Vasaros pramogos su baidarėmis Lietuvoje

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-06-08 10:32
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-06-08 10:32

Upių labirinto nuotraukos

Van­dens tu­riz­mo pra­mo­gos pa­sta­rai­siais me­tais įgau­na vis di­des­nį pa­grei­tį – bai­da­rių nuo­mo­to­jų tei­gi­mu, iki bir­že­lio vi­du­rio su­lau­kia­ma apie 60–70 proc. re­zer­va­ci­jų vi­siems va­sa­ros sa­vait­ga­liams.

Dar ne­ap­sisp­ren­du­siems, ku­rią Lie­tu­vos upę pa­si­rink­ti bai­da­rių žy­giui, pra­vers eks­per­tų pa­ta­ri­mai apie tin­ka­miau­sius van­dens marš­ru­tus. Van­dens tu­riz­mo žy­gius Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je 12 me­tų or­ga­ni­zuo­jan­čio „U­pių la­bi­rin­to“ va­do­vo Po­vi­lo Pe­la­nio tei­gi­mu, pir­miau­sia svar­bu įver­tin­ti sa­vo lū­kes­čius – ko ti­ki­ma­si pa­tir­ti plau­kiant ir iš­li­pus ant kran­to.

Jo tei­gi­mu, pa­sta­ruo­ju me­tu po­pu­lia­rė­ja plau­ki­mai nak­ti­mis, ieš­kant pa­slėp­tų orien­ta­ci­nių taš­kų. Vis­gi daž­niau­sias iš­lie­ka plau­kio­ji­mas die­ną su va­ka­ri­niu pa­si­sė­dė­ji­mu prie lau­žo. „Vie­ni no­ri kuo la­biau ati­trūk­ti nuo ci­vi­li­za­ci­jos ir plau­kia su vi­su tu­riz­mo in­ven­to­riu­mi bai­da­rė­je, o ki­tiems sma­giau irk­luo­ti be ba­ga­žo ir iš­li­pus pa­si­le­pin­ti kai­mo tu­riz­mo ma­lo­nu­mais ar pa­žiū­rė­ti trans­liuo­ja­mų spor­to var­žy­bų. To­kie tiks­lai yra ypač svar­būs pla­nuo­jant marš­ru­tą – pa­si­ren­kant star­to ir fi­ni­šo vie­tą, nu­ma­tant ga­li­my­bes su­trum­pin­ti ar iš­vis nu­trauk­ti plau­ki­mą“, – sa­kė P. Pe­la­nis.

TOP 5 šei­mų išvykoms

Verk­nė – vin­giuo­ta, vie­to­mis gan srau­ni itin skir­tin­gu kraš­to­vaiz­džiu ir tėk­mės po­bū­džiu pa­si­žy­min­ti upė. Kly­kian­čios ger­vės pra­neš, kad jau įplau­kė­te į Ne­mu­ną.

Ūla – le­gen­di­nė Dzū­ki­jos gra­žuo­lė, vin­giuo­ja per Gu­dų gi­rią ir jo­je pa­sis­lė­pu­sius se­nuo­sius dzū­kų kai­mus. Dėl gau­sių šal­ti­nių Ūlos van­duo, net ir karš­čiau­sią va­sa­ros die­ną at­gai­vins iki „žą­sies odos“, o sro­vės jė­ga ir verž­lu­mas su­teiks ma­lo­nias aki­mir­kas. Abi­pus Ūlos upės tę­sia­si kraš­to­vaiz­džio draus­ti­nis, to­dėl plau­ki­mas šia upe ri­bo­ja­mas ir rei­ka­lin­gi lei­di­mai.

Žei­me­na – ra­mi, pla­ti, aukš­tais skar­džiais ir nuo­sta­biais pu­šy­nais pa­si­da­bi­nu­si upė, vie­na di­džiau­sių van­dens tu­riz­mo ar­te­ri­jų Lie­tu­vo­je, idea­liai tin­ka­ma plau­ki­mui su vai­kais ar pir­mai pa­žin­čiai su bai­da­rė­mis.

Mer­kys – Dzū­ki­jos upių ir upe­lių tė­vas iš­di­džiai sru­ve­nan­tis pro se­no­vi­nius, lai­ko ma­žai pa­lies­tus kai­mus, is­to­ri­nes lie­tu­vių ko­vų vie­tas. Plauk­ti Mer­kiu leng­va ir ma­lo­nu, ga­na grei­ta sro­vė ir pla­ti upės va­ga lei­džia be­veik ne­irk­luo­ti ir mė­gau­tis nuo­sta­biais pa­kran­čių vaiz­dais.

La­ka­ja – siau­ra ir vin­giuo­ta La­ba­no­ro gra­žuo­lė nuo se­no yra vie­na my­li­miau­sių Lie­tu­vos bai­da­ri­nin­kų upių, tad net ne­ver­ta ste­bė­tis, kad upė­je su­tik­ta gul­bių šei­my­nė­le ar vie­ti­nis an­čių pul­ke­lis ne­kreips di­de­lio dė­me­sio į jus ir ra­miai pra­plauks pro šo­ną prieš­in­ga kryp­ti­mi. Ne­įsi­žeis­ki­te, Jūs vie­ti­nei fau­nai se­niai ne­be nau­jie­na.

TOP 5 įmo­nių išvykoms

Ne­ris iki Ker­na­vės – vie­na la­biau­siai ne­įver­tin­tų Lie­tu­vos van­dens tu­ris­tų upių, nuo­sta­būs pa­kran­čių pu­šy­nai, srau­nios rė­vos, pi­lia­kal­niai ir ki­tos Lie­tu­vos is­to­ri­jai reikš­min­gos vie­tos dar lau­kia, ka­da bus at­ras­tos bai­da­ri­nin­kų. Tad ti­kė­ti­na, kad pa­si­rin­kę šį marš­ru­tą upė­je plauk­si­te vie­ni, tik pa­sku­bė­ki­te.

Šir­vin­ta – vie­na gra­žiau­sių Lie­tu­vos upių, daug pi­lia­kal­nių, sta­čių šlai­tų bei at­odan­gų, įspū­din­ga gam­ta že­mu­py­je. Tie­sa, va­sa­rą vie­to­mis ga­li bū­ti sek­lo­ka, ta­čiau to­kios at­kar­pos pa­dės ge­riau pa­žin­ti sa­vo ko­le­gas, kai pri­reiks pa­gal­bos.

Šven­to­ji – ra­mi upė, vaiz­din­gi kran­tai, ku­riuo­se ga­li­ma leng­vai iš­lip­ti pa­si­mau­dy­ti ar­ba pa­pie­tau­ti. Upė iš­sis­ki­ria grakš­čiais vin­giais, miš­kais apau­gu­siais kran­tais.

Mi­ni­ja – di­džiau­sia ir vie­na gra­žiau­sių Že­mai­ti­jos upių, esant pa­kan­ka­mam van­dens ly­giui vi­lio­jan­ti van­dens tu­ris­tus Dy­bu­rių kil­pų srau­nu­mo­mis.

Du­by­sa – vie­na po­pu­lia­riau­sių ir gra­žiau­sių Lie­tu­vos upių, miš­kais apau­gę šlai­tai, pie­vos bei ap­link esan­tys Lie­tu­vos is­to­ri­jos pa­mink­lai. Plau­kia­ma net per tris re­gio­ni­nius par­kus. Daug pa­to­gių pri­va­žia­vi­mų.

...

TOP 5 Iš­šū­kių ieškotojams

Vi­sin­čia – Rūd­nin­kų gi­rios vi­du­riu vin­gu­riuo­jan­tis upe­liūkš­tis, pa­grįs­tai va­di­na­mas uo­dų tė­vy­ne ir van­dens tu­ris­tų-sa­do­ma­zo­chis­tų Me­ka. Be­veik sto­vin­tis van­duo, gau­sy­bė už­var­tų ir nuo­lat at­akuo­jan­čios krau­ja­siur­bių pa­jė­gos jau nuo pir­mų ki­lo­me­trų pri­vers Jus pa­mirš­ti pik­tą vir­ši­nin­ką, ne­ap­mo­kė­tas sąs­kai­tas, ban­ko pa­sko­las ir ki­tas ci­vi­li­za­ci­jos smulk­me­nas.

Sie­sar­tis – pa­kan­ka­mai lau­ki­nė, spar­čiai tarp pa­žen­gu­sių van­dens tu­ris­tų po­pu­lia­rė­jan­ti upė, vi­lio­jan­ti sa­vo srau­nu­mu, daž­nai pa­si­tai­kan­čio­mis už­var­to­mis ir ki­to­mis na­tū­ra­lio­mis ar dirb­ti­nė­mis kliū­ti­mis.

Grū­da – vie­nas la­biau­siai žė­rin­čių Ka­ra­lie­nės Dzū­ki­jos ka­rū­nos per­lų, sa­vo vin­giais, srau­nia tėk­me, gau­sio­mis kliū­ti­mis ir už­bu­rian­čiais gam­to­vaiz­džiais vi­lio­jan­tis ak­ty­vaus plau­ki­mo ger­bė­jus. Jei no­ri­te ra­maus, poil­si­nio marš­ru­to, jo­kiu bū­du ne­si­rin­ki­te šios tra­sos.

Vi­rin­ta – bu­vu­sių ma­lū­nų lie­ka­nos, už­var­tos, sro­vė, lau­ki­nė gam­ta. Vi­rin­ta tu­ri vi­sus kom­po­nen­tus rei­ka­lin­gus ak­ty­viam plau­ki­mui ir sa­vęs pa­ži­ni­mui.

Me­ra – už­var­tos kas ke­li me­trai, ap­link gū­džios gi­rios oši­mas, siau­ra ir vin­giuo­ta va­ga, sro­vė pa­si­ro­do tik pra­skri­du­sio pa­ukš­čio spar­nų gar­se. Iš­šū­kių mė­gė­jai Me­rą yra pa­krikš­ti­ję „bai­da­ri­nin­ko-he­do­nis­to siau­bu“.

Nau­din­gi pa­ta­ri­mai plau­kiant su bai­da­rė­mis:

Be ko ne­pa­vyks iš­plauk­ti: bai­da­rės, irk­lai, gel­bė­ji­mo­si lie­me­nės ir van­de­niui at­spa­rūs mai­šai daik­tams – vi­so pri­va­lo­mo in­ven­to­riaus rei­ka­lau­ki­te iš bai­da­rių nuo­mo­to­jų.

Ką rei­kia tu­rė­ti: pir­mo­sios pa­gal­bos vais­ti­nė­lė, ap­sau­ga nuo sau­lės (gal­vos ap­dan­ga­las, aki­niai, kre­mas nuo sau­lės), ap­ran­ga sau­gan­ti nuo drėg­mės ir vė­jo (pri­klau­so­mai nuo oro są­ly­gų ir plau­ki­mo truk­mės, pa­tar­ti­na tu­rė­ti ir at­sar­gi­nį rū­bų komp­lek­tą), apa­vas ne­bi­jan­tis van­dens, mau­dy­mo­si kos­tiu­mas, te­le­fo­nas, fo­toa­pa­ra­tas (ge­riau­sia – at­spa­rūs van­de­niui), pei­lis, deg­tu­kai/­žieb­tu­vė­lis, že­mė­la­piai, prie­mo­nės nuo uo­dų­/er­kių/­ki­tų vabz­džių, mai­šai šiukš­lėms, tua­le­ti­nis po­pie­rius, van­duo ir gai­vie­ji gė­ri­mai, už­kan­džiai (įvai­rūs rie­šu­tai, džio­vin­tų vai­sių rin­ki­niai).

Žymės:baidarės •
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami