Vargo valandos pakeliui į Karaliaučių

Norbertas STANKEVIČIUS 2015-06-18 06:00
Norbertas STANKEVIČIUS
2015-06-18 06:00
Kantrybės išbandymas ant Tilžės tilto. N. Stankevičiaus nuotrauka
Į Ka­ra­liau­čiaus kraš­tą va­žia­vo­me pen­kie­se vie­nu au­to­mo­bi­liu. Vi­si bu­vo­me įtrauk­ti į Įsru­čio pi­ly­je ren­gia­mo se­mi­na­ro da­ly­vių są­ra­šą. Kvie­ti­me, ad­re­suo­ta­me kon­su­la­tui, pra­šy­ta iš­duo­ti vi­siems ne­mo­ka­mas kul­tū­ri­nes hu­ma­ni­ta­ri­nes vi­zas.

Trims pa­vy­ko gau­ti leng­va­ti­nes kul­tū­ri­nes vi­zas. Jos kar­tu su svei­ka­tos drau­di­mu kai­na­vo po 15 eu­rų. Du žmo­nės tu­rė­jo su­mo­kė­ti po 60 eu­rų, nes jų dar­bas ir par­ei­gos (spaus­tu­vi­nin­kas, drau­di­mo dar­buo­to­ja) ne­lei­do gau­ti pi­ges­nių vi­zų. Ne­ma­žai lai­ko dar prieš ke­lio­nę at­ėmė spe­cia­lių an­ke­tų pil­dy­mas. Kon­su­la­to dar­buo­to­jai jas ne iš kar­to pri­ėmė, vis nu­ro­dy­da­vo nau­jas klai­das ar pil­dy­mo spra­gas. Pa­vyz­džiui, vė­liau bu­vo pra­neš­ta, kad pi­lie­ty­bės skil­ty­je rei­kia ru­siš­kai įra­šy­ti: LIT­VA, 1991 RAS­PAD SSRS.

Pir­mos die­nos pla­nas žlugo

Vie­ną ge­gu­žės ket­vir­ta­die­nį pa­siė­mę lais­va­die­nių ar at­os­to­gų iš ry­to pa­li­ko­me Klai­pė­dą ir 11 val. at­si­dū­rė­me Pa­ne­mu­nės-Til­žės pa­sie­ny­je. Ei­lės ne­bu­vo. Lie­tu­vos mui­ti­nin­kų pa­ti­kri­ni­mas bu­vo drau­giš­kas ir už­tru­ko ne il­giau kaip 10 mi­nu­čių. Gai­la, ne­pa­si­tei­ra­vo­me jų nuo­mo­nės dėl bū­si­mos pa­ti­kros Ru­si­jos te­ri­to­ri­jo­je. Ge­rai nu­si­tei­kę sto­jo­me į 5 au­to­mo­bi­lių ei­lu­tę prie Ka­ra­lie­nės Lui­zos til­to at­nau­jin­to por­ta­lo. Ten ir iš­lau­kė­me 11 va­lan­dų - ei­lė tel­kė­si už mū­sų, o ju­dė­ji­mo į prie­kį ne­ju­to­me. Po vie­ną au­to­mo­bi­lį bu­vo pri­ima­ma maž­daug kas 2 va­lan­das. Pa­ga­liau ta­po­me pir­mi. Ma­tė­me, kad nuo­lat mus ap­lenk­da­mos prie kon­tro­lės na­me­lių va­žia­vo ma­ši­nos ru­siš­kais nu­me­riais. Pa­si­tai­kė ir vie­nas ki­tas vo­kie­čių, len­kų ar suo­mių au­to­mo­bi­lis, ta­čiau tu­rin­tie­ji lie­tu­viš­kus nu­me­rius bu­vo spe­cia­liai pa­mirš­ta­mi. Dirb­ti­nai su­da­ry­to­je ei­lė­je lau­kė ir šei­mų su ma­žais vai­kais. Be­je, kal­bė­tis su gre­ta sto­vin­čių au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jais bu­vo ne­lei­džia­ma.

Pra­sto­vė­jus 9 val. ant Til­žės til­to dviem mū­sų ke­liau­to­jams ne­iš­lai­kė kan­try­bė. Pra­ra­dę vil­tį ir pa­li­kę da­lį daik­tų, jie nu­sku­bė­jo į Mi­ky­tus, į pa­sku­ti­nį rei­si­nį au­to­bu­są, ve­žan­tį į Klai­pė­dą, ir spė­jo į jį įsės­ti.

Mes po pa­sku­ti­nių for­ma­lių pa­ti­kri­ni­mų įva­žia­vo­me į Til­žę pro už­kar­dą apie vi­dur­nak­tį, t. y. pra­lau­kę 13 va­lan­dų. Tai­gi pir­mos die­nos pla­nas su­si­tik­ti su Til­žės kon­su­la­to dar­buo­to­jais, ap­lan­ky­ti Til­žės ir apy­lin­kių įžy­my­bes žlu­go. Ne­ga­lė­jo­me nu­va­žiuo­ti ir į už­sa­ky­tą vieš­bu­tį ša­lia Tol­min­kie­mio, to­dėl vy­ko­me nak­vo­ti pas vie­ną pa­žįs­ta­mą lie­tu­vį prie Skais­gi­rių. Vė­liau jis mus pa­guo­dė, kad 13 lau­ki­mo va­lan­dų nė­ra daug, nes pa­čiam šių me­tų pa­va­sa­rį ant Til­žės til­to te­ko sto­vė­ti net 23 va­lan­das.

Ap­žiū­rė­ti pa­vel­do li­ku­čiai

Ki­tą die­ną ban­dė­me va­žiuo­ti į tas vie­tas, ku­rių ne­ga­lė­jo­me ap­lan­ky­ti iš va­ka­ro. Gra­žiai ty­ri­nė­jo­me pa­vel­do li­ku­čius tarp Tap­la­kių-Ply­viš­kės-Sa­la­vos-Geor­gen­bur­go-Krau­piš­kio-Ku­sų. Ne­be­ra­do­me kai ku­rių pa­sta­tų, dar puo­šu­sių tas gy­ven­vie­tes prieš 3-5 me­tus. Po pie­tų pra­si­dė­jęs lie­tus užk­lu­po mus Pil­kal­ny­je. Ne­ap­lan­ky­tos li­ko ir į ki­tus me­tus bu­vo nu­kel­tos Vy­dū­no vai­kys­tės bei jau­nys­tės vie­tos, Jo­no Va­na­gai­čio gim­ti­nės iden­ti­fi­ka­vi­mas, Klo­nių kai­mo su ki­ta­dos gar­sio­mis ka­pi­nai­tė­mis prie Liep­ga­lių pa­ieš­kos ir ki­ti ty­ri­nė­ji­mo dar­bai.

Ge­gu­žės 2 die­ną ke­lia­vo­me po Vė­lu­vos, Al­nos, Gir­da­vos apy­lin­kes ir fo­tog­ra­fa­vo­me. Gir­da­vos (Železnodorožnyj) mies­te pa­ty­rė­me ne itin ma­lo­nų su­si­ti­ki­mą su di­džia­vals­ty­biš­kai nu­si­tei­ku­siais ar­ba ne­man­da­giais žmo­nė­mis. Jie nuo­lat ste­bė­jo­si mū­sų fo­tog­ra­fa­vi­mo ir lan­ky­mo­si tiks­lais. Ma­tyt, ne­no­ri, kad ma­ty­tu­me ma­siš­kai ar­do­mą pa­vel­dą ir tvy­ran­čią ne­tvar­ką. Vie­ti­nių ma­ny­mu, iš kiek­vie­no pra­ša­lai­čio, be­si­do­min­čio jų na­mu ar kai­mu, nie­ko ge­ro ne­lauk: at­seit ar­ba par­ašys į lai­kraš­tį ir ap­kal­tins de­vy­nio­mis nuo­dė­mė­mis, ar­ba at­eis plėš­ti, pa­deg­ti, ar­dy­ti li­ku­sių sie­nų ply­tų. To­dėl pir­mas jų klau­si­mas pa­pras­tai bū­na gra­si­ni­mas ar šauks­mas: „Kas lei­do!?“ Ge­riau­siu at­ve­ju pik­to­kai pa­si­tei­rau­ja­ma, ko at­va­žia­vo­me, ko ieš­ko­me, ko­dėl fo­tog­ra­fuo­ja­me? Ir ne­svar­bu, kad fo­tog­ra­fuo­ja­me nuo gat­vės ar ke­lio.

Vi­sai ne­sau­gu pa­si­da­rė pri­ar­tė­jus prie griau­na­mų na­mų - tuo­jau pri­sis­ta­tė vie­ti­nės reikš­mės sa­vi­nin­kai ir vir­ši­nin­kai. Ava­ri­niais ta­pu­sių pa­sta­tų sau­go­to­jai daž­nai pa­tys or­ga­ni­zuo­ja ply­tų ar­dy­mo dar­bus ir bi­jo bū­ti pa­vie­šin­ti. Jei­gu ima regz­tis po­kal­bis, vie­ti­niai nuo­šir­džiai nu­stem­ba, kad lie­tu­viai ne­si­gai­li žlu­gu­sios SSRS ir kad da­bar Lie­tu­vos žmo­nės gy­ve­na ge­riau ne­gu anuo­met, kai „bu­vo­me vie­na ša­lis, kai vie­ni pas ki­tus ke­lia­vo­me ir drau­ga­vo­me“.

Ki­ta ver­tus, su­ti­ko­me ir is­to­ri­ja be­si­do­min­čių­jų bei ap­gai­les­tau­jan­čių­jų dėl gra­žaus kraš­to kul­tū­ri­nės ir ūki­nės pa­dė­ties, ra­do­me ke­le­tą nau­jų drau­gų. Sa­vo kraš­tui ne­abe­jin­giems žmo­nėms do­va­no­jo­me kny­gas „Nuo Maž­vy­do iki Vy­dū­no“ ru­sų ir lie­tu­vių kal­ba.

Lai­kas bė­go la­bai grei­tai. Kas­dien spė­da­vo­me ap­lan­ky­ti 11-15 gy­ven­vie­čių. Vė­liau su­skai­čia­vau, kad itin ne­sis­teng­da­mi ap­žiū­rė­jo­me 18 vi­du­ram­žių go­ti­kos pa­sta­tų. Pa­sku­ti­nę die­ną, sek­ma­die­nį, iš vie­ti­nio lie­tu­vio Gin­tau­to na­mų pro Vė­lu­vą ke­lia­vo­me Un­sa­tra­pio (Kurortnoje) ir Fryd­lan­do (Pravdinsko) kryp­ti­mi. Iš ten ke­lias ša­lia Uder­van­gio ve­dė į Ka­ra­liau­čių, ta­da - į Ru­da­vą, La­bo­tą ir Kur­šių ne­ri­ją.

Su­stip­rin­ta kon­tro­lė

Pa­sie­ny­je bu­vo­me už­re­gis­truo­ti ir nu­kreip­ti į šo­ni­nę sto­vė­ji­mo aikš­te­lę. Po 2,5 val. tuš­čio lau­ki­mo at­ėju­si par­ei­gū­nė mums pra­ne­šė ge­rą nau­jie­ną, kad esa­me pri­ima­mi į pa­ti­kri­ni­mą. Jis tru­ko dar 30 mi­nu­čių. Ru­si­jos par­ei­gū­nai, pa­si­puo­šę Geor­gi­jaus juo­ste­lė­mis, ne­slė­pė, kad „ma­ši­ny s li­tovs­ki­mi no­me­ra­mi obs­lu­ži­va­jut­sa v re­ži­me usi­lie­no­go kon­tro­lia“ ("ma­ši­nos lie­tu­viš­kais nu­me­riais ti­kri­na­mos su­stip­rin­tos kon­tro­lės re­ži­mu"). Be­je, tuo me­tu mū­sų au­to­mo­bi­lis bu­vo vie­nin­te­lis, ku­ris vy­ko per ne­ri­ją į Lie­tu­vą.

Apie 3 va­lan­das, su­gaiš­tas pa­sie­ny­je, pa­kal­bin­tas Lie­tu­vos pa­sie­nio par­ei­gū­nas bu­vo nu­si­tei­kęs ga­na op­ti­mis­tiš­kai: esą ki­ti įva­žiuo­da­mi lau­kia 5-6 val., o per par­ą pra­lei­džia­mi 5 au­to­mo­bi­liai. Pa­ma­niau, kad mui­ti­nin­kai ga­lė­tų bent jau rink­ti sta­tis­ti­nius duo­me­nis, kiek kon­kre­ti ma­ši­na „ti­kri­na­ma" Ru­si­jos pu­sė­je. Ni­dos par­ei­gū­nai už­tru­ko 15 min., o iš vi­so mums pri­rei­kė 3 val. 20 min., vos spė­jo­me į 23.30 val. kel­tą.

Ma­tyt, da­bar ge­riau­sia prie­mo­nė ke­liau­ti po ru­siš­ką­ją Prū­si­ją bū­tų dvi­ra­tis. Vi­zą pa­se tu­rin­tys dvi­ra­ti­nin­kai pe­rei­tų sie­ną kar­tu su pės­čiai­siais ma­žiau nei per va­lan­dą.

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (9)
GroundCtrl2MjrTom  84.32.120.167 2015-06-20 13:52:48
Kodėl dirbtinai stabdyti kacapus pasienyje? Gerai, tegul važiuoja, daug perka mūsų parduotuvėse, negaila. Pinigus palieka pas mus. Klpėdoje tikrai daug lankosi, ir ne vargšai - ne viena darbo vieta su neblogu atlyginimu išlaikoma iš kacapyno pinigų. Nors tokiu būdu už naftą ir dujas permokėtus savo kruvinus atsiimame...
5 0  Netinkamas komentaras
N S  85.232.128.55 2015-06-20 13:20:38
Kelionės aprašyme buvo neišspausdinta ar pakeista keletas sakinių. Juos įdedu čia: ...Tačiau lietuviškus numerius turintieji buvo specialiai užmirštami. Atrodė, tarytum Rusijos pasieniečiai nuolat lauktų reisinio autobuso ir todėl negali priimti kitų automobilių. Tarp laukiančių dirbtinai sudarytoje eilėje .... ...Nurenkamos paskutinės Malviškio (Maiskoje) klebonijos plytos. Jei taip ir toliau, tai po dešimties metų krašte nebebus ką žiūrėti. Griuvėsiai greit apaugs žole. Kas bus, kai visai nebeliks ką griauti? Iš ko beprisidurs ir ką darys jau dabar įtarūs ir viską kaltinantys krašto gyventojai? ... Gyvenimas juos pamokė, kad iš besidominčio jų kaimu ar namu prašalaičio nieko gero nelauk: arba parašys į laikraštį ir apkaltins devyniomis nuodėmėmis, arba ateis plėšti, vogti, padegti, ardyti likusių sienų plytas. Todėl pirmasis jų klausimas paprastai būna grasinimas ir šauksmas „Kas leido?!“, arba, geriausiu atveju, piktai klausiama: – Dėl ko atvažiavome, kodėl fotografuojame, ko ieškome, kodėl domimės ir kam mums to reikia. ... Jeigu ima regztis pokalbis, vietiniai nuoširdžiai nustemba, kad lietuviai nesigaili žlugusios TSRS ir nenori grįžti į Rusiją, kad dabar Lietuvos žmonės gyvena geriau, negu tais metais, kai „buvome viena šalis, vieni pas kitus keliaudavome ir draugavome“. Galime suprasti, kaip jie yra informuojami. Dauguma jų šventai tiki, kad Rusija nieko niekada neužpuolė, bet vis būdavo klastingo priešo verčiama gintis. .... Aplankėme keletą kaimo kapinių. Jose ilsisi ir vietos lietuviai. Tačiau per šią kelionę nematėme nei vieno antkapio, kuriame būtų rašoma lietuviškomis raidėmis. Ne mūsų kalba užrašyti ir tėvavardžiai, atsisveikinimo žodžiai... ... Nidos lietuvių muitininkų paklausiau, ar jie nenorėtų taip pat lėtai darbuotis su atvažiuojančiais Rusijos automobiliais, tai yra elgtis vienodai adekvačiai pariteto principu. Į tai pareigūnas teatsakė, kad „mes esame labiau civilizuoti“. Mūsų trijų valandų gaišatį Lietuvos pareigūnas traktavo gana optimistiškai, nes, esą, kiti įvažiuodami laukia 5-6 val., pasak jo – 5 automobiliai praleidžiami per parą. Visgi, jie galėtų bent jau rinkti statistinius duomenis apie tai, kiek konkreti mašina sugaišo laiko „patikrinimo“ Rusijos pusėje metu. Tada turėtume ne abstrakčius pavienius nusistebėjimus, bet šimtus konkrečių raštiškų paliudijimų. Pas Nidos pareigūnus patikrinime sugaišome 15 min. O iš viso - 3val. 20 min. Vos vos spėjome į keltą 23.30 val. Tarp savęs kalbėjome, ar gerai, kad negrįžome per Tilžę? Viena nuotrauka ( VII ) visai ne Karaliaučius. Įrašas turėjo būti: Už šios tvoros slepiasi Tilžės pilies sienos.
7 1  Netinkamas komentaras
buvau  78.60.64.156 2015-06-20 02:24:51
Labai grazus krastas...buvo. Dabar nezinau kas belike. Pastatai, prie kuriu norisi pastoveti. Nenuostabu kad rusai nevertina Karaliauciaus krasto istorijos-tai ne ju tevyne. O pasienieciai musiskiai tikrai turetu vadovautis posakiu: dantis uz danti, nes rusai kitaip nesupras.
9 1  Netinkamas komentaras
Pikc ->78.60.124.146  178.16.32.39 2015-06-19 20:20:40
Juos iš "koloradkių" lengva pažinti. ;)
2 1  Netinkamas komentaras
paskutiniam  213.252.196.2 2015-06-19 12:13:12
98 proc. Europos yra baudžiauninkų palikuoniai, tokia yra istorija, bet kas iš to? 99 proc Rusijos gyventojų yra mongolų palikuonys, bet kas iš to?
4 3  Netinkamas komentaras
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami