Vandenynas, kava ir portugališka nostalgija

Marija SAJEKAITĖ 2012-10-21 09:00

Marija SAJEKAITĖ

2012-10-21 09:00
Lisabona, Alfamos rajonas. Nuotraukos autorės. 
Be­veik 96% Por­tu­ga­li­jos gy­ven­to­jų yra et­ni­niai por­tu­ga­lai. Bū­da­mas Li­sa­bo­no­je taip nie­ka­da ne­pa­sa­ky­tum: gy­ven­to­jai čia to­kie pat mar­gi kaip ir ply­te­lė­mis de­ko­ruo­ti na­mų fa­sa­dai. Ge­ra ma­no vie­ti­nė bi­čiu­lė Ri­ta, sa­ko: ”Ži­nai, Li­sa­bo­na yra tas taš­kas Eu­ro­po­je, ku­ria­me jau pra­de­di jus­ti Af­ri­ką”. Jei ne Af­ri­ką, tai kaž­ko­kią Eu­ro­pos pa­bai­gą ti­krai. 

Lisabona – tipiškas Pietų Europos margumynas su visais pietietiškais atributais: ilgomis siestomis ir dar ilgesnėmis fiestomis, atsipalaidavusiais ir besišypsančiais žmonėmis, ryškia saulės šviesa, spalvomis, kontrastais ir netvarka. Pavargęs nuo chaoso lėk į šiaurę – ten esančiuose miesteliuose galima pasijusti kaip tvarkingoje Skandinavijoje, na, išskyrus Porto, bet šis miestas pats savaime yra tiesiog pernelyg unikalus. Bet kuris portugalas žino, kad ”Porto dirba, Braga meldžiasi, Kuimbra studijuoja, o Lisabona gauna visus pinigus”. Dabartiniame kontekste šis posakis gali pasirodyti kiek pasenęs: Lisabonoje kone kiekvieną savaitę vyksta masiniai protestai, kartą per mėnesį streikuoja viešojo transporto vairuotojai, ant kiekvieno kampo kabo raudonų spalvų plakatai, suprask, kapitalizmas jiems labai atsibodo. Nuotaikos revoliucingos kaip ir jaunų žmonių ketinimai emigruoti.

Porto

Būdamas Porto nepasakytum kad ten visi taip jau ir dirba. Yra nuostabių vietų, Douro upė ir tiltai, tačiau pačios gatvės primena nejaukų getą. Vandenyno ir nuostabių paplūdimių supama Portugalija šiaurės rytinėje dalyje siūlo ir lietuviškam charakteriui geriau pažįstamą ežerų turizmą, žalumą ir baidares.

Kodėl portugalai žavi? Nes būdami palyginus nedidelės valstybės piliečiais, moka kalbas ir ne tik ispanų, italų ar prancūzų, kurios portugališkam liežuviui ir lengvai įkandamos. Portugalai labai mėgsta žiūrėti televizorių ir jį žiūri gausiai, o televizijos kanalų vadovai negaili laiko ir pastangų kuo kokybiškesnės produkcijos transliavimui. Užsienietiški filmai ir serialai beveik niekuomet nėra įgarsinami – dedami subtitrai stipriai prisideda prie to, kad Portugalijoje nesunkiai susikalbėsi angliškai. To jiems pavydi sunkiai angliškai kalbantys ispanai.

Studentų-akademikų ansamblis

Čia dar sykį galima įsitikinti, kad ilgesingi dūsavimai apie pietiečių gerumą ir paslaugumą yra teisingi. Vairuotojai šypsodamiesi stoja prieš bet kurį ne per tam skirtą vietą gatvę kertantį žmogų, kartais stoja net pamatę tavo veido išraišką žiūrint į miesto žemėlapį. Pirmąsyk sutiktas vietinis Antonio paskolino nenaudojamą savo sūnaus dviratį – visiems likusiems studijų mėnesiams Lisabonoje. Deja, tas dviratis taip ir prastovėjo kieme beveik nenaudojamas, nes greitai atsisakiau iliuzijos, kad stačiais miesto kalneliais važinėti yra visai įmanoma.

Lisabona, kartais vadinama tiesiog šviesos miestu, tuo visų pirma ir stebina. Dar yra gaivus geras jausmas, kad čia pat yra Atlantas, daug triukšmo, vietinės pirmo aukšto bobutės, kvapai, siauri šaligatviai ir iš arabų perimtos keramikinės plytelės (azulejos), kuriomis dekoruoti dauguma senamiesčio namų. Kalnuotas landšaftas yra viena miesto patrauklumo priežaščių: Lisabonoje daugybė apžvalgos aikštelių, vadinamųjų miradouros, nuo kurių atsiveria pasakiški vaizdai. Tai dažniausiai miesto jaunimo okupuojamos vietos, čia yra lauko kavinės, rengiami piknikai ir su vyno taure ar tiesiog buteliu rankose vakarais išlydima saulė. O tuomet prasideda tikrasis gyvenimas.

Miradouro Igreja da Graça, Alfama

Portugalai moka linksmintis ir daro tą iš visos širdies – populiariausios pasilinksminimo vietos Lisabonoje yra Bairro Alto (aukštutinis rajonas) ir barais paverstų dokų zona. Vakarėlis nesibaigiantis paryčiais, nėra vakarėlis, o keltis gerokai po pietų yra visiškai normalus dalykas. Didžiausios fiestos vyksta birželio mėnesį: Lisabonoje didžiausia šventė yra Šv. Antano festivalis, vykstantis birželio 12-13 dienomis. Kiekvienas rajonas tam stropiai rengiasi puošiant gatves ir čia pat ant grotelių kepant sardinhas assadas – sardines suvožtas su šviežia duona.

Gatvės festivalio metu

Suprantama, portugalai nepersidirba (nori nenori, imi galvoti, kad va taip paprastai ima ir kyla rimtos ekonominės krizės šalyje), nors nuolatos geria kavą mažose pastelarias – konditerijose. Nors Lisabonoje yra keletas tinklo ”Starbucks” parduotuvių, su plastikiniais kavos puodeliais vaikštančiųjų čia beveik nepamatysi, na, nebent turistus. Skubus kavos gėrimas einant, skubėjimas apskritai, o ypač persidirbimas yra visiškai svetimi portugališkai kultūrai.

Portugalų meilę savo šaliai (nors emigracijos mastai didžiuliai), ilgesingas tradicines fado dainas, istorinę tragediją žemės drebėjimui visiškai sugriovus Lisaboną 1755 m., prarastas galingos jūrinės valstybės pozicijas sutraukčiau į vieną žodį – saudades, apie kurį portugalai, iškėlę galvas, sako: „Ooo... Šio žodžio vertimo nėra nei vienoje kalboje!”. Nors iš esmės, tai tiesiog gili nostalgija portugališkame kontekste. Labai kitokia ir neapleidžianti ilgą laiką grįžus iš ten.

Costa da Caparica

Portugalai skiria didelį dėmesį kapinėms

Cabo da Roca, vakariausias Europos taškas

Belemo pyragaičiai, vietinis delikatesas

   

  

  

   

      

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
pamilusi Lisaboną  89.204.138.45 2012-11-02 22:49:32
Kas domisi šiuolaikine architektūra būtinai turi nuvykti į Lisaboną. Ten tiek daug įspūdingų dabarties archtektų pastatų. Ir ne tik centre, bet ir užkampiuose gali pamatyti tokių orginalių pastatų, kad net kvapą užima
2 0  Netinkamas komentaras
nijolė  46.249.171.29 2012-10-27 19:51:39
Ačiū Marijai už puikų rašinį. Labai džiaugiuosi, kad vis daugiau tėvynainių aplanko šią įdomią, nepakartojamai šiltų žmonių šalį - tą jos išskirtinumą patyriau jau prieš tris metus - ir saudade ilgam...
2 0  Netinkamas komentaras
Monika  78.60.202.75 2012-10-23 13:41:10
o visgi lietuvių kalboje turime "saudade" atitikimą - ilgesys. tik portugališkai "labiau už širdies griebia", kaip ir priklauso :) gražus straipsnis, gražūs prisiminimai. graži ta Portugalija. Saudades!
2 0  Netinkamas komentaras
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Eksp­loa­tuo­jant trans­por­to prie­mo­nes su­si­da­ro ne­ma­žai pa­vo­jin­gų­jų at­lie­kų, ku­rias bū­ti­na tin­ka­mai su­tvar­ky­ti. Lie­tu­vo­je kas­met vis dau­giau su­ren­ka­ma ir sutvarkoma au­to­mo­bi­lių at­lie­kų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami