Vakarinės Amerikos keliais iki Didžiojo kanjono

Vaidas MIKAITIS 2015-02-20 06:00
Vaidas MIKAITIS
2015-02-20 06:00
Las Vegase tikrasis gyvenimas kunkuliuoja naktį. Vaido Mikaičio nuotraukos
Bū­na aki­mir­kų, kai įky­rė­jus žie­mai la­bai no­ri­si bent pri­si­lies­ti prie va­sa­ros. Leng­viau­sia tai da­ry­ti žiū­rint te­le­vi­zo­rių ar­ba nar­šant in­ter­ne­te, ta­čiau vi­sa­da sma­giau ją su­si­kur­ti rea­ly­bė­je. To­dėl vie­ną šal­tą sau­sio die­ną nu­ta­rė­me sa­vai­tę pra­leis­ti ten, kur va­sa­ra ka­ra­liau­ja vi­sa­da – apel­si­nų, bal­to smė­lio, aukš­tų pa­lmių ir kok­tei­lių kraš­te Ka­li­for­ni­jo­je bei ap­lin­ki­niuo­se re­gio­nuo­se.

Ka­li­for­ni­ja yra vie­na iš pen­kias­de­šim­ties JAV vals­ti­jų ir vie­na ge­riau­sių vie­tų ne tik dėl kli­ma­to, bet ir pra­mo­gų bei už­dar­bio. Ka­dan­gi vals­ti­ja di­de­lė, oro są­ly­gos šiau­rė­je ir pie­tuo­se šiek tiek ski­ria­si. Va­sa­ros ieš­ko­to­jams re­ko­men­duo­ju pie­ti­nę vals­ti­jos da­lį, juo­lab kad ten ir pa­ma­ty­ti yra dau­giau ką.

Los An­dže­lą pa­li­ko­me ramybėje

Ka­li­for­ni­ją nuo Lie­tu­vos ski­ria dvy­li­ka va­lan­dų skry­džio. Tie­sio­gi­nių rei­sų nė­ra, to­dėl skri­do­me per­sės­da­mi. Vals­ti­jo­je svar­biau­sias ir di­džiau­sias yra Los An­dže­lo tarp­tau­ti­nis oro uos­tas - an­tras pa­gal ke­lei­vių srau­tus JAV, tre­čias pa­gal lėk­tu­vų ju­dė­ji­mą pa­sau­ly­je ir pir­mas pa­sau­ly­je pa­gal ne tran­zi­ti­nių ke­lei­vių skai­čių.

Mū­sų pa­žin­tis su vie­to­ve pra­si­dė­jo nuo šio, an­tro pa­gal dy­dį JAV mies­to. Jis toks di­de­lis, kad no­rint nors kiek pa­žin­ti rei­kia bent sa­vai­tės. Nu­ta­rę iš­sa­mes­nę pa­žin­tį ati­dė­ti, sku­bė­jo­me į au­to­mo­bi­lių nuo­mos punk­tą, nes ke­liau­ti po re­gio­ną be au­to­mo­bi­lio yra ne­pa­to­gu, bran­gu ir rei­kia tu­rė­ti daug lai­ko.

Nors kal­ba­ma, kad Los An­dže­le vai­ruo­ti su­nku ir vi­sur pers­pė­ja­ma apie nuo­lat mies­tą smau­gian­čias au­to­mo­bi­lių spūs­tis, man jos ne­pa­si­ro­dė vi­sai be­vil­tiš­kos. Ži­no­ma, ven­giau pi­ko va­lan­dų ry­tą ir va­ka­re, ta­čiau dau­gy­bė mies­to greit­ke­lių yra pui­kiai pri­tai­ky­ti di­de­liems eis­mo srau­tams, tad au­to­mo­bi­liai nuo­lat ju­da. Nors orien­ta­vo­mės tik pa­gal po­pie­ri­nius že­mė­la­pius, va­ži­nė­jo­me pui­kiai, be­veik ne­klai­džio­jo­me. GPS, aiš­ku, bū­tų di­de­lis pri­va­lu­mas, nes pa­sik­lys­ti mies­to greit­ke­liuo­se yra pa­pras­čiau nei pa­pras­ta. Taip pat siū­lo­ma nuo­lat klau­sy­tis ra­di­jo, ku­ris kas­kart pra­ne­ši­nė­ja apie su­si­da­riu­sias spūs­tis.

Nie­kur ne­sku­ban­tis miestas

Pir­miau­sia mū­sų marš­ru­tas drie­kė­si į San Die­gą, esan­tį prie pat Mek­si­kos sie­nos. Nors tai yra di­de­lis 1,3 mln. gy­ven­to­jų tu­rin­tis, an­tras pa­gal dy­dį Ka­li­for­ni­jos mies­tas, jis yra vi­siš­ka prieš­in­gy­bė Los An­dže­lui. Pa­ly­gin­ti su šio spūs­ti­mis, nuo­la­ti­niu ju­dė­ji­mu ir smo­gu, San Die­gas at­ro­do tar­si at­si­pa­lai­da­vęs, nie­kur ne­sku­ban­tis.

San Die­gas nuo Los An­dže­lo nu­to­lęs apie 200 ki­lo­me­trų, to­dėl greit­ke­liu į jį ga­li­ma pa­tek­ti per ge­ras dvi va­lan­das. Greit­ke­lis be­veik vi­są lai­ką drie­kia­si van­de­ny­no pa­kran­te, tad aps­tu gra­žių vaiz­dų.

San Die­gą įkū­rė is­pa­nų ko­lo­nis­tai. Il­gą lai­ką jis pri­klau­sė Mek­si­kai, ta­čiau 1848 me­tais kar­tu su vi­sa Ka­li­for­ni­ja ati­te­ko JAV. Tad ne­keis­ta, kad di­de­lę da­lį jo gy­ven­to­jų su­da­ro mek­si­kie­čiai, o is­pa­nų kal­ba taip pat pla­čiai pa­pli­tu­si kaip ir ang­lų.

Didysis kanjonas Arizonos valstijoje - vienas įspūdingiausių gamtos stebuklų ne tik JAV, bet ir visame pasaulyje.

San Die­ge vy­rau­ja švel­nus kli­ma­tas. Nors jis yra pie­čiau nei Los An­dže­las, čia ne­bū­na la­bai karš­ta. Net ir va­sa­ros mė­ne­siais ter­mo­me­trai re­tai ro­do dau­giau nei 25 laips­nius ši­lu­mos. Esant ne­di­de­liam drėg­nu­mui, oras la­bai ma­lo­nus.

Mies­te pa­tar­ti­na nau­do­tis vie­šuo­ju trans­por­tu, čia va­ži­nė­ja pa­to­gūs au­to­bu­sai ir trau­ki­nu­kai. Mies­tas pa­lan­kus dvi­ra­ti­nin­kams, yra nu­ties­ti pui­kūs dvi­ra­čių ta­kai, ga­li­ma ma­lo­niai pa­si­va­ži­nė­ti pa­plū­di­mių juo­sta. Au­to­mo­bi­liu ke­liau­ti ir­gi pa­to­gu, nes vai­ruo­ti mies­te ne­su­dė­tin­ga, be to, grei­čiau ga­li pa­kliū­ti į apy­lin­kių pa­plū­di­mius.

Mies­to cen­tras la­bai jau­kus. Ja­me do­mi­nuo­ja dan­go­rai­žiai, mo­der­nūs vers­lo biu­rų pa­sta­tai. Ta­čiau įdo­miau­sia mies­to da­lis yra is­to­ri­nis se­na­mies­tis. La­bai re­tas JAV mies­tas tu­ri to­kį se­na­mies­tį, jis yra JAV na­cio­na­li­nė ver­ty­bė, me­nan­ti is­pa­nų val­dy­mo lai­kus ir bū­din­gą to me­to ar­chi­tek­tū­rą. Se­na­mies­ty­je pa­si­jun­ti, tar­si bū­tum ne JAV, o vaikš­čio­tum po XIX am­žiaus Mek­si­kos mies­te­lį.

San Die­go zoo­lo­gi­jos so­das yra ži­no­miau­sias JAV ir ga­lin­tis pa­si­gir­ti di­džiau­sia gy­vū­nų įvai­ro­ve. Nors ir pri­rei­kė ne­ma­žai lai­ko jį ap­vaikš­čio­ti, ne­pra­lei­do­me šios pro­gos.

Į links­my­bių sostinę

To­liau mū­sų marš­ru­tas kry­po ten, kur bent kar­tą gy­ve­ni­me tur­būt ap­si­lan­ko sa­ve ger­bian­tis azar­ti­nių lo­ši­mų mė­gė­jas - į pa­sau­lio ka­zi­no sos­ti­nę Las Ve­ga­są. Iš San Die­go va­žia­vo­me dau­giau nei 6 va­lan­das, o ke­lias drie­kė­si per Ka­li­for­ni­jos ir Ne­va­dos dy­ku­mas.

Tur­būt nė­ra bent kiek pra­pru­su­sio žmo­gaus, ne­gir­dė­ju­sio apie šį nuo­dė­mių ir lo­ši­mų mies­tą, va­di­na­mą pa­sau­lio pra­mo­gų sos­ti­ne. Ame­ri­kie­čiai mėgs­ta at­vyk­ti į Las Ve­ga­są sa­vait­ga­liui. Čia ypač po­pu­lia­rūs vien­gun­gių ar drau­gų va­ka­rė­liai, va­di­na­mie­ji bern­va­ka­riai. Tai siau­tu­lin­gas ir ne­mie­gan­tis mies­tas, ra­mioms šei­mos pra­mo­goms ne­la­bai tin­ka­mas. Sa­ko­ma, kad vis­kas, kas nu­tin­ka Las Ve­ga­se, ir lie­ka Las Ve­ga­se. Žmo­nės čia at­si­pa­lai­duo­ja la­biau nei bet kur ir pa­si­links­mi­nę ar­ba "pri­si­dir­bę" grįž­ta į įpras­tą gy­ve­ni­mą, min­ty­se pla­nuo­da­mi ki­tą ke­lio­nę ar­ba pri­sie­ki­nė­da­mi nie­ka­da ne­beg­rįž­ti.

Las Ve­ga­sas yra pa­ly­gin­ti nau­jas mies­tas, pa­sta­ty­tas Ne­va­dos vals­ti­jos pie­tuo­se, Mo­ha­vių dy­ku­mo­je. Jis įkur­tas 1905 me­tais ir bu­vo ma­žas mies­te­lis, kol ša­lia at­si­ra­do Ko­lo­ra­do upės užt­van­ka, va­di­na­ma Hu­ve­rio užt­van­ka. Ta­da į mies­tą pra­dė­jo plūs­ti dar­bi­nin­kai, o 1931 me­tais Ne­va­dos vals­ti­jo­je le­ga­li­za­vus azar­ti­nius lo­ši­mus mies­tas pra­dė­jo kles­tė­ti ir plės­tis kaip ant mie­lių. Kles­ti ir švie­čia jis iki šiol - kas­met čia ap­si­lan­ko apie 37 mln. sve­čių.

Las Ve­ga­so kli­ma­tas nė­ra toks švel­nus kaip pie­tų Ka­li­for­ni­jos. Žie­mos mė­ne­siais čia bū­na apie 15 laips­nių ši­lu­mos die­ną, o nak­tį ga­li pri­ar­tė­ti prie nu­lio. Va­sa­rą Mo­ha­vių dy­ku­mo­je pa­siu­tu­siai karš­ta ir tem­pe­ra­tū­ra vi­dur­die­nį per­ko­pia 40 laips­nių. Va­sa­rą die­no­mis ne­si­no­ri net no­sies į lau­ką kiš­ti. Ki­ta ver­tus, tai nė­ra di­de­lis nuo­sto­lis, nes bū­tent nak­ti­mis čia kun­ku­liuo­ja gy­ve­ni­mas. Be to, kai ku­rie vieš­bu­čiai yra su­jung­ti til­tais ar­ba tu­ne­liais su va­ži­nė­jan­čiais trau­ki­nu­kais, kad sve­čiai ne­si­kan­kin­tų die­nos karš­ty­je.

San Diego senamiestyje visuomet pilna niekur neskubančių žmonių.

Pa­grin­di­nė mies­to gat­vė yra Las Ve­ga­so bul­va­ras, va­di­na­mas The Strip. Šio­je gat­vė­je su­telk­ti pa­grin­di­niai mies­to lan­ky­ti­ni ob­jek­tai, t. y. vieš­bu­čiai su lo­ši­mo na­mais.

Pra­mo­gos su­si­ras tave

The Strip yra tar­si vieš­bu­čių mu­zie­jus. Vi­si ži­no apie Ei­fe­lio bokš­to, Egip­to pi­ra­mi­džių, Niu­jor­ko Lais­vės sta­tu­los, Dis­nei­len­do, Siet­lo Kos­mo­so ada­tos (Spa­ce Ne­ed­le), Ve­ne­ci­jos mies­te­lio ir ki­tų žy­miau­sių pa­sau­lio sta­ti­nių ko­pi­jas, esan­čias Las Ve­ga­se. Jos vi­sos pri­klau­so vieš­bu­čiams. Lan­ky­to­jai ga­li pa­si­kel­ti į Ei­fe­lio bokš­tą, ap­si­lan­ky­ti pi­ra­mi­dė­se, pa­si­mė­gau­ti at­rak­cio­nais ar pa­plau­kio­ti gon­do­lo­mis. Vieš­bu­čiai nuo­lat ren­gia vai­di­ni­mus, to­kius kaip „Lo­bių sa­la“ ir pan. To­dėl net ir tie, ku­rie ne­no­ri pra­si­dė­ti su azar­ti­niais žai­di­mais ar­ba tau­po pi­ni­gus, Las Ve­ga­se tu­rės kuo ste­bė­tis ir ža­vė­tis. Te­rei­kia tie­siog žings­niuo­ti Las Ve­ga­so bul­va­ru ir pra­mo­gos pa­čios ta­ve su­si­ras. Kai ku­rios bus vi­siš­kai ne­mo­ka­mos. Jei pats jų ne­pas­te­bė­si, kas­kart pri­bėgs ber­niu­kai, da­li­jan­tys in­for­ma­ci­nes skra­ju­tes apie siū­lo­mas at­rak­ci­jas: pra­de­dant mu­zie­jais, šo­kių pa­mo­ko­mis, strip­ti­zo klu­bais ir bai­giant įvai­rio­mis eks­kur­si­jo­mis, pa­si­va­ži­nė­ji­mu go­kar­tais, pa­skrai­dy­mu sraig­tas­par­niais ar šuo­liais nuo Kos­mo­so ada­tos. Ži­no­ma, ne ma­žiau įspū­din­gi šou vyks­ta ir vieš­bu­čiuo­se. Bet ku­riuo at­ve­ju nuo­bo­du ne­bus.

Pės­čio­mis greičiau

Ke­liau­ti mies­te pa­pras­ta, nes dau­gu­ma mies­to pra­mo­gų su­telk­tos vie­no­je gat­vė­je, daž­niau­siai ja ir mar­ši­ruo­ja­ma. Gat­vė nė­ra la­bai il­ga, ją ne­sun­ku pe­rei­ti pės­čio­mis, ta­čiau daž­nai sto­vi­niuo­jant tai ga­li už­truk­ti ir iš­var­gin­ti. To­dėl ja nuo­lat kur­suo­ja trau­ki­nu­kas ir mies­to au­to­bu­sai. Pri­myg­ti­nai re­ko­men­duo­ja­ma at­vy­kus į mies­tą au­to­mo­bi­lį pa­lik­ti sa­vo vieš­bu­čio aikš­te­lė­je ir ke­liau­ti pės­čio­mis. Ki­tu at­ve­ju ga­li­ma plau­kus nuo gal­vos rau­tis po­rą ki­lo­me­trų va­žiuo­jant va­lan­dą. Pa­ta­ria­ma per­ne­lyg ne­si­ža­vė­ti ir tak­si. Jie nė­ra bran­gūs, ta­čiau sė­dė­si­te au­to­mo­bi­ly­je ir ma­ty­si­te, kad pės­tie­ji ju­da grei­čiau. Spūs­tys bul­va­re yra nuo­la­ti­nės ir var­gi­nan­čios, to­dėl jei jū­sų marš­ru­tai ri­bo­ja­si tik šia gat­ve, pa­li­ki­te au­to­mo­bi­lį ra­my­bė­je ir be stre­so mė­gau­ki­tės mies­tu.

Ir dar vie­nas Las Ve­ga­so fe­no­me­nas - čia ga­li­ma grei­tai ir leng­vai su­si­tuok­ti. O ki­tą ry­tą pa­mąs­čius, kad gal kiek ir pa­sku­bė­jo­te, taip pat leng­vai ir iš­sis­kir­ti.

Gam­tos ste­buk­las Arizonoje

Lan­kan­tis Las Ve­ga­se ne­pa­do­ru bū­tų ne­nu­va­žiuo­ti į Di­dį­jį kan­jo­ną Ari­zo­nos vals­ti­jo­je, iki ku­rio ke­lio­nė už­truk­tų tik ke­tu­rias va­lan­das. Tai vie­nas įspū­din­giau­sių gam­tos ste­buk­lų ne tik JAV, bet ir vi­sa­me pa­sau­ly­je. Tai spal­vin­gas sta­čių šlai­tų tar­pek­lis, ku­rio di­džio­ji uži­ma­mo plo­to da­lis pri­klau­so Di­džio­jo kan­jo­no na­cio­na­li­nio par­ko te­ri­to­ri­jai. Tar­pek­lį su­for­ma­vo Ko­lo­ra­do upė ir jos in­ta­kai per dau­giau kaip 6 mln. me­tų. Kas­met Di­dy­sis kan­jo­nas pri­trau­kia dau­giau nei mi­li­jo­ną tu­ris­tų iš vi­so pa­sau­lio.

Įva­žia­vi­mas į par­ko te­ri­to­ri­ją yra mo­ka­mas: au­to­mo­bi­liui - 25, o as­me­niui – 12 JAV do­le­rių. Lei­di­mai ga­lio­ja sa­vai­tę, to­dėl pa­kla­jo­ti lai­ko pa­kan­ka. Dėl eko­lo­gi­jos au­to­mo­bi­liais lei­džia­ma va­žiuo­ti ne vi­sur, prie kai ku­rių apž­val­gos vie­tų ve­žio­ja par­ko au­to­bu­siu­kai.

Par­ke siū­lo­ma įvai­rių pra­mo­gų, tar­kim, or­ga­ni­zuo­ja­mi tu­rai leis­tis gi­lyn į kan­jo­ną, plau­kio­ti plaus­tais Ko­lo­ra­do upe, jo­di­nė­ti, pa­si­va­ži­nė­ti vi­su­rei­giais ar pa­skrai­dy­ti sraig­tas­par­niais.

Nak­vy­nės vie­tų gau­su, dau­gu­ma jų - ma­ži vieš­bu­tu­kai, nak­vy­nės na­mai ar kem­pin­gai. Mai­ti­ni­mo įstai­gų taip pat ne­trūks­ta. Ga­li­ma nu­si­pirk­ti sa­vai­tės bi­lie­tą, iš­si­nuo­mo­ti kam­ba­rė­lį ir sep­ty­nias die­nas kla­jo­ti po ne­ap­rė­pia­mas par­ko pla­ty­bes, ne­pa­liau­jant ste­bė­tis gam­tos di­dy­be.

At­ėmė žadą

Kan­jo­nas yra mil­ži­niš­kas, jo il­gis dau­giau nei 400 ki­lo­me­trų, o gy­lis apie 2000 me­trų. De­ja, šios gam­tos di­dy­bės trū­ku­mas yra tas, kad žo­džiais jos ne­ap­ra­šy­si. Nuo­trau­kos ar te­le­vi­zi­ja ne­per­tei­kia nė de­šim­ta­da­lio to gro­žio ar jaus­mų, ku­riuos žmo­gus pa­ti­ria žvelg­da­mas į šį gam­tos ste­buk­lą. No­rint jį su­vok­ti, ap­rėp­ti ir su­pras­ti, rei­kia nu­vyk­ti ten, pa­klai­džio­ti par­ko ke­liu­kais, pa­sė­dė­ti ant pa­sau­lio kraš­to nu­ko­rus ko­jas, pa­sig­ro­žė­ti už­bu­rian­čio­mis kan­jo­no spal­vo­mis per sau­lė­te­kį ar tie­siog žvel­giant į be­dug­nę nuo pa­sau­lio at­brai­los iš­sik­lyk­ti dėl užp­lū­du­sių emo­ci­jų per­tek­liaus.

Mums jis bu­vo toks stip­rus, kad grįž­tant į Las Ve­ga­są ke­tu­rias va­lan­das au­to­mo­bi­ly­je tvy­ro­jo ty­la. Per­teik­ti pa­tir­tą įspū­dį ne­ti­ko nė vie­nas žo­dis. O jo ir ne­rei­kė­jo, nes žo­džiais Di­džio­jo kan­jo­no gro­žis ne­nu­pa­sa­ko­ja­mas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
dėkui  85.206.16.57 2015-02-25 10:00:30
apie keliones labai įdomūs, užkabinantys ir naudingi straipsniai. Kaip tik su žmona planuojame kelionę į JAV - perskaičius apsisprendėm, kad apsistosime kanjonuose.
1 0  Netinkamas komentaras
Akvilia  78.60.124.146 2015-02-22 02:09:16
labai idomu, pavydziu
1 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami