dė­mis ar snieg­len­te gre­sia įvai­rio­mis trau­mo­mis, da­lis gy­ven­to­jų šią ri­zi­ką įver­ti­na ne­pa­kan­ka­mai, pa­ste­bi vais­ti­nin­kai. Jų tei­gi­mu, dau­gu­ma lie­tu­vių prieš at­os­to­gas lin­kę pa­si­rū­pin­ti ke­lio­nės vais­ti­nė­le, ta­čiau ji ne vi­suo­met for­muo­ja­ma ati­džiai: tuo­met užk­lu­pus trau­mai ar ne­ga­la­vi­mui, pri­trūks­ta rei­ka­lin­gų pre­pa­ra­tų ar­ba jų kie­kis bū­na per ma­žas. 

Pa­sak vais­ti­nių tink­lo „Ca­me­lia“ vais­ti­nin­kės Gin­ta­rės Krikš­čiū­nie­nės, ne­tin­ka­mai su­for­muo­ta ke­lio­nės vais­ti­nė­lė ga­li ap­kar­tin­ti net ir kruopš­čiai su­pla­nuo­tas at­os­to­gas. „Y­pač daug pa­vo­jų sly­pi kal­bant apie ke­lio­nes į kal­nus – pra­de­dant lū­žiais, pa­tem­pi­mais ar iš­na­ri­ni­mais, per­ša­li­mu, nu­ša­li­mu ar nu­de­gi­mu sau­lė­je, bai­giant virš­ki­ni­mo su­tri­ki­mais, gal­vos skaus­mu ar svai­gi­mu. Ne­tu­rint tin­ka­mų prie­mo­nių ar­ba esant jų per ma­žam kie­kiui, net men­ki ne­ga­la­vi­mai ga­li virs­ti rim­ta prob­le­ma“, - sa­kė vais­ti­nin­kė.

Jos tei­gi­mu, taip at­si­tin­ka gy­ven­to­jams, sa­vo nuo­žiū­ra for­muo­jan­tiems ke­lio­nės vais­ti­nė­lę. „Nors tam­pa įpras­ta už­suk­ti pa­si­kon­sul­tuo­ti pas pro­fe­sio­na­lus ir pa­ti­kė­ti jiems su­komp­lek­tuo­ti vais­ti­nė­lę, da­lis ke­liau­to­jų tai da­ro vis dar sa­va­ran­kiš­kai. Daž­niau­sia klai­da – per ma­žas pre­pa­ra­tų kie­kis. Pa­vyz­džiui, ke­liau­ja ke­tu­rių as­me­nų šei­ma, o vais­tų nuo vi­du­ria­vi­mo pa­sii­ma vie­nam žmo­gui ir tik dvie­jų par­ų do­zę. Ką da­ry­ti, jei su­sirgs vi­si? Tad vais­ti­nė­lė tu­rė­tų bū­ti bent vie­no kur­so do­zė vi­siems ke­liau­jan­tiems“, - pa­ta­rė G.Krikš­čiū­nie­nė.

Ki­tas įpras­tas at­ve­jis, anot vais­ti­nin­kės – im­uni­te­to ne­pa­ruo­ši­mas ke­lio­nei, ku­ri yra tam ti­kras stre­sas or­ga­niz­mui. „To­kiu at­ve­ju ne­ga­la­vi­mų ti­ki­my­bė iš­au­ga, tad ver­tė­tų prieš ke­lio­nę bent de­šimt die­nų var­to­ti ge­rų­jų virš­ki­ni­mo trak­to bak­te­ri­jų. Taip pat ne­re­tai pa­si­tai­ko, jog pa­mirš­ta­mi pa­siim­ti nuo­lat var­to­ja­mi vais­tai, pa­vyz­džiui, nuo dia­be­to, ast­mos, pa­di­dė­ju­sio krau­jos­pū­džio“, - klai­das var­di­jo G.Krikš­čiū­nie­nė.

Ke­lio­nių agen­tū­ros UAB „700Lt“ tu­riz­mo va­dy­bi­nin­ko Ry­čio Pa­vo­lo įsi­ti­ki­ni­mu, ruo­šian­tis į kal­nus, vi­sų pir­ma ver­tė­tų pa­si­rū­pin­ti tin­ka­ma ap­ran­ga, ava­ly­ne ir įran­ga, o no­rint iš­veng­ti rim­tes­nių trau­mų, ne­per­ver­tin­ti sa­vo įgū­džių ir rink­tis sau­gius ta­ke­lius bei sau­gų grei­tį. „Vis­gi kal­nuo­se įvai­rūs su­mu­ši­mai yra su­nkiai iš­ven­gia­mi, to­dėl bū­ti­na su sa­vi­mi tu­rė­ti te­pa­lo, pa­de­dan­čio grei­čiau už­gy­ti mė­ly­nėms, ma­ži­nan­čio už­de­gi­mą. Taip pat ne­pa­mirš­ti ge­ria­mų pre­pa­ra­tų nuo skaus­mo, elas­ti­nio bin­to, žaiz­das de­zin­fe­kuo­jan­čių prie­mo­nių, žirk­lių, ter­mo­me­tro“, - tei­gė jis.

G.Krikš­čiū­nie­nė pa­žy­mė­jo, jog kal­nuo­se rei­kė­tų ne­nu­ver­tin­ti ir sau­lės ke­lia­mo pa­vo­jaus. „Nu­de­gi­mų skai­čius kal­nuo­se yra iš­ties di­de­lis. Dau­ge­liui at­ro­do, kad žie­mą sau­lės spin­du­liai ne­kenks­min­gi, ta­čiau iš­ties kal­nuo­se nuo snie­go at­sis­pin­dė­da­ma sau­lė odai ža­los su­ke­lia dau­giau nei va­sa­rą pa­jū­ry­je. Tad vais­ti­nė­lė­je tu­ri bū­ti pa­ti­ki­mų ap­sau­gi­nių prie­mo­nių nuo sau­lės, taip pat drė­ki­nan­čio kre­mo ar los­jo­no“, - sa­kė vais­ti­nin­kė.

„Ca­me­lia“ vais­ti­nin­kė G.Krikš­čiū­nie­nė pa­brė­žė, kad pir­mą kar­tą ke­liau­jan­čius į kal­nus ne­re­tai užk­lum­pa va­di­na­mo­ji „kal­nų li­ga“, pa­si­reiš­kian­ti gal­vos svai­gi­mu, skaus­mu ar py­ki­ni­mu. Pa­na­šūs simp­to­mai kai ku­riems pa­si­tai­ko ir lėk­tu­ve ar jū­ro­je. „Šiems spe­ci­fi­niams ne­ga­la­vi­mams taip pat ver­tė­tų pa­si­reng­ti iš anks­to, šiuo me­tu yra pa­ti­ki­mų ir veiks­min­gų pre­pa­ra­tų, ku­rie lei­džia jaus­tis ge­rai eks­tre­ma­lio­se or­ga­niz­mui są­ly­go­se. Pra­stai jau­čian­tis kal­nuo­se taip pat svar­bu var­to­ti daug skys­čių, ge­riau­sia su elek­tro­li­tais“, - pa­ste­bė­jo vais­ti­nin­kė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami