Vasarą į užsienį išsiruoš 20 proc. daugiau atostogautojų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-03-26 11:04
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-03-26 11:04
santoshumbrella.com nuotrauka
Šie­met at­os­to­gų ke­lio­nių rin­ka tu­rė­tų aug­ti ne ma­žiau nei pra­ėju­siais me­tais – apie 20 proc. Nors Lie­tu­vos gy­ven­to­jai vis daž­niau ren­ka­si už­sie­ny­je at­os­to­gau­ti ne tik va­sa­rą, ta­čiau dar 7 iš 10 ke­lio­nių ten­ka bū­tent šil­ta­jam me­tų se­zo­nui.

Ne­pai­sant to, jog šią va­sa­rą į už­sie­nį at­os­to­gau­to­jų iš­si­ruoš dau­giau, ta­čiau kai ku­rie ke­lio­ne rū­pin­sis pa­sku­ti­nę mi­nu­tę.

„Va­sa­ros se­zo­no at­os­to­gų ke­lio­nių rin­kos au­gi­mą šiais me­tais ska­ti­na du veiks­niai – ak­ty­viau pla­nuo­ja ke­liau­ti ir gy­ven­to­jai, ta­čiau taip pat di­dė­ja ir pa­siū­la. Pi­gių skry­džių bend­ro­vės ir ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai pa­di­di­no skry­džių kai ku­rio­mis kryp­ti­mis daž­nu­mą bei pa­siū­lė nau­jų ke­lio­nių marš­ru­tų“, – sa­ko Arū­nas Na­vic­kas, ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus „Top Tra­vel“ va­do­vas.

Šie­met vien poil­sio ke­lio­nėms lėk­tu­vu va­sa­ros se­zo­nui ga­li­ma rink­tis iš dau­giau nei 20 kryp­čių Eu­ro­po­je, ne­skai­čiuo­jant ke­lio­nių au­to­bu­sais, ki­to­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis, taip pat – pa­žin­ti­nių ke­lio­nių. Pa­sak A.Na­vic­ko, be­veik vi­soms at­os­to­gų ke­lio­nėms, o ypač poil­si­nėms, bū­ti­nas ge­ras oras – va­sa­rą Lie­tu­vos gy­ven­to­jams to­li jo ieš­ko­ti ne­rei­kia.

Nuo ba­lan­džio mė­ne­sio pra­de­da kil­ti lėk­tu­vai po­pu­lia­rio­sio­mis va­sa­ros at­os­to­gų kryp­ti­mis. Ei­lę me­tų lie­tu­vių mėgs­ta­miau­sia Tur­ki­ja, pra­ėju­siais me­tais stip­riai iš­po­pu­lia­rė­jo Bul­ga­ri­ja. Taip pat Lie­tu­vos gy­ven­to­jai daž­nai ren­ka­si Vi­dur­že­mio jū­ros ku­ror­tus – Mal­jor­ką, Grai­ki­jos sa­las, Tur­ki­ją, Kip­rą, Mal­tą, Si­ci­li­ją, Is­pa­ni­ją. „Jau ge­gu­žės pra­džio­je lie­tu­vių pa­mėg­tuo­se ku­ror­tuo­se vy­rau­ja mū­sų vi­dur­va­sa­riui bū­din­ga tem­pe­ra­tū­ra, ta­čiau di­džio­ji da­lis Eu­ro­pos at­os­to­gau­ja nuo bir­že­lio iki rug­sė­jo, o pats pi­kas – ir oro tem­pe­ra­tū­ros, ir poil­siau­to­jų srau­tų ir, ži­no­ma, pa­slau­gų kai­nų – yra rugp­jū­tis“, – se­zo­no in­ten­sy­vu­mą api­bū­di­na A.Na­vic­kas.

Da­lis at­os­to­gas pla­nuo­jan­čių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų jau įpra­to ke­lio­nes pirk­ti iš­anks­ti­nių par­da­vi­mų me­tu, kai kai­nos yra pa­lan­kiau­sios ir pa­siū­la yra di­džiau­sia. Vis dėl­to dau­gu­ma nė­ra lin­kę pla­nuo­ti at­os­to­gų už­sie­ny­je anks­čiau nei prieš ke­lis mė­ne­sius. „Top Tra­vel“ duo­me­ni­mis, 38,5 proc. klien­tų ke­lio­ne pa­si­rū­pi­na li­kus ke­liems mė­ne­siams iki at­os­to­gų, 25,5 proc. – mė­ne­siui ir ma­žiau, o 13,5 proc. ren­ka­si pa­sku­ti­nę mi­nu­tę.

„Pap­ras­tai kuo ma­žiau lai­ko lie­ka iki at­os­to­gų, tuo ir kai­na yra di­des­nė. Be to, kai at­os­to­go­mis su­skum­ba rū­pin­tis vi­si, vie­tų no­ri­ma kryp­ti­mi ga­li ir vi­sai ne­lik­ti. Pa­sku­ti­nės mi­nu­tės pa­siū­ly­mų ar spe­cia­lių ak­ci­jų bi­lie­tams la­biau rea­lu ti­kė­tis ne pi­ko me­tu – pa­va­sa­rį ar ru­de­nį. Tai­gi, no­rin­tys at­os­to­gau­ti vi­dur­va­sa­rį, tu­rė­tų ke­lio­ne pa­si­rū­pin­ti kaip ga­li­ma anks­čiau“, – pa­brė­žia A.Na­vic­kas.

Daž­niau­siai lie­tu­viai at­os­to­gų ke­lio­nei ski­ria 7–10 die­nų, re­čiau ren­ka­si 2 sa­vai­tes, ma­žai kas at­os­to­gau­ja trum­piau nei sa­vai­tę, ne­bent tai yra sa­vait­ga­lio ke­lio­nė. Vi­du­ti­nis va­sa­ros at­os­to­gų ke­lio­nės krep­še­lis, į ku­rį įei­na skry­dis, per­ve­ži­mo pa­slau­ga ir vieš­bu­tis, sie­kia apie 1500 li­tų vie­nam žmo­gui. At­siž­vel­giant į pa­čią ke­lio­nę bei ke­liau­jan­čių­jų po­rei­kius, dar pri­si­de­da iš­lai­dos pra­mo­goms, eks­kur­si­joms, mais­tui. Pa­sak A.Na­vic­ko, bran­giau­sia ke­liau­ti bir­že­lio – rugp­jū­čio mė­ne­siais, tuo tar­pu ne pi­ko me­tu ga­li­ma su­tau­py­ti net apie 20 proc.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami